Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Marko 8:1-38

8  Ngaloo mihla, xa kwakukho isihlwele esikhulu kwakhona yaye singenanto yakudla, wabiza abafundi waza wathi kubo:+  “Ndiyasisizela+ isihlwele, ngenxa yokuba sele iziintsuku ezintathu sihleli kufuphi nam yaye asinanto yakudla;  kwaye ukuba ndiyasindulula sigoduke singatyanga, siya kutyhafa endleleni. Eneneni, abathile kuso basuka kude.”  Kodwa abafundi bakhe bamphendula besithi: “Ziya kuvela phi na apha kwindawo ekwanti izonka ezinokwanela aba bantu?”+  Waza wababuza wathi: “Zingaphi izonka eninazo?” Bathi: “Zisixhenxe.”+  Wayalela isihlwele ukuba singqendeve emhlabeni, yaye wathabatha izonka ezisixhenxe, wabulela,+ waziqhekeza, waza wazinika abafundi bakhe ukuba bazidlulise, yaye bazidlulisela esihlweleni.+  Babekwanazo neentlanzana ezimbalwa; yaye, akuba ezisikelele, wathi nazo mabazidlulise.+  Ngako oko badla banela, kwaza kwakuqokelelwa amaqhekeza aseleyo, azalisa iingobozi zomphako ezisixhenxe.+  Kanti kwakukho malunga namawaka amane abantu. Ekugqibeleni wabandulula.+ 10  Yaye ngoko nangoko wakhwela isikhephe kunye nabafundi bakhe waya kwimimandla yaseDalmanutha.+ 11  Kwaphuma abaFarisi baza baphikisana naye, befuna kuye umqondiso ovela ezulwini, ukuze bamvavanye.+ 12  Ngoko wagcuma ngokunzulu+ ngomoya wakhe, waza wathi: “Kutheni esi sizukulwana sifuna umqondiso? Inene ndithi, Akukho mqondiso siya kuwunikwa esi sizukulwana.”+ 13  Ngako oko wabashiya, wakhwela kwakhona, waza waya kunxweme olungaphesheya. 14  Balibala ukuthabatha izonka, yaye ngaphandle kwesonka esinye babengenanto esikhepheni.+ 15  Yaye wabayalela ngokucace gca esithi: “Amehlo enu mawahlale evulekile, lilumkeleni igwele labaFarisi negwele likaHerode.”+ 16  Ngoko baxoxisana ngesibakala sokuba babengenazonka.+ 17  Ephawula oku, wathi kubo: “Kutheni nixoxisana ngokungabi nazonka?+ Anikaqondi nize nifumane intsingiselo? Nineentliziyo ezibuthuntu ekuqondeni?+ 18  ‘Nakuba ninamehlo, aniboni na; yaye nakuba nineendlebe, aniva na?’+ Kwaye anikhumbuli na, 19  xa ndaqhekezela amawaka amahlanu abantu izonka ezihlanu,+ zingaphi iingobozi ezazizele ngamaqhekeza enazithabathayo?” Bathi kuye: “Zazilishumi elinesibini.”+ 20  “Xa ndaqhekezela amawaka amane abantu ezisixhenxe, zingaphi iingobozi zomphako ezizele ngamaqhekeza enazithabathayo?” Yaye bathi kuye: “Zazisixhenxe.”+ 21  Ngako oko wathi kubo: “Anikayifumani na intsingiselo?”+ 22  Bemisa eBhethesayida. Apho abantu bamzisela umntu oyimfama, baza bambongoza ukuba amchukumise.+ 23  Yaye wamthabatha umntu oyimfama ngesandla, wamsa ngaphandle kwedolophana, waza, akuba etshicele+ emehlweni akhe, wambeka izandla wambuza wathi: “Ngaba kukho nantoni na oyibonayo?” 24  Umntu lowo wakhangela phezulu waza wathi: “Ndibona abantu, kuba ndibona, okungathi yimithi kodwa kuyahambahamba.” 25  Wandula ke wabeka izandla zakhe kwakhona emehlweni omntu lowo, waza umntu wabona ngokucacileyo, waphiliswa, wabona yonk’ into kakuhle. 26  Ngoko wamndulula ukuba agoduke, esithi: “Kodwa uze ungangeni kwidolophana.”+ 27  UYesu nabafundi bakhe bemka baya kwiidolophana zaseKesareya Filipi, yaye endleleni wababuza abafundi bakhe, esithi kubo: “Abantu bathi ndingubani na?”+ 28  Bathi kuye: “UnguYohane umBhaptizi,+ yaye abanye bathi, unguEliya,+ ukanti abanye bathi, Ungomnye wabaprofeti.”+ 29  Yaye wawubuza kubo umbuzo othi: “Ke nina nithi ndingubani na?” Ekuphenduleni uPetros wathi kuye: “UnguKRISTU.”+ 30  Ngako oko wabayala ngokungqongqo ukuba bangaxeleli nabani na ngaye.+ 31  Waqala ukubafundisa ukuba uNyana womntu umele eve iimbandezelo ezininzi aze agatywe ngamadoda amakhulu nababingeleli abaziintloko nababhali, abulawe,+ aze avuke kwiintsuku ezintathu kamva.+ 32  Wakuthetha ngokuphandle oku. Kodwa uPetros wamthabathela bucala waza wamkhalimela.+ 33  Wajika, wakhangela kubafundi bakhe waza wakhalimela uPetros, wathi: “Suka uye emva kwam, Sathana, ngenxa yokuba ucinga, kungekhona iingcamango zikaThixo, kodwa ezabantu.”+ 34  Wabizela isihlwele kuye kunye nabafundi bakhe waza wathi kubo: “Ukuba nabani na ufuna ukundilandela, makazincame, athabathe isibonda sakhe sentuthumbo aze aqhubeke+ endilandela. 35  Kuba nabani na ofuna ukuwusindisa umphefumlo wakhe uya kulahlekelwa nguwo; kodwa nabani na olahlekelwa ngumphefumlo wakhe ngenxa yam neendaba ezilungileyo uya kuwusindisa.+ 36  Ngokwenene, kunayiphi na ingenelo ngomntu ukuzuza ihlabathi liphela aze aphulukane nomphefumlo wakhe?+ 37  Eneneni, anganikela ngantoni na umntu esikhundleni somphefumlo wakhe?+ 38  Kuba nabani na oba neentloni ngam nangamazwi am kwesi sizukulwana sikrexezayo nesinesono, noNyana womntu uya kuba neentloni+ ngaye xa efika esebuqaqawulini bukaYise kunye neengelosi ezingcwele.”+

Umbhalo osemazantsi