Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Marko 7:1-37

7  Kwahlanganisana kuye abaFarisi nabathile kubabhali ababevela eYerusalem.+  Yaye bakubona abathile kubafundi bakhe besidla isidlo sabo ngezandla ezidyobhekileyo, oko kukuthi, ezingahlanjwanga+  kuba abaFarisi nawo onke amaYuda abadli ngaphandle kokuba bahlambe izandla zabo ukusa engqinibeni, bebambelele nkqi kwisithethe sabantu bamaxesha angaphambili,  yaye, xa bevela emarikeni, abadli ngaphandle kokuba bazihlambulule ngokuzifefa; kukho nezinye izithethe+ ezininzi abaye bazamkela ukuze babambelele nkqi kuzo, ubhaptizo lweendebe nemiphanda nezitya zobhedu;+  ngoko aba baFarisi nababhali bambuza besithi: “Kutheni abafundi bakho bengaziphathi ngokuvumelana nesithethe sabantu bamaxesha angaphambili, kodwa besitya ngezandla ezidyobhekileyo?”+  Wathi kubo: “UIsaya watyapha ukuprofeta ngani bahanahanisindini, njengoko kubhaliwe kwathiwa,+ ‘Esi sizwana sindibeka ngemilebe yaso, kodwa iintliziyo zaso zikude lee kum.+  Sindinqulela ilize, kuba sifundisa iimfundiso eziyimiyalelo yabantu.’+  Kaloku niwuyekile umyalelo kaThixo, nabambelela nkqi kwisithethe sabantu.”+  Ngokubhekele phaya, waqhubeka wathi kubo: “Ninobuchule bokuwubekela bucala umyalelo+ kaThixo ukuze nigcine isithethe senu. 10  Ngokomzekelo, uMoses wathi, ‘Beka uyihlo nonyoko,’+ yaye, ‘Lowo utshabhisa uyise okanye unina makafe.’+ 11  Kodwa nina nithi, ‘Ukuba umntu uthi kuyise okanye kunina: “Nakuphi na endinako obunokuthi ngako ufumane ingenelo kum kuyikorbhane,+ (oko kukuthi, isipho esinikelwe+ kuThixo,)”’— 12  anibi samvumela enzele uyise okanye unina nanye into,+ 13  yaye ngaloo ndlela niyalitshitshisa ilizwi likaThixo+ ngesithethe senu eniye nasinikela. Yaye nenza izinto ezininzi+ ezifana nale.” 14  Ngoko, wasibizela kuye kwakhona isihlwele, waqhubeka wathi kuso: “Phulaphulani kum, nonke, nize nifumane intsingiselo.+ 15  Akukho nto esuka ngaphandle emntwini engena kuye enokumdyobha; kodwa zizinto eziphuma emntwini ezimdyobhayo umntu.”+ 16  —— 17  Akungena endlwini ekude nesihlwele, abafundi bakhe bambuza ngokuphathelele umzekeliso lowo.+ 18  Ngoko wathi kubo: “Nikwanje nani ukungaqondi njengabo?+ Aniqondi na ukuba akukho nto esuka ngaphandle engena emntwini enokumdyobha, 19  ekubeni ingena, kungekhona entliziyweni yakhe, kodwa emathunjini akhe, yaye iphuma kumjelo ogutyulayo?”+ Ngaloo ndlela wakuvakalisa kuhlambulukile konke ukutya.+ 20  Ngokubhekele phaya, wathi: “Oko kuphuma emntwini kuko okumdyobhayo umntu;+ 21  kuba ngaphakathi, entliziyweni yabantu,+ kuphuma iingcinga ezimbi: uhenyuzo,+ ubusela, ukubulala,+ 22  ukukrexeza, iinkanuko,+ izenzo zobungendawo, inkohliso, ihambo evakalala,+ iliso elinomona, ukunyelisa, ikratshi, ukungabikho ngqiqweni. 23  Zonke ezi zinto zingendawo ziphuma ngaphakathi yaye ziyamdyobha umntu.”+ 24  Ukusuka apho wasukuma waya kwimimandla yaseTire naseSidon.+ Wangena endlwini yaye akazange afune kubekho nabani na ukwaziyo oko. Kodwa waphawuleka;+ 25  ngoko nangoko umfazi owayenentombi encinane eyayinomoya ongahlambulukanga weva ngaye waza weza wandula ke waqubuda ezinyaweni zakhe.+ 26  Lo mfazi wayengowaseGrisi, engowohlanga lwamaSirofenike; yaye wayemcela ukuba ayikhuphe idemon entombini yakhe.+ 27  Kodwa wathi kuye: “Kuqala yeka abantwana banele, kuba akulungile ukuthabatha isonka sabantwana+ uze usiphose ezinjaneni.”+ 28  Noko ke, ekuphenduleni, wathi kuye: “Ewe, mnumzana, kodwa noko iinjana phantsi kwetafile zidla iimvuthuluka+ zabantwana abancinane.”+ 29  Ngako oko wathi kuye: “Ngenxa yoko ukuthethileyo, hamba; idemon iphumile entombini yakho.”+ 30  Ngoko wagoduka waza wafika+ umntwana oselula ebekwe emandlalweni yaye idemon iphumile. 31  Ekubuyeni kwakhe ephuma kwimimandla yaseTire wadlula eSidon waya kulwandle lwaseGalili watyhutyha phakathi kwimimandla yaseDekapoli.+ 32  Apho bamzisela isithulu esithintithayo, bambongoza ukuba asibeke isandla.+ 33  Wasisusa esihlweleni wasisa ngasese, wafaka iminwe yakhe ezindlebeni zaso waza, emva kokutshica, wachukumisa ulwimi lwaso.+ 34  Wakhangela phezulu ezulwini+ wancwina+ ngamandla waza wathi kuso: “Efatha,” oko kukuthi, “Vuleka.” 35  Ngoko, avuleka amandla aso okuva,+ nokuqhobosheka kolwimi lwaso kwakhululeka, saza sathetha ngokuqhelekileyo. 36  Ngako oko wabayala ukuba bangaxeleli nabani na;+ kodwa okukhona wayebayala, kokukhona babekubhengeza ngakumbi.+ 37  Eneneni, babesithi khamnqa+ ngeyona ndlela ingaqhelekanga besithi: “Wenze kakuhle zonke izinto. Wenza kwanezithulu zive nabangathethiyo bathethe.”+

Umbhalo osemazantsi