Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Marko 6:1-56

6  Kwaye wemka apho waya kummandla wakowabo, yaye abafundi bakhe bamlandela.+  Kwakuba yisabatha, waqala ukufundisa kwindlu yesikhungu; yaye inani elikhulu ngakumbi labo babephulaphule lathi khamnqa laza lathi: “Lo mntu uzifumene phi ezi zinto?+ Yaye kutheni obu bulumko buye banikwa lo mntu, yaza nale misebenzi yamandla yenziwa ngezandla zakhe?  Lo ngumchweli+ unyana kaMariya+ nomntakwabo Yakobi+ noYosefu noYudas noSimon,+ akunjalo? Yaye oodade wabo balapha kunye nathi, akunjalo?” Ngoko bakhubeka kuye.+  Kodwa uYesu waqhubeka wathi kubo: “Umprofeti akaphathwa ngokungenambeko ngaphandle kwakummandla wakowabo+ naphakathi kwezalamane zakhe nasendlwini yakhe.”+  Ngoko akazange akwazi ukwenza msebenzi wamandla apho ngaphandle kokubeka izandla kwabambalwa abayimilwelwe aze abaphilise.  Eneneni, wamangaliswa kukuswela kwabo ukholo. Yaye wahambahamba kwiidolophana ezijikeleza, efundisa.+  Wabiza abalishumi elinesibini, wabathuma ngababini,+ waza wabanika igunya phezu koomoya abangahlambulukanga.+  Kanjalo, wabanika imiyalelo yokuba bangaphathi nto kolo hambo ngaphandle komsimelelo wodwa, kungabikho sonka, kungabikho ngxowa yakutya,+ kungabikho mali yobhedu kwiinxili+ zemibhinqo yabo,  kodwa babophe iimbadada, yaye banganxibi zambatho zangaphantsi ezibini.+ 10  Ngokubhekele phaya, wathi kubo: “Naphi na apho ningena khona ekhayeni,+ hlalani apho nide niphume kuloo ndawo.+ 11  Yaye nayiphi na indawo engayi kunamkela okanye inive, ekuphumeni apho vuthululani ukungcola okungaphantsi kweenyawo zenu ukuze kube bubungqina kubo.”+ 12  Ngoko banduluka baza bashumayela ukuze abantu baguquke;+ 13  yaye babekhupha iidemon ezininzi,+ bethambisa abantu abaninzi abayimilwelwe ngeoli+ baze babaphilise.+ 14  Oku kwafikelela ezindlebeni zikaKumkani uHerode, kuba igama likaYesu laba sesidlangalaleni, yaye abantu babesithi: “UYohane umbhaptizi uvusiwe kwabafileyo, yiyo le nto enamandla okwenza ezi zinto.”+ 15  Kodwa abanye babesithi: “NguEliya.”+ Ukanti abanye babesithi: “Ngumprofeti onjengomnye wabaprofeti.”+ 16  Kodwa akukuva oko uHerode wathi: “UYohane endamnqumla intloko uvusiwe.”+ 17  Kuba uHerode ngokwakhe wathumela waza wambamba uYohane wamfaka entolongweni ngenxa kaHerodiya umfazi kaFilipu umntakwabo, kuba wayemtshatile.+ 18  Kuba uYohane ngokuphindaphindiweyo wathi kuHerode: “Akukho semthethweni ngawe ukuba ube nomfazi womntakwenu.”+ 19  Kodwa uHerodiya wayenenqala+ ngakuye yaye wayefuna ukumbulala, kodwa engenako.+ 20  Kuba uHerode wayemoyika+ uYohane, emazi ngokuba yindoda elilungisa nengcwele;+ yaye wayemgcina ekhuselekile. Kwaye emva kokuba emvile+ wayexakiwe yinto amakayenze, ukanti waqhubeka emphulaphula ngochulumanco. 21  Kodwa imini efanelekileyo+ yafika xa uHerode wenza isidlo sangokuhlwa ngemini yokuzalwa+ kwakhe esenzela abantu bakhe abakuluhlu oluphezulu nabaphathi-mkhosi nabo babalaseleyo eGalili. 22  Kwangena intombi kaHerodiya lowo yaza yangqungqa, yamkholisa uHerode nabo babengqendeve+ kunye naye. Ukumkani wathi entombini: “Cela kum nakuphi na okufunayo, yaye ndiza kukunika.” 23  Ewe, wafunga kuyo wathi: “Nakuphi na okucelayo, ndiza kukunika,+ ukusa kwisiqingatha sobukumkani bam.”+ 24  Yaphuma yaza yathi kunina: “Ndicele ntoni?” Wathi: “Intloko kaYohane umbhaptizi.”+ 25  Ngoko nangoko yangena ngokungxama yaya kukumkani yaza yacela isithi: “Ndifuna undinike kanye ngoku ngesitya esimcaba intloko kaYohane umBhaptizi.” 26  Nangona waba buhlungu ngokunzulu, sekunjalo ukumkani akazange afune ukumgatya, ngenxa yezifungo nabo babengqendeve etafileni.+ 27  Ke ukumkani ngoko nangoko wathumela ifa-nankosi waza waliyalela ukuba lizise intloko yakhe. Laya lamnqumla intloko entolongweni+ 28  laza layizisa intloko yakhe ngesitya esimcaba, layinika intombi, yaza intombi yayinika unina.+ 29  Bakukuva oko abafundi bakhe beza basithabatha isidumbu sakhe, basibeka kwingcwaba lenkumbulo.+ 30  Bahlanganisana abapostile phambi koYesu baza bamxelela zonke izinto ababezenzile nababezifundisile.+ 31  Wathi kubo: “Yizani, nedwa kwindawo engasese,+ niphumle kancinane.”+ Kuba babebaninzi ababesiza nababehamba, yaye babengenalo ixesha lokuphola kwanelokudla isidlo.+ 32  Ngoko bemka ngesikhephe baya kwindawo engasese bebodwa.+ 33  Kodwa abantu bababona behamba yaye abaninzi bakwazi oko, baza besuka kuzo zonke izixeko babalekela apho bonke ngeenyawo, bafika ngaphambi kwabo.+ 34  Ngoko, akuphuma, wabona isihlwele esikhulu, kodwa wasisizela,+ ngenxa yokuba sasinjengezimvu ezingenamalusi.+ Yaye wasifundisa izinto ezininzi.+ 35  Kungoku nje ilixa lalihambile, yaye abafundi bakhe beza kuye baza bathi: “Le ndawo ikwanti, nelixa sele lihambile.+ 36  Bandulule, ukuze baye kwiindawo ezisemaphandleni nakwiidolophana ezijikelezileyo baze bazithengele into yokutya.”+ 37  Ekuphenduleni wathi kubo: “Banikeni nina into yokutya.” Ngako oku bathi kuye: “Ngaba sifanele simke siye kuthenga izonka ezixabisa amakhulu amabini eedenariyo size sizinike abantu batye?”+ 38  Wathi kubo: “Zingaphi izonka eninazo? Hambani niye kubona!” Bakuba bekuqinisekisile oko, bathi: “Zihlanu, kunye neentlanzi ezimbini.”+ 39  Yaye wayalela bonke abantu ukuba bangqendeve beziziqhu+ ngeziqhu engceni eluhlaza.+ 40  Yaye bangqengqa phantsi ngamaqela ekhulu nawamashumi amahlanu.+ 41  Wazithabatha izonka ezihlanu neentlanzi ezimbini wakhangela phezulu ezulwini waza wacela intsikelelo,+ waziqhekeza+ izonka waza wazinika abafundi, ukuze bona bazibeke phambi kwabantu; wabahlulela bonke iintlanzi ezimbini. 42  Ngoko bonke badla banela;+ 43  yaye baqokelela amaqhekeza, iingobozi ezilishumi elinesibini zazala, ngaphandle kweentlanzi. 44  Ngapha koko, abo badla izonka babengamawaka amahlanu amadoda.+ 45  Yaye, ngaphandle kokulibazisa, wabanyanzela abafundi bakhe ukuba bakhwele isikhephe baze bahambe phambili baye kunxweme olungaphesheya ngaseBhethesayida, ngoxa yena ngokwakhe wayendulula isihlwele.+ 46  Kodwa emva kokuthi ndlela-ntle kuso waya entabeni ukuze athandaze.+ 47  Ke kaloku kwakuhlwa, isikhephe sasiphakathi elwandle, kodwa yena wayeyedwa emhlabeni.+ 48  Yaye xa wababona betsala nzima+ ekusibheqeni, kuba babejongene nomoya, malunga nomlindo wesine ebusuku weza ngakubo, ehamba phezu kolwandle; kodwa wayetyekele ekubadluleni. 49  Bakumbona ehamba phezu kolwandle bacinga oku: “Ngumbono!” yaye badanduluka kakhulu.+ 50  Kuba bonke bambona yaye bakhathazeka. Kodwa ngoko nangoko wathetha nabo, yaye wathi kubo: “Yomelelani, ndim; musani ukoyika.”+ 51  Wakhwela esikhepheni kunye nabo, waza wadamba umoya. Yaye bamangaliswa kakhulu,+ 52  kuba babengacacelwanga yintsingiselo yezonka, kodwa iintliziyo zabo zaqhubeka zibuthuntu ekuqondeni.+ 53  Bakuwelela ngaphesheya emhlabeni, bafika eGenesarete baza bemisa ngeankile inqanawa kufuphi.+ 54  Kodwa kamsinya nje bakuba bephumile esikhepheni, abantu bamqonda, 55  yaye babaleka bewujikeleza wonke loo mmandla baza baqala ukuhamba bethwele ngeenkukho abo babegula bebasa apho babeve ukuba ukhona. 56  Naphi na apho wayengena khona kwiidolophana okanye ezixekweni okanye kwiindawo ezisemaphandleni+ babebeka abo bagulayo kwiindawo zemarike, baze bambongoze ukuba bachukumise+ oku nje komphetho+ wesambatho sakhe sangaphezulu. Baphiliswa ke bonke abo bawuchukumisayo.+

Umbhalo osemazantsi