Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Marko 5:1-43

5  Ngoko, bafika ngaphesheya kolwandle kwilizwe lamaGerasa.+  Yaye ngoko nangoko emva kokuba ephumile esikhepheni wahlangatyezwa yindoda enomoya ongahlambulukanga iphuma phakathi kwamangcwaba enkumbulo.+  Yayihlala phakathi kwamangcwaba; yaye ukuya kuthi ga ngelo xesha akukho bani kwaphela wayekwazi ukuyibopha nkqi kwanangomxokelelwane,  ngenxa yokuba yayibotshwa ngokufuthi ngamakhamandela nemixokelelwane, kodwa imixokelelwane yayiyiqhawuqhawula namakhamandela yayiwakroboza; yaye akukho bani wayenamandla okuyoyisa.  Ubusuku nemini, yayidanduluka emangcwabeni nasezintabeni kwaye yayizijeca ngamatye.  Kodwa yakubona uYesu emgama yabaleka yaza yaqubuda kuye,  yaye, yakuba idanduluke ngezwi elikhulu,+ yathi: “Ndinantoni yakwenza nawe, Yesu, Nyana wOyena Thixo Uphakamileyo?+ Ndiyakufungisa+ ngoThixo ukuba ungandithuthumbisi.”+  Kuba wayewuxelela esithi: “Phuma kulo mntu, moyandini ungahlambulukanga.”+  Kodwa wayibuza wathi: “Ungubani igama lakho?” Yathi kuye: “Igama lam ndinguMkhosi,+ ngenxa yokuba sibaninzi.”+ 10  Yaza yambongoza izihlandlo ezininzi ukuba angabathumeli ngaphandle kwelizwe oomoya.+ 11  Ke kaloku ugxuba olukhulu lweehagu+ lwalulapho entabeni lusidla.+ 12  Ngoko bambongoza, besithi: “Sithumele ezihagwini, ukuze singene kuzo.” 13  Yaye wabavumela. Ngako oko oomoya abangahlambulukanga baphuma baza bangena ezihagwini; yaye olo gxuba lwagxalathelana phezu kwengxondorha lwaya kweyela elwandle, malunga namawaka amabini azo, yaye zarhaxwa enye emva kwenye elwandle.+ 14  Kodwa abalusi bazo basaba baza bakuxela oko esixekweni nakwiindawo ezisemaphandleni; yaye abantu beza kubona oko kwakwenzekile.+ 15  Ngoko beza kuYesu, bayibona indoda ebineedemon ihleli yambethe yaye isezingqondweni, yona le ndoda ibinomkhosi; baza bafikelwa luloyiko. 16  Kanjalo, abo babebonile bababalisela indlela okwenzeke ngayo oku kule ndoda ibineedemon nangeehagu. 17  Yaye ngoko bambongoza ukuba emke kwizithili zabo.+ 18  Ngoko njengoko wayekhwela isikhephe, indoda ebineedemon yambongoza ukuba aqhubeke ekunye nayo.+ 19  Noko ke, akazange ayivumele, kodwa wathi kuyo: “Yiya ekhaya kwizalamane zakho,+ uzixelele zonke izinto uYehova+ akwenzele zona nenceba+ aye wanayo kuwe.” 20  Yemka yaza yaqala ukubhengeza eDekapoli+ zonke izinto uYesu awayenzela zona, yaye bonke abantu bamangaliswa.+ 21  Emva kokuba uYesu ewelile kwakhona ngesikhephe waya kunxweme olungaphesheya isihlwele esikhulu sahlanganisana ndawonye kuye; yaye wayengaselwandle.+ 22  Kweza elinye lamagosa ongamelayo kwindlu yesikhungu, eligama linguYayiro, laza lakumbona, lawa ezinyaweni zakhe+ 23   lambongoza izihlandlo ezininzi, lisithi: “Intombi yam encinane ikwimeko emandundu. Unganceda uze uyibeke izandla+ ukuze ichache ize iphile.”+ 24  Ngako oko wemka nalo. Yaye wayelandelwa sisihlwele esikhulu, simxina.+ 25  Kwakukho umfazi owayenethombo legazi+ iminyaka elishumi elinesibini,+ 26  yaye wayeviswe iintlungu ngoogqirha abaninzi,+ kwaye wachitha bonke ubuncwane bakhe kodwa engangenelwa, kunoko, imeko yakhe yayisiba mbi ngakumbi. 27  Wathi akuva izinto ezingoYesu, weza ngasemva kwisihlwele waza wachukumisa+ isambatho sakhe sangaphezulu; 28  kuba wayemana esithi: “Ukuba ndichukumisa nje izambatho zakhe zangaphezulu ndiya kuphila.”+ 29  Yaye ngoko nangoko umthombo wakhe wegazi woma, weva emzimbeni wakhe ukuba uphilisiwe kwisifo esibuhlungu.+ 30  Ngoko nangoko, uYesu waqonda ngaphakathi kuye ukuba amandla+ aphumile kuye, yaye waphethukela kwisihlwele waza wathi: “Ngubani ochukumise izambatho zam zangaphezulu?”+ 31  Kodwa bathi abafundi bakhe kuye: “Uyabona ukuba isihlwele sikuxinile,+ yaye uthi, ‘Ngubani ondichukumisileyo?’” 32  Noko ke, wayesingasinga ukuze abone lowo wayenze oku. 33  Kodwa umfazi, othukile yaye engcangcazela, ekwazi oko kwakwenzekile kuye, weza wawa phantsi phambi kwakhe yaye wamxelela yonke inyaniso.+ 34  Wathi yena kuye: “Ntombi, ukholo lwakho lukuphilisile. Hamba ngoxolo,+ uze uphile kwisifo sakho esibuhlungu.”+ 35  Ngoxa wayesathetha, kwafika amadoda athile evela kwikhaya legosa elongamelayo kwindlu yesikhungu aza athi: “Intombi yakho ifile! Usamkhathazelani na umfundisi?”+ 36  Kodwa uYesu, elivela elo lizwi lithethwayo, wathi kwigosa elongamelayo kwindlu yesikhungu: “Musa ukuba noloyiko, kuphela bonisa ukholo.”+ 37  Ke kaloku akazange avumele nabani na amlandele ngaphandle koPetros noYakobi noYohane umntakwabo Yakobi.+ 38  Ngoko beza endlwini yegosa elongamelayo kwindlu yesikhungu, yaye wabona isiphithiphithi esinengxolo nabo balilayo nabenza isijwili esikhulu, 39  yaye, bakuba bengenile, wathi kubo: “Kutheni nibangela isiphithiphithi esinengxolo nokulila? Umntwana oselula akafanga, kodwa ulele.”+ 40  Bamhleka ngokugculelayo. Kodwa, akuba ebakhuphele phandle bonke, wathabatha uyise nonina womntwana oselula nabo babekunye naye, waza wangena apho umntwana oselula wayekhona.+ 41  Yaye, ebamba isandla somntwana oselula, wathi kuye: “Talitha kumi,” xa kuguqulelwe, okuthetha ukuthi: “Ntombazana, ndithi kuwe, Vuka!”+ 42  Yavuka ngoko nangoko intombi yaza yahambahamba, kuba yayineshumi elinesibini leminyaka ubudala. Yaye bathi phithi kwaoko bethabatheke ngokugqithiseleyo.+ 43  Kodwa wabayalela kaninzi-ninzi ukuba bangakwazisi nabani na oku,+ yaye wathi mayinikwe into yokudla.

Umbhalo osemazantsi