Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Marko 4:1-41

4  Wandula ke kwakhona waqala ukufundisa ngaselwandle.+ Yaye isihlwele esikhulu kakhulu sahlanganisana kufuphi naye, kangangokuba wakhwela isikhephe waza wahlala elwandle, kodwa sonke isihlwele esasingaselwandle sasiselunxwemeni.+  Ngoko wasifundisa izinto ezininzi ngemizekeliso+ nokuthi kuso ekufundiseni kwakhe:+  “Phulaphulani. Khangelani! Umhlwayeli waphuma waya kuhlwayela.+  Yaye njengoko wayehlwayela, yimbi imbewu yawela ecaleni kwendlela, zeza iintaka zayidla zayigqiba.+  Enye imbewu yawela kwindawo elulwalwa apho, kambe ke, ingazange ibe nomhlaba omninzi, yaye ngoko nangoko yantshula ngenxa yokungabi nabunzulu bamhlaba.+  Kodwa lakuphuma ilanga, yagqatswa, yaye ngenxa yokungabi nangcambu yabuna.+  Enye imbewu yawela phakathi kwameva, akhula ameva aza ayiminxa, yaza ayavelisa siqhamo.+  Kodwa enye yawela kumhlaba omhle,+ yakhula, yanda, yavelisa isiqhamo, yathwala ngokuphindwe kangangamashumi amathathu, namashumi amathandathu nekhulu.”+  Ngoko wongezelela eli lizwi: “Lowo uneendlebe zokuphulaphula makaphulaphule.”+ 10  Akuba eyedwa, abo babemjikelezile kunye nabalishumi elinesibini bambuza ngemizekeliso leyo.+ 11  Waqhubeka wathi kubo: “Nina niyinikiwe imfihlelo engcwele+ yobukumkani bukaThixo, kodwa kwabo bangaphandle zonke izinto zibakho ngemizekeliso,+ 12  ukuze, nakuba bekhangele, bakhangele ukanti bangaboni, yaye, nangona besiva, beve ukanti bangaqondi, nokuze bangaze babuye, baxolelwe.”+ 13  Ngokubhekele phaya, wathi kubo: “Aniwazi lo mzekeliso, yaye ngoko niya kuyiqonda njani yonke eminye imizekeliso? 14  “Umhlwayeli uhlwayela ilizwi.+ 15  Le, ngoko, ngabo basecaleni kwendlela apho ilizwi lihlwayelwa khona; kodwa kamsinya nje bakuba belivile uSathana uyafika+ aze alithabathe ilizwi elalihlwayelwe kubo.+ 16  Yaye ngokunjalo le ngabo baye bahlwayelwa kwiindawo ezilulwalwa: kamsinya nje bakuba belivile ilizwi, balamkela ngovuyo.+ 17  Kanti abanangcambu kubo ngokwabo, kodwa bayaqhubeka okwexeshana; bandule ke kamsinya nje kwakuvela imbandezelo okanye intshutshiso ngenxa yelizwi, bakhubeke.+ 18  Ukanti kukho nenye ehlwayelwa phakathi kwameva; le ngabo baye baliva ilizwi,+ 19  kodwa amaxhala+ ale nkqubo yezinto namandla akhohlisayo obutyebi+ neminqweno+ yezinye izinto iyangenela ize iliminxe ilizwi, yaye alibi nasiqhamo.+ 20  Ekugqibeleni, leyo ihlwayelwe kumhlaba omhle ngabo baphulaphula ilizwi baze balamkele kakuhle yaye bathwale isiqhamo ngokuphindwe kangangamashumi amathathu namashumi amathandathu nekhulu.”+ 21  Yaye waqhubeka wathi kubo: “Isibane asiziswa ukuze sibekwe phantsi kwengobozi yokulinganisa okanye phantsi komandlalo, andibi kunjalo? Siziswa ukuze sibekwe phezu kwesiphatho sezibane, akunjalo?+ 22  Kuba akukho nto ifihlakeleyo ngaphandle kokuba kungenjongo yokuba ibhencwe; akukho nto ifihlwe ngenyameko ngaphandle kokuba kungenjongo yokuba iziswe ekuhleni.+ 23  Nabani na oneendlebe zokuphulaphula, makaphulaphule.”+ 24  Ngokubhekele phaya wathi kubo: “Nikelani ingqalelo koko nikuvayo.+ Umlinganiselo enilinganisela ngawo, niya kulinganiselwa kwangawo nani,+ ewe, kuya kongezwa okungakumbi kuni.+ 25  Kuba lowo unako uya kunikwa okungakumbi; kodwa lowo ungenako, kwanoko anako kuya kuthatyathwa kuye.”+ 26  Ngoko waqhubeka wathi: “Ubukumkani bukaThixo bunjengaxa umntu ephosa imbewu emhlabeni,+ 27  aze alale ebusuku avuke emini, ihlume imbewu ize ikhule ibe nde, engayazi indlela okwenzeka ngayo.+ 28  Kuba umhlaba uvelisa isiqhamo ngokwawo, kuqala iba likhaba, kwandule ke kube yimpontshane, ekugqibeleni kuzale ukudla okuziinkozo kwisikhwebu. 29  Kodwa kamsinya nje sakuba isiqhamo sikuvumela oko, ufaka irhengqa, ngenxa yokuba ixesha lokuvuna lifikile.” 30  Waqhubeka wathi: “Singabufanisa nantoni na ubukumkani bukaThixo, okanye siya kubuchaza ngomzekeliso othini?+ 31  Bunjengokhozo lwemostade, olulolona luncinane kunazo zonke iimbewu ezikhoyo emhlabeni ngexesha lokuhlwayelwa kwalo emhlabeni+ 32  kodwa xa sele luhlwayelwe, luyakhula luze lube lukhulu ngakumbi kunayo yonke eminye imifuno yaye luvelisa amasebe amakhulu,+ kangangokuba iintaka zezulu+ ziyakwazi ukufumana indawo yokuhlala phantsi komthunzi walo.”+ 33  Ngoko wayelithetha ngemizekeliso emininzi+ elolo hlobo ilizwi kubo, kangangoko babekwazi ukuphulaphula. 34  Eneneni, wayengathethi kubo ngaphandle kwangomzekeliso, kodwa ngasese kubafundi bakhe wayecacisa zonke izinto.+ 35  Yaye ngaloo mini, kwakuhlwa, wathi kubo: “Masiwelele kolunye unxweme.”+ 36  Ngoko, emva kokuba besindulule isihlwele, bamthabatha ngesikhephe, kanye njengoko wayekuso, yaye kwakukho nezinye izikhephe kunye naye.+ 37  Kwaqhambuka isaqhwithi somoya omkhulu, yaye amaza ayentlaleka esikhepheni, kangangokuba isikhephe saphantse sazala ngamanzi.+ 38  Kodwa wayesemva, elele phezu komqamelo. Ngoko bamvusa baza bathi kuye: “Mfundisi, akukhathali na siza kutshabalala nje?”+ 39  Ngako oko wavuka wawukhalimela umoya waza wathi kulwandle: “Yithi tu! Uzole!”+ Wadamba umoya, kwabakho ukuzola okukhulu.+ 40  Ngoko wathi kubo: “Kutheni ninedyudyu nje? Anikabi nalukholo na?” 41  Kodwa baziva benoloyiko olungaqhelekanga, yaye babesithi omnye komnye: “Ngubani ngokwenene lo, le nto ade athotyelwe ngumoya nalulwandle?”+

Umbhalo osemazantsi