Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Marko 3:1-35

3  Kwakhona wangena kwindlu yesikhungu, yaye apho kwakukho umntu owayenesandla esomileyo.+  Ngoko babemlalele ukubona enoba wayeza kumphilisa kusini na loo mntu ngesabatha, ukuze bammangalele.+  Wathi kumntu owayenesandla esomileyo: “Sukuma [uze] esazulwini.”  Waza wathi kubo: “Kusemthethweni na ukwenza okulungileyo okanye ukwenza okubi ngesabatha, ukusindisa okanye ukubulala umphefumlo?”+ Kodwa bathi cwaka.  Waza emva kokubasingasinga ecaphuka, ebuhlungu kakhulu kukuqaqadeka kweentliziyo zabo,+ wathi kulo mntu: “Yolula isandla sakho.” Yaye wasolula, saza isandla sakhe saphiliswa.+  Ngako oko abaFarisi baphuma baza ngoko nangoko benza ibhunga neqela labalandeli bakaHerode+ nxamnye naye, ukuze bamtshabalalise.+  Kodwa uYesu nabafundi bakhe bemka baya elwandle; yaza inkitha enkulu evela eGalili nakwelakwaYuda yamlandela.+  KwanaseYerusalem naseIdumeya naphesheya kweYordan nangaseTire+ naseSidon, inkitha enkulu, yakuva ukuba zininzi kwezinto awayezenza, yeza kuye.  Wathi kubafundi bakhe mabamlungiselele isikhephe esincinane, hleze axinwe sisihlwele. 10  Kuba waphilisa abaninzi, kwaza oko kwaphumela ekubeni bonke abo babenezifo ezibuhlungu bawele kuye ukuze bamchukumise.+ 11  Kwanoomoya abangahlambulukanga,+ xa sukuba bembona, babequbuda phambi kwakhe baze badanduluke, besithi: “Wena unguNyana kaThixo.”+ 12  Kodwa izihlandlo ezininzi wabayala kabukhali ukuba bangamenzi aziwe.+ 13  Yaye wenyuka intaba waza wabiza abo wayebafuna,+ baya kuye.+ 14  Wandula ke wayila iqela labalishumi elinesibini, awakwalithiya ngokuthi “abapostile,” ukuze baqhubeke kunye naye nokuze abathume baye kushumayela+ 15  nokuba babe negunya lokukhupha iidemon.+ 16  Yaye iqela labalishumi elinesibini awaliyilayo yayinguSimon, lowo wakwamnika ifani enguPetros,+ 17  noYakobi unyana kaZebhedi noYohane umntakwabo Yakobi+ (wakwabanika ifani enguBhowanerges, ethetha ooNyana beNdudumo), 18  noAndreya noFilipu noBhartolomeyu noMateyu noTomas noYakobi unyana ka-Alfeyu noTadeyu noSimon umKananayi 19  noYudas Skariyoti, owathi kamva wamngcatsha.+ Wandula ke waya endlwini. 20  Saphinda isihlwele sahlanganisana, kangangokuba abazange bakwazi kwanokudla isidlo.+ 21  Kodwa xa izalamane+ zakhe zeva ngako oko, zaphuma zisiya kumbamba, kuba zazisithi: “Ushiywe ziingqondo.”+ 22  Bona ababhali ababehle bevela eYerusalem babesithi: “UnoBhelezebhubhe, yaye ukhupha iidemon ngomlawuli weedemon.”+ 23  Ngoko, emva kokuba ebabizele kuye, wathi kubo ngemizekeliso: “USathana angamkhupha njani uSathana? 24  Kaloku, ukuba ubukumkani bahlulelana bodwa, obo bukumkani abunako ukuma;+ 25  yaye ukuba indlu yahlulelana yodwa, loo ndlu ayinako ukuma.+ 26  Kanjalo, ukuba uSathana uye wazivukela ngokwakhe waza wahlulelana, akanako ukuma, kodwa ufikelela esiphelweni.+ 27  Enyanisweni, akukho bani ungene endlwini yomntu owomeleleyo ukwaziyo ukuphanga+ iimpahla zakhe ezinokuthabatheka ngaphandle kokuba kuqala uyambopha umntu owomeleleyo, aze andule ke ukuphanga indlu yakhe.+ 28  Inene ndithi kuni zonke izinto bozixolelwa oonyana babantu, kungakhathaliseki ukuba ziziphi na izono nezinyeliso abazenza ngokunyelisa.+ 29  Noko ke, nabani na onyelisa umoya oyingcwele akanakuxolelwa naphakade, kodwa unetyala lesono sikanaphakade.”+ 30  Oku, kungenxa yokuba babesithi: “Unomoya ongahlambulukanga.”+ 31  Kwafika unina nabantakwabo,+ baza njengoko babemi ngaphandle, bathumela kuye ukuba abizwe.+ 32  Ngokunjalo, isihlwele sasihleli simjikelezile, ngoko bathi kuye: “Khangela! Unyoko nabantakwenu ngaphandle bayakufuna.”+ 33  Kodwa ekuphenduleni wathi kubo: “Ngubani na uma nabantakwethu?”+ 34  Yaye akuba ekhangakhangele kwabo babehleli bemjikelezile benze isangqa, wathi: “Khanibone, uma nabantakwethu!+ 35  Nabani na owenza ukuthanda kukaThixo, lo ngumntakwethu nodade wethu noma.”+

Umbhalo osemazantsi