Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Marko 15:1-47

15  Kwaye ngoko nangoko ngesifingo ababingeleli abaziintloko kunye namadoda amakhulu nababhali, kwaneSanhedrin iphela, babhunga,+ yaye bambopha uYesu bamqhuba baza bamnikela kuPilato.+  Ngoko uPilato wambuza umbuzo esithi: “Unguye na ukumkani+ wamaYuda?” Ekumphenduleni wathi: “Nawe ngokwakho utsho njalo.”+  Kodwa ababingeleli abaziintloko bammangalela ngezinto ezininzi.+  Ke kaloku uPilato wambuza kwakhona, esithi: “Akunayo na impendulo?+ Uyabona ukuba zininzi kangakanani na izinto abakumangalela ngazo.”+  Kodwa uYesu akaphendulanga, ngokokude amangaliswe uPilato.+  Kaloku, umthendeleko ngomthendeleko wayeqhele ukubakhululela ibanjwa elinye, abalicelileyo.+  Ngeli xesha kwakukho ekuthiwa nguBharabhas esemixokelelwaneni kunye nabaphembeleli besiphendu, abathi babulala kweso siphendu.+  Ngoko isihlwele senyuka saza sambongoza ukuba enze ngokwesiqhelo.  UPilato wasabela wathi: “Ngaba nifuna ndinikhululele ukumkani wamaYuda na?”+ 10  Kuba wayeqonda ukuba ababingeleli abaziintloko babemnikele+ ngenxa yomona.+ 11  Kodwa ababingeleli abaziintloko baxhokonxa isihlwele ukuba simenze abakhululele uBharabhas, esikhundleni soko.+ 12  Kwakhona ekuphenduleni uPilato wathi kubo: “Ngoko, ndenze ntoni ngalowo nimbiza ngokuthi ngukumkani+ wamaYuda?”+ 13  Baphinda badanduluka bathi: “Mbethelele!”+ 14  Kodwa uPilato wahlabela mgama wathi kubo: “Ngoba, yintoni embi ayenzileyo?” Ukanti badanduluka ngakumbi besithi: “Mbethelele!”+ 15  Ngako oko uPilato, enqwenela ukwanelisa isihlwele,+ wabakhululela uBharabhas, yaye, emva kokuba uYesu etywatyushiwe, wamnikela ukuba abethelelwe.+ 16  Ke kaloku amajoni amqhubela entendelezweni, oko kukuthi, kwibhotwe lerhuluneli; yaye abizela ndawonye iqela labaphumi-mkhosi liphela,+ 17  kwaye amvathisa ngesimfusa aza aluka isithsaba sameva asibeka kuye.+ 18  Yaye ambulisa athi: “Bhota,+ wena Kumkani wamaYuda!” 19  Ayembetha entloko ngengcongolo aze amtshicele yaye, ayeguqa ngamadolo, aqubude kuye.+ 20  Akugqiba ukuhlekisa ngaye, amhluba esimfusa aza amthi wambu ngezambatho zakhe zangaphezulu. Yaye amkhokelela ngaphandle ukuze ambethelele.+ 21  Kanjalo, akhonzisa ngesinyanzelo owayedlula, uSimon othile waseKirene, owayevela emaphandleni, uyise ka-Alesandire noRufo, ukuba aphakamise isibonda sakhe sentuthumbo.+ 22  Ngoko amzisa kwindawo eyiGolgotha, xa iguqulelwe ethetha, iNdawo YoKakayi.+ 23  Apho azama ukumnika iwayini ephithikezwe ngesiyobisi imore,+ kodwa akazange ayithabathe.+ 24  Kwaye ambethelela aza abelana ngezambatho zakhe zangaphezulu+ ngokwenza amaqashiso ngazo mayela nokuba ngubani othabatha ntoni.+ 25  Ke kaloku kwakulilixa lesithathu,+ yaye ambethelela. 26  Umbhalo wesimangalo+ ngokunxamnye naye wawubhalwe ngaphezulu usithi, “UKumkani wamaYuda.”+ 27  Ngaphezu koko, abethelela abaphangi ababini kunye naye, omnye ngasekunene kwakhe yaye omnye ngasekhohlo kwakhe.+ 28  —— 29  Abo babedlula bamtshabhisa,+ behlunguzela iintloko zabo besithi: “Tshotsho! Wena obuza kuba ngumdilizi wetempile nomakhi wayo ngexesha elingangeentsuku ezintathu,+ 30  zisindise ngokuhla esibondeni sentuthumbo.”+ 31  Ngokukwanjalo nababingeleli abaziintloko kwanababhali babehlekisa ngaye besithi: “Abanye wabasindisa; yena akanako ukuzisindisa!+ 32  Makehle kaloku ngoku uKRISTU uKumkani wakwaSirayeli kwisibonda sentuthumbo, ukuze sibone size sikholwe.”+ Kwanabo babebethelelwe naye babemngcikiva.+ 33  Ngelixa lesithandathu kwabakho ubumnyama elizweni liphela de kwalilixa lesithoba.+ 34  Yaye ngelixa lesithoba uYesu wamemeza ngelizwi elikhulu esithi: “Eli, Eli, lama sabhaktani?” okuthetha ukuthi, xa kuguqulelwe: “Thixo wam, Thixo wam, undishiyeleni na?”+ 35  Abathile kwabo babemi kufuphi, bakukuva oko, bathi: “Yabonani! Ubiza uEliya.”+ 36  Kodwa uthile wabaleka, wazalisa imfunxa ngewayini emuncu, wayibeka engcongolweni, waza wamseza,+ esithi: “Myekeni njalo! Makhe sibone enoba uEliya uza kumthula kusini na.”+ 37  Kodwa uYesu wadanduluka kakhulu waza wabhubha.+ 38  Kwaye ikhuselo+ lengcwele lakrazuka kubini ukusuka phezulu ukusa ezantsi.+ 39  Ke kaloku, xa igosa lomkhosi elalimi malunga naye layibonayo indlela abhubhe ngayo, lathi: “Ngokuqinisekileyo lo mntu ebenguNyana kaThixo.”+ 40  Kwakukho nabafazi ababebona bemgama,+ phakathi kwabo yayinguMariya Magadala kwakunye noMariya unina kaYakobi omNcinane nokaYose, noSalome,+ 41  ababedla ngokumpheleka+ baze bamlungiselele xa wayeseGalili, nabanye abafazi abaninzi ababenyuke kunye naye ukuya eYerusalem.+ 42  Ke kaloku njengoko kwakusele kungorhatya, yaye ekubeni yayiyimini yokuLungiselela, oko kukuthi, umhla ophambi kwesabatha, 43  kweza uYosefu waseArimathiya, ilungu elidumileyo leBhunga, naye ngokwakhe owayelindele ubukumkani bukaThixo.+ Waba nesibindi sokungena aye phambi koPilato aze acele umzimba+ kaYesu. 44  Kodwa uPilato wayezibuza enoba wayesele efile kusini na, yaye, wabiza igosa lomkhosi, walibuza enoba wayesele efile kusini na. 45  Ngoko emva kokuqinisekisa kwigosa lomkhosi, wasinikezela kuYosefu+ isidumbu. 46  Ngako oko wathenga ilinen ecikizekileyo waza wamthula, wamsongela ngelinen leyo ecikizekileyo, wambeka+ engcwabeni+ elalimbiwe eliweni; kwaye waqengqela ilitye emnyangweni wengcwaba lenkumbulo.+ 47  Kodwa uMariya Magadala noMariya unina kaYose baqhubeka bekhangele apho wayebekwe khona.+

Umbhalo osemazantsi