Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Marko 14:1-72

14  Ke kaloku ipasika+ nomthendeleko+ wamaqebengwana angenagwele wawuza kuba kwiintsuku ezimbini kamva.+ Yaye ababingeleli abaziintloko nababhali babefuna indlela yokumbamba ngecebo lobuqhophololo baze bambulale;+  kuba babesithi ngokuphindaphindiweyo: “Kungekhona emthendelekweni; mhlawumbi kusenokubakho isaqunge sabantu.”+  Kwaye ngoxa wayeseBhethani endlwini kaSimon owayeneqhenqa,+ njengoko wayengqendevile esidlweni, umfazi weza neqhaga lealabhasta lineoli yobulawu, inadusi yokwenene, eziindleko ezinkulu. Waliqhekeza lavuleka iqhaga lealabhasta,  wamgalela ngayo entloko.+  Ngako oko kwakukho abathile ababecaphuka besithi: “Kutheni kusenziwa le nkcitho kwioli yobulawu?+  Kuba le oli yobulawu ibinokuthengiswa ngaphezu kweedenariyo ezingamakhulu amathathu zize zinikwe amahlwempu!” Yaye babengakholiswanga kakhulu nguye.+  Kodwa uYesu wathi: “Myekeni. Kutheni nizama ukumenzela inkathazo nje? Undenzele into entle.+  Kuba amahlwempu+ nisoloko nikunye nawo, yaye xa sukuba nifuna ninako ukusoloko niwenzela okulungileyo, kodwa mna anisoloko ninam.+  Wenze oko abenako; uwuqhole kwangaphambili umzimba wam ngeoli yobulawu elungiselela ukungcwatywa kwawo.+  Inene ndithi kuni, Naphi na apho iindaba ezilungileyo zishunyayelwa khona kulo lonke ihlabathi,+ oko lo mfazi akwenzileyo kuya kuba yinto aya kukhunjulwa ngayo.”+ 10  Waza uYudas Skariyoti, omnye wabalishumi elinesibini, waya kubabingeleli abaziintloko ukuze amngcatshe kubo.+ 11  Bakukuva oko, baba nemihlali yaye bathembisa ukumnika imali yesilivere.+ Ngoko waqalisa ukufuna indlela yokumngcatsha ngethuba elilungileyo.+ 12  Ngomhla wokuqala wamaqebengwana angenagwele,+ xa babebingelela ngokwesiko ixhoba lepasika, abafundi bakhe+ bathi kuye: “Ufuna siye phi na size sikulungiselele khona ukuba udle ipasika?”+ 13  Ngako oko wathumela ababini kubafundi bakhe waza wathi kubo: “Yiyani esixekweni, yaye niya kuqubisana nendoda ethwele isitya sodongwe esinamanzi.+ Yilandeleni, 14  yaye naphi na apho ingena khona ngaphakathi yithini kumnini-ndlu, ‘UMfundisi uthi: “Liphi na igumbi leendwendwe elilelam apho ndinokuyidlela khona ipasika+ nabafundi bam?”’+ 15  Kwaye uya kunibonisa igumbi elikhulu eliphezulu, linempahla yokulungisa; nize nisilungiselele apho.”+ 16  Ngoko abafundi baphuma, bangena esixekweni, bakufumana kanye kunjengokuba wayetshilo kubo; baza balungiselela ipasika.+ 17  Kwakuhlwa weza nabalishumi elinesibini.+ 18  Kwaye njengoko babengqendeve etafileni besidla, uYesu wathi: “Inene ndithi kuni, Omnye wenu, odla+ kunye nam, uya kundingcatsha.”+ 19  Baba buhlungu baza bathi kuye ngamnye ngamnye: “Asindim, andibi kunjalo?”+ 20  Wathi kubo: “Ngomnye wabalishumi elinesibini, othi nkxu kunye nam kwisitya esinye.+ 21  Enyanisweni, uNyana womntu uyemka, kanye njengokuba kubhaliwe ngaye, kodwa yeha loo mntu angcatshwa ngaye uNyana womntu! Ngekumlungele loo mntu ukuba wayengazange azalwe.”+ 22  Kwaye njengoko babeqhubeka besidla, wathabatha isonka, wacela intsikelelo, wasiqhekeza, wabanika sona, waza wathi: “Sithabatheni, oku kuthetha umzimba wam.”+ 23  Wathabatha indebe, wabulela waza wabanika yona, basela kuyo bonke.+ 24  Wathi kubo: “Oku kuthetha ‘igazi lam+ lomnqophiso,’+ eliza kuphalala+ ngenxa yabaninzi.+ 25  Inene ndithi kuni, andisayi kuyisela imveliso yomdiliya kwakhona kude kube yiloo mini ndiyisela nani intsha ebukumkanini bukaThixo.”+ 26  Ekugqibeleni, emva kokuvuma iindumiso,+ baphuma baya kwiNtaba yemiNquma.+ 27  Kwaye uYesu wathi kubo: “Niya kukhubeka nonke, ngenxa yokuba kubhaliwe kwathiwa, ‘Ndiza kubetha umalusi,+ yaye izimvu ziya kuchithachithwa.’+ 28  Kodwa emva kokuba ndivusiwe ndiza kuhamba phambi kwenu ndiye eGalili.”+ 29  Kodwa uPetros wathi kuye: “Kwanokuba bonke abanye bayakhubeka, kodwa andisayi kukhubeka.”+ 30  Ngako oko uYesu wathi kuye: “Inene ndithi kuwe, Wena namhlanje, ewe, ngobu busuku, ngaphambi kokuba umqhagi ukhonye kabini, kwawena lo uya kundikhanyela kathathu.”+ 31  Kodwa wathi ngokuzingisileyo: “Nokuba kuya kufuneka ndife nawe, andisayi kuze ndikukhanyele.” Bonke abanye batsho into efanayo.+ 32  Ngoko bafika kwindawo egama liyiGetsemane, yaye wathi kubafundi bakhe: “Hlalani phantsi apha ngoxa ndithandaza.”+ 33  Kwaye wathabatha uPetros noYakobi noYohane,+ yaye waqhiphuka umbilini waza wakhathazeka gqitha.+ 34  Wathi kubo: “Umphefumlo wam ubuhlungu ngokunzulu,+ de kuse ekufeni. Hlalani apha, nihlale nilindile.”+ 35  Waya ngaphambili umganyana wawa emhlabeni waza wathandazela ukuba, ukuba kunokwenzeka, ilixa elo lidlule kuye.+ 36  Yaye waqhubeka wathi: “Abha, Bawo,+ zonke izinto zinokwenzeka kuwe; yishenxise le ndebe kum. Noko ke makungabi kokuthandwa ndim, makube kukuthanda kwakho.”+ 37  Yaye weza, wabafumana belele, waza wathi kuPetros: “Simon, ulele na? Akubanga namandla okuhlala ulindile nelixa elinye na?+ 38  Madoda, hlalani nilindile yaye nithandaza,+ ukuze ningangeni ekuhendweni. Umoya, kambe ke, unentumekelelo, kodwa inyama ibuthathaka.”+ 39  Yaye wemka kwakhona waza wathandaza, esitsho ilizwi elifanayo.+ 40  Weza kwakhona wabafumana belele, kuba amehlo abo ayesindwa, yaye ngoko abazange bakwazi ukumphendula.+ 41  Weza isihlandlo sesithathu waza wathi kubo: “Ngeli xesha nilele yaye niphumle! Kwanele! Ilixa lifikile!+ Khangelani! UNyana womntu uyangcatshwa kwizandla zaboni.+ 42  Vukani, sihambe.+ Khangelani! Umngcatshi wam usondele.”+ 43  Kwaye ngoko nangoko, ngoxa wayesathetha, uYudas, omnye wabalishumi elinesibini, wafika kunye nesihlwele esinamakrele namagqudu sivela kubabingeleli abaziintloko nababhali namadoda amakhulu.+ 44  Ke kaloku umngcatshi wakhe wayebanike umqondiso ekuvunyelwene ngawo, othi: “Nabani na endithe ndamanga, nguye lowo; mthabatheni nimse eluvalelweni nize nimqhube nimnqabisile.”+ 45  Yaye weza ngqo kuye, wasondela wathi: “Rabhi!” waza wamanga.+ 46  Ngoko bambamba bamsa eluvalelweni.+ 47  Noko ke, uthile kwabo babemi khona apho wathi rhuthu ikrele lakhe, waxabela ikhoboka lombingeleli omkhulu waza wayisusa indlebe yalo.+ 48  Kodwa uYesu wathi kubo: “Niphumele ukuza kubamba mna na, ninamakrele namagqudu nje, ngokungathi niphumele umphangi?+ 49  Imihla ngemihla bendinani etempileni ndifundisa,+ ukanti anikhange nindise eluvalelweni. Noko ke, oku kukuze iZibhalo+ zizaliseke.”+ 50  Bamshiya+ bonke, basaba.+ 51  Kodwa umfana othile onxibe isambatho selinen ecikizekileyo phezu komzimba wakhe oze wamlandela ekufutshane; yaye bazama ukumbamba,+ 52  kodwa washiya isambatho sakhe selinen ngasemva waza wabaleka eze. 53  Bamqhubela uYesu kumbingeleli omkhulu, yaye bonke ababingeleli abaziintloko namadoda amakhulu nababhali badibana.+ 54  Kodwa uPetros, ekumgama othe qelele, wamlandela+ ukuya kufikelela kwintendelezo yombingeleli omkhulu; yaye wayehleli ndawonye nabalindi bendlu esotha umlilo oqaqambileyo. 55  Ngelo xesha ababingeleli abaziintloko neSanhedrin iphela babefuna ubungqina obunxamnye noYesu ukuze bambulale,+ kodwa babengafumani nabuphi na.+ 56  Abaninzi, eneneni, babenikela ubungqina bobuxoki nxamnye naye,+ kodwa ubungqina babo babungavumelani.+ 57  Kanjalo, abathile babephakama baze banikele ubungqina bobuxoki nxamnye naye, besithi: 58  “Samva esithi, ‘Ndiza kuyidiliza le tempile eyayenziwe ngezandla ndize ngeentsuku ezintathu ndakhe enye engenziwanga ngazandla.’”+ 59  Kodwa nakwezi zizathu ubungqina babo babungavumelani. 60  Ekugqibeleni umbingeleli omkhulu wasukuma phakathi kwabo waza wabuza uYesu, esithi: “Akukho nto uyithethayo na ukuphendula? Yintoni na le bayingqinayo aba nxamnye nawe?”+ 61  Kodwa wathi cwaka waza akaphendula konke konke.+ Kwakhona umbingeleli omkhulu wambuza wathi kuye: “Unguye na uKRISTU uNyana waLowo Ungowokubongwa?”+ 62  Wandula ke uYesu wathi: “Ndinguye; yaye niya kumbona uNyana womntu+ ehleli ngakwisandla sasekunene+ samandla, esiza namafu ezulu.”+ 63  Ngako oko umbingeleli omkhulu wakrazula izambatho zakhe zangaphantsi+ waza wathi: “Sisawafunelani na amangqina?+ 64  Nikuvile ukunyelisa.+ Kubonakala njani oku kuni?” Bonke bamgwebela isohlwayo sokuba ufanelwe kukufa. 65  Kwaye bambi baqala ukumtshicela+ nokugqubuthela ubuso bakhe buphela baza bambetha ngamanqindi bathi kuye: “Profeta!” Yaye, bemmpakaza ebusweni, abalindi basenkundleni bamthabatha.+ 66  Ngoxa uPetros wayesezantsi entendelezweni, kweza esinye sezicakazana zombingeleli omkhulu,+ 67  yaye, sibona uPetros esotha, sakhangela ngqo kuye saza sathi: “Nawe, ubukunye nomNazarete, lo Yesu.”+ 68  Kodwa wakukhanyela oko, esithi: “Andimazi ndingakuqondi noko ukutshoyo,” waza waphuma phandle waya kwigumbi elisesangweni.+ 69  Apho isicakazana, sakumbona, saqala kwakhona sathi kwabo babemi khona apho: “Lo ngomnye wabo.”+ 70  Kwakhona wayekukhanyela oko. Yaye baphinda emva kwethutyana abo babemi khona apho bathi kuPetros: “Ngokuqinisekileyo ungomnye wabo, kuba, enyanisweni, ungumGalili.”+ 71  Kodwa waqala ukuqalekisa nokufunga esithi:+ “Andimazi lo mntu nithetha ngaye.”+ 72  Kwaye ngoko nangoko umqhagi wakhonya isihlandlo sesibini;+ yaye uPetros walikhumbula ilizwi awayelithethile uYesu kuye esithi: “Ngaphambi kokuba umqhagi ukhonye kabini, uya kundikhanyela kathathu.”+ Yaye woyisakala wasuka walila.+

Umbhalo osemazantsi