Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Marko 13:1-37

13  Njengoko wayephuma etempileni omnye wabafundi bakhe wathi kuye: “Mfundisi, khangela! olunjani lona uhlobo lwamatye yaye olunjani lona uhlobo lwezakhiwo!”+  Noko ke, uYesu wathi kuye: “Uyazibona na ezi zakhiwo zikhulu?+ Akuyi kusala litye phezu kwelitye+ apha elingayi kudilizwa.”+  Yaye njengoko wayehleli kwiNtaba yemiNquma ekhangelene netempile, uPetros+ noYakobi noYohane noAndreya bambuza ngasese besithi:+  “Sixelele, Ziya kubakho nini na ezi zinto, kwaye uya kuba yintoni na umqondiso xa zonke ezi zinto zimiselwe ukufikelela esiphelweni?”+  Ngoko uYesu wathi kubo: “Lumkani kungabikho bani unilahlekisayo.+  Baninzi abaya kuza egameni lam, besithi, ‘Ndinguye,’ yaye baya kulahlekisa abaninzi.+  Ngaphezu koko, xa nisiva ngeemfazwe neengxelo zeemfazwe, ningankwantyi; ezi zinto zimele zenzeke, kodwa isiphelo asikabikho.+  “Kuba uhlanga luya kuvukelana nohlanga nobukumkani buvukelane nobukumkani,+ kuya kubakho iinyikima zomhlaba+ kwiindawo ngeendawo, kuya kubakho ukunqongophala kokutya.+ Oku kukuqala kwenimba.+  “Nina ke, zilumkeleni; abantu baya kuninikela kwiinkundla zasekuhlaleni,+ yaye niya kubethwa kwizindlu zesikhungu+ nize nimiswe phambi kweerhuluneli nookumkani ngenxa yam, ukuze kube bubungqina kubo.+ 10  Kumele kushunyayelwe iindaba ezilungileyo+ kuzo zonke iintlanga kuqala.+ 11  Xa ke besiya kuninikela, musani ukuyixhalela kwangaphambili into eniya kuyithetha;+ kodwa nakuphi na enikunikwayo ngelo lixa, thethani kona, kuba asinini abo bathethayo, kodwa ngumoya oyingcwele.+ 12  Ngapha koko, umzalwana uya kunikela umzalwana ekufeni, aze uyise anikele umntwana,+ nabantwana baya kuvukela abazali baze bababulalise;+ 13  yaye niya kuthiywa ngabantu bonke ngenxa yegama lam.+ Kodwa lowo unyamezele kwada kwasekupheleni+ uya kusindiswa.+ 14  “Noko ke, xa nibona into elizothe+ ebangela isiphanziso+ imi apho ingafanele ime khona (ofundayo makaqiqe),+ mabandule abo bakwelakwaYuda basabele ezintabeni.+ 15  Umntu ophezu kwendlu makangehli, okanye angene ngaphakathi ukuze athabathe nantoni na endlwini yakhe;+ 16  umntu osentsimini makangabuyeli kwizinto ezisemva ukuze athabathe isambatho sakhe sangaphezulu.+ 17  Yeha abafazi abamithiyo nabanyisa iintsana ngaloo mihla!+ 18  Hlalani nithandazela ukuba kungabi sebusika;+ 19  kuba loo mihla iya kuba yimihla yembandezelo+ ekungazange kubekho injengayo ukususela ekuqaleni kwendalo awayidalayo uThixo de kwalelo xesha, kwaye ayisayi kubakho kwakhona.+ 20  Enyanisweni, ngaphandle kokuba uYehova+ ayinqumle loo mihla, bekungayi kubakho nyama isindayo. Kodwa ngenxa yabanyuliweyo+ abo aye wabanyula+ uyinqumle loo mihla.+ 21  “Kwakhona, ngoko, ukuba nabani na uthi kuni, ‘Yabonani! Nanku uKRISTU,’ ‘Yabonani! Nankuya,’+ ningakukholelwa oko.+ 22  Kuba kuya kuvela+ ooKristu bobuxoki nabaprofeti bobuxoki yaye baya kunikela imiqondiso nemimangaliso+ ukuze balahlekise, ukuba kunokwenzeka, abo banyuliweyo.+ 23  Ngoko ke, nina, phaphani;+ ndinixelele zonke izinto kwangaphambili.+ 24  “Kodwa ngaloo mihla, emva kwaloo mbandezelo, ilanga liya kwenziwa mnyama, nenyanga ayiyi kunika ukukhanya kwayo, 25  neenkwenkwezi ziya kube zisiwa ezulwini, namandla asemazulwini aya kugungqiswa.+ 26  Baya kwandula ke bambone uNyana womntu+ esiza emafini enamandla nobuqaqawuli obukhulu.+ 27  Uya kwandula ke athumele iingelosi aze abahlanisele ndawonye abo banyuliweyo+ bakhe bevela koomoya abane, ukusuka kwisiphelo somhlaba ukusa kwisiphelo sezulu.+ 28  “Ke kaloku fundani umzekeliso kuwo umkhiwane: Kwakamsinya nje lakuba isetyana lawo lithamba lize livelise amagqabi alo, niyazi ukuba ihlobo likufuphi.+ 29  Ngokunjalo nani, xa nibona ezi zinto zisenzeka, yazini ukuba ukufuphi, eminyango.+ 30  Inene ndithi kuni asisayi kudlula esi sizukulwana zingadanga zenzeke zonke ezi zinto.+ 31  Liya kudlula izulu+ nomhlaba, kodwa amazwi am+ akayi kudlula.+ 32  “Akukho bani uwaziyo loo mhla okanye elo lixa, azazi neengelosi ezisezulwini engazi noNyana, ngaphandle koBawo.+ 33  Hlalani nikhangele, hlalani niphaphile,+ kuba anazi ukuba ixesha elimisiweyo linini na.+ 34  Kufana nomntu owahambela kwenye indawo+ washiya indlu yakhe waza wanika amakhoboka akhe igunya, ngalinye umsebenzi walo, waza wayalela umgcini-mnyango ukuba ahlale elindile. 35  Ngoko ke hlalani nilindile,+ kuba anazi ukuba inkosi yendlu iza kufika nini, enoba xa sele imini ihambile okanye ezinzulwini zobusuku okanye ekulileni kweenkuku okanye ngonyezi;+ 36  ukuze xa ifika ngequbuliso, inganifumani nilele.+ 37  Kodwa oko ndikutsho kuni ndikutsho kubo bonke, Hlalani nilindile.”+

Umbhalo osemazantsi