Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Marko 12:1-44

12  Waqala ukuthetha kubo ngemizekeliso esithi: “Umntu watyala isidiliya,+ wasibiyela ngothango, wemba isixovulelo sewayini, wamisa inqaba,+ waqeshisa ngaso kubalimi,+ waza wahambela kwenye indawo.+  Ngexesha elililo wathumela ikhoboka kubalimi, ukuze afumane ezithile kwiziqhamo zesidiliya kubalimi.+  Kodwa balithabatha, balibetha kanobom baza balindulula lilambatha.+  Yaye kwakhona wathumela kubo elinye ikhoboka; lona balixabela entloko baza balihlazisa.+  Yaye wathumela elinye, lona balibulala; namanye amaninzi, athile kuwo bawabetha kanobom yaye athile kuwo bawabulala.  Wayesenaye omnye, unyana oyintanda.+ Wathumela yena okokugqibela kubo, esithi, ‘Baya kumhlonela unyana wam.’+  Kodwa abo balimi bathi, ‘Yindlalifa le.+ Yizani, siyibulale, yaye ilifa liya kuba lelethu.’+  Ngoko bamthabatha baza bambulala,+ bamphosela ngaphandle kwesidiliya.+  Yintoni aya kuyenza umnini-sidiliya? Uya kufika abatshabalalise abo balimi, aze isidiliya+ asinikele kwabanye.+ 10  Anizange nisifunde na esi sibhalo sithi, ‘Ilitye+ abaligatyayo abakhi, liye laba lilitye lembombo eliyintloko.+ 11  Oku kuvela kuYehova, yaye kuyamangalisa emehlweni ethu’?”+ 12  Ngako oko baqalisa ukufuna indlela yokumbamba, kodwa boyika isihlwele, kuba baphawula ukuba wawuthetha umzekeliso lowo enabo engqondweni. Ngoko bamshiya baza bemka.+ 13  Bathumela kuye abathile babaFarisi nabeqela labalandeli bakaHerode,+ ukuze bambambise ngentetho yakhe.+ 14  Bakufika bathi kuye: “Mfundisi, siyazi ukuba unenyaniso yaye akukhathalele nabani na, kuba akukhangeli mbonakalo yangaphandle yabantu, kodwa ufundisa indlela kaThixo ngokuvumelana nenyaniso:+ Kusemthethweni na ukuhlawula irhafu yentloko kuKesare okanye akunjalo? 15  Sifanele sihlawule, okanye sifanele singahlawuli kusini na?”+ Efumanisa uhanahaniso lwabo, wathi kubo: “Kutheni nindivavanya nje? Ndiziseleni idenariyo ukuze ndiyikhangele.”+ 16  Beza nayo. Yaye wathi kubo: “Ngumfanekiso nombhalo kabani na lo?” Bathi kuye: “NgokaKesare.”+ 17  Wandula ke uYesu wathi: “Buyiselani izinto zikaKesare kuKesare,+ kodwa izinto zikaThixo kuThixo.”+ Kwaye bamangaliswa nguye.+ 18  Kweza kuye nabaSadusi, abathi akukho luvuko, bambuza umbuzo:+ 19  “Mfundisi, uMoses wasibhalela wathi ukuba uthile ufelwa ngumntakwabo aze ashiye umfazi ngasemva kodwa engashiyi mntwana, umntakwabo+ ufanele amthabathe loo mfazi aze avelisele umntakwabo inzala kuye.+ 20  Kwakukho abantwana bomntu omnye abasixhenxe; owokuqala wathabatha umfazi, kodwa ekufeni kwakhe akazange ashiye nzala.+ 21  Nowesibini wamthabatha, kodwa wafa engashiyanga nzala; nowesithathu ngendlela efanayo. 22  Bosixhenxe abazange bashiye nzala. Ekugqibeleni kubo bonke nomfazi wafa.+ 23  Eluvukweni uya kuba ngumfazi wawuphi kubo? Kuba bosixhenxe bamfumana njengomfazi.”+ 24  UYesu wathi kubo: “Akungenxa yoku na le nto niphazamayo, ukungazi kwenu iZibhalo okanye amandla kaThixo?+ 25  Kuba xa bevuka kwabafileyo, amadoda akatshati namabhinqa awatshatiswa, kodwa banjengeengelosi ezisemazulwini.+ 26  Kodwa ngokuphathelele ukuvuswa kwabafileyo, anizange nifunde na kwincwadi kaMoses, kwingxelo ephathelele ityholo elinameva, okokuba uThixo wathi kuye, ‘NdinguTHIXO ka-Abraham noThixo kaIsake noThixo kaYakobi’?+ 27  AkangoThixo wabafileyo, kodwa ngowabaphilayo. Niyaphazama kakhulu.”+ 28  Kwafika omnye wababhali, wabeva bephikisana, waza esazi ukuba ubaphendule kakuhle, wambuza esithi: “Nguwuphi umyalelo wokuqala kuyo yonke?”+ 29  UYesu waphendula wathi: “Owokuqala ngulo, ‘Yiva, Sirayeli, uYehova uThixo wethu nguYehova mnye,+ 30  uze umthande uYehova uThixo wakho ngentliziyo yakho iphela nangomphefumlo wakho uphela nangengqondo yakho iphela nangamandla akho ephela.’+ 31  Owesibini ngulo, ‘Uze umthande ummelwane wakho njengawe siqu.’+ Awukho omnye umyalelo omkhulu kunale.” 32  Umbhali wathi kuye: “Mfundisi, utsho kakuhle ngokuvumelana nenyaniso ukuthi, ‘Mnye, yaye akakho omnye ngaphandle Kwakhe’;+ 33  yaye oku kumthanda ngentliziyo kabani iphela nangokuqonda kukabani kuphela nangamandla kabani ephela noku kuthanda ummelwane kabani njengaye kuxabiseke ngaphezulu lee kunayo yonke iminikelo etshiswa kuphele nemibingelelo.”+ 34  Ngako oko uYesu, eqonda ukuba uphendule ngokunengqiqo, wathi kuye: “Akukho kude nobukumkani bukaThixo.” Kodwa akukho bani waba nesibindi sokumbuza+ kwakhona. 35  Noko ke, ekuphenduleni, uYesu njengoko wayefundisa etempileni wathi: “Kwenzeka njani na ukuba ababhali bathi uKRISTU ngunyana kaDavide?+ 36  Ngomoya oyingcwele+ uDavide ngokwakhe wathi, ‘UYehova wathi eNkosini yam: “Hlala ngasekunene kwam ndide ndizibeke iintshaba zakho ngaphantsi kweenyawo zakho.”’+ 37  UDavide ngokwakhe umbiza ngokuthi ‘Nkosi,’ kodwa kwenzeka njani ukuba abe ngunyana wakhe?”+ Isihlwele esikhulu sasimphulaphule ngenkoliseko.+ 38  Yaye kwimfundiso yakhe waqhubeka wathi: “Balumkeleni ababhali+ abafuna ukuhambahamba ngemiwunduzo nabafuna imibuliso kwiindawo zemarike 39  nezihlalo eziphambili kwizindlu zesikhungu nezona ndawo ziphambili kwizidlo zangokuhlwa.+ 40  Ngabo abaqwenga izindlu+ zabahlolokazi baze ngokunyhwalaza benze imithandazo emide; baya kufumana umgwebo oqatha ngakumbi.”+ 41  Wahlala phantsi ekhangelene nezikhongozelo zobuncwane+ waza wabona indlela isihlwele esasiphosa ngayo imali kwizikhongozelo zobuncwane; kwaye izityebi ezininzi zaziphosa iingqekembe ezininzi.+ 42  Kweza umhlolokazi olihlwempu waphosa iingqekembe ezimbini ezincinane, ezinexabiso elincinane kakhulu.+ 43  Ngoko wabizela kuye abafundi bakhe waza wathi kubo: “Inene ndithi kuni lo mhlolokazi ulihlwempu uphose ngaphezu kwabo bonke abo baphose imali kwizikhongozelo zobuncwane;+ 44  kuba bonke baphose okuphuma kwintsalela yabo, kodwa yena, ekusweleni kwakhe, uphose konke abenako, ukuphila kwakhe kuphela.”+

Umbhalo osemazantsi