Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Marko 11:1-33

11  Ke kaloku bakusondela eYerusalem, eBhethefage naseBhethani+ kwiNtaba yemiNquma, wathumela ababini kubafundi bakhe+  waza wabaxelela oku: “Yiyani kwidolophana ephambi kwenu, kwaye kamsinya nje nakungena kuyo niya kufumana inkonyana le-esile libotshelelwe, ekungazange kukhwele mntu kulo; likhululeni nilizise.+  Yaye ukuba nabani na uthi kuni, ‘Kutheni nisenza oku?’ yithini, ‘Liyafuneka eNkosini, yaye iza kulindulula kwaoko libuyele apha.’”+  Ngoko baya balifumana inkonyana le-esile libotshelelwe emnyango, ngaphandle kwisitrato esisecaleni, baza balikhulula.+  Kodwa bambi babo babemi apho bathi kubo: “Nenzani nikhulula inkonyana le-esile nje?”+  Batsho kubo aba kanye njengoko uYesu wayetshilo; yaye babayeka bahamba.+  Balizisa inkonyana le-esile+ kuYesu, baza babeka izambatho zabo zangaphezulu phezu kwalo, wahlala phezu kwalo.+  Abaninzi bandlala izambatho zabo zangaphezulu+ endleleni, kodwa abanye bagawula amahlamvu+ emasimini.+  Abo babehamba phambili nabo babesiza ngasemva babemana bedanduluka besithi: “Sindisa, siyathandaza!+ Usikelelwe lowo uza egameni likaYehova!+ 10  Busikelelwe ubukumkani obuzayo bukabawo wethu uDavide!+ Siyathandaza, sindisa kwiindawo eziphakamileyo phezulu!” 11  Kwaye wangena eYerusalem, etempileni; waza wasingasinga zonke izinto, yaye, njengoko ilixa lalisele lihambile, waphuma waya eBhethani nabalishumi elinesibini.+ 12  Ngemini elandelayo, bakuba bephumile eBhethani, walamba.+ 13  Yaye wabona mgama umkhiwane owawunamagqabi, waya ukuze abone enoba mhlawumbi wayeya kufumana okuthile kusini na kuwo. Kodwa, akufika kuwo, akazange afumane nto ngaphandle kwamagqabi, kuba yayingeloxesha lamakhiwane.+ 14  Ngoko wathi kuwo: “Makungabikho nabani na udla isiqhamo kuwe kwakhona ngonaphakade.”+ Yaye abafundi bakhe babephulaphule. 15  Bafika eYerusalem. Apho wangena etempileni waza waqala ukubaphosa ngaphandle abo babethengisa nababethenga etempileni, kwaye wazibhukuqa iitafile zabatshintshi bemali nezihlalo ezide zabo babethengisa amahobe;+ 16  yaye wayengavumeli nabani na athwale impahla adlule phakathi etempileni, 17  kodwa wayefundisa esithi: “Akubhalwanga na kwathiwa, ‘Indlu yam iya kubizwa ngokuba yindlu yomthandazo+ yazo zonke iintlanga’?+ Kodwa niyenze umqolomba wabaphangi.”+ 18  Yaye ababingeleli abaziintloko nababhali bakuva oko, baza bafuna indlela yokumtshabalalisa;+ ngokuba babemoyika, kuba sonke isihlwele sasithe khamnqa yimfundiso yakhe.+ 19  Xa imini sele ihambile, babephuma esixekweni. 20  Kodwa ekudluleni kwabo ngonyezi, bawubona umkhiwane sele ubunile ukususela ezingcanjini.+ 21  Ngoko uPetros, ewukhumbula, wathi kuye: “Rabhi, khangela! umkhiwane owuqalekisileyo ubunile.”+ 22  Ekuphenduleni uYesu wathi kubo: “Yibani nokholo kuThixo. 23  Inene ndithi kuni nabani na othi kule ntaba, ‘Funquka uze uphoseke elwandle,’ yaye engathandabuzi entliziyweni yakhe kodwa enokholo lokuba oko akutshoyo kuza kwenzeka, kuya kuba njalo kanye.+ 24  Kungenxa yoko le nto ndinixelelayo ukuba, Zonke izinto enizithandazelayo nizicele yibani nokholo lokuba sele nizamkele ngokoqobo, yaye niya kuba nazo.+ 25  Xa nimile nithandaza, xolelani+ nakuphi na eninako nxamnye naye nabani na; ukuze noYihlo osemazulwini anixolele izigqitho zenu.”+ 26  —— 27  Yaye beza kwakhona eYerusalem. Kwaye njengoko wayehamba etempileni, kweza kuye ababingeleli abaziintloko nababhali namadoda amakhulu+ 28  baza bathi kuye: “Uzenza ngagunya liphi na ezi zinto? okanye ngubani okunike eli gunya lokwenza ezi zinto?”+ 29  UYesu wathi kubo: “Ndiza kunibuza umbuzo omnye. Ze nindiphendule, yaye nam ndiza kunixelela ukuba ndizenza ngaliphi igunya ezi zinto.+ 30  Ubhaptizo+ lukaYohane lwaluvela ezulwini na okanye lwaluvela ebantwini? Ndiphenduleni.”+ 31  Ngoko baqiqa ngelithi: “Ukuba sithi, ‘Lwaluvela ezulwini,’ uya kuthi, ‘Bekutheni, ke ngoko, ukuze ningamkholelwa?’+ 32  Kodwa singanabo na ubuganga bokuthi, ‘Lwaluvela ebantwini’?”—Babesoyika isihlwele, kuba bonke aba babebambe ukuthi uYohane wayengumprofeti ngokwenene.+ 33  Ngoko, bamphendula uYesu bathi: “Asazi.” Waza uYesu wathi kubo: “Nam andinixeleli ukuba ndizenza ngagunya liphi na ezi zinto.”+

Umbhalo osemazantsi