Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Marko 1:1-45

1  Ukuqala kweendaba ezilungileyo ezingoYesu Kristu:  Kanye njengoko kubhaliwe kuIsaya umprofeti kwathiwa: “(Khangela! Ndithumela umthunywa wam phambi kobuso bakho, oya kulungisa indlela yakho;)+  phulaphula! uthile udanduluka entlango esithi, ‘Lungisani indlela kaYehova, yenzani iindlela zakhe zithi tye,’”+  uYohane umbhaptizi wavela entlango, eshumayela ubhaptizo olufuzisela inguquko ukuze kuxolelwe izono.+  Ngenxa yoko wonke ummandla welakwaYuda nabo bonke abemi baseYerusalem baphuma besiya kuye, yaye wababhaptiza kuMlambo iYordan, bezivuma ekuhleni izono zabo.+  UYohane wayambethe uboya benkamela kwaye enombhinqo wethwathwa esinqeni sakhe,+ yaye wayesidla iinkumbi+ nobusi basendle.+  Wayedla ngokushumayela, esithi: “Emva kwam kuza uthile owomelele ngakumbi kunam; andikufanelekelanga ukugoba ndize ndikhulule imitya yeembadada zakhe.+  Mna ndanibhaptiza ngamanzi, kodwa yena uya kunibhaptiza ngomoya oyingcwele.”+  Ebudeni baloo mihla uYesu weza evela eNazarete yaseGalili waza wabhaptizwa eYordan nguYohane.+ 10  Yaye ngoko nangoko akunyuka ephuma emanzini wabona amazulu esahlukaniswa, nomoya usihla phezu kwakhe njengehobe;+ 11  kwaza kwaphuma ilizwi emazulwini lisithi: “UnguNyana wam, oyintanda; ndikholisiwe nguwe.”+ 12  Yaye ngoko nangoko umoya wamqhubela ukuba ahambe aye entlango.+ 13  Waqhubeka esentlango iintsuku ezingamashumi amane,+ ehendwa nguSathana,+ yaye wayekunye namarhamncwa, kodwa iingelosi zazimlungiselela.+ 14  Emva kokuba uYohane ebanjiwe uYesu waya eGalili,+ eshumayela iindaba ezilungileyo zikaThixo+ 15  esithi: “Lizalisekile ixesha elimisiweyo,+ yaye ubukumkani bukaThixo busondele. Guqukani,+ nikholwe kwiindaba ezilungileyo.” 16  Ngoxa wayehamba ecaleni kolwandle lwaseGalili wabona uSimon+ noAndreya umntakwabo Simon bephosa iminatha yabo elwandle, kuba babengabalobi.+ 17  Ngoko uYesu wathi kubo: “Ndilandeleni, yaye ndiya kunenza nibe ngabalobi babantu.”+ 18  Kwaoko bayishiya iminatha yabo baza bamlandela.+ 19  Yaye akuba ehambe umganyana wabona uYakobi unyana kaZebhedi noYohane umntakwabo, besesikhepheni sabo belungisa iminatha yabo;+ 20  waza ngaphandle kokulibazisa wababiza. Bona ke bamshiya uyise uZebhedi esikhepheni nabaqeshwa baza bamlandela. 21  Kwaye bahamba baya eKapernahum.+ Kamsinya nje kwakuba yisabatha wangena kwindlu yesikhungu waza waqalisa ukufundisa. 22  Yaye bathi khamnqa yindlela yakhe yokufundisa,+ kuba apho wayebafundisa njengonegunya, kungekhona njengababhali.+ 23  Kwangalo kanye elo xesha kwindlu yabo yesikhungu kwakukho umntu owayenomoya ongahlambulukanga, yaye wakhwaza,+ 24  esithi: “Sinantoni na yakwenza nawe, Yesu wena mNazarete?+ Uze kusitshabalalisa na? Ndikwazi+ kakuhle ukuba ungubani na, unguLowo Ungcwele+ kaThixo.”+ 25  Kodwa uYesu wawukhalimela, esithi: “Yithi cwaka, uze uphume kuye!”+ 26  Yaye umoya ongahlambulukanga, emva kokumxhuzulisa yaye udanduluka ngelizwi eliphezulu, waphuma kuye.+ 27  Ngoko, abantu bonke bakhwankqiswa kangangokuba baxubusha, besithi: “Yintoni na le? Yimfundiso entsha! Uyalela ngegunya kwanoomoya abangahlambulukanga, yaye bayamthobela.”+ 28  Ngoko ingxelo engaye yasasazeka ngoko nangoko kulo lonke ilizwe elijikeleze iGalili.+ 29  Yaye ngoko nangoko baphuma kwindlu yesikhungu baza baya ekhayeni likaSimon+ noAndreya bekunye noYakobi noYohane. 30  Ke kaloku umkhwekazi+ kaSimon wayelele phantsi egula ngumkhuhlane,+ baza kwaoko bamxelela ngaye. 31  Waya kuye wambamba ngesandla, wamphakamisa; waphela umkhuhlane,+ waza wabalungiselela.+ 32  Kwathi ke ngokuhlwa, selitshonile ilanga, abantu bamzisela bonke abo babegula+ nabo babeneedemon;+ 33  saza isixeko siphela sahlanganisana kanye emnyango. 34  Ngoko waphilisa abaninzi ababegula zizifo ezahlukahlukeneyo,+ waza wakhupha iidemon ezininzi, kodwa wayengazivumeli iidemon zithethe, ngenxa yokuba zazimazi ukuba unguKristu.+ 35  Kwathi ngonyezi, ngoxa kwakusemnyama, wavuka waphuma phandle waza wemka waya kwindawo engasese,+ wathandaza khona apho.+ 36  Noko ke, uSimon nabo babekunye naye bamzingela 37  baza bamfumana, yaye bathi kuye: “Bonke bayakufuna.” 38  Kodwa wathi kubo: “Masiye kwenye indawo, kwiidolophu ezikufuphi, ukuze ndishumayele+ kwanalapho, kuba ndiphumele oko.”+ 39  Yaye wahamba, eshumayela kwizindlu zabo zesikhungu kulo lonke elaseGalili, ekhupha iidemon.+ 40  Kweza oneqhenqa kuye, embongoza ede waguqa ngedolo, esithi kuye: “Ukuba nje uyathanda, unako ukundenza ndihlambuluke.”+ 41  Ngako oko waba nosizi,+ waza wasolula isandla sakhe wamchukumisa, wathi kuye: “Ndiyathanda. Hlambuluka.”+ 42  Lathi shwaka ngoko nangoko iqhenqa kuye, wahlambuluka.+ 43  Ngapha koko, wamnika imiyalelo engqongqo waza kwaoko wamndulula, 44  wathi kuye: “Uze uqiniseke ukuba akuxeli nto nakubani na, kodwa hamba uye kuzibonakalisa kumbingeleli+ uze unikele ngenxa yokuhlanjululwa kwakho izinto uMoses awazalathisayo,+ ukuze kube bubungqina kubo.”+ 45  Kodwa emva kokuba emkile lo mntu waqala ukubhengeza kakhulu nokusasaza ingxelo ngokubanzi, kangangokuba uYesu wayengasakwazi ukungena ekuhleni esixekweni, kodwa waqhubeka ngaphandle kwiindawo ezingasese. Kanti baqhubeka besiza kuye bevela macala onke.+

Umbhalo osemazantsi