Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Malaki 3:1-18

3  “Khangela! Ndithumela umthunywa wam,+ yaye umele ahlahle indlela phambi kwam.+ Iya kuza ngequbuliso etempileni Yayo,+ iNkosi yokwenyaniso,+ leyo niyifunayo, engumthunywa+ womnqophiso+ eniyoliswayo nguye.+ Khangela! Ngokuqinisekileyo uya kuza,” utsho uYehova wemikhosi.+  “Kodwa ngubani na oya kuyinyamezela imini yokuza kwakhe,+ yaye ngubani na oya kuma xa ebonakala?+ Kuba uya kuba njengomlilo womsulungekisi+ nanjengesoda+ yomcoci weempahla.+  Umele ahlale njengomsulungekisi nomcoci wesilivere+ yaye umele abahlambulule oonyana bakaLevi;+ kwaye umele abacikize njengegolide+ nanjengesilivere, yaye ngokuqinisekileyo kuYehova baya kuba ngabantu abanikela umnikelo osisipho+ ngobulungisa.  Kwaye umnikelo osisipho wakwaYuda nowaseYerusalem okunene uya kuba ngokholisayo kuYehova,+ njengakwimihla yakudala nanjengakwiminyaka yamhlamnene.+  “Ndiza kusondela kuni ukuba ndigwebe,+ yaye ndiza kuba lingqina elikhawulezayo+ nxamnye nabakhafuli,+ nabakrexezi,+ nabo bafunga ubuxoki,+ nabo baqhatha umqeshwa emvuzweni,+ nomhlolokazi+ nenkwenkwe engenayise,+ nabo bamgxothayo umphambukeli,+ ngoxa bengandoyiki mna,”+ utsho uYehova wemikhosi.  “Kuba ndinguYehova, anditshintshanga.+ Yaye nina ningoonyana bakaYakobi; anigqitywanga naphela.+  Ukususela kwimihla yookhokho benu niye naphambuka kwimimiselo yam naza anayigcina.+ Buyelani kum, nam ndiza kubuyela kuni,”+ utsho uYehova wemikhosi. Naza nina nathi: “Siya kubuyela ngayiphi na indlela?”  “Umntu wasemhlabeni angamphanga na uThixo? Kodwa nina niyandiphanga.” Nathi ke nina: “Sikuphange ngayiphi na indlela?” “Kwizishumi nakwiminikelo.  Nindiqalekisa ngesiqalekiso,+ yaye mna niyandiphanga—uhlanga luphela. 10  Zisani zonke izishumi+ kuvimba, ukuze kubekho ukutya endlwini yam;+ yaye khanincede, nindivavanye, kule nkalo,”+ utsho uYehova wemikhosi, “enoba andiyi kunivulela kusini na amasango ezikhukula emazulwini+ ndize okunene ndiqongqothele phezu kwenu intsikelelo kude kungasweleki nto.”+ 11  “Ngenxa yenu ndiza kuyikhalimela into eqwengayo,+ yaye ayiyi kunonakalisela isiqhamo somhlaba, nomdiliya awuyi kungqineka ungenasiqhamo kuni,”+ utsho uYehova wemikhosi. 12  “Kwaye zonke iintlanga kuya kufuneka zinibhengeze ninoyolo,+ kuba niya kuba lilizwe loyolo,”+ utsho uYehova wemikhosi. 13  “Amazwi enu ebeqatha nxamnye nam,”+ utsho uYehova. Nathi ke nina: “Sithethe sathini nxamnye nawe?”+ 14  “Nithe, ‘Akunaxabiso ukukhonza uThixo.+ Yaye kube nayiphi ingenelo ukugcina kwethu imfanelo yakhe, nokuhamba kwethu sidakumbile ngenxa kaYehova wemikhosi?+ 15  Nangoku sibabhengeza benoyolo abantu abakhukhumeleyo.+ Abenzi bobungendawo bakhekile.+ Bamvavanyile uThixo baza bamana besinda.’”+ 16  Ngelo xesha abo bamoyikayo uYehova+ bathetha omnye komnye, ngamnye neqabane lakhe, yaye uYehova wanikela ingqalelo ephulaphule.+ Kwaye incwadi yokukhumbuza yabhalwa phambi kwakhe+ ngenxa yabo bamoyikayo uYehova nangenxa yabo bacinga ngegama lakhe.+ 17  “Yaye ngokuqinisekileyo baya kuba ngabam,”+ utsho uYehova wemikhosi, “ngemini yokuvelisa kwam inqobo.+ Kwaye ndiza kubabonisa imfesane, kanye njengomntu obonisa imfesane kunyana wakhe omkhonzayo.+ 18  Ngokuqinisekileyo nina niya kuwubona kwakhona umahluko phakathi kwelungisa nongendawo,+ phakathi kwalowo ukhonza uThixo nalowo ungamkhonzanga.”+

Umbhalo osemazantsi