Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Luka 9:1-62

9  Wandula ke wababizela ndawonye abalishumi elinesibini waza wabanika amandla negunya phezu kwazo zonke iidemon nokuphilisa izifo.+  Yaye ngoko wabathuma ukuba baye kushumayela ubukumkani bukaThixo baze baphilise,  kwaye wathi kubo: “Ningaphathi nto kolo hambo, namsimelelo nangxowa yakutya, nasonka namali yesilivere; ningabi nazambatho zangaphantsi ngazibini.+  Kodwa naphi na apho ningena khona ekhayeni, hlalani apho nide nimke.+  Yaye naphi na apho abantu banganamkeliyo, ekuphumeni kweso sixeko+ vuthululani uthuli ezinyaweni zenu ukuze kube bubungqina nxamnye nabo.”+  Baphuma ke bawutyhutyha loo mmandla kwiidolophana ngeedolophana, bevakalisa iindaba ezilungileyo yaye bephilisa kuyo yonk’ indawo.+  Ke kaloku uHerode umlawuli wesithili weva ngazo zonke izinto ezenzekayo, yaye wayedideke kakhulu ngenxa yokuba kusithiwa ngabanye uYohane uvusiwe kwabafileyo,+  kodwa abanye besithi uEliya ubonakele, kodwa abanye besithi kuvuke uthile wakubaprofeti bamandulo.  UHerode wathi: “UYohane ndamnqumla intloko.+ Ngubani na, ke, lo ndiva ezi zinto ngaye?” Ngoko wayefuna+ ukumbona. 10  Bakubuya abapostile bambalisela izinto abazenzileyo.+ Ngako oko wabathabatha waza wemka waya ngasese+ kwisixeko esibizwa ngokuba yiBhethesayida. 11  Kodwa izihlwele, zathi zakukwazi oko, zamlandela. Yaye wazamkela ngobubele waza wathetha kuzo ngobukumkani bukaThixo,+ wabaphilisa abo babengenampilo.+ 12  Yandula ke imini yaqala ukuthambeka. Beza ke abalishumi elinesibini bathi kuye: “Sindulule isihlwele, ukuze siye ezidolophaneni nakwiindawo ezisemaphandleni ajikelezileyo size silalise khona, sifumane nesixhaso, kuba apha sikwindawo engasese.”+ 13  Kodwa wathi kubo: “Banikeni nina into yokudla.”+ Bathi: “Akukho nto sinayo ingaphezu kwezonka ezihlanu neentlanzi ezimbini,+ ngaphandle kokuba mhlawumbi thina ngokwethu siyahamba siye kubathengela izinto ezityiwayo bonke aba bantu.”+ 14  Enyanisweni, babemalunga namawaka amahlanu amadoda.+ Kodwa wathi kubafundi bakhe: “Bangqendeviseni njengasezidlweni, babe ngamaqela amalunga namashumi amahlanu lilinye.”+ 15  Benjenjalo, babangqendevisa bonke. 16  Ezithabathile ezo zonka zihlanu neentlanzi ezimbini, wakhangela phezulu ezulwini, wazisikelela, waziqhekeza waza wazinika abafundi ukuba bazibeke phambi kwesihlwele.+ 17  Ngoko bonke badla banela, kwaza kwaqokelelwa iingobozi ezilishumi elinesibini zamaqhekeza aseleyo.+ 18  Kamva, ngoxa wayethandaza eyedwa, abafundi babuthelana kuye, waza wababuza, esithi: “Izihlwele zithi ndingubani na?”+ 19  Ekuphenduleni bathi: “UnguYohane umBhaptizi; kodwa abanye bathi, unguEliya, ukanti abanye bathi, kuvuke omnye wabaprofeti bamandulo.”+ 20  Wandula ke wathi kubo: “Ke nina nithi ndingubani na?” UPetros wathi ekuphenduleni:+ “UnguKRISTU+ kaThixo.” 21  Ngoko ethetha kabukhali kubo wabayalela ukuba bangakuxeleli nabani na oku,+ 22  kodwa wathi: “UNyana womntu umele eve iimbandezelo ezininzi aze agatywe ngamadoda amakhulu nangababingeleli abaziintloko nangababhali, abulawe,+ aze ngomhla wesithathu avuswe.”+ 23  Wandula ke wathi kubo bonke: “Ukuba nabani na ufuna ukundilandela, makazincame,+ athabathe isibonda sakhe sentuthumbo imihla ngemihla aze aqhubeke+ endilandela. 24  Kuba nabani na ofuna ukuwusindisa umphefumlo wakhe uya kulahlekelwa nguwo; kodwa nabani na olahlekelwa ngumphefumlo wakhe ngenxa yam nguye oya kuwusindisa.+ 25  Ngokwenene, ungenelwa ngantoni na umntu ukuba uzuza ihlabathi liphela kodwa alahlekelwe sisiqu sakhe okanye onakalelwe?+ 26  Kuba nabani na oba neentloni ngam nangamazwi am, uNyana womntu uya kuba neentloni ngaye xa efika esebuqaqawulini bakhe nakobo bukaYise nobeengelosi ezingcwele.+ 27  Kodwa eneneni ndithi kuni, Kukho abathile kwabo bemi apha abangayi kungcamla kufa konke konke de kuqala babubone ubukumkani bukaThixo.”+ 28  Kwathi ke, malunga neentsuku ezisibhozo emva kwala mazwi, wathabatha uPetros noYohane noYakobi waza wenyukela entabeni ukuya kuthandaza.+ 29  Yaye njengoko wayethandaza imbonakalo+ yobuso bakhe yaba yeyahlukileyo, nesivatho sakhe saba mhlophe ngokumenyezelayo.+ 30  Kanjalo, khangela! amadoda amabini ayencokola naye, uMoses noEliya.+ 31  Wona ayebonakala enobuqaqawuli aza athetha ngokumka kwakhe okwakuza kuzalisekisa eYerusalem.+ 32  Ke kaloku uPetros nabo babekunye naye babesindwa bubuthongo; kodwa ukuphaphama kwabo babubona ubuqaqawuli bakhe+ namadoda amabini awayemi kunye naye. 33  Kwaye njengoko ayesahlukaniswa naye, uPetros wathi kuYesu: “Myaleli, kuhle ngathi ukuba sibe lapha, ngoko masimise iintente ezintathu, enye ibe yeyakho, enye ibe yekaMoses ize enye ibe yekaEliya,” engakuqondi oko wayekutsho.+ 34  Kodwa njengoko wayezitsho ezi zinto kwayileka ilifu laza labasibekela. Njengoko babengena efini, boyika.+ 35  Yaye kwaphuma ilizwi+ efini, lisithi: “Lo nguNyana wam, onyuliweyo.+ Mphulaphuleni yena.”+ 36  Lakutsho elo lizwi, uYesu wabonakala sel’ eyedwa.+ Kodwa bahlala bethe cwaka baza abaxelela nabani na ngezo ntsuku nayiphi na kwizinto abazibonayo.+ 37  Ngemini elandelayo, bakuba behlile entabeni, wahlangatyezwa sisihlwele esikhulu.+ 38  Yaye, khangela! indoda yadanduluka esihlweleni, isithi: “Mfundisi, ndiyakubongoza ukuba ukhe ukhangele apha kunyana wam, ngenxa yokuba ukuphela+ kwendimzeleyo,+ 39  yaye, khangela! umoya+ uyamthabatha, akhale ngequbuliso, uze umxhuzulise elephuza amagwebu, yaye kuba ngenkankulu ukuba umke kuye emva kokumgruzula. 40  Kwaye ndibongoze abafundi bakho ukuba bawukhuphe, kodwa abakwazanga.”+ 41  UYesu wasabela ngokuthi: “Owu sizukulwanandini singenalukholo nesijijekileyo,+ koda kube nini na ndinani yaye ndininyamezele? Mzise apha unyana wakho.”+ 42  Kodwa nanjengoko wayesiza, idemon yamntlala emhlabeni yaza yamxhuzulisa ngamandla. Noko ke, uYesu wawukhalimela umoya ongahlambulukanga, wayiphilisa inkwenkwe waza wayinikela kuyise.+ 43  Ngoko, bonke bathi khamnqa ngamandla obungangamsha+ kaThixo. Ke kaloku njengoko bonke babemangalisiwe zizo zonke izinto awayezenza, wathi kubafundi bakhe: 44  “Wabekeleni indlebe la mazwi, kuba uNyana womntu umiselwe ukuba anikelwe ezandleni zabantu.”+ 45  Kodwa bona baqhubeka bengaliqondi eli lizwi. Enyanisweni, lalifihlakele kubo ukuze bangaboni ngaphaya kwalo, yaye babesoyika ukumbuza ngeli lizwi.+ 46  Ngoko bafikelwa yingcinga yokuba ngubani na oya kuba ngoyena mkhulu kubo.+ 47  UYesu, eyazi ingcinga yeentliziyo zabo, wathabatha umntwana oselula, wammisa ecaleni kwakhe+ 48  waza wathi kubo: “Nabani na owamkela lo mntwana uselula egameni lam wamkela nam, yaye nabani na owamkela mna wamkela nalowo wandithumayo.+ Kuba lowo uziphatha njengomncinane+ phakathi kwenu nonke nguye omkhulu.”+ 49  UYohane wasabela ngokuthi: “Myaleli, sibone mntu uthile ekhupha iidemon+ esebenzisa igama lakho saza sazama ukumthintela,+ kuba akakulandeli kunye nathi.”+ 50  Kodwa uYesu wathi kuye: “Musani ukuzama ukumthintela, kuba lowo ungekho nxamnye nani ungakuni.”+ 51  Njengoko ke imihla yayiza kuzaliseka yokuba athatyathelwe phezulu,+ wazimisela ukuya eYerusalem. 52  Ngoko wathumela abathunywa phambi kwakhe. Bahamba baya kungena kwidolophana yamaSamariya,+ ukuze bamlungiselele; 53  kodwa akazange amkeleke apho, ngenxa yokuba wayesinga eYerusalem.+ 54  Xa abafundi uYakobi noYohane+ bakubonayo oku bathi: “Nkosi, uyafuna na ukuba sitsho kuhle umlilo+ ezulwini, ubabhubhise?” 55  Kodwa wajika wabakhalimela. 56  Ngoko baya kwidolophana eyahlukileyo. 57  Kwathi, besendleleni, uthile wathi kuye: “Ndiza kukulandela naphi na apho uya khona.”+ 58  Waza uYesu wathi kuye: “Iimpungutye zinemingxuma neentaka zezulu zineendlwana, kodwa yena uNyana womntu akanayo nendawo le yokufaka intloko.”+ 59  Wandula ke wathi komnye: “Yiba ngumlandeli wam.” Loo mntu wathi: “Ndivumele kuqala ukuba ndimke ndiye kungcwaba ubawo.”+ 60  Kodwa wathi kuye: “Bayeke abafileyo+ bangcwabe abafileyo babo, kodwa wena hamba uze uvakalise ngokubanzi ubukumkani bukaThixo.”+ 61  Ukanti nomnye wathi: “Ndiza kukulandela, Nkosi; kodwa kuqala ndivumele ukuba ndithi salani kakuhle+ kwabo basendlwini yam.” 62  UYesu wathi kuye: “Akukho mntu ubeke isandla sakhe ekhubeni+ aze akhangele kwizinto ezisemva+ ubufanelekele kakuhle ubukumkani bukaThixo.”

Umbhalo osemazantsi