Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Luka 8:1-56

8  Kamsinya emva koko wahambela kwizixeko ngezixeko nakwiidolophana ngeedolophana, eshumayela yaye evakalisa iindaba ezilungileyo zobukumkani bukaThixo.+ Kwaye abalishumi elinesibini babekunye naye,  nabafazi abathile+ ababephilisiwe koomoya abangendawo nezifo, uMariya ekuthiwa nguMagadala, lowo kwakuphume kuye iidemon ezisixhenxe,+  noYowana+ umfazi kaKhuza, indoda ephetheyo kwaHerode, noSusana nabanye abafazi abaninzi, ababebalungiselela ngempahla yabo.  Ke kaloku xa isihlwele esikhulu sasiqokelelene ndawonye kunye nabo babesiya kuye bevela kwizixeko ngezixeko, wathetha ngomzekeliso wathi:+  “Umhlwayeli waphuma waya kuhlwayela imbewu yakhe. Ngoko, njengoko wayehlwayela, yimbi yayo yawela ecaleni kwendlela yaza yanyathelwa, yaye iintaka zezulu zayidla zayigqiba.+  Enye yawela elulwalweni, yaye, emva kokuhluma, yoma ngenxa yokungabi nakufuma.+  Enye yawela phakathi kwameva, yaye ameva awakhula kunye nayo ayiminxisela.+  Enye yawela emhlabeni olungileyo, yaza, emva kokuhluma, yavelisa isiqhamo ngokuphindwe kalikhulu.”+ Njengoko wayexela ezi zinto, waqala ukumemeza wathi: “Lowo uneendlebe zokuphulaphula, makaphulaphule.”+  Kodwa abafundi bakhe bambuza okuthethwa ngulo mzekeliso.+ 10  Wathi: “Nina nikunikiwe ukuziqonda iimfihlelo ezingcwele zobukumkani bukaThixo, kodwa kwabanye kungemizekeliso,+ ukuze, nakuba bekhangele, bakhangelele ilize, yaye, nakuba besiva, bangayifumani intsingiselo.+ 11  Ke kaloku lo mzekeliso+ uthetha oku: Imbewu lilizwi likaThixo.+ 12  Leyo isecaleni kwendlela ngabo bavileyo,+ andule ke uMtyholi+ eze alithabathe ilizwi ezintliziyweni zabo ukuze bangakholwa baze basindiswe.+ 13  Leyo iselulwalweni ngabo bathi, bakuliva, balamkele ilizwi ngovuyo, kodwa ayinangcambu; bakholwa nje okwexeshana, kodwa ngexesha lovavanyo bayaphambuka.+ 14  Leyo ke iwela phakathi kwameva, ngabo baye beva, kodwa, ngokuthabatheka ngamaxhala nobutyebi neziyolo+ zobu bomi, baminxwa ngokupheleleyo baze bangagqibelelisi nto.+ 15  Leyo ke ikumhlaba omhle, ngabo bathi, emva kokuliva ilizwi ngentliziyo entle nelungileyo,+ baligcine baze bathwale isiqhamo ngonyamezelo.+ 16  “Akukho bani, othi emva kokulumeka isibane, asigqubuthele ngesitya okanye asibeke phantsi komandlalo, kodwa usibeka kwisiphatho sezibane, ukuze abo bangenayo babone ukukhanya.+ 17  Kuba akukho nto ifihlakeleyo+ ingayi kubonakaliswa, kungekho nantoni na efihlwe ngenyameko ingasayi kuze yaziwe nengasayi kuze ize ekuhleni.+ 18  Ngoko ke, nikelani ingqalelo kwindlela eniphulaphula ngayo; kuba nabani na onako, uya kunikwa okungakumbi,+ kodwa nabani na ongenako, kwanoko acinga ukuba unako kuya kuthatyathwa kuye.”+ 19  Ke kaloku unina nabantakwabo+ beza ngakuye, kodwa babengakwazi ukufikelela kuye ngenxa yesihlwele.+ 20  Noko ke, waxelelwa kwathiwa: “Unyoko nabantakwenu bemi ngaphandle bafuna ukukubona.”+ 21  Ekuphenduleni wathi kubo: “Uma nabantakwethu ngaba balivayo ilizwi likaThixo baze balenze.”+ 22  Ebudeni benye yezo mini yena nabafundi bakhe bangena esikhepheni, yaye wathi kubo: “Masiwele, siye ngaphesheya kwedike.” Ngoko banduluka.+ 23  Kodwa njengoko babehamba ngamanzi walala ubuthongo. Kwehla isaqhwithi esikhulu somoya kwelo dike, yaye baqalisa ukuzala ngamanzi nokuba sengozini.+ 24  Ekugqibeleni baya kuye baza bamvusa, besithi: “Myaleli, Myaleli, siza kutshabalala!”+ Wavuka, wawukhalimela+ umoya nokulatyuza kwamanzi, zaza zadamba, kwaza kwabakho ukuzola. 25  Wandula ke wathi kubo: “Luphi na ukholo lwenu?” Kodwa bengenwe luloyiko, bamangaliswa, besithi omnye komnye: “Ngubani ngokwenene lo, kuba uyalela kwanemimoya namanzi, yaye ziyamthobela?”+ 26  Bamisa elunxwemeni kwilizwe lamaGerasa, elikwicala elimelene nelaseGalili.+ 27  Kodwa njengoko wayephumela emhlabeni wahlangatyezwa yindoda ethile kweso sixeko eyayineedemon. Yaye kangangexesha elide yayinganxibi sinxibo, kwaye yayihlala, kungekhona ekhaya, kodwa phakathi kwamangcwaba.+ 28  Ithe yakubona uYesu yadanduluka kakhulu yaza yawa phantsi phambi kwakhe, yathi ngezwi elikhulu: “Ndinantoni yakwenza nawe,+ Yesu Nyana wOyena Thixo Uphakamileyo? Ndiyakubongoza, ungandithuthumbisi.”+ 29  (Kuba wayewuyalela umoya ongahlambulukanga ukuba uphume emntwini lowo. Kuba kangangexesha elide wawumbambe nkqi,+ yaye ngokuphindaphindiweyo wayebotshwa ngemixokelelwane namakhamandela elindiwe, kodwa wayeyiqhawula imixokelelwane aze aqhutyelwe yidemon kwiindawo ezingasese.) 30  UYesu wambuza oku: “Ungubani igama lakho?” Wathi: “NdinguMkhosi,” ngenxa yokuba kwakungene iidemon ezininzi kuye.+ 31  Yaye zambongoza+ ukuba angaziyaleli zimke ziye enzonzobileni.+ 32  Ke kaloku kwakukho ugxuba lweehagu+ ezininzi lusidla apho entabeni; ngoko zambongoza ukuba azivumele zingene kuzo.+ Yaye wazivumela. 33  Zandula ke iidemon zaphuma kuloo mntu zangena ezihagwini, yaye olo gxuba lwagxalathelana phezu kwengxondorha lwaya kweyela edikeni lwaza lwarhaxwa.+ 34  Kodwa xa abalusi babona oko kwakwenzekile, basaba baza bakuxela oku esixekweni nakwiindawo ezisemaphandleni.+ 35  Ngoko abantu baphuma ukuya kubona oko kwakwenzekile, yaye beza kuYesu baza bafika umntu ezaziphume kuye iidemon, ambethe yaye esezingqondweni, ehleli ezinyaweni zikaYesu; kwaye boyika.+ 36  Abo babebonile babaxelela indlela awayephiliswe ngayo umntu obeneedemon.+ 37  Ngoko yonke inkitha evela kwimimandla yelizwe lamaGerasa yamcela ukuba emke kuyo, ngenxa yokuba yayibanjwe nkqi luloyiko olukhulu.+ Ngoko wakhwela isikhephe wemka. 38  Noko ke, indoda ezaziphume kuyo iidemon yayimbongoza ukuba iqhubeke ikunye naye; kodwa wayindulula, esithi:+ 39  “Hamba ugoduke, uze uzibalise ezo zinto akwenzele zona uThixo.”+ Ngako oko wemka, ebhengeza kuso sonke isixeko siphela ezo zinto amenzele zona uYesu.+ 40  Xa uYesu wabuyayo, isihlwele samamkela ngobubele, kuba sonke sasimlindele.+ 41  Kodwa, khangela! kweza indoda egama linguYayiro, yaye lo mntu wayeligosa elongamelayo kwindlu yesikhungu. Kwaye wawa ezinyaweni zikaYesu waza wambongoza ukuba angene endlwini yakhe,+ 42  ngenxa yokuba wayenentombi ekukuphela kwayizeleyo imalunga neshumi elinesibini leminyaka ubudala yaye yayisifa.+ Njengoko wayehamba izihlwele zathontelana kuye.+ 43  Yaye umfazi, owayenethombo legazi+ kangangeminyaka elishumi elinesibini, owayengakwazi ukuphiliswa nangubani na,+ 44  weza ngasemva waza wachukumisa umphetho+ wesambatho sakhe sangaphezulu,+ yaye ngephanyazo ithombo lakhe legazi layeka.+ 45  Ngoko uYesu wathi: “Ngubani na lo undichukumisileyo?”+ Bakukhanyela bonke, uPetros wathi: “Myaleli, izihlwele zikurhangqile kwaye zikuxina kakhulu.”+ 46  Kodwa uYesu wathi: “Kukho ondichukumisileyo, kuba ndiqondile ukuba kuphume+ amandla kum.”+ 47  Ebona ukuba uyaphawuleka, lo mfazi weza engcangcazela waza wawa phantsi phambi kwakhe, wasityhila phambi kwabo bonke abantu isizathu sokumchukumisa kwakhe nendlela aphiliswe ngayo ngephanyazo.+ 48  Kodwa wathi kuye: “Ntombi, ukholo lwakho lukuphilisile;+ hamba ngoxolo.”+ 49  Ngoxa wayesathetha, kwafika ummeli othile wegosa elongamelayo kwindlu yesikhungu, esithi: “Intombi yakho ifile; ungabi samkhathaza umfundisi.”+ 50  Akukuva oku, uYesu wamphendula wathi: “Musa ukoyika, kuphela yiba nokholo,+ yaye iya kusindiswa.” 51  Akufika endlwini akazange avumele nabani na ukuba angene naye ngaphandle kukaPetros noYohane noYakobi noyise nonina wentombazana.+ 52  Kodwa abantu bonke babelila yaye bezimbambazela besentlungwini ngenxa yayo. Ngoko wathi: “Musani ukulila,+ kuba ayifanga kodwa ilele.”+ 53  Bamhleka ngokugculelayo, ngenxa yokuba babesazi ukuba ifile.+ 54  Kodwa wayibamba ngesandla waza wabiza, esithi: “Ntombazana, vuka!”+ 55  Umoya wayo+ wabuya, yaza yavuka+ ngephanyazo, yaye wayalela ukuba inikwe into yokudla.+ 56  Ngoko, abazali bayo babethe phithi; kodwa wabayalela ukuba bangaxeleli nabani na ngoko kwakwenzekile.+

Umbhalo osemazantsi