Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Luka 7:1-50

7  Akuwagqiba onke amazwi akhe besiva abantu, wangena eKapernahum.+  Ke kaloku ikhoboka legosa lomkhosi elithile, elalithandeka kulo, laligula yaye lalisele liza kutshaba.+  Xa levayo ngoYesu, lathumela kuye amadoda amakhulu amaYuda ukuya kumcela ukuba eze kusindisa ikhoboka lalo.  Bandula ke abo babeze kuYesu bambongoza ngenyameko, besithi: “Kumfanele ukuba umjizeke oku,  kuba uyaluthanda uhlanga lwethu+ yaye wasakhela indlu yesikhungu.”  Ngoko uYesu wahamba kunye nabo. Kodwa xa wayengekude endlwini, igosa lomkhosi lalisele lithume abahlobo ukuba bathi kuye: “Mnumzana, ungazikhathazi, kuba andifanelekanga ukuba ungade ungene phantsi kophahla lwam.+  Ngenxa yeso sizathu andikhange ndizigqale ndikufanele ukuza kuwe. Kodwa yitsho ilizwi, aze aphiliswe umkhonzi wam.  Kuba nam ndingumntu obekwe phantsi kwegunya, ndinamajoni aphantsi kwam, yaye ndithi kweli, ‘Hamba!’ lihambe, ndize kwelinye ndithi, ‘Yiza!’ lize, yaye ndithi kwikhoboka lam, ‘Yenza oku!’ likwenze.”+  Ngoko, xa uYesu weva ezi zinto wamangaliswa lilo, yaye waphethukela kwisihlwele esasimlandela waza wathi: “Ndiyanixelela ndithi, NakwaSirayeli andifumananga lukholo lukhulu kangaka.”+ 10  Yaye abo babethunyiwe, ekubuyeleni endlwini, balifumana ikhoboka lisempilweni entle.+ 11  Ngokukhawuleza emva koku wahamba waya kwisixeko esibizwa ngokuba yiNayin, yaye abafundi bakhe nesihlwele esikhulu babehamba kunye naye. 12  Njengoko wayesondela kwisango lesixeko, khangela! nanko kuthwalelwa umntu ofileyo+ ngaphandle, unyana okuphela+ kozelweyo ngunina. Ngapha koko, wayengumhlolokazi. Nesihlwele esikhulu esivela esixekweni sasikunye naye. 13  Yathi yakumbona iNkosi, yaba nosizi+ ngaye, yaza yathi kuye: “Musa ukulila.”+ 14  Yasondela, yachukumisa ithala, baza bema ngxi abo babethwele, yathi: “Mfana, ndithi kuwe, Vuka!”+ 15  Wavuka umfi wahlala nkqo waza wathetha, wandula ke wamnikela kunina.+ 16  Bonke ke bangenwa luloyiko,+ yaye baqalisa ukumzukisa uThixo, besithi: “Kuveliswe umprofeti omkhulu+ phakathi kwethu,” nokuthi, “UThixo uphethulele ingqalelo yakhe kubantu bakhe.”+ 17  Yaye ezi ndaba ngokuphathelele yena zasasazeka kulo lonke elakwaYuda nakuyo yonke imimandla yelizwe. 18  Abafundi bakaYohane bamxelela zonke ezi zinto.+ 19  Ngoko uYohane wabiza abathile ababini kubafundi bakhe waza wabathuma eNkosini ukuba bathi: “UnguLowo Uzayo na okanye simele silindele omnye owahlukileyo na?”+ 20  Akufika kuye la madoda athi: “UYohane umBhaptizi usithume kuwe ukuba sithi, ‘UnguLowo Uzayo na okanye sifanele silindele omnye na?’” 21  Ngelo lixa waphilisa abaninzi kwizigulo+ nezifo ezibuhlungu noomoya abangendawo, waza wanika abantu abaziimfama abaninzi ubabalo lokubona. 22  Ngoko ke ekuphenduleni wathi kwabo babini: “Hambani+ niye kuxela kuYohane oko nikubonileyo nenikuvileyo: iimfama+ ziyabona, iziqhwala ziyahamba, abaneqhenqa bayahlanjululwa nezithulu ziyeva, abafileyo bayavuswa, amahlwempu axelelwa+ iindaba ezilungileyo.+ 23  Yaye unoyolo lowo ungakhubekanga kum.”+ 24  Bakumka abathunywa bakaYohane, wathi kwizihlwele ngokuphathelele uYohane: “Naphuma nisiya kubona ntoni na entlango? Ingcongolo ilatyuziswa ngumoya?+ 25  Naphuma nisiya kubona ntoni na? Umntu owambethe izambatho zangaphezulu ezimfumamfuma?+ Kaloku, abo banezinxibo ezimbejembeje nabakubunewunewu bakwizindlu zasebukhosini.+ 26  Ngokwenene, naphuma nisiya kubona ntoni na? Umprofeti?+ Ewe, ndiyanixelela, nokungaphezulu lee kunomprofeti.+ 27  Lo ngulowo kubhaliweyo ngaye kwathiwa, ‘Khangela! Ndithuma umthunywa wam phambi kobuso bakho,+ oya kulungisa indlela yakho phambi kwakho.’+ 28  Ndiyanixelela ndithi, Phakathi kwabo bazelwe ngabafazi akukho namnye omkhulu+ kunoYohane; kodwa umntu omncinane ebukumkanini bukaThixo mkhulu kunaye.”+ 29  (Yaye bonke abantu nabaqokeleli berhafu, xa beva oku, bamvakalisa elilungisa uThixo,+ ekubeni bona bebhaptizwe ngobhaptizo lukaYohane.+ 30  Kodwa abaFarisi nabo bawaziyo uMthetho baligatya icebo+ likaThixo kubo, ekubeni bengabhaptizwanga nguye.) 31  “Ndiya kubathelekisa nabani na, ke ngoko, abantu besi sizukulwana, yaye banjengabani na?+ 32  Banjengabantwana abaselula abahleli kwindawo yemarike, bedanduluka omnye komnye, besithi, ‘Sanidlalela imbande, kodwa anizange ningqungqe; senza isijwili, kodwa anizange nilile.’+ 33  Ngokukwanjalo, uYohane umBhaptizi weza engadli sonka, engaseli nawayini, kodwa nithi, ‘Unedemon.’+ 34  UNyana womntu uye weza esidla yaye esela, kodwa nithi, ‘Khangela! Umntu olidla-kudla nozinikela ekuseleni iwayini, umhlobo wabaqokeleli berhafu naboni!’+ 35  Noko kunjalo, ubulumko+ bungqineka bububulungisa ngabantwana babo bonke.”+ 36  Ke kaloku omnye waFarisi wammemela esidlweni. Ngako oko wangena endlwini+ yomFarisi lowo waza wangqendeva etafileni. 37  Yaye, khangela! umfazi owayesaziwa esixekweni ukuba ungumoni waqonda ukuba wayengqendeve esidlweni endlwini yomFarisi, kwaye wazisa iqhaga lealabhasta+ elineoli yobulawu, 38  yaye, waya ngemva ezinyaweni zakhe, walila waza wazifefa iinyawo zakhe ngeenyembezi zakhe, wazisula ngeenwele zentloko yakhe. Wazanga iinyawo zakhe waza wazithambisa ngeoli yobulawu. 39  Akukubona oku umFarisi owayemmemile wathi ngaphakathi kuye: “Lo mntu, ukuba ebengumprofeti,+ ngesazi ukuba ngubani yaye luhlobo luni lomfazi alulo lo umchukumisayo, ukuba ungumoni.”+ 40  Kodwa ekuphenduleni uYesu wathi kuye: “Simon, ndinento endifuna ukuyithetha kuwe.” Wathi: “Mfundisi, yitsho!” 41  “Amadoda amabini ayenetyala kumbolekisi othile; enye yayinetyala leedenariyo ezingamakhulu amahlanu,+ kodwa enye lezingamashumi amahlanu. 42  Ekubeni ayengenanto angahlawula ngayo, wawaxolela ngesisa+ omabini. Ngoko ke, yiyiphi na kuwo eya kumthanda ngakumbi?” 43  Ekuphenduleni uSimon wathi: “Ndiba yileyo ayixolele ngesisa ngokungakumbi.” Wathi kuye: “Ugwebe ngokuchanileyo.” 44  Ngako oko waphethukela emfazini waza wathi kuSimon: “Uyambona na lo mfazi? Ndingene endlwini yakho; akundinikanga manzi+ eenyawo zam. Kodwa lo mfazi umanzise iinyawo zam ngeenyembezi zakhe waza wazisula ngeenwele zakhe. 45  Akukhange undange;+ kodwa lo mfazi, ukususela kwilixa endingene ngalo, akayekanga ukuzanga iinyawo zam. 46  Akuyithambisanga intloko yam ngeoli;+ kodwa lo mfazi uthambise iinyawo zam ngeoli yobulawu. 47  Ngenxa yoko, ndiyakuxelela, izono zakhe, nakuba zizininzi, zixolelwe,+ ngenxa yokuba uthande kakhulu; kodwa lowo uxolelwe kancinane, uthanda kancinane.” 48  Wandula ke wathi kuye: “Zixolelwe izono zakho.”+ 49  Ngako oko abo babengqendeve etafileni kunye naye baqala ukuthi ngaphakathi kubo: “Ngubani na lo mntu ukwaxolela nezono?”+ 50  Kodwa wathi emfazini: “Ukholo lwakho lukusindisile;+ hamba ngoxolo.”+

Umbhalo osemazantsi