Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Luka 6:1-49

6  Ke kaloku ngesabatha wadlula kumasimi okutya okuziinkozo, yaye abafundi bakhe babesikha+ kwaye besitya izikhwebu zokutya okuziinkozo, bezihlikihla ngezandla zabo.+  Ngako oku bambi kubaFarisi bathi: “Kutheni nisenza okungekho mthethweni+ ngesabatha?”+  Kodwa uYesu ekuphenduleni wathi kubo: “Anizange niyifunde na yona kanye into eyenziwa nguDavide+ xa yena nabantu ababekunye naye bathi balamba?+  Indlela awangena ngayo endlwini kaThixo kwaye wafumana izonka ezingumboniso+ waza watya yaye zimbi wazinika abantu ababekunye naye, ekungekho mthethweni ngaye nabani na ukuzitya ngaphandle kwababingeleli kuphela?”+  Yaye wahambisa wathi kubo: “UNyana womntu uyiNkosi yesabatha.”+  Ebudeni benye isabatha+ wangena kwindlu yesikhungu waza waqalisa ukufundisa. Yaye apho kwakukho umntu osandla sakhe sasekunene sasomile.+  Babemlalele+ ke ababhali nabaFarisi ukubona enoba wayeza kuphilisa kusini na ngesabatha, ukuze bafumane indlela ethile yokummangalela.+  Noko ke, wayezazi iingcinga zabo,+ kodwa wathi kumntu owayenesandla esomileyo: “Sukuma uze ume esazulwini.” Kwaye waphakama waza wema.+  Wandula ke uYesu wathi kubo: “Ndiyanibuza, Kusemthethweni na ukwenza okulungileyo+ okanye ukwenza okubi, ukusindisa okanye ukutshabalalisa umphefumlo ngesabatha?”+ 10  Yaye emva kokubasingasinga bonke, wathi kulo mntu: “Yolula isandla sakho.” Wenjenjalo, saza isandla sakhe saphiliswa.+ 11  Kodwa bazaliswa ngumsindo, baza bambhunga uYesu.+ 12  Ekuhambeni kweentsuku waphuma waya kuthandaza entabeni,+ yaye waqhubeka ethandaza kuThixo ubusuku bonke.+ 13  Kodwa kwakuba semini wababizela kuye abafundi bakhe waza wanyula phakathi kwabo abalishumi elinesibini, awabathiya ngokuthi “abapostile”:+ 14  USimon, awamthiya ngokuthi Petros,+ noAndreya umntakwabo, noYakobi noYohane,+ noFilipu+ noBhartolomeyu, 15  noMateyu noTomas,+ noYakobi unyana ka-Alfeyu, noSimon obizwa ngokuthi “lowo unenzondelelo,”+ 16  noYudas unyana kaYakobi, noYudas Skariyoti, owajika wangumngcatshi.+ 17  Wehla kunye nabo waza wesuka wema kwindawo ethe tyaba, yaye apho kwakukho isihlwele esikhulu sabafundi bakhe, nenkitha enkulu yabantu+ ababevela kulo lonke elakwaYuda naseYerusalem nelizwe laseTire neSidon eligudle ulwandle, abezayo ukuze bamve baze baphiliswe kwizifo zabo.+ 18  Kwanabo babekhathazwa ngoomoya abangahlambulukanga baphiliswa. 19  Kwaye sonke isihlwele sasifuna ukumchukumisa,+ ngenxa yokuba amandla+ ayephuma kuye aze abaphilise bonke. 20  Waphakamisela amehlo akhe kubafundi bakhe waza wathi:+ “Ninoyolo nina mahlwempu,+ ngenxa yokuba bobenu ubukumkani bukaThixo. 21  “Ninoyolo nina nilambayo+ ngoku, ngenxa yokuba niya kuhluthiswa.+ “Ninoyolo nina nililayo ngoku, ngenxa yokuba niya kuhleka.+ 22  “Ninoyolo xa sukuba abantu benithiyile,+ naxa sukuba benikhuphela bucala yaye beningcikiva kwaye beliphosela phandle+ igama lenu njengelingendawo ngenxa yoNyana womntu. 23  Yibani nemihlali ngaloo mini nize nixhumaxhume, kuba, khangelani! umvuzo wenu mkhulu ezulwini, kuba ezo zizinto ezifanayo ababefudula bezenza ookhokho babo kubaprofeti.+ 24  “Kodwa yeha nina zityebi,+ ngenxa yokuba niyifumene ngokupheleleyo intuthuzelo yenu.+ 25  “Yeha nina nihluthiyo ngoku, ngenxa yokuba niya kulamba.+ “Yeha, nina nihlekayo ngoku, ngenxa yokuba niya kuzila nize nilile.+ 26  “Yeha, xa sukuba bonke abantu bethetha kakuhle ngani, kuba izinto ezinjengezi zezo ookhokho babo bazenzayo kubaprofeti bobuxoki.+ 27  “Kodwa ndithi kuni niphulaphuleyo, Qhubekani nizithanda iintshaba zenu,+ nisenza okulungileyo+ kwabo banithiyayo, 28  nisikelela abo baniqalekisayo, nithandazela abo banithukayo.+ 29  Lowo ukubetha kwesinye isidlele,+ mnike kwanesinye; nakulowo uthabatha+ isambatho sakho sangaphezulu, musa ukwala kwanesambatho sangaphantsi. 30  Mnike wonk’ ubani okucelayo,+ nakulowo uthabatha izinto zakho musa ukubuya uzibize. 31  “Kanye njengoko nifuna abantu benze kuni, yenzani ngendlela efanayo kubo.+ 32  “Yaye ukuba nithanda abo banithandayo, kuludumo luni na oko kuni? Kuba kwanaboni bathanda abo babathandayo.+ 33  Yaye ukuba nenza okulungileyo kwabo benza okulungileyo kuni, ngokwenene kuludumo luni na oko kuni? Kwanaboni benza okufanayo.+ 34  Ukuba nibolekisa ngaphandle kwenzala+ kwabo ninethemba lokufumana kubo, kuludumo luni na oko kuni? Kwanaboni babolekisa ngaphandle kwenzala kuboni ukuze bafumane kwakhona ngokukwanjalo.+ 35  Ngokwahlukileyo koko, qhubekani nizithanda iintshaba zenu yaye nisenza okulungileyo, nibolekisa+ ngaphandle kwenzala, ningathembe kubuyiselwa nantoni na; kwaye umvuzo wenu uya kuba mkhulu, yaye niya kuba ngoonyana bOyena Uphakamileyo,+ ngenxa yokuba unobubele+ kwabo bangenambulelo nabangendawo. 36  Qhubekani nisiba nenceba, kanye njengoko uYihlo enenceba.+ 37  “Ngaphezu koko, musani ukugweba, yaye nani aniyi kugwetywa;+ musani ukugwebela isohlwayo, yaye nani aniyi kugwetyelwa isohlwayo. Hlalani nikhulula, yaye nani niya kukhululwa.+ 38  Ziqheliseni ukupha, yaye abantu baya kunipha.+ Baya kugalela kumasondo eengubo zenu umlinganiselo omhle, ohlohliweyo, ohlukuhliweyo nophuphumayo. Kuba ngomlinganiselo enilinganisela ngawo, baya kunilinganisela kwangawo nani.”+ 39  Wandula ke wathetha kwanomzekeliso kubo esithi: “Imfama ayinakukhokela imfama, andibi kunjalo? Zombini ziya kweyela emhadini, akunjalo?+ 40  Umfundi akakho ngaphezu komfundisi wakhe, kodwa wonk’ ubani oyalelwa ngokugqibeleleyo uya kuba njengomfundisi wakhe.+ 41  Kutheni, ngoko, ukhangela udiza olukwiliso lomzalwana wakho, kodwa ungawuqwalaseli umqadi okwelakho iliso?+ 42  Ungatsho na kumzalwana wakho ukuthi, ‘Mzalwana, ndivumele ndikhuphe udiza olukwiliso lakho,’ ngoxa wena ngokwakho ungakhangeli kumqadi okwelakho iliso?+ Mhanahanisindini! Khupha kuqala umqadi okwiliso lakho,+ yaye uya kwandula ke ubone ngokucacileyo indlela yokukhupha udiza olukwiliso lomzalwana wakho.+ 43  “Kuba akukho mthi mhle uvelisa isiqhamo esibolileyo; kwakhona akukho mthi ubolileyo uvelisa isiqhamo esihle.+ 44  Kuba umthi ngamnye waziwa ngesiqhamo sawo.+ Ngokomzekelo, abantu abahlanganisi amakhiwane emeveni, bengakhi neediliya kwityholo elinameva.+ 45  Umntu olungileyo uvelisa okulungileyo kubuncwane obulungileyo+ bentliziyo yakhe, kodwa umntu ongendawo uvelisa okungendawo kubuncwane bakhe obungendawo; kuba umlomo uthetha ngokuphuphuma kwentliziyo.+ 46  “Kutheni, ngoko, nindibiza ngokuthi ‘Nkosi! Nkosi!’ kodwa ningazenzi izinto endizitshoyo?+ 47  Wonk’ ubani oza kum nowevayo amazwi am aze awenze, ndiza kunibonisa lowo anjengaye:+ 48  Unjengomntu owakha indlu, owembayo, wehlela nzulu waza wabeka isiseko phezu kolwalwa. Ngenxa yoko, xa kwavela isikhukula,+ umlambo wantlaleka kuloo ndlu, kodwa wawungenamandla ngokwaneleyo ukuba uyigungqise, ngenxa yokwakhiwa kwayo kakuhle.+ 49  Kwelinye icala, lowo uvayo aze angenzi,+ unjengomntu owakha indlu phezu komhlaba ongenasiseko. Wantlaleka kuyo umlambo, yaye ngoko nangoko yawohloka, nomonakalo+ waloo ndlu waba mkhulu.”+

Umbhalo osemazantsi