Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Luka 5:1-39

5  Ngasihlandlo sithile xa isihlwele sasimxine kakhulu yaye siphulaphule ilizwi likaThixo, wayemi ngakwidike laseGenesarete.+  Yaye wabona izikhephe ezibini zimi ezibukweni kunxweme lwedike, kodwa abalobi babephumile kuzo, behlamba iminatha yabo.+  Ekhwela kwesinye sezikhephe, esasisesikaSimon, wamcela ukuba asishenxise kancinane emhlabeni. Wandula ke wahlala phantsi, waza esesikhepheni+ waqalisa ukuzifundisa izihlwele.  Akuyeka, wathi kuSimon: “Shenxela apho kunzulu khona, nize nithobe iminatha yenu+ ukuba nibambise.”  Kodwa uSimon ekuphenduleni wathi: “Myaleli, sibulaleke ubusuku bonke, asabambisa nto,+ kodwa ngokutsho kwakho ndiza kuyihlisa iminatha.”  Ngoko, bakuba benze oku, bavingcela inkitha eninzi yeentlanzi. Enyanisweni, iminatha yabo yaqalisa ukukrazuka.  Bakhweba amaqabane abo kwesinye isikhephe ukuba eze kubancedisa;+ yaye eza, azizalisa zozibini izikhephe, zada zaqalisa ukutshona.  Ebona oku, uSimon Petros+ wawa phantsi emadolweni kaYesu, esithi: “Mka kum, ngenxa yokuba ndiyindoda enesono, Nkosi.”+  Kuba wakhwankqiswa yena nabo bonke abo babekunye naye ngenxa yeentlanzi ababezibambisile, 10  kwaba njalo nangoYakobi noYohane, oonyana bakaZebhedi,+ ababengamadlelane noSimon. Kodwa uYesu wathi kuSimon: “Musa ukoyika. Ukususela ngoku uya kubambisa abantu bephila.”+ 11  Ngoko babuyisela izikhephe emhlabeni, bashiya yonk’ into baza bamlandela.+ 12  Ngesinye isihlandlo ngoxa wayekwesinye sezixeko, khangela! umntu ozele liqhenqa! Xa wabona uYesu wawa ngobuso waza wambongoza, esithi: “Nkosi, ukuba nje uyathanda, unako ukundenza ndihlambuluke.”+ 13  Wasolula isandla sakhe, wamchukumisa, esithi: “Ndiyathanda. Hlambuluka.” Lathi shwaka ngoko nangoko iqhenqa kuye.+ 14  Waza wamnika loo mntu imiyalelo yokuba angaxeli nakubani na esithi:+ “Kodwa hamba uye kuzibonakalisa kumbingeleli,+ uze wenze umnikelo+ ngokuhlanjululwa kwakho, kanye njengoko uMoses walathisayo, ukuze kube bubungqina kubo.”+ 15  Kodwa ilizwi elingaye lalisasazeka ngakumbi, nezihlwele ezikhulu zazibuthelana ndawonye ukuze ziphulaphule nokuze ziphiliswe kwizifo zazo.+ 16  Noko ke, wayemana eziba aye ezinkqantosini, athandaze.+ 17  Ebudeni benye yezo mini wayefundisa, yaye abaFarisi nabafundisi bomthetho ababeze bephuma kuzo zonke iidolophana zaseGalili nelakwaYuda naseYerusalem babehleli apho; namandla kaYehova ayelapho ukuze yena aphilise.+ 18  Yaye, khangela! amadoda athwele ngomandlalo umntu owayefe umzimba, yaye ayefuna indlela yokumngenisa aze ambeke phambi kwakhe.+ 19  Ngoko, engafumani ndlela yakumngenisa ngenxa yesihlwele, akhwela eluphahleni, aza kwizifulelo zeethayile amthoba ngomandlalo omncinane phakathi kwabo babephambi kukaYesu.+ 20  Yaye xa wabona ukholo lwawo wathi: “Mntundini, uzixolelwe izono zakho.”+ 21  Besuka ke ababhali nabaFarisi baqiqa ngelithi: “Ngubani na lo unyelisayo?+ Ngubani na onokuxolela izono ngaphandle kukaThixo yedwa?”+ 22  Kodwa uYesu, eziqonda iingcinga zabo, waphendula wathi kubo: “Yintoni na le niyiqiqayo ezintliziyweni zenu?+ 23  Kukuphi okulula ngakumbi, ukuthi, ‘Uzixolelwe izono zakho,’ okanye ukuthi, ‘Sukuma uhambe’?+ 24  Kodwa ukuze nina nazi ukuba uNyana womntu unegunya emhlabeni lokuxolela izono—” wathi kumntu ofe umzimba: “Ndithi kuwe, Sukuma uthabathe umandlalo wakho omncinane, uhambe ugoduke.”+ 25  Yaye ngephanyazo wesuka wema phambi kwabo, wathabatha oko wayefudula elala kuko waza wagoduka, ezukisa uThixo.+ 26  Bandula ke bathabatheka ngokugqithiseleyo+ bonke, bamzukisa uThixo, baza bazaliswa luloyiko, besithi: “Sibone izinto ezingaqhelekanga namhlanje!”+ 27  Emva kwezi zinto waphuma waza wabona umqokeleli werhafu ogama linguLevi ehleli kwiofisi yerhafu, yaye wathi kuye: “Yiba ngumlandeli wam.”+ 28  Yaye eshiya ngasemva yonk’ into+ waphakama waza wamlandela. 29  ULevi wamenzela itheko elikhulu lolwamkelo endlwini yakhe; yaye kwakukho isihlwele esikhulu sabaqokeleli berhafu nabanye ababekunye nabo bengqendeve esidlweni.+ 30  Ngako oko abaFarisi nababhali babo bambombozela kubafundi bakhe, besithi: “Kutheni na nisidla nize nisele nabaqokeleli berhafu naboni?”+ 31  Ekuphenduleni uYesu wathi kubo: “Kwabo baphilileyo akufuneki gqirha,+ kodwa kwabo bagulayo uyafuneka.+ 32  Ndize kubizela enguqukweni, kungekhona abantu abangamalungisa, kodwa aboni.”+ 33  Bathi kuye: “Abafundi bakaYohane bazila ukutya ngokufuthi baze benze izikhungo, kwaye benjenjalo nabo babaFarisi, kodwa abakho bayatya baze basele.”+ 34  UYesu wathi kubo: “Aninakwenza abahlobo bomyeni bazile ukutya ngoxa umyeni ekunye nabo, andibi kunjalo?+ 35  Kanti iya kufika imihla yaxa umyeni+ eneneni eya kususwa kubo;+ baya kwandula ke bazile ukutya ngaloo mihla.”+ 36  Ngokubhekele phaya, wahlabela mgama wabanika umzekeliso esithi: “Akukho bani usika isiziba kwisambatho sangaphezulu esitsha aze asithungele kwisambatho sangaphezulu esidala; kodwa ukuba wenjenjalo, isiziba esitsha siyakrazuka nesiziba sesambatho esitsha singafanelani nesidala.+ 37  Ngaphezu koko, akukho bani ufaka iwayini entsha kwiintsuba zewayini ezindala; kodwa ukuba wenjenjalo, iya kwandula ke iwayini izigqabhuze iintsuba zewayini,+ yaye yona iya kuphalala neentsuba zewayini ziya konakala.+ 38  Kodwa iwayini entsha imele ifakwe kwiintsuba zewayini ezintsha. 39  Akukho bani uthi esele iwayini endala, afune nentsha; kuba uthi, ‘Endala+ imnandi.’”

Umbhalo osemazantsi