Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Luka 4:1-44

4  Ke kaloku uYesu, ezele ngumoya oyingcwele, wemka eYordan, waza wajikeleza entlango eqhutywa ngumoya+  kangangeentsuku ezingamashumi amane,+ ngoxa wayehendwa+ nguMtyholi. Ngapha koko, wayengadli nto ngezo ntsuku, yaye ngoko, ekupheleni kwazo, walamba.  Ngako oko uMtyholi wathi kuye: “Ukuba ungunyana kaThixo, yithi kweli litye malibe sisonka.”  Kodwa uYesu wamphendula wathi: “Kubhaliwe kwathiwa, ‘Akaphili ngasonka sodwa umntu.’”+  Ngoko wamnyusa waza wambonisa zonke izikumkani zomhlaba omiweyo ngephanyazo;  yaye uMtyholi wathi kuye: “Ndiza kukunika lonke eli gunya+ nozuko lwazo, ngenxa yokuba linikelwe kum, kwaye ndilinika nabani na endisukuba ndinqwenela ukumnika.+  Wena, ke ngoko, ukuba wenza isenzo+ sonqulo phambi kwam, konke kuya kuba kokwakho.”  Ekuphenduleni uYesu wathi kuye: “Kubhaliwe kwathiwa, ‘NguYehova uThixo+ wakho omele umnqule, yaye nguye yedwa omele unikele inkonzo engcwele kuye.’”+  Ke kaloku wamsa eYerusalem waza wammisa phezu koqoqo+ lwetempile wathi kuye: “Ukuba ungunyana kaThixo, ziphose ezantsi phaya;+ 10  kuba kubhaliwe kwathiwa, ‘Uya kuzinika umyalelo iingelosi zakhe, ukuba zikugcine,’+ 11  nokuthi, ‘Ziya kukuthwala ngezandla zazo, ukuze ungabetheki nanini na ngonyawo lwakho elityeni.’”+ 12  Ekuphenduleni uYesu wathi kuye: “Kuthiwa, ‘Uze ungamvavanyi uYehova uThixo wakho.’”+ 13  Ngoko uMtyholi, akuba ekugqibile konke ukuhenda, wemka kuye de kwaba lelinye ixesha elimlungeleyo.+ 14  UYesu wabuyela eGalili+ ekumandla omoya. Kwathethwa kakuhle ngaye kuyo yonke imimandla yelo lizwe.+ 15  Kanjalo, waqalisa ukufundisa kwizindlu zabo zesikhungu, ephathwa ngembeko ngabo bonke.+ 16  Kwaye weza eNazarete,+ apho wayekhuliswe khona; yaye, ngokwesiko lakhe ngomhla wesabatha, wangena kwindlu yesikhungu,+ waza wema ukuze afunde. 17  Ngoko wanikwa umsongo womprofeti uIsaya, yaye wawuvula umsongo waza wafumana indawo apho kwakubhalwe khona kwathiwa: 18  “Umoya kaYehova+ uphezu kwam, ngenxa yokuba undithambisele ukuvakalisa iindaba ezilungileyo kumahlwempu, undithumele ukushumayela inkululo kubathinjwa nokubuyiselwa kokubona kwiimfama, ukukhulula abo batyunyuziweyo,+ 19  ukushumayela unyaka wolwamkelo+ kaYehova.” 20  Ngako oko wawusonga umsongo, wawubuyisela kumlindi waza wahlala phantsi; yaye amehlo abo bonke ababekwindlu yesikhungu ayethe ntsho kuye. 21  Wandula ke wathi kubo: “Namhlanje esi sibhalo nisandul’ ukusiva sizalisekile.”+ 22  Bonke banikela ubungqina obuhle ngaye, bamangaliswa ngamazwi amnandi+ awayephuma emlonyeni wakhe, yaye babesithi: “Lo ngunyana kaYosefu, akunjalo?”+ 23  Ngoko wathi kubo: “Akuthandabuzeki ukuba niya kuwubhekisa kum lo mzekeliso uthi, ‘Gqirha,+ ziphilise; izinto+ esive ukuba zenzekile eKapernahum+ zenze nalapha kummandla wakowenu.’”+ 24  Kodwa wathi: “Inene ndithi kuni akukho mprofeti wamkelwayo kummandla wakowabo. 25  Ngokomzekelo, ndinixelela inyaniso, Kwakukho abahlolokazi abaninzi kwaSirayeli ngemihla kaEliya, xa izulu lavalekayo iminyaka emithathu neenyanga ezintandathu, kwaza kwabakho indlala enkulu kulo lonke ilizwe,+ 26  kanti uEliya akazange athunywe nakomnye wabo bafazi, kodwa kuphela eTsarefathi+ kwilizwe laseSidon kumhlolokazi. 27  Kwakukho abaneqhenqa abaninzi kwaSirayeli ngexesha likaElisha umprofeti, kanti akukho namnye kubo owahlanjululwayo, ngaphandle kukaNahaman umntu waseSiriya.”+ 28  Bonke abo babeziva ezi zinto kwindlu yesikhungu baba nomsindo;+ 29  yaye besuka bamkhuphela ngaphandle kwesixeko ngokukhawuleza, bamsa elungqamekweni lwentaba esasakhiwe kuyo isixeko sabo, ukuze bamkhahlele phantsi ngentloko.+ 30  Kodwa yena waphuma phakathi kwabo waza wemka.+ 31  Wehlela eKapernahum,+ isixeko saseGalili. Kwaye wayebafundisa ngesabatha; 32  yaye bathi khamnqa yindlela yakhe yokufundisa,+ ngenxa yokuba intetho yakhe yayinegunya.+ 33  Kwindlu yesikhungu kwakukho umntu owayenomoya,+ idemon engahlambulukanga, waza wakhwaza ngelizwi elikhulu esithi: 34  “Arha! Sinantoni na yakwenza nawe+ Yesu, wena mNazarete?+ Uze kusitshabalalisa na? Ndikwazi+ kakuhle ukuba ungubani na, unguLowo Ungcwele kaThixo.”+ 35  Kodwa uYesu wawukhalimela, esithi: “Yithi cwaka, uze uphume kuye.” Ngoko, emva kokumphosa phantsi loo mntu phakathi kwabo, idemon yaphuma kuye ingamenzakalisanga.+ 36  Ngako oko, bonke bakhwankqiswa, baza bancokola omnye nomnye, besithi: “Luhlobo luni na lwentetho olu, ngenxa yokuba ngegunya namandla uyalela oomoya abangahlambulukanga, baze baphume?”+ 37  Ngoko iindaba eziphathelele yena zaphumela kuzo zonke iimbombo kwimimandla yelo lizwe.+ 38  Emva kokuba esukumile waphuma kwindlu yesikhungu wangena kwikhaya likaSimon. Ke kaloku umkhwekazi kaSimon wayebandezelekile ngumkhuhlane omkhulu, yaye bamcelela kuye.+ 39  Ngoko wema phezu kwakhe waza wawukhalimela umkhuhlane,+ waphela. Ngephanyazo waphakama waza wabalungiselela.+ 40  Kodwa ukutshona kwelanga, bonke abo babenabantu abagula zizifo ezahlukahlukeneyo babazisa kuye. Wayebeka izandla kuye ngamnye wabo, abaphilise.+ 41  Needemon zaziphuma kwabaninzi,+ zidanduluka zisithi: “UnguNyana+ kaThixo.” Kodwa, ezikhalimela, wayengazivumeli ukuba zithethe,+ ngenxa yokuba zazimazi+ ukuba unguKRISTU.+ 42  Noko ke, kwakuba semini, waphuma waya kwindawo engasese.+ Kodwa izihlwele zamzingela zaza zaya kufikelela apho wayekhona, yaye zazama ukumbambezela ukuba angemki kuzo. 43  Kodwa wathi kuzo: “Ndimele ndizivakalise iindaba ezilungileyo zobukumkani bukaThixo nakwezinye izixeko, ngenxa yokuba ndithunywe oko.”+ 44  Ngako oko waqhubeka eshumayela kwizindlu zesikhungu zelakwaYuda.+

Umbhalo osemazantsi