Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Luka 3:1-38

3  Ngonyaka weshumi elinesihlanu wolawulo lukaTibheriyo Kesare, xa uPontiyo Pilato wayeyirhuluneli yelakwaYuda, noHerode+ engumlawuli wesithili saseGalili, kodwa uFilipu umntakwabo engumlawuli wesithili kwilizwe laseIturaya naseTrakhoniti, noLisaniya engumlawuli wesithili saseAbhilene,  ngemihla yombingeleli oyintloko uAnas nekaKayafa,+ kwafika ilizwi likaThixo kuYohane+ unyana kaZekariya esentlango.+  Ngoko wafika kulo lonke ilizwe elijikeleze iYordan, eshumayela ubhaptizo olufuzisela inguquko ukuze kuxolelwe izono,+  kanye njengoko kubhaliwe encwadini yamazwi kaIsaya umprofeti kwathiwa: “Phulaphula! Uthile udanduluka ngamandla entlango esithi, ‘Lungisani indlela kaYehova, yenzani iindlela zakhe zithi tye.+  Yonke imifula imele izaliswe, nazo zonke iintaba neenduli zidilizwe, namagophe amele abe ziindlela ezithe tye neendawo ezirhabaxa zibe ziindlela ezigudileyo;+  kwaye yonke inyama iya kuyibona indlela kaThixo yokusindisa.’”+  Ngoko ke wathi kuzo izihlwele ezaziphuma ukuba zibhaptizwe nguye: “Nzalandini yamarhamba,+ ngubani na onicebise ukuba nisabe kwingqumbo ezayo?+  Ngoko ke velisani iziqhamo ezifanele inguquko.+ Kwaye musani ukuqala ukuthi ngaphakathi kwenu, ‘Sinobawo uAbraham.’ Kuba ndithi kuni uThixo unamandla okumvelisela abantwana kuwo la matye uAbraham.  Eneneni, izembe sele libekiwe engcanjini yemithi; wonke umthi, ke ngoko, ongavelisi siqhamo sihle uya kugawulwa uze uphoswe emlilweni.”+ 10  Kwaye izihlwele zazimbuza zisithi: “Yintoni, ngoko, esiya kuyenza?”+ 11  Wayephendula athi kuzo: “Umntu onezambatho zangaphantsi ezibini makabelane nomntu ongenaso, nalowo unezinto ezidliwayo makenze okufanayo.”+ 12  Kodwa kwanabaqokeleli berhafu beza ukuze babhaptizwe, yaye bathi kuye: “Mfundisi, senze ntoni na?”+ 13  Wathi kubo: “Musani ukufuna nantoni na engakumbi kunomlinganiselo werhafu.”+ 14  Kanjalo, abo bakwinkonzo yasemkhosini babembuza bathi: “Senze ntoni na ke thina?” Waza wathi kubo: “Musani ukubandezela nabani na okanye nimangalele+ nabani na ngobuxoki, kodwa yanelani koko nikulungiselelweyo.”+ 15  Ke kaloku njengoko abantu babenolindelo yaye bonke beqiqa ezintliziyweni zabo ngoYohane besithi: “Makube mhlawumbi unguKRISTU na?”+ 16  uYohane waphendula, esithi kubo bonke: “Mna ndinibhaptiza ngamanzi; kodwa uyeza lowo womelele ngakumbi kunam, omtya weembadada zakhe ndingakufanelekelanga ukuwukhulula.+ Uya kunibhaptiza ngomoya oyingcwele nomlilo.+ 17  Umhlakulo wakhe wokwela usesandleni sakhe ukuba acoce ngokupheleleyo isanda sakhe nokuba ayihlanganisele+ ingqolowa kuvimba wakhe, kodwa wona umququ+ uya kuwutshisa ngomlilo+ ongenakucimeka.” 18  Ngoko ke wanikela nezinye izibongozo ezininzi waza waqhubeka evakalisa iindaba ezilungileyo ebantwini. 19  Kodwa uHerode umlawuli wesithili, kuba wayesohlwaywa nguye ngokuphathelele uHerodiya umfazi womntakwabo nangokuphathelele zonke izenzo zokungendawo awazenzayo uHerode,+ 20  wongeza kwanesi kuzo zonke ezo zenzo: wamtshixela entolongweni+ uYohane. 21  Ke kaloku bakubhaptizwa bonke abantu, noYesu+ wabhaptizwa, yaye njengoko wayethandaza, izulu+ lavuleka 22  kwaza kwehla phezu kwakhe umoya oyingcwele omile njengehobe, kwaphuma nelizwi ezulwini lisithi: “UnguNyana wam, oyintanda; ndikholisiwe nguwe.”+ 23  UYesu wayemalunga namashumi amathathu+ eminyaka ubudala ukuqalisa kwakhe umsebenzi wakhe,+ yaye ngokoluvo olwalukho, wayengunyana,+kaYosefu,+unyana kaHeli, 24  unyana kaMathathi,unyana kaLevi,unyana kaMelkhi,unyana kaYanayi,unyana kaYosefu, 25  unyana kaMatathiya,unyana ka-Amosi,unyana kaNahum,unyana kaEsli,unyana kaNagayi, 26  unyana kaMahathi,unyana kaMatathiya,unyana kaSemeyin,unyana kaYoseki,unyana kaYoda, 27  unyana kaYowanan,unyana kaResa,unyana kaZerubhabheli,+unyana kaShelatiyeli,+unyana kaNeri, 28  unyana kaMelkhi,unyana ka-Adi,unyana kaKosam,unyana kaElmadam,unyana kaEre, 29  unyana kaYesu,unyana kaEliyezere,unyana kaYorim,unyana kaMathati,unyana kaLevi, 30  unyana kaSimiyon,unyana kaYudas,unyana kaYosefu,unyana kaYonam,unyana kaEliyakim, 31  unyana kaMeleya,unyana kaMena,unyana kaMatatha,unyana kaNatan,+unyana kaDavide,+ 32  unyana kaYese,+unyana kaObhedi,+unyana kaBhohazi,+unyana kaSalmon,+unyana kaNashon,+ 33  unyana ka-Aminadabhi,+unyana ka-Arni,+unyana kaHetseron,+unyana kaPeretse,+unyana kaYuda,+ 34  unyana kaYakobi,+unyana kaIsake,+unyana ka-Abraham,+unyana kaTera,+unyana kaNahore+ 35  unyana kaSerugi,+unyana kaRewu,+unyana kaPelege,+unyana kaEbhere,+unyana kaShela,+ 36  unyana kaKayinan,unyana ka-Arpakhishadi,+unyana kaShem,+unyana kaNowa,+unyana kaLameki,+ 37  unyana kaMethusela,+unyana kaEnoki,+unyana kaYaredi,+unyana kaMahalaleli,+unyana kaKayinan,+ 38  unyana kaEnoshi,+unyana kaSete,+unyana ka-Adam,+unyana kaThixo.

Umbhalo osemazantsi