Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Luka 3:1-38

3  Ngonyaka weshumi elinesihlanu wolawulo lukaTibheriyo Kesare, xa uPontiyo Pilato wayeyirhuluneli yelakwaYuda, noHerode+ engumlawuli wesithili saseGalili, kodwa uFilipu umntakwabo engumlawuli wesithili kwilizwe laseIturaya naseTrakhoniti, noLisaniya engumlawuli wesithili saseAbhilene,  ngemihla yombingeleli oyintloko uAnas nekaKayafa,+ kwafika ilizwi likaThixo kuYohane+ unyana kaZekariya esentlango.+  Ngoko wafika kulo lonke ilizwe elijikeleze iYordan, eshumayela ubhaptizo olufuzisela inguquko ukuze kuxolelwe izono,+  kanye njengoko kubhaliwe encwadini yamazwi kaIsaya umprofeti kwathiwa: “Phulaphula! Uthile udanduluka ngamandla entlango esithi, ‘Lungisani indlela kaYehova, yenzani iindlela zakhe zithi tye.+  Yonke imifula imele izaliswe, nazo zonke iintaba neenduli zidilizwe, namagophe amele abe ziindlela ezithe tye neendawo ezirhabaxa zibe ziindlela ezigudileyo;+  kwaye yonke inyama iya kuyibona indlela kaThixo yokusindisa.’”+  Ngoko ke wathi kuzo izihlwele ezaziphuma ukuba zibhaptizwe nguye: “Nzalandini yamarhamba,+ ngubani na onicebise ukuba nisabe kwingqumbo ezayo?+  Ngoko ke velisani iziqhamo ezifanele inguquko.+ Kwaye musani ukuqala ukuthi ngaphakathi kwenu, ‘Sinobawo uAbraham.’ Kuba ndithi kuni uThixo unamandla okumvelisela abantwana kuwo la matye uAbraham.  Eneneni, izembe sele libekiwe engcanjini yemithi; wonke umthi, ke ngoko, ongavelisi siqhamo sihle uya kugawulwa uze uphoswe emlilweni.”+ 10  Kwaye izihlwele zazimbuza zisithi: “Yintoni, ngoko, esiya kuyenza?”+ 11  Wayephendula athi kuzo: “Umntu onezambatho zangaphantsi ezibini makabelane nomntu ongenaso, nalowo unezinto ezidliwayo makenze okufanayo.”+ 12  Kodwa kwanabaqokeleli berhafu beza ukuze babhaptizwe, yaye bathi kuye: “Mfundisi, senze ntoni na?”+ 13  Wathi kubo: “Musani ukufuna nantoni na engakumbi kunomlinganiselo werhafu.”+ 14  Kanjalo, abo bakwinkonzo yasemkhosini babembuza bathi: “Senze ntoni na ke thina?” Waza wathi kubo: “Musani ukubandezela nabani na okanye nimangalele+ nabani na ngobuxoki, kodwa yanelani koko nikulungiselelweyo.”+ 15  Ke kaloku njengoko abantu babenolindelo yaye bonke beqiqa ezintliziyweni zabo ngoYohane besithi: “Makube mhlawumbi unguKRISTU na?”+ 16  uYohane waphendula, esithi kubo bonke: “Mna ndinibhaptiza ngamanzi; kodwa uyeza lowo womelele ngakumbi kunam, omtya weembadada zakhe ndingakufanelekelanga ukuwukhulula.+ Uya kunibhaptiza ngomoya oyingcwele nomlilo.+ 17  Umhlakulo wakhe wokwela usesandleni sakhe ukuba acoce ngokupheleleyo isanda sakhe nokuba ayihlanganisele+ ingqolowa kuvimba wakhe, kodwa wona umququ+ uya kuwutshisa ngomlilo+ ongenakucimeka.” 18  Ngoko ke wanikela nezinye izibongozo ezininzi waza waqhubeka evakalisa iindaba ezilungileyo ebantwini. 19  Kodwa uHerode umlawuli wesithili, kuba wayesohlwaywa nguye ngokuphathelele uHerodiya umfazi womntakwabo nangokuphathelele zonke izenzo zokungendawo awazenzayo uHerode,+ 20  wongeza kwanesi kuzo zonke ezo zenzo: wamtshixela entolongweni+ uYohane. 21  Ke kaloku bakubhaptizwa bonke abantu, noYesu+ wabhaptizwa, yaye njengoko wayethandaza, izulu+ lavuleka 22  kwaza kwehla phezu kwakhe umoya oyingcwele omile njengehobe, kwaphuma nelizwi ezulwini lisithi: “UnguNyana wam, oyintanda; ndikholisiwe nguwe.”+ 23  UYesu wayemalunga namashumi amathathu+ eminyaka ubudala ukuqalisa kwakhe umsebenzi wakhe,+ yaye ngokoluvo olwalukho, wayengunyana,+ kaYosefu,+ unyana kaHeli, 24  unyana kaMathathi, unyana kaLevi, unyana kaMelkhi, unyana kaYanayi, unyana kaYosefu, 25  unyana kaMatathiya, unyana ka-Amosi, unyana kaNahum, unyana kaEsli, unyana kaNagayi, 26  unyana kaMahathi, unyana kaMatathiya, unyana kaSemeyin, unyana kaYoseki, unyana kaYoda, 27  unyana kaYowanan, unyana kaResa, unyana kaZerubhabheli,+ unyana kaShelatiyeli,+ unyana kaNeri, 28  unyana kaMelkhi, unyana ka-Adi, unyana kaKosam, unyana kaElmadam, unyana kaEre, 29  unyana kaYesu, unyana kaEliyezere, unyana kaYorim, unyana kaMathati, unyana kaLevi, 30  unyana kaSimiyon, unyana kaYudas, unyana kaYosefu, unyana kaYonam, unyana kaEliyakim, 31  unyana kaMeleya, unyana kaMena, unyana kaMatatha, unyana kaNatan,+ unyana kaDavide,+ 32  unyana kaYese,+ unyana kaObhedi,+ unyana kaBhohazi,+ unyana kaSalmon,+ unyana kaNashon,+ 33  unyana ka-Aminadabhi,+ unyana ka-Arni,+ unyana kaHetseron,+ unyana kaPeretse,+ unyana kaYuda,+ 34  unyana kaYakobi,+ unyana kaIsake,+ unyana ka-Abraham,+ unyana kaTera,+ unyana kaNahore+ 35  unyana kaSerugi,+ unyana kaRewu,+ unyana kaPelege,+ unyana kaEbhere,+ unyana kaShela,+ 36  unyana kaKayinan, unyana ka-Arpakhishadi,+ unyana kaShem,+ unyana kaNowa,+ unyana kaLameki,+ 37  unyana kaMethusela,+ unyana kaEnoki,+ unyana kaYaredi,+ unyana kaMahalaleli,+ unyana kaKayinan,+ 38  unyana kaEnoshi,+ unyana kaSete,+ unyana ka-Adam,+ unyana kaThixo.

Umbhalo osemazantsi