Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Luka 23:1-56

23  Ngoko inkitha yabo yesuka, iyonke, yamsa kuPilato.+  Ngoko bammangalela,+ besithi: “Lo mntu simfumene ebhukuqa+ uhlanga lwethu, ekwalela ukuhlawulwa kwerhafu+ kuKesare, esithi yena unguKristu ukumkani.”+  UPilato wambuza lo mbuzo: “Unguye na ukumkani wamaYuda?” Wamphendula wathi: “Nawe ngokwakho utsho njalo.”+  Ngoko uPilato wathi kubabingeleli abaziintloko nezihlwele: “Andifumani lwaphulo-mthetho kulo mntu.”+  Kodwa bazingisa, besithi: “Uxhokonxa abantu ngokufundisa kulo lonke elakwaYuda, ukususela eGalili ukuza kutsho apha.”  Akukuva oko, uPilato wabuza enoba lo mntu wayengumGalili kusini na,  yaye, emva kokuqinisekisa ukuba wayevela kubukhosi bukaHerode, wamthumela kuHerode,+ owayeseYerusalem naye ngaloo mihla.  Ke kaloku uHerode, akumbona uYesu waba nemihlali kakhulu, kuba kwakukudala efuna ukumbona+ ngenxa yokuba evile+ ngaye, yaye wayethembe ukumbona esenza umqondiso othile.  Waqalisa ke ukumbuza ngamazwi amaninzi; kodwa akazange amphendule.+ 10  Bema ke ababingeleli abaziintloko nababhali, bemmangalela kabukhali.+ 11  Ke uHerode nabalindi bakhe abangamajoni bamthoba isidima,+ wahlekisa+ ngaye ngokumambesa ngesambatho esiqaqambileyo waza wamthumela kwakhona kuPilato. 12  UHerode noPilato+ baba ngabahlobo kanye ngaloo mini; kuba ngaphambi koko babeziintshaba. 13  Ngoko uPilato wabiza ababingeleli abaziintloko nabalawuli nabantu 14  waza wathi kubo: “Nizise lo mntu kum nisithi uvuselela abantu ukuba bavukele, yaye, khangelani! ndimncinile phambi kwenu kodwa kulo mntu andifumananga sizathu+ sezimangalo enizizisa ngokunxamnye naye. 15  Enyanisweni, noHerode akasifumananga, kuba umthumele kuthi kwakhona; kwaye, khangelani! akukho nto ayenzileyo ingabangela ukuba afe.+ 16  Ngoko ke ndiza kumbetha+ ndize ndimkhulule.” 17  —— 18  Kodwa loo nkitha yabo iphela yadanduluka, isithi: “Msuse lo,+ usikhululele uBharabhas!”+ 19  (Umntu lowo wayephoswe entolongweni ngenxa yesiphendu esithile esathi sabakho esixekweni nangenxa yokubulala.) 20  Kwakhona uPilato wamemeza kubo, ngenxa yokuba wayefuna ukukhulula uYesu.+ 21  Ngoko badanduluka, besithi: “Bethelela! Mbethelele!”+ 22  Isihlandlo sesithathu wathi kubo: “Ngoba, yintoni embi ayenzileyo lo mntu? Andifumananga nto ingabangela ukuba afe; Ngoko ke ndiza kumbetha ndize ndimkhulule.”+ 23  Ngako oko bamxina, ngamazwi amakhulu, befuna ukuba abethelelwe; yaye amazwi abo oyisa.+ 24  Ngoko uPilato wagweba ngelithi makwenziwe oko bakufunayo:+ 25  wakhulula+ umntu owayephoswe entolongweni ngenxa yesiphendu nokubulala nalowo babemfuna, kodwa wanikezela ngoYesu ekuthandeni kwabo.+ 26  Ke kaloku njengoko babemqhuba, babamba uSimon, oyinzalelwane yaseKirene, owayevela emaphandleni, baza basibeka phezu kwakhe isibonda sentuthumbo ukuba asithwale emva koYesu.+ 27  Kodwa wayelandelwa yinkitha enkulu yabantu neyabafazi ababezimbambazela besentlungwini yaye bemenzela isijwili. 28  UYesu waphethukela ebafazini abo waza wathi: “Zintombi zaseYerusalem, musani ukulilela mna. Kunoko, zilileleni nina nabantwana benu;+ 29  kuba, khangelani! kuza imihla abaya kuthi ngayo abantu, ‘Banoyolo abafazi abaziindlolo, nezibeleko ezingazange zizale namabele angazange ancancise!’+ 30  Baya kwandula ke bathi ezintabeni, ‘Siweleni!’ nasezindulini, ‘Sigubungeleni!’+ 31  Ngenxa yokuba ukuba benza ezi zinto xa umthi ufumile, kobeka phi na ke xa womile?”+ 32  Kodwa nabanye abantu ababini, abenzi-bubi, babeqhutywa besiya kubulawa kunye naye.+ 33  Kwaye bakufika kwindawo ebizwa ngokuba yeyoKakayi,+ bambethelela yena nabenzi-bubi, omnye ngasekunene kwakhe nomnye ngasekhohlo kwakhe.+ 34  [[Kodwa uYesu wayesithi: “Bawo, baxolele,+ kuba abakwazi oko bakwenzayo.”]] Ngapha koko, ukuze babelane ngeengubo zakhe, benza amaqashiso.+ 35  Kwaye abantu bema bekhangele.+ Kodwa abalawuli babemsinekela, besithi: “Wabasindisa abanye; makazisindise+ naye, ukuba unguKRISTU kaThixo, Lowo Unyuliweyo.”+ 36  Namajoni ayehlekisa+ ngaye, esondela kuye aze amnike iwayini emuncu+ 37   esithi: “Ukuba ungukumkani wamaYuda, zisindise.” 38  Phezu kwakhe kwakukwakho nombhalo othi: “Lo ngukumkani wamaYuda.”+ 39  Kodwa omnye wabenzi-bubi ababexhonyiwe wamtshabhisa+ esithi: “UnguKRISTU, akunjalo? Zisindise wena nathi.” 40  Ekuphenduleni omnye wamkhalimela wathi: “Akumoyiki na wena uThixo, ekubeni nawe ukulo mgwebo ufanayo?+ 41  Thina sigwetywe ngokusesikweni, kuba samkela ngokupheleleyo oko kusifaneleyo ngezinto esizenzileyo; kodwa lo mntu akenzanga nto iphume endleleni.”+ 42  Kwaye wahlabela mgama wathi: “Yesu, uze undikhumbule xa uthe wangena ebukumkanini bakho.”+ 43  Waza yena wathi kuye: “Inene ndithi kuwe namhlanje, Uya kuba nam+ eParadesi.”+ 44  Ke kaloku, kwakumalunga nelixa lesithandathu, ukanti kwabakho ubumnyama phezu kwawo wonke umhlaba de kwalilixa lesithoba,+ 45  ngenxa yokuba ukukhanya kwelanga kwafiphala; landula ke ikhuselo+ lengcwele lakrazuka phakathi.+ 46  Yaye uYesu wabiza ngelizwi elikhulu wathi: “Bawo, ndiwuyekela ezandleni zakho umoya wam.”+ Akuba etshilo, wabhubha.+ 47  Ngenxa yokubona oko kwenzekayo igosa lomkhosi lamzukisa uThixo, lisithi: “Ngokwenene lo mntu ubelilungisa.”+ 48  Yaye zonke izihlwele ezazihlanganisene kuloo mbono, zakukubona oko kwenzekileyo, zabuya, zizibetha izifuba. 49  Ngaphezu koko, bonke ababeqhelene naye babemele mgama.+ Kanjalo, nabafazi abamlandelayo ukususela eGalili, babemile bezibona ezi zinto.+ 50  Yaye, khangela! kwakukho indoda egama linguYosefu, eyayililungu leBhunga, iyindoda elungileyo nelilungisa+ 51  yona yayingavotelanga ukuxhasa icebo nesenzo sabo+—yayiyeyaseArimathiya, isixeko samaYuda, kwaye yayilindele ubukumkani bukaThixo;+ 52  yona ke yaya kuPilato yaza yacela umzimba kaYesu.+ 53  Yawothula,+ yawusongela ngelinen ecikizekileyo yaza wawubeka engcwabeni+ elalixholwe eliweni, ekwakungazange kulale mntu kulo.+ 54  Leyo yayiyimini yokuLungiselela,+ nokukhanya kwangokuhlwa kwesabatha+ kwakusondela. 55  Kodwa abafazi, ababeze kunye naye ukusuka eGalili, balandela, balikhangela ingcwaba lenkumbulo+ nendlela owawubekwe ngayo umzimba wakhe;+ 56  baza babuya, balungisa iziqholo neeoli zobulawu.+ Kodwa baphumla ngesabatha+ ngokomyalelo.

Umbhalo osemazantsi