Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Luka 22:1-71

22  Ke kaloku kwakusondela umthendeleko wamaqebengwana angenagwele, ekuthiwa yiPasika.+  Ababingeleli abaziintloko nababhali babefuna indlela ephumelelayo yokuba bambhangise,+ kuba babesoyika abantu.+  Kodwa uSathana wangena kuYudas, lowo wayebizwa ngokuba nguSkariyoti, owayebalelwa phakathi kwabalishumi elinesibini;+  yaye waya kuthetha nababingeleli abaziintloko nabaphathi betempile ngendlela ephumelelayo yokumngcatsha kubo.+  Baba nemihlali baza bavuma ukumnika imali yesilivere.+  Ngoko wavuma, waza wafuna ithuba elihle lokumngcatsha kubo kungekho sihlwele simjikelezileyo.+  Wafika ke umhla wamaqebengwana angenagwele, lowo ngawo kumelwe kubingelelwe ixhoba lepasika;+  yaye wathumela uPetros noYohane, esithi: “Hambani niye nisilungiselela ipasika+ ukuze siyidle.”  Bathi kuye: “Ufuna siye kuyilungiselela phi na?” 10  Wathi kubo+ “Khangelani! Xa ningena esixekweni niya kuhlangatyezwa yindoda ethwele isitya sodongwe esinamanzi. Yilandeleni ukuya endlwini engena kuyo.+ 11  Nize nithi kumnini-ndlu, ‘UMfundisi uthi kuwe: “Liphi na igumbi leendwendwe endinokudlela kulo ipasika nabafundi bam?”’+ 12  Yaye loo mntu uya kunibonisa igumbi elikhulu eliphezulu linempahla. Yilungiseleleni apho.”+ 13  Ngoko bemka baza bakufumana kanye kunjengoko wayetshilo kubo, yaye bayilungiselela ipasika.+ 14  Ethubeni lakufika ilixa, wangqendeva etafileni, nabapostile.+ 15  Yaye wathi kubo: “Ndikunqwenele kakhulu ukuyidla kunye nani le pasika ngaphambi kokuba ndibandezeleke; 16  kuba ndithi kuni, Andiyi kuyidla kwakhona ide izaliseke ebukumkanini bukaThixo.”+ 17  Yaye, esamkela indebe,+ wabulela waza wathi: “Yithabatheni nize niyidlulise ukusuka komnye ukusa komnye phakathi kwenu; 18  kuba ndithi kuni, Ukususela ngoku andisayi kusela kwakhona kwimveliso yomdiliya bude ubukumkani bukaThixo bufike.”+ 19  Wathabatha isonka,+ wathi akubulela, wasiqhekeza, wabanika sona, esithi: “Oku kuthetha umzimba wam+ oza kunikelwa ngenxa yenu.+ Hlalani nisenza oku nindikhumbula.”+ 20  Wathabatha nendebe+ emva kokuba befumene isidlo sangokuhlwa, esithi: “Le ndebe ithetha umnqophiso omtsha+ ongegazi lam,+ eliza kuphalala ngenxa yenu.+ 21  “Kodwa, khangelani! isandla somngcatshi+ wam sikunye nam etafileni.+ 22  Ngenxa yokuba uNyana womntu uhamba ngokuvumelana noko kwamiswayo;+ noko kunjalo, yeha loo mntu angcatshwa ngaye!”+ 23  Ngoko babuzana ukuba nguwuphi na kubo ngokwenene owayeza kwenza oko.+ 24  Noko ke, kwavela nempikiswano eshushu phakathi kwabo mayela nokuba nguwuphi na kubo obonakala engoyena mkhulu.+ 25  Kodwa wathi kubo: “Ookumkani beentlanga baba ziinkosi phezu kwazo, nabo banegunya phezu kwazo babizwa ngokuba ngabaBabali.+ 26  Ke nina ze ningabi njalo.+ Kodwa lowo ungoyena mkhulu phakathi kwenu makabe njengoyena mncinane,+ nalowo usebenza njengentloko abe njengalowo ulungiselelayo.+ 27  Kuba nguwuphi na omkhulu ngakumbi, lowo ungqendeve etafileni okanye lowo ulungiselelayo? Asinguye na lowo ungqendeve etafileni? Kodwa phakathi kwenu ndinjengalowo ulungiselelayo.+ 28  “Noko ke, nina niye nanamathela+ kum ezilingweni zam;+ 29  yaye ndenza umnqophiso nani, kanye njengoko uBawo enze umnqophiso+ nam, wobukumkani,+ 30  ukuze nidle,+ nisele etafileni yam ebukumkanini bam,+ nize nihlale ezitroneni+ ukuze nigwebe izizwe ezilishumi elinesibini zakwaSirayeli. 31  “Simon, Simon, khangela! uSathana+ ubenibanga ukuze anihluze njengengqolowa.+ 32  Kodwa ndiye ndenza isikhungo+ ngenxa yakho ukuze ungatyhafi elukholweni; yaye nawe, wakubuya, bomeleze+ abazalwana bakho.” 33  Ngoko wathi kuye: “Nkosi, ndikulungele ukuya nawe kokubini entolongweni nasekufeni.”+ 34  Kodwa wathi: “Ndithi kuwe, Petros, Umqhagi awuyi kukhonya namhlanje ungekakhanyeli kathathu ukuba uyandazi.”+ 35  Wathi kubo: “Xa ndanithumela+ ngaphandle kwenxili nengxowa yokutya neembadada, nakha naswela nto na?” Bathi: “Hayi!” 36  Wandula ke wathi kubo: “Ke ngoku lowo unenxili makayithabathe, kwanalowo unengxowa yokutya; nalowo ungenalo ikrele makathengise ngesambatho sakhe sangaphezulu aze alithenge. 37  Kuba ndithi kuni oku kubhaliweyo kumele kufezeke kum, okukoku, ‘Yaye wabalwa nabo bachas’ umthetho.’+ Kuba oko kuphathelele mna kuyafezwa.”+ 38  Ngoko bathi: “Nkosi, khangela! nanga amakrele amabini.” Wathi kubo: “Kwanele.” 39  Ekuphumeni wahamba ngokwesiko waya eNtabeni yemiNquma; nabafundi bamlandela.+ 40  Akufika kuloo ndawo wathi kubo: “Qhubekani nithandaza, ukuze ningangeni ekuhendweni.”+ 41  Wathi cebu kubo umgama ongangokugityiselwa kwelitye, waguqa ngamadolo wathandaza, 42  esithi: “Bawo, ukuba uyanqwena, yishenxise le ndebe kum. Noko ke, makwenzeke, kungekhona ukuthanda kwam,+ kodwa okwakho.”+ 43  Ngoko ingelosi evela ezulwini yabonakala kuye yaza yamomeleza.+ 44  Kodwa esekungcungcuthekeni, kwaba kukhona ethandaza ngenyameko;+ kwaza ukubila kwakhe kwaba njengamathontsi egazi esiwa emhlabeni.+ 45  Yaye akuba ethandazile, waphakama waya kubafundi waza wabafumana besozela ngenxa yentlungu;+ 46  wathi kubo: “Kutheni nilele nje? Vukani niqhubeke nithandaza, ukuze ningangeni ekuhendweni.”+ 47  Ngoxa wayesathetha, khangela! isihlwele, yaye umntu obizwa ngokuba nguYudas, omnye wabalishumi elinesibini, wayehamba phambi kwaso;+ yaye wasondela kuYesu ukuze amange.+ 48  Kodwa uYesu wathi kuye: “Yudas, umngcatsha ngokumanga na uNyana womntu?”+ 49  Abo babengakuye, bakukubona oko kwakuza kwenzeka, bathi: “Nkosi, sixabele na ngekrele?”+ 50  Uthile kubo walixabela ikhoboka lombingeleli omkhulu waza wayisusa indlebe yalo yasekunene.+ 51  Kodwa uYesu wathi: “Yekani, kwanele.” Yaye wayichukumisa indlebe waza waliphilisa.+ 52  Wandula ke uYesu wathi kubabingeleli abaziintloko nabaphathi betempile namadoda amakhulu awayezele yena apho: “Niphume ninamakrele namagqudu ngokungathi nize kumphangi na?+ 53  Ngoxa bendinani etempileni+ imihla ngemihla anizange nindolulele izandla zenu.+ Kodwa eli lilixa lenu+ negunya+ lobumnyama.”+ 54  Ngoko bambamba baza bamqhuba+ bamsa kwindlu yombingeleli omkhulu;+ kodwa uPetros wayelandela mgama.+ 55  Babasa umlilo phakathi kwentendelezo baza bahlala phantsi ndawonye, noPetros wahlala phakathi kwabo.+ 56  Kodwa isicakazana esithile sambona ehleli ngasemlilweni oqaqambileyo yaye samjongisisa saza sathi: “Nalo mntu ubekunye naye.”+ 57  Kodwa wakukhanyela+ oko, esithi: “Mfazindini, andimazi.”+ 58  Yaye emva kwexesha elifutshane omnye umntu wambona wathi: “Nawe ungomnye wabo.” Kodwa uPetros wathi: “Ndoda, andinguye.”+ 59  Malunga neyure emva koko omnye umntu wazingisa ngamandla esithi: “Ngokuqinisekileyo nalo mntu wayekunye naye; kuba, enyanisweni, ungumGalili!”+ 60  Kodwa uPetros wathi: “Ndoda, andikwazi oko ukutshoyo.” Kwaye ngephanyazo, ngoxa wayesathetha, umqhagi wakhonya.+ 61  Yaye iNkosi yajika yajonga kuPetros, waza uPetros wawakhumbula amazwi eNkosi xa yathi kuye: “Ngaphambi kokuba umqhagi ukhonye namhlanje uya kundikhanyela kathathu.”+ 62  Yaye waphuma phandle waza walila ngokukrakra.+ 63  Amadoda awayemvalele ahlekisa+ ngaye, embetha;+ 64  yaye emva kokumgqubuthela ayembuza athi: “Profeta. Ngubani okubethileyo?”+ 65  Yaye aqhubeka esitsho ezinye izinto ezininzi emnyelisa.+ 66  Ethubeni kwakuba semini, amadoda amakhulu abantu, kwanababingeleli abaziintloko nababhali, bahlanganisana,+ baza bamrholela kwiholo yabo yeSanhedrin, besithi:+ 67  “Ukuba unguKRISTU,+ sixelele.” Kodwa wathi kubo: “Kwanokuba bendinixelele, beningayi kukholelwa konke konke.+ 68  Ngaphezu koko, ukuba bendinibuzile, beningayi kuphendula konke konke.+ 69  Noko ke, ukususela ngoku uNyana womntu+ uya kuhlala ngakwisandla sasekunene esinamandla+ sikaThixo.”+ 70  Ngako oko bonke bathi: “Unguye na, ke ngoko, uNyana kaThixo?” Wathi kubo: “Nani nithi+ ndinguye.” 71  Bathi: “Sisabufunelani na ubungqina?+ Kuba sizivele ngokwethu kuphuma emlonyeni wakhe.”+

Umbhalo osemazantsi