Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Luka 21:1-38

21  Ke kaloku njengoko wayekhangela wabona izityebi ziphosa izipho zazo kwizikhongozelo zobuncwane.+  Wandula ke wabona umhlolokazi othile osisisweli ephosa iingqekembe ezimbini ezincinane zexabiso elincinane kakhulu,+  waza wathi: “Eneneni ndithi kuni, Lo mhlolokazi, nangona elihlwempu, uphose ngaphezu kwabo bonke.+  Kuba bonke aba baphose izipho ngokuphuma kwintsalela yabo, kodwa lo mfazi ekusweleni kwakhe uphose konke abenokuphila ngako.”+  Kamva, njengoko abathile babethetha ngetempile, indlela eyayihonjiswe ngayo ngamatye amahle nezinto ezinikelweyo,+  wathi: “Zona ke ezi zinto nizibonayo, kuya kufika imihla ekungayi kusala litye phezu kwelitye apha elingayi kudilizwa.”+  Bandula ke bambuza, besithi: “Mfundisi, okunene ziya kubakho nini na ezi zinto, kwaye uya kuba yintoni na umqondiso xa ezi zinto zimiselwe ukubakho?”+  Wathi: “Lumkani ningalahlekiswa;+ kuba abaninzi baya kuza egameni lam, besithi, ‘Ndinguye,’ nokuthi, ‘Ixesha elililo lisondele.’+ Musani ukubalandela.  Ngapha koko, xa nisiva ngeemfazwe nezidubedube, ningankwantyi.+ Kuba ezi zinto zimele zibekho kuqala, kodwa isiphelo asibikho ngoko nangoko.” 10  Wandula ke wathi kubo: “Uhlanga luya kuvukelana nohlanga,+ nobukumkani buvukelane nobukumkani;+ 11  kuya kubakho iinyikima zomhlaba ezinkulu, neendyikitya zokufa nokunqongophala kokutya kwiindawo ngeendawo;+ kuya kubakho imibono eyoyikekayo nemiqondiso emikhulu ezulwini.+ 12  “Kodwa ngaphambi kwazo zonke ezi zinto abantu baya kunibeka izandla baze banitshutshise,+ beninikela kwizindlu zesikhungu nasezintolongweni, nirholelwa phambi kookumkani neerhuluneli ngenxa yegama lam.+ 13  Kuya kuphumela ekunikeleni kwenu ubungqina.+ 14  Ngoko ke kuzinziseni ezintliziyweni zenu ukungayiqheliseli kwangaphambili indlela yokuzithethelela,+ 15  kuba ndiza kuninika umlomo nobulumko, obo xa bebonke abachasi benu bangayi kukwazi ukubuchasa okanye ukubuphikisa.+ 16  Ngaphezu koko, niya kunikelwa kwanangabazali+ nabantakwenu nezalamane nabahlobo, yaye bambi benu baya kubabulala;+ 17  niya kuthiywa ngabantu bonke ngenxa yegama lam.+ 18  Ukanti nonwele+ olu lweentloko zenu alusayi kuze lutshabalale. 19  Ngokunyamezela kwenu niya kuyizuza imiphefumlo yenu.+ 20  “Ngapha koko, xa niyibona iYerusalem ingqongwe+ yimikhosi emise iintente, yazini ke ukuba kusondele ukuphanziswa kwayo.+ 21  Mabandule abo bakwelakwaYuda basabele ezintabeni, nabo baphakathi kuyo mabemke, nabo bakwiindawo ezisemaphandleni mabangangeni kuyo;+ 22  ngokuba yimihla yokuphunyezwa kokusesikweni leyo, ukuze kuzaliseke konke okubhaliweyo.+ 23  Yeha abafazi abamithiyo nabanyisa iintsana ngaloo mihla!+ Kuba kuya kubakho intswelo enkulu elizweni nengqumbo kwesi sizwana; 24  yaye siya kuwa ngohlangothi lwekrele size sikhokelelwe kuzo zonke iintlanga sithinjiwe;+ neYerusalem iya kunyathelwa ziintlanga, ade azaliseke amaxesha amisiweyo+ eentlanga. 25  “Kuya kubakho imiqondiso elangeni+ nasenyangeni nasezinkwenkwezini, nokubandezeleka kweentlanga emhlabeni, zingayazi indlela yokuphuma ngenxa yokugquma kolwandle+ nokuyaluzela kwalo,+ 26  ngoxa abantu besifa isiqaqa ngenxa yoloyiko+ nolindelo lwezinto ezifikela umhlaba omiweyo;+ kuba amandla amazulu aya kugungqiswa.+ 27  Yaye baya kwandula ke bambone uNyana womntu+ esiza ngelifu enamandla nobuqaqawuli obukhulu.+ 28  Kodwa njengoko ezi zinto ziqala ukubakho, yimani nkqo nize niziphakamise iintloko zenu, ngenxa yokuba iyasondela intlangulo yenu.” 29  Ngako oko wathetha umzekeliso kubo esithi: “Phawulani umkhiwane nayo yonke eminye imithi:+ 30  Xa niyibona imile amathupha, niyazi ukuba ngoku ihlobo likufuphi.+ 31  Ngale ndlela kwanani, xa nibona ezi zinto zisenzeka, yazini ukuba ubukumkani bukaThixo bukufuphi.+ 32  Inene ndithi kuni, Asisayi kudlula esi sizukulwana zide zenzeke zonke ezi zinto.+ 33  Liya kudlula izulu nomhlaba,+ kodwa amazwi am akasayi kudlula.+ 34  “Kodwa zilumkeleni ukuba iintliziyo zenu zingaze zisindwe kukuzingxala ngokutya nokusela kakhulu+ nangamaxhala+ obomi, ize ngequbuliso loo mini inifikele ngephanyazo+ 35  njengomgibe.+ Kuba iya kubazela bonke abahleliyo phezu kobuso bawo wonke umhlaba.+ 36  Hlalani niphaphile,+ ngoko, lonke ixesha nisenza isikhungo+ ukuze niphumelele ekubalekeni zonke ezi zinto zimiselwe ukubakho, nasekumeni phambi koNyana womntu.”+ 37  Ngoko emini wayeye afundise etempileni,+ kodwa ebusuku wayeye aphume aze alalise entabeni ebizwa ngokuba yiNtaba yemiNquma.+ 38  Yaye bonke abantu+ babeye beze kuye kwasekuseni etempileni ukuze bamve.

Umbhalo osemazantsi