Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Luka 20:1-47

20  Kwathi ngenye imini efundisa abantu etempileni yaye evakalisa iindaba ezilungileyo, kwasondela ababingeleli abaziintloko nababhali kunye namadoda amakhulu,+  bathetha naye besithi: “Sixelele ukuba uzenza ngagunya liphi na ezi zinto, ingubani khona okunike elo gunya.”+  Ekuphenduleni wathi kubo: “Nam ndiza kunibuza umbuzo, nize nina nindixelele:+  Ubhaptizo lukaYohane lwaluvela ezulwini na okanye lwaluvela ebantwini?”+  Bandula ke bazenzela izigqibo, besithi: “Ukuba sithi, ‘Lwaluvela ezulwini,’ uya kuthi, ‘Bekutheni ukuze ningamkholelwa?’+  Kodwa ukuba sithi, ‘Lwaluvela ebantwini,’ abantu bonke baya kusixuluba,+ kuba beyisekile ukuba uYohane+ ebengumprofeti.”+  Ngoko baphendula ngelithi abawazi umthombo walo.  Waza uYesu wathi kubo: “Nam andinixeleli ukuba ndizenza ngagunya liphi na ezi zinto.”+  Wandula ke waxelela abantu lo mzekeliso: “Umntu watyala isidiliya,+ waqeshisa ngaso kubalimi, waza wahambela kwenye indawo kangangexesha elide.+ 10  Kodwa ngexesha elililo wathuma ikhoboka+ kubalimi,+ ukuze bamnike simbi sesiqhamo sesidiliya.+ Noko ke, abalimi balindulula lilambatha,+ emva kokulibetha kanobom. 11  Kodwa waphinda wathuma kubo ikhoboka elahlukileyo. Nalo balibetha kanobom, balihlazisa baza balindulula lilambatha.+ 12  Kwakhona wathuma elesithathu;+ nalo balingxwelerha baza baliphosa ngaphandle. 13  Ngako oko umnini-sidiliya wathi, ‘Yintoni na endiya kuyenza? Ndiza kuthuma unyana wam oyintanda.+ Mhlawumbi baya kumhlonela yena.’ 14  Bathe ke abalimi bakumbona baqiqa omnye nomnye, ngelithi, ‘Yindlalifa le; masiyibulale, ukuze ilifa libe lelethu.’+ 15  Ngako oko bamphosela ngaphandle+ kwesidiliya baza bambulala.+ Yintoni, ke ngoko, aya kuyenza kubo umnini-sidiliya?+ 16  Uya kufika abatshabalalise abo balimi, aze isidiliya asinikele kwabanye.”+ Ekuveni oku bathi: “Ngamana kungangaze kwenzeke oko!” 17  Kodwa wabajonga waza wathi: “Ngoko, kuthetha ntoni na oku kubhaliweyo ukuthi, ‘Ilitye abaligatyayo abakhi,+ liye laba lilitye lembombo eliyintloko’?+ 18  Wonk’ ubani othe wawa phezu kwelo litye uya kutyumka.+ Nabani na ke eliye lamwela,+ liya kumcola.”+ 19  Ababhali nababingeleli abaziintloko ngoku bafuna ukumsa izandla kanye ngelo lixa, kodwa boyika abantu; kuba baqonda ukuba wawuthetha lo mzekeliso enabo engqondweni.+ 20  Emva kokumqwalasela ngokusondeleyo, bathuma abantu abaqeshwe ngokufihlakeleyo ukuba benze ngathi bangamalungisa, ukuze bambambise+ ngentetho, khon’ ukuze bamnikele kurhulumente nakwigunya lerhuluneli.+ 21  Bambuza, besithi: “Mfundisi, siyazi ukuba uthetha uze ufundise ngokuchanileyo, ungakhethi buso bamntu, kodwa ufundisa indlela kaThixo ngokuvumelana nenyaniso:+ 22  Kusemthethweni na ngathi ukuhlawula irhafu kuKesare okanye akunjalo?”+ 23  Kodwa wabufumanisa ubuqhokolo babo waza wathi kubo:+ 24  “Ndiboniseni idenariyo. Inomfanekiso nombhalo kabani?” Bathi: “KaKesare.”+ 25  Wathi kubo: “Ngandlela zonke, ngoko, buyiselani izinto zikaKesare kuKesare,+ kodwa izinto zikaThixo kuThixo.”+ 26  Ngoko, abazange bakwazi ukumbambisa kweli lizwi phambi kwabantu, kodwa, bethe manga yimpendulo yakhe, abathethanga nto.+ 27  Noko ke, bambi babaSadusi, abo bathi akukho luvuko, beza+ bambuza, 28  besithi: “Mfundisi, uMoses+ wasibhalela wathi, ‘Ukuba umntu ufelwa ngumntakwabo enomfazi, kodwa engenabantwana, umntakwabo+ ufanele amthabathe umfazi lowo aze avelisele umntakwabo inzala kuye.’+ 29  Ngako oko kwakukho abantwana bomntu omnye abasixhenxe; yaye owokuqala wathabatha umfazi waza wafa engenabantwana.+ 30  Ngoko owesibini, 31  nowesithathu bamthabatha. Kwaba ngokunjalo kubo bosixhenxe: abazange bashiye bantwana ngasemva, kodwa bafa.+ 32  Ekugqibeleni, nomfazi wafa.+ 33  Ngenxa yoko, eluvukweni, uba ngumfazi wawuphi kubo? Kuba bosixhenxe bamfumana njengomfazi.”+ 34  UYesu wathi kubo: “Abantwana bale nkqubo yezinto bayatshata+ yaye bayatshatiswa, 35  kodwa abo babalelwe ekuthini bafanelwe+ kukuzuza loo nkqubo yezinto+ nokuvuswa kwabafileyo+ abatshati bengatshatiswa. 36  Enyanisweni, abanakufa+ kwakhona, kuba banjengeengelosi, kwaye bangabantwana bakaThixo ngokuthi babe ngabantwana bovuko.+ 37  Kodwa into yokuba abafileyo bayavuswa kwanoMoses wayityhila, kwingxelo ephathelele ityholo elinameva,+ xa ebiza uYehova ngokuthi ‘uTHIXO ka-Abraham noThixo kaIsake noThixo kaYakobi.’+ 38  AkangoThixo wabafileyo, kodwa ngowabaphilayo, kuba bonke bayaphila kuye.”+ 39  Bambi kubabhali basabela ngokuthi: “Mfundisi, uthethe kakuhle.” 40  Kuba babengasenaso isibindi sokumbuza nomnye umbuzo. 41  Wathi kubo: “Kwenzeka njani ukuba bathi uKRISTU ngunyana kaDavide?+ 42  Kuba uDavide ngokwakhe uthi kwincwadi yeeNdumiso, ‘UYehova wathi eNkosini yam: “Hlala ngasekunene kwam 43  ndide ndizibeke iintshaba zakho njengesihlalo seenyawo zakho.”’+ 44  UDavide, ke ngoko, umbiza ngokuthi ‘Nkosi’; ngoko ungunyana wakhe njani?” 45  Wandula ke, ngoxa bonke abantu babephulaphule wathi kubafundi:+ 46  “Balumkeleni ababhali abanqwenela ukuhamba-hamba ngemiwunduzo nabathanda imibuliso kwiindawo zemarike nezihlalo eziphambili kwizindlu zesikhungu nezona ndawo ziphambili kwizidlo zangokuhlwa,+ 47  nabaqwenga izindlu zabahlolokazi+ baze ngokunyhwalaza benze imithandazo emide. Baya kufumana umgwebo oqatha ngakumbi.”+

Umbhalo osemazantsi