Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Luka 2:1-52

2  Ke kaloku ngaloo mihla kwaphuma ummiselo+ kuKesare Agasto wokuba wonke umhlaba omiweyo ubhaliswe;  (olu bhaliso lokuqala lwenzeka xa uKwiriniyo wayeyirhuluneli yaseSiriya;)  yaye bonke abantu bahamba besiya kubhaliswa,+ ngamnye kwisixeko sakowabo.  Kambe ke, kwanoYosefu wenyuka evela eGalili, ephuma kwisixeko saseNazarete, esiya kwelakwaYuda, kwisixeko sikaDavide, esibizwa ngokuba yiBhetelehem,+ ngenxa yokuba elilungu labendlu nentsapho kaDavide,+  ukuya kubhaliswa kunye noMariya,+ owayenikelwe kuye ngokwesithembiso somtshato,+ ngoku owayenzima.+  Ngoxa babelapho, yazaliseka imihla yokuba azale.  Wazala unyana wakhe, izibulo,+ yaye wamsongela ngezithandelo zelaphu waza wambeka emkhumbini,+ ngenxa yokuba kwakungekho ndawo yabo kwigumbi lokulalisa.  Kwakukwakho kwelo lizwe likwalinye abalusi ababehlala ezindle yaye belinde imihlambi yabo ebusuku.  Kwaza ngequbuliso kwema ngakubo ingelosi kaYehova,+ nobuqaqawuli bukaYehova+ bakhazimla ngakubo, yaye boyika kakhulu. 10  Kodwa ingelosi yathi kubo: “Musani ukoyika, kuba, khangelani! ndivakalisa kuni iindaba ezilungileyo zovuyo olukhulu olo bonke abantu baya kuba nalo,+ 11  kuba nizalelwe namhlanje uMsindisi,+ onguKristu iNkosi,+ kwisixeko sikaDavide.+ 12  Yaye nanku umqondiso kuni: Niya kufumana usana lusongelwe ngezithandelo zelaphu, lulele emkhumbini.” 13  Kwaza ngequbuliso kwabakho kunye nengelosi leyo inkitha yomkhosi wasezulwini,+ idumisa uThixo+ isithi: 14  “Uzuko kwiindawo eziphakamileyo+ phezulu kuThixo, uxolo+ emhlabeni phakathi kwabantu abakholekileyo.”+ 15  Ngoko xa iingelosi zemkayo kubo zaya ezulwini, abalusi bathi omnye komnye: “Masihambe ngandlela zonke kwangoku siye eBhetelehem size siyibone le nto yenzekileyo, leyo uYehova+ asazise yona.” 16  Kwaye bahamba ngokungxama baza bamfumana uMariya kwakunye noYosefu, nosana lulele emkhumbini. 17  Bathi bakulubona, balibhengeza ilizwi elalithethwe kubo ngokuphathelele lo mntwana uselula. 18  Yaye bonke abo bevayo bamangaliswa zezi zinto babezixelelwa ngabalusi, 19  kodwa uMariya wawagcina onke la mazwi, ezenzela izigqibo entliziyweni yakhe.+ 20  Bandula ke abalusi babuyela emva, bemzukisa yaye bemdumisa uThixo ngenxa yazo zonke izinto abazivayo nabazibonayo, kanye njengoko babezixelelwe. 21  Zakuzaliseka iintsuku ezisibhozo+ zokuba aluswe,+ wakwabizwa ngegama elinguYesu,+ gama elo awayebizwe ngalo yingelosi phambi kokuba akhawulwe esibelekweni.+ 22  Zakuzaliseka iintsuku zokusulungekiswa+ kwabo ngokomthetho kaMoses, bamnyusela eYerusalem ukuya kumnikela kuYehova, 23  kanye njengoko kubhaliwe emthethweni kaYehova kwathiwa: “Yonke into eliduna evula isibeleko imele ibizwe ngokuthi ingcwele kuYehova,”+ 24  nokunikela umbingelelo ngokuvumelana noko kutshiwo emthethweni kaYehova: “Amahobe amabini asendle okanye amantshontsho amavukuthu amabini.”+ 25  Kwaye, khangela! kwakukho umntu eYerusalem ogama linguSimeyon, yaye lo mntu wayelilungisa kwaye esoyik’ uThixo, elindele intuthuzelo+ kaSirayeli, nomoya oyingcwele wawuphezu kwakhe. 26  Ngapha koko, wayetyhilelwe ngokobuthixo ngumoya oyingcwele ukuba wayengayi kubona kufa ngaphambi kokuba abone uKRISTU+ kaYehova. 27  Weza etempileni esemandleni omoya;+ yaye njengoko abazali bamzisayo umntwana oselula uYesu ukuze bamenzele ngokuvumelana noqheliselo olulisiko lomthetho,+ 28  yena wamamkelela ezingalweni zakhe waza wambonga uThixo, wathi: 29  “Ngoku, Nkosi enguMongami, uyalindulula likhululekile ikhoboka lakho ngoxolo+ ngokwendlela ovakalise ngayo; 30  ngenxa yokuba amehlo am ayibonile indlela yakho yokusindisa+ 31  oyilungisileyo emehlweni azo zonke izizwana,+ 32  ukhanyiselo+ lokushenxisa isigqubuthelo+ ezintlangeni+ nozuko lwabantu bakho amaSirayeli.” 33  Yaye uyise nonina baqhubeka bemangaliswa zizinto ezazithethwa ngaye. 34  USimeyon wabasikelela, kodwa wathi kuMariya unina: “Khangela! Lo ubekelwe ukuwa+ nokuvuka kwabaninzi kwaSirayeli+ nokuba ngumqondiso ochasiweyo+ 35  (ewe, ikrele elide liya kutyhutyha umphefumlo wakho),+ ukuze iingcinga zeentliziyo ezininzi zityhileke.”+ 36  Kwaye kukho noAna umprofetikazi, intombi kaFanuweli, wesizwe sakwa-Ashere (iminyaka yayisele ihambile kulo mfazi, yaye wayephile nendoda kangangeminyaka esixhenxe ukususela ebuntombini bakhe, 37  yaye wayengumhlolokazi+ ngoku oneminyaka engamashumi asibhozo anesine ubudala), owayengazange aphoswe kukuba setempileni, enikela inkonzo engcwele ubusuku nemini+ ngokuzila ukutya nezikhungo. 38  Kwaye kanye ngelo lixa wasondela wambulela uThixo waza wathetha ngaye lo mntwana kubo bonke abo babelindele intlangulo yeYerusalem.+ 39  Ngoko xa baziphumezayo zonke izinto ngokomthetho+ kaYehova, babuyela eGalili kwisixeko sakowabo iNazarete.+ 40  Umntwana oselula waqhubeka ekhula yaye esomelela,+ ezaliswa bubulumko, kwaye waqhubeka ekholekile kuThixo.+ 41  Abazali bakhe babeqhele ukuhamba unyaka nonyaka baye eYerusalem+ kumthendeleko wepasika. 42  Yaye akuba neminyaka elishumi elinesibini ubudala, benyuka ngokwesiko+ lomthendeleko 43  baza bazigqiba iintsuku. Kodwa xa bebuya, inkwenkwe uYesu yasala emva eYerusalem, kwaye abazali bayo abazange bakuphawule oko. 44  Besiba wayekwiqela elalihamba ndawonye, bagubungela umgama wemini+ baza bandula ke bamfuna phakathi kwezalamane nabantu awayeqhelene nabo. 45  Kodwa, bengamfumani, babuyela eYerusalem, bemfuna ngenkuthalo. 46  Kwathi, emva kweentsuku ezintathu bamfumana etempileni,+ ehleli phakathi kwabafundisi, ebaphulaphule yaye ebabuza. 47  Kodwa bonke abo babemphulaphule bahlala bethe manga kukuqonda kwakhe naziimpendulo zakhe.+ 48  Bakumbona bathi khamnqa, waza unina wathi kuye: “Mntwana, bekutheni na ukuze usiphathe ngale ndlela? Naku mna noyihlo sibandezelekile engqondweni sifunana nawe.” 49  Kodwa wathi kubo: “Bekutheni na ukuze nihambe nifunana nam? Beningazi na ukuba ndimele ndibe sendlwini kaBawo?”+ 50  Noko ke, abazange bacacelwe lilizwi awalithetha kubo.+ 51  Wehla kunye nabo waza wafika eNazarete, yaye waqhubeka ezithobile+ kubo. Unina wawagcina ngenyameko onke la mazwi entliziyweni yakhe.+ 52  Yaye uYesu waqhubeka esenza inkqubela ebulumkweni+ nasekukhuleni ngomzimba nasekukholekeni kuThixo nasebantwini.+

Umbhalo osemazantsi