Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Luka 19:1-48

19  Wangena ke eYeriko,+ egqitha.  Ke kaloku kwakukho apho indoda eyayibizwa ngegama elinguZakeyu; kwaye yayiyintloko yabaqokeleli berhafu, isisityebi.  Yayifuna ukubona+ ukuba ngubani na lo Yesu, kodwa yayingenako ngenxa yesihlwele, ngokuba yayimfutshane ngesithomo.  Ngoko yabalekela kwindawo engaphambili yaza yakhwela emthini womthombe ukuze imbone, kuba wayeza kudlula ngaloo ndlela.  Akufika kuloo ndawo uYesu, wakhangela phezulu waza wathi kuyo: “Zakeyu, khawuleza uhle, kuba namhlanje ndimele ndihlale endlwini yakho.”  Ngako oko wakhawuleza wehla, wamamkela ngemihlali njengondwendwe.  Bakukubona oku, badumzela+ bonke, besithi: “Ungene waya kulalisa kwindoda engumoni.”  Kodwa uZakeyu waphakama waza wathi kuyo iNkosi: “Khangela! Isiqingatha sempahla yam, Nkosi, ndisinikela kumahlwempu, yaye nakuphi na endikuphange kuye nabani na ngesimangalo sobuxoki+ ndikubuyisela ngokuphindwe kane.”+  Ngako oko uYesu wathi kuye: “Ngalo mhla usindiso lufikile kule ndlu, ngenxa yokuba naye ungunyana ka-Abraham.+ 10  Kuba uNyana womntu weza kufuna nokusindisa oko kulahlekileyo.”+ 11  Ngoxa babephulaphule ezi zinto wongezelela ngokuthetha umzekeliso, ngenxa yokuba wayekufuphi neYerusalem yaye babecinga ukuba ubukumkani bukaThixo babuza kuzibonakalisa ngephanyazo.+ 12  Ngoko ke wathi: “Umntu othile osisidwangube wahamba waya kwilizwe elikude ukuya kuzizuzela ngokunqabisekileyo igunya lakomkhulu aze abuye.+ 13  Ebiza amakhoboka akhe alishumi wawanika iimina ezilishumi waza wawaxelela oku, ‘Shishinani ndide ndifike.’+ 14  Kodwa abemi abangoowabo babemthiyile+ baza bathumela igqiza loonozakuzaku emva kwakhe, ukuya kuthi, ‘Asifuni ukuba lo mntu abe ngukumkani phezu kwethu.’+ 15  “Ekugqibeleni xa wabuyayo emva kokuba ezuze ngokunqabisekileyo igunya lakomkhulu, wayalela ukuba kubizelwe kuye la makhoboka wayewanike imali yesilivere, ukuze aqinisekise oko ayekuzuzile ngomsebenzi wokushishina.+ 16  Landula ke elokuqala leza, lisithi, ‘Nkosi, imina yakho izuze iimina ezilishumi.’+ 17  Ngoko wathi kulo, ‘Wenze kakuhle, khoboka elilungileyo! Ngenxa yokuba ubuthembekile kokuncinane kakhulu, yiba negunya phezu kwezixeko ezilishumi.’+ 18  Kweza nelesibini, lisithi, ‘Imina yakho, Nkosi, yenze iimina ezintlanu.’+ 19  Wathi nakulo eli, ‘Nawe, phatha izixeko ezihlanu.’+ 20  Kodwa elinye elahlukileyo leza, lisithi, ‘Nkosi, nantsi imina yakho, endayigcina ibekelwe bucala elaphini. 21  Uyabona, bendisoyika wena, ngenxa yokuba ungumntu ongqwabalala; uthabatha oko ubungakubekanga yaye uvuna oko ubungakuhlwayelanga.’+ 22  Wathi kulo, ‘Ndikugweba ngokuphuma emlonyeni wakho,+ khobokandini elingendawo. Ubusazi, andibi kunjalo, ukuba ndingumntu ongqwabalala, ndithabatha oko bendingakubekanga yaye ndivuna oko bendingakuhlwayelanga?+ 23  Ngoko ke kutheni ukuze ungabeki imali yam yesilivere ebhankini? Ngoko ekufikeni kwam ngendiyiqokelele inenzala.’+ 24  “Ngako oko wathi kwabo babemi khona apho, ‘Yithabatheni imina kuye, niyinike lowo uneemina ezilishumi.’+ 25  Kodwa bathi kuye, ‘Nkosi, uneemina ezilishumi!’— 26  ‘Ndithi kuni, Wonk’ ubani onako, uya kunikwa okungakumbi; kodwa lowo ungenako, kwanoko anako kuya kuthatyathwa.’+ 27  Ngaphezu koko, ezi ntshaba zam ezazingafuni ukuba ndibe ngukumkani phezu kwazo ziziseni apha nize nizibulale ngogonyamelo phambi kwam.’”+ 28  Ngoko, emva kokuthetha ezi zinto, wahamba, wenyuka esiya eYerusalem.+ 29  Akusondela eBhethefage naseBhethani kwintaba ebizwa ngokuba yiNtaba yemiNquma,+ wathumela ababini kubafundi,+ 30  esithi: “Yiyani kwidolophana ephambi kwenu, nothi nakungena kuyo nifumane inkonyana le-esile libotshelelwe, ekungazange kukhwele mntu kulo. Likhululeni nilizise.+ 31  Kodwa ukuba nabani na unibuza esithi, ‘Kutheni nilikhulula nje?’ Nize nithi, ‘Liyafuneka eNkosini.’”+ 32  Ngoko abo babethunyelwe bemka baza bakufumana kanye kunjengoko wayetshilo kubo.+ 33  Kodwa njengoko babelikhulula inkonyana le-esile abaninilo bathi kubo: “Kutheni nikhulula inkonyana le-esile nje?”+ 34  Bathi: “Liyafuneka eNkosini.”+ 35  Balisa kuYesu, baphosa izambatho zabo zangaphezulu phezu kwenkonyana elo le-esile baza bamkhwelisa kulo uYesu.+ 36  Njengoko wayethe chu+ kuhle baqhubeka besandlala izambatho zabo zangaphezulu endleleni.+ 37  Kamsinya nje akuba esondele kwindlela eyehlayo eNtabeni yemiNquma yonke inkitha yabafundi yaqala ukuba nemihlali nokudumisa uThixo ngelizwi elikhulu ngokuphathelele yonke imisebenzi yamandla eyayiyibonile,+ 38  isithi: “Usikelelwe Lowo uza njengoKumkani egameni likaYehova!+ Uxolo ezulwini, nozuko kwezona ndawo ziphakamileyo!”+ 39  Noko ke, bambi kubaFarisi ababesesihlweleni bathi kuye: “Mfundisi, khalimela abafundi bakho.”+ 40  Kodwa ekuphenduleni wathi: “Ndithi kuni, Ukuba aba bangathi cwaka, kungadanduluka amatye+ la.” 41  Akusondela, wasibona isixeko waza wasililela,+ 42  esithi: “Akwaba wena, wena kanye, ubuziqondile+ ngale mini izinto ezinento yokwenza noxolo—kodwa ngoku zifihliwe emehlweni akho.+ 43  Ngenxa yokuba kuya kuza phezu kwakho imihla yaxa iintshaba zakho ziya kwakha inqaba+ zikujikeleze ngezibonda ezibaziweyo+ yaye ziya kukurhawula+ zize zikubandezele+ macala onke, 44  yaye ziya kukuntlala emhlabeni wena nabantwana bakho abangaphakathi kuwe,+ kwaye aziyi kushiya litye phezu kwelitye+ kuwe, ngenxa yokuba akuliqondanga ixesha lokuvelelwa kwakho.”+ 45  Kwaye wangena etempileni waza wabakhupha abo babethengisa,+ 46  esithi kubo: “Kubhaliwe kwathiwa, ‘Indlu yam iya kuba yindlu yomthandazo,’+ kodwa nina niyenze umqolomba wabaphangi.”+ 47  Ngapha koko, waqhubeka efundisa mihla le etempileni. Kodwa ababingeleli abaziintloko nababhali nabo baziintloko ebantwini babefuna ukumtshabalalisa;+ 48  ukanti abafumananga ndlela iphumelelayo yokwenjenjalo, kuba abantu bonke babethene nca naye ukuze bamve.+

Umbhalo osemazantsi