Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Luka 18:1-43

18  Wandula ke wabenzela umzekeliso ngokubhekisele kwimfuneko yokuba basoloko bethandaza bangayeki,+  esithi: “Kwisixeko esithile kwakukho umgwebi owayengamoyiki uThixo, engahloneli mntu.  Kodwa kwakukho umhlolokazi kweso sixeko owayehlala esiya+ kuye, esithi, ‘Qinisekisa ukuba umthetho uphumeza okusesikweni nxamnye notshaba lwam.’  Kwaba mzuzu engavumi, kodwa kamva waqiqa ngelithi, ‘Nangona ndingamoyiki uThixo, ndingahloneli namntu,  noko ke, ngenxa yokuba lo mhlolokazi eqhubeka endikhathaza,+ ndiza kuqinisekisa ukuba okusesikweni kuyaphunyezwa khon’ ukuze angahlali esiza aze andiqobe+ andigqibe.’”  Yandula ke iNkosi yathi: “Khanive okwathethwa ngumgwebi, engenabulungisa enjalo!  Ngokuqinisekileyo, ngoko, akayi kuthi na uThixo abangele ukuba okusesikweni+ kwenziwe kwabo banyuliweyo bakhe abadanduluka kuye imini nobusuku, kwanakuba enokuzeka kade umsindo+ ngabo?  Ndithi kuni, Uya kubangela ukuba okusesikweni kwenziwe kubo ngokukhawuleza.+ Noko ke, xa uNyana womntu efika, uya kulufumana ngokwenene na ukholo emhlabeni?”  Ke kaloku wathetha lo mzekeliso kwanakwabathile ababezithemba ukuba bangamalungisa+ nababebagqala abanye njengabangento:+ 10  “Abantu ababini benyuka baya etempileni ukuya kuthandaza, omnye ingumFarisi, omnye ingumqokeleli werhafu. 11  UmFarisi wema+ waza waqalisa ukuthandaza+ ezi zinto kuye ngokwakhe esithi, ‘Owu Thixo, ndiyabulela kuwe kuba ndingekho njengabanye abantu, abaphangi, abangemalungisa, abakrexezi, okanye kwanalo mqokeleli werhafu.+ 12  Ndizila ukutya kabini ngeveki, ndinikela isishumi kuzo zonke izinto endizizuzayo.’+ 13  Ke yena umqokeleli werhafu wayemi mgama engathandi kwanokuphakamisela amehlo akhe ngasezulwini, ezibetha isifuba,+ esithi, ‘Owu Thixo, yiba nobabalo kum mna moni.’+ 14  Ndithi kuni, Lo mntu wehla ukuya ekhayeni lakhe engqineke elilungisa ngakumbi+ kunalowa umntu; kuba wonk’ ubani oziphakamisayo uya kuthotywa, kodwa lowo uzithobayo uya kuphakanyiswa.”+ 15  Ke kaloku abantu bamzisela kwaneentsana zabo ukuze azichukumise; kodwa bebona oku abafundi babakhalimela.+ 16  Noko ke, uYesu wazibizela kuye ezo ntsana, esithi: “Bayekeni abantwana abaselula beze kum, ningabaleli. Kuba ubukumkani bukaThixo bobabo banjalo.+ 17  Inene ndithi kuni, Nabani na ongabamkeliyo ubukumkani bukaThixo njengomntwana oselula akasayi kuze angene kubo.”+ 18  Waza umlawuli othile wambuza, esithi: “Mfundisi Olungileyo, ndenze ntoni na ukuze ndibudle ilifa ubomi obungunaphakade?”+ 19  UYesu wathi kuye: “Kutheni undibiza ngokuthi olungileyo? Akukho bani ulungileyo, ngaphandle komnye, uThixo.+ 20  Uyayazi imiyalelo,+ ‘Uze ungakrexezi,+ Uze ungabulali,+ Uze ungebi,+ Uze unganikeli bungqina bobuxoki,+ Beka uyihlo nonyoko.’”+ 21  Ngoko wathi: “Zonke ezi zinto ndiye ndazigcina ukususela ebutsheni bam.”+ 22  Ekuvile oko, uYesu wathi kuye: “Kusekho into enye oyisweleyo: Thengisa zonke izinto onazo, wabele amahlwempu, yaye uya kuba nobuncwane emazulwini; uze ube ngumlandeli wam.”+ 23  Akuva oku, waba buhlungu ngokunzulu, kuba wayesisityebi kakhulu.+ 24  UYesu wakhangela kuye waza wathi: “Hayi indlela ekuya kuba nzima ngayo ngabo banemali ukungena ebukumkanini bukaThixo!+ 25  Enyanisweni, kulula ngakumbi ngenkamela ukuphumela entunjeni yenaliti yokuthunga kunokuba isityebi singene ebukumkanini bukaThixo.”+ 26  Abo bakuvayo oku bathi: “Ngubani na ke onako ukusindiswa?” 27  Wathi: “Izinto ezingenakwenzeka kubantu zinokwenzeka kuThixo.”+ 28  Kodwa uPetros wathi: “Khangela! Sishiye izinto zethu saza sakulandela.”+ 29  Wathi kubo: “Inene ndithi kuni, Akukho bani ushiye indlu okanye umfazi okanye abantakwabo okanye abazali okanye abantwana ngenxa yobukumkani bukaThixo+ 30  ongayi kufumana okungakumbi izihlandlo ezininzi kwesi sihlandlo sexesha, nakwinkqubo yezinto ezayo ubomi obungunaphakade.”+ 31  Wandula ke wathabathela bucala abalishumi elinesibini waza wathi kubo: “Khangelani! Siyenyuka siya eYerusalem, yaye zonke izinto ezibhalwe ngabo abaprofeti+ mayela noNyana womntu ziya kuzaliseka.+ 32  Ngokomzekelo, uya kunikelwa kubantu beentlanga yaye kuya kuhlekiswa+ ngaye aze aphathwe ngokusa+ kwaye atshicelwe;+ 33  yaye emva kokumtyakatya+ baya kumbulala,+ kodwa ngomhla wesithathu uya kuvuka.”+ 34  Noko ke, abayifumananga intsingiselo yayo nayiphi na yezi zinto; kodwa eli lizwi lalifihlakele kubo, yaye babengazazi izinto azitshoyo.+ 35  Ke kaloku njengoko wayesondela eYeriko umntu othile oyimfama wayehleli ecaleni kwendlela engqiba.+ 36  Ngenxa yokuba weva isihlwele sidlula wabuza oko kusenokuba kuthetha kona oku. 37  Bamxelela bathi: “Kudlula uYesu umNazarete!”+ 38  Ngako oko wadanduluka, esithi: “Yesu, Nyana kaDavide, yiba nenceba kum!”+ 39  Baza abo babehamba ngaphambili bamxelela kabukhali ukuba athi cwaka, kodwa waqhubeka ekhwaza kakhulu ngakumbi esithi: “Nyana kaDavide, yiba nenceba kum.”+ 40  Wandula ke uYesu wema ngxi waza wayalela ukuba loo mntu aziswe kuye.+ Emva kokuba esondele, uYesu wambuza wathi: 41  “Ufuna ukuba ndikwenzele ntoni na?”+ Wathi: “Nkosi, ndenze ndiphinde ndibone.”+ 42  Ngoko uYesu wathi kuye: “Buya ubone; ukholo lwakho lukuphilisile.”+ 43  Yaye ngephanyazo wabuya wabona,+ waza wamlandela, ezukisa uThixo.+ Bonke abantu, bakukubona oku, bamdumisa uThixo.

Umbhalo osemazantsi