Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Luka 17:1-37

17  Wandula ke wathi kubafundi bakhe: “Azinakungabikho izikhubekiso.+ Noko ke, yeha lowo ziza ngaye!+  Ngekumlungele kanye ukuba agangxwe ilitye lokusila entanyeni aze aphoswe elwandle+ kunokuba akhubekise omnye waba bancinane.+  Zilumkeleni. Ukuba umzalwana wakho wenza isono mkhalimele,+ yaye ukuba uyaguquka mxolele.+  Kwanokuba ukona izihlandlo ezisixhenxe ngemini yaye ubuyela kuwe izihlandlo ezisixhenxe, esithi, ‘Ndiyaguquka,’ umele umxolele.”+  Abapostile bathi kuyo iNkosi: “Sinike ukholo olungakumbi.”+  Yandula ke iNkosi yathi: “Ukuba beninokholo olungangokhozo lwemostade, beniya kuthi kulo mthi wommalbheri omnyama, ‘Ncothuka uze utyaleke elwandle!’ yaye ubuya kunithobela.+  “Ngubani na kuni onokuthi enekhoboka lilima okanye linyamekela umhlambi, oya kutsho kulo xa lingena livela entsimini ukuthi, ‘Yiza apha kwaoko uze ungqendeve etafileni’?  Kunoko, akayi kutsho na kulo ukuthi, ‘Ndilungisele into ukuze ndifumane isidlo sam sangokuhlwa, yaye faka ifaskoti uze undilungiselele ndide ndigqibe ukudla nokusela, ze ke emva koko udle usele nawe’?  Akayi kuziva enombulelo kwelo khoboka ngenxa yokuba lenze izinto elizabelweyo, andibi kunjalo? 10  Nani ke, xa nenze zonke izinto enizabelweyo, yithini, ‘Singamakhoboka angancedi nganto.+ Oko sikwenzileyo koko besifanele sikwenze.’” 11  Kwaye ngoxa wayesiya eYerusalem wadlula phakathi kwelamaSamariya nelaseGalili.+ 12  Yaye njengoko wayengena kwidolophana ethile wahlangatyezwa ngamadoda alishumi awayeneqhenqa,+ kodwa amela kude. 13  Aphakamisa amazwi awo athi: “Yesu, Myaleli, yiba nenceba+ kuthi!” 14  Akuwabona wathi kuwo: “Hambani niye kuzibonakalisa kubabingeleli.”+ Kwathi ke njengoko ayesiya ahlanjululwa.+ 15  Enye yawo, xa yabonayo ukuba iphilisiwe, yabuya, izukisa+ uThixo ngelizwi elikhulu. 16  Yawa ngobuso bayo ezinyaweni zikaYesu,+ imbulela; ngapha koko, yayingumSamariya.+ 17  Ekuphenduleni uYesu wathi: “Kuhlanjululwe balishumi, akunjalo? Baphi na ke abanye abasithoba? 18  Akufunyanwanga namnye na ubuyileyo ukuza kunikela uzuko kuThixo ngaphandle kwalo mntu wolunye uhlanga?” 19  Waza wathi kuye: “Phakama uhambe; ukholo lwakho lukuphilisile.”+ 20  Kodwa akubuzwa ngabaFarisi ukuba buya kufika nini na ubukumkani bukaThixo,+ wabaphendula wathi: “Ubukumkani bukaThixo abuzi ngembonakalo ephawulekayo, 21  nabantu abayi kuthi, ‘Nabu apha!’ okanye, ‘Nabuya phaya!’+ Kuba, khangelani! ubukumkani bukaThixo buphakathi kwenu.”+ 22  Wandula ke wathi kubafundi: “Kuya kufika imihla yaxa niya kunqwenela ukubona omnye wemihla yoNyana womntu kodwa aniyi kuwubona.+ 23  Nabantu baya kuthi kuni, ‘Nankuya phaya!’ okanye, ‘Nanku apha!’+ Musani ukuya okanye nisukelane nabo.+ 24  Kuba njengokuba umbane,+ ngokubaneka kwawo, ukhanya ukususela kwenye inxalenye ephantsi kwezulu ukusa kwenye inxalenye ephantsi kwezulu, kuya kuba njalo ngoNyana womntu.+ 25  Noko ke, kuqala umele eve iimbandezelo ezininzi aze agatywe sesi sizukulwana.+ 26  Ngaphezu koko, kanye njengoko kwenzekayo ngemihla kaNowa,+ kuya kuba njalo nangemihla yoNyana womntu:+ 27  babesidla, babesela, amadoda ayetshata, amabhinqa ayetshatiswa, kwada kwayimini awangena ngayo uNowa emkhombeni, wafika umkhukula, wabatshabalalisa bonke.+ 28  Ngokunjalo, kanye njengoko kwenzekayo ngemihla kaLote:+ babesidla, babesela, babethenga, babethengisa, babetyala, babesakha. 29  Kodwa ngemini uLote awaphuma ngayo eSodom kwana umlilo nesalfure ezulwini waza wabatshabalalisa bonke.+ 30  Kuya kuba njalo kanye ngemini yokutyhileka koNyana womntu.+ 31  “Ngaloo mini umntu ophezu kwendlu kodwa onezinto ezinokuthabatheka ezisendlwini makangehli aye kuzithabatha, nomntu osentsimini, ngokunjalo makangabuyeli kwizinto ezisemva. 32  Khumbulani umkaLote.+ 33  Nabani na ofuna ukukhusela umphefumlo wakhe uya kulahlekelwa nguwo, kodwa nabani na olahlekelwa nguwo uya kuwulondoloza.+ 34  Ndithi kuni, Ngobo busuku amadoda amabini aya kuba ekumandlalo omnye; enye ithatyathwe, kodwa enye ishiywe.+ 35  Kuya kubakho abafazi ababini besila kwilitye elinye; omnye athatyathwe, kodwa omnye ashiywe.”+ 36  —— 37  Ngoko basabela ngokuthi kuye: “Phi na, Nkosi?” Wathi kubo: “Apho ukhoyo umzimba,+ ziya kuhlanganisana khona iinkozi.”+

Umbhalo osemazantsi