Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Luka 16:1-31

16  Wandula ke wahlabela mgama wathi nakubafundi: “Kwaye kukho umntu othile osisityebi, owayenegosa,+ elathi lona lamangalelwa ngokuyichitha impahla yakhe.+  Ngoko walibiza waza wathi kulo, ‘Yintoni na le ndiyivayo ngawe? Khawungenise ingxelo+ yobugosa bakho, kuba akunakuba sayilawula le ndlu.’  Lathi ke igosa ngaphakathi kwalo, ‘Ndiza kwenza ntoni na, ekubeni inkosi yam+ iya kubususa ubugosa kum? Andomelelanga ngokwaneleyo ukuba ndimbe, ndineentloni ukungqiba.  Heke! ndiyakwazi oko ndiya kukwenza, khon’ ukuze, xa ndikhutshwa kubugosa, abantu bandamkele emakhayeni abo.’+  Laza libizele kulo ngamnye onetyala enkosini yalo laqala ukuthi kowokuqala, ‘Unetyala elingakanani na enkosini yam?’  Wathi, ‘Likhulu lemilinganiselo yeebhate zeoli yomnquma.’ Lathi kuye, ‘Thabatha isivumelwano sakho esibhaliweyo, uhlale phantsi uze ubhale ngokukhawuleza amashumi amahlanu.’  Lathi komnye, ‘Wena, unetyala elingakanani?’ Wathi, ‘Likhulu lemilinganiselo yeekore zengqolowa.’ Lathi kuye, ‘Thabatha isivumelwano sakho esibhaliweyo uze ubhale amashumi asibhozo.’  Kwaye inkosi yalo yalincoma igosa, nakuba lingenabulungisa, ngokuba lenza ngobulumko bobuqili;+ kuba oonyana bale nkqubo yezinto banobulumko bobuqili ngakumbi kwisizukulwana sabo kunokuba benjalo oonyana bokukhanya.+  “Kanjalo, ndithi kuni, Zenzeleni abahlobo+ ngobutyebi obungebobabulungisa,+ khon’ ukuze, xa obo busilela, banamkelele kwiindawo zokuhlala ezingunaphakade.+ 10  Umntu othembekileyo kokona kuncinane uthembekile nakokukhulu, nomntu ongelolungisa kokona kuncinane akalolungisa nakokukhulu.+ 11  Ngoko ke, ukuba anizingqinanga nithembekile ebutyebini obungebobabulungisa, ngubani na oya kuniphathisa oko kuyinyaniso?+ 12  Yaye ukuba anizingqinanga nithembekile koko kukokomnye,+ ngubani na oya kuninika oko kukokwenu? 13  Akukho sicaka sendlu sinokukhonza iinkosi ezimbini; kuba, sisenokuyithiya enye size siyithande enye, okanye sinamathele kwenye size siyidele enye. Aninakukhonza uThixo nobuTyebi.”+ 14  Ke kaloku abaFarisi, ababengabathandi bemali, babeziphulaphule zonke ezi zinto, baza bamsinekela.+ 15  Ngoko wathi kubo: “Nina nizivakalisa ningamalungisa phambi kwabantu,+ kodwa uThixo uyazazi iintliziyo zenu;+ kuba oko kuphakamileyo phakathi kwabantu kulizothe emehlweni kaThixo.+ 16  “UMthetho nabaProfeti babakho ukusa kuYohane.+ Ukususela ngoko kuvakaliswa ubukumkani bukaThixo njengeendaba ezilungileyo, yaye zonke iintlobo zabantu zityhalela phambili kubo.+ 17  Eneneni, kulula ngakumbi ukuba kudlule+ izulu nomhlaba kunokuba kungazaliseki nalinye+ isuntswana lonobumba woMthetho.+ 18  “Wonk’ ubani oqhawula umtshato nomfazi wakhe aze atshate omnye uyakrexeza, nalowo utshata umfazi oqhawulwe umtshato endodeni uyakrexeza.+ 19  “Kwaye kukho umntu othile+ osisityebi, yaye wayedla ngokuvatha ezimfusa nelinen, eziyolisa imihla ngemihla ngobungangamela.+ 20  Kodwa umngqibi othile ogama linguLazaro wayedla ngokubekwa esangweni lakhe, ezele zizilonda 21  yaye enqwenela izinto eziqithika etafileni yesityebi eso. Ewe, nazo, izinja zaziye zize ukuze zikhothe izilonda zakhe. 22  Ekuhambeni kwexesha umngqibi lowo wafa+ zaza iingelosi zamthabathela esifubeni+ sika-Abraham.+ “Nesityebi safa+ sangcwatywa. 23  Yaye siseHadesi saphakamisa amehlo aso, sisezintuthumbeni,+ saza sabona uAbraham ekude noLazaro esesifubeni kunye naye. 24  Ngoko samemeza sathi, ‘Bawo Abraham,+ yiba nenceba kum uze uthume uLazaro ukuba athi nkxu incam yomnwe wakhe emanzini aze aphozise ulwimi lwam,+ ngenxa yokuba ndiyabandezeleka kulo mlilo onamalangatye.’+ 25  Kodwa uAbraham wathi, ‘Mntwana wam, khumbula ukuba wazamkela ngokupheleleyo izinto zakho ezilungileyo ngexesha lokudla kwakho ubomi, noLazaro ngokukwanjalo izinto ezimbi. Noko ke, ngoku ufumana intuthuzelo apha kodwa wena uyabandezeleka.+ 26  Kwaye ngaphandle kwazo zonke ezi zinto, kuye kwathiwa zinzi umsantsa omkhulu+ phakathi kwethu nani,+ ukuze abo bafuna ukuza ngapho besuka apha bangabi nako, nabantu abalapho bangabi nakuwelela kuthi.’+ 27  Sandula ke sathi, ‘Xa kunjalo, ndiyakucela, bawo, ukuba umthume endlwini kabawo, 28  kuba ndinabantakwethu abahlanu, aze anikele kubo ubungqina obucokisekileyo, ukuze nabo bangangeni kule ndawo yentuthumbo.’ 29  Kodwa uAbraham wathi, ‘BanoMoses+ nabaProfeti;+ mabaphulaphule bona.’+ 30  Ngoko sathi, ‘Eneneni, akunjalo, bawo uAbraham, ukuba kuthe kwaya kubo ovela kwabafileyo, boguquka.’ 31  Kodwa wathi kuso, ‘Ukuba abamphulaphulanga uMoses+ nabaProfeti, abayi kweyiseka nokuba kuvuke uthile kwabafileyo.’”

Umbhalo osemazantsi