Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Luka 14:1-35

14  Wathi akuba engene endlwini yomnye wabalawuli babaFarisi ngesabatha esiya kudla isidlo,+ bahlala bemlalele.+  Kwaye, khangela! kwakukho phambi kwakhe umntu othile owayenomlambo.  Ngoko uYesu wabhekisa kwabo babewazi uMthetho nakubaFarisi, esithi: “Kusemthethweni na ukuphilisa ngesabatha okanye akunjalo?”+  Kodwa bathi cwaka. Ngako oko wayibamba le ndoda, wayiphilisa waza wayindulula.  Yaye wathi kubo: “Ngubani na kuni ongayi kuthi, ukuba unyana okanye inkunzi yakhe yenkomo yeyela equleni,+ ngoko nangoko ayirhole ngomhla wesabatha?”+  Abakwazanga ukumphendula kwezo zinto.+  Wandula ke wabenzela umzekeliso abantu ababemenyiwe, njengoko waphawula indlela ababezinyulela ngayo ezona ndawo ziphambili, esithi kubo:+  “Xa umenyelwe kwitheko lomtshato nguthile, musa ukungqengqa kweyona ndawo iphambili.+ Hleze kuthi kanti kukho obalasele ngakumbi kunawe omenyiweyo naye ngelo xesha,  eze ke lowo unimemileyo, athi kuwe, ‘Khawudedele lo mntu.’ Uze ke wena uye kuhlala kweyona ndawo iphantsi uhlazekile.+ 10  Kodwa xa umenyiwe, hamba uye kungqendeva kweyona ndawo iphantsi,+ ukuze xa umntu okumemileyo esiza athi kuwe, ‘Mhlobo, nyukela ngasentla.’ Uya kwandula ke uhlonelwe zizo zonke iindwendwe ezingamadlelane akho.+ 11  Kuba wonk’ ubani oziphakamisayo uya kuthotywa nalowo uzithobayo uya kuphakanyiswa.”+ 12  Waqhubeka esithi nakuloo mntu wayemmemile: “Xa usenza isidlo okanye isidlo sangokuhlwa, musa ukubiza abahlobo bakho okanye abantakwenu okanye izalamane zakho okanye abamelwane abazizityebi. Mhlawumbi ngaxa lithile nabo basenokubuya bakumeme kuze oko kube yimbuyekezo kuwe. 13  Kodwa xa usenza itheko, mema amahlwempu, izilima, iziqhwala, iimfama;+ 14  yaye uya kuba noyolo, ngenxa yokuba abananto bangakubuyekeza ngayo. Kuba uya kubuyekezwa eluvukweni+ lwabo bangamalungisa.” 15  Akuva ezi zinto omnye weendwendwe ezingamadlelane wathi kuye: “Unoyolo lowo udla isonka ebukumkanini bukaThixo.”+ 16  UYesu wathi kuye: “Umntu othile wenza isidlo sangokuhlwa esikhulu, wamema abaninzi.+ 17  Waza wathuma ikhoboka lakhe ngelixa lesidlo sangokuhlwa ukuba lithi kwabo bamenyiweyo, ‘Yizani,+ ngenxa yokuba ngoku izinto zilungile.’ 18  Kodwa bonke ngokufanayo baqala ukuzilandulela.+ Owokuqala wathi kulo, ‘Ndithenge intsimi yaye kufuneka ndiphume ndiye kuyibona; ndixolele, Andinakuphumelela.’+ 19  Omnye wathi, ‘Ndithenge iinkomo zeedyokhwe ezintlanu yaye ndisaya kuzihlola; ndixolele, Andinakuphumelela.’+ 20  Ukanti omnye wathi, ‘Ndisandul’ ukutshata,+ ngenxa yoko andinakuza.’ 21  Ke ikhoboka elo libuyele enkosini yalo, layixelela ezo zinto. Wandula ke umnini-ndlu waqumba waza wathi kwikhoboka lakhe, ‘Phuma ngokukhawuleza uye ezindleleni eziphangaleleyo nakwiindledlana ezisesixekweni, uze uqokelele amahlwempu nezilima neemfama neziqhwala.’+ 22  Ekuhambeni kwexesha ikhoboka lathi, ‘Nkosi, oko ukuyaleleyo kwenziwe, ukanti kusekho indawo.’ 23  Yaza inkosi yathi kwikhoboka, ‘Phuma uye ezindleleni+ nakwiindawo ezibiyelweyo, uze ubanyanzele ukuba bangene, ukuze indlu yam izale.+ 24  Kuba ndithi kuni, Akukho namnye kwabo bantu bebemenyiwe uza kukhe asingcamle isidlo sam sangokuhlwa.’”+ 25  Ke kaloku izihlwele ezikhulu zazihamba naye, yaye wajika wathi kuzo: 26  “Ukuba ubani uza kum, angamthiyi uyise nonina nomfazi nabantwana nabantakwabo noodade wabo, ewe, kwanomphefumlo wakhe,+ akanakuba ngumfundi wam.+ 27  Nabani na ongasithwaliyo isibonda sakhe sentuthumbo, andilandele, akanakuba ngumfundi wam.+ 28  Ngokomzekelo, ngubani na kuni othi efuna ukwakha inqaba angahlali phantsi kuqala, abale indleko,+ ukuze abone ukuba unokwaneleyo kusini na kokuyigqiba? 29  Kungenjalo, usenokusibeka isiseko sayo kodwa angakwazi ukuyigqiba, yaye bonke ababoneli basenokuqala ukumgculela, 30  besithi, ‘Lo mntu waqala ukwakha kodwa akazange akwazi ukugqiba.’ 31  Okanye nguwuphi na ukumkani, othi ematsha ukuya kuhlangana nomnye ukumkani emfazweni, angathi kuqala ahlale phantsi, acebe enoba unako na ngabaphumi-mkhosi abalishumi lamawaka ukumelana nalowo uza nxamnye naye enamashumi amabini amawaka?+ 32  Ukuba, enyanisweni, akanako, wandula ke ngoxa lowo esekude athumele igqiza loonozakuzaku, acele kubekho uxolo.+ 33  Ngaloo ndlela, qinisekani ukuba, akukho namnye kuni ongayishiyiyo yonke impahla yakhe+ onokuba ngumfundi wam. 34  “Ityuwa, ngokuqinisekileyo, isulungekile. Kodwa ukuba ityuwa ilahlekelwa sisongo sayo, iya kunongwa ngantoni na?+ 35  Ayifanelanga mhlaba namgquba. Abantu bayilahla phandle. Lowo uneendlebe zokuphulaphula, makaphulaphule.”+

Umbhalo osemazantsi