Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Luka 13:1-35

13  Kanye ngelo xesha kwakukho abathile abamxelela ngamaGalili+ agazi lawo uPilato wayelixube nemibingelelo yawo.  Ngoko ekuphenduleni wathi kubo: “Ngaba nicinga ukuba la maGalili ayengaboni ababi ngakumbi+ kunawo onke amanye amaGalili ngenxa yokuba eye abandezelwa zezi zinto?  Eneneni, ndithi kuni, akunjalo; kodwa, ukuba anithanga niguquke, notshatyalaliswa ngokunjalo nani nonke.+  Okanye abo balishumi elinesibhozo abawelwa yinqaba eSilowam, bafa, ngaba nicinga ukuba babenetyala ngakumbi kunabo bonke abanye abantu abangabemi eYerusalem?  Eneneni, ndithi kuni, akunjalo; kodwa, ukuba anithanga niguquke, notshatyalaliswa nonke ngendlela efanayo.”+  Wandula ke wahlabela mgama wabenzela lo mzekeliso: “Umntu othile wayenomkhiwane utyalwe esidiliyeni sakhe,+ yaye weza efuna isiqhamo kuwo,+ kodwa akafumana nasinye.+  Ngoko wathi kumsebénzi-sidiliya, ‘Yiminyaka emithathu+ ndisiza kufuna isiqhamo kulo mkhiwane, kodwa andifumananga nasinye. Wugawule!+ Yini na ukuba ude uphuthise umhlaba?’  Ekuphenduleni wathi kuye, ‘Nkosi, wuyeke+ kwanakulo nyaka, ndide ndimbe ndiwujikeleze ndize ndifake umgquba;  yaye ukuba ngoko uvelisa isiqhamo kwixesha elizayo kuhle yaye kulungile; kodwa ukuba akunjalo, wogawulwa.’”+ 10  Ke kaloku wayefundisa kwenye yezindlu zesikhungu ngesabatha. 11  Yaye, khangela! umfazi obenomoya+ wobuthathaka kangangeminyaka elishumi elinesibhozo, kwaye wayegobile, engakwazi ukuma nkqo konke konke. 12  Akumbona uYesu, wathetha naye wathi kuye: “Mfazindini, ukhululiwe+ kubuthathaka bakho.” 13  Wambeka izandla; woluleka ngephanyazo,+ waza wamzukisa uThixo. 14  Kodwa lona igosa elongamelayo kwindlu yesikhungu, licaphukile kuba uYesu ephilisa ngesabatha, lathi kwisihlwele: “Zintandathu iintsuku ekufanele kusetyenzwe ngazo;+ yizani ngazo, ngoko, niphiliswe, kungekhona ngomhla wesabatha.”+ 15  Noko ke, iNkosi yaliphendula yathi: “Bahanahanisindini,+ akathi na ngamnye wenu ngesabatha ayikhulule inkunzi yakhe yenkomo okanye iesile lakhe esitalini aze aliqhube ukuya kuliseza?+ 16  Bekungamfanelanga na, ngoko, lo mfazi oyintombi ka-Abraham,+ nalowo uSathana ebembophile, khangela! iminyaka elishumi elinesibhozo, ukuba akhululwe kulo mxokelelwane ngomhla wesabatha?” 17  Akuba etshilo, bonke abachasi bakhe baba neentloni;+ kodwa sonke isihlwele saba nemihlali ngazo zonke izinto ezizukileyo awayezenza.+ 18  Ngoko ke wahlabela mgama wathi: “Bufana nantoni na ubukumkani bukaThixo, yaye ndiya kubuthelekisa nantoni na?+ 19  Bufana nokhozo lwemostade awaluthabathayo umntu waza walufaka emyezweni wakhe, lwakhula lwaba ngumthi, zaza iintaka zezulu+ zahlala emasebeni awo.”+ 20  Yaye kwakhona wathi: “Ndiya kubuthelekisa nantoni na ubukumkani bukaThixo? 21  Bufana negwele, awalithabathayo umfazi walifihla kwimilinganiselo emikhulu emithathu yomgubo yade yabiliswa intlama iphela.”+ 22  Yaye wahamba etyhutyha izixeko ngezixeko needolophana ngeedolophana, efundisa kwaye eqhubeka nohambo lwakhe oluya eYerusalem.+ 23  Ke kaloku umntu othile wathi kuye: “Nkosi, bambalwa na abo basindiswayo?”+ Wathi kubo: 24  “Zibhokoxeni+ ngamandla ukungena ngomnyango omxinwa,+ kuba ndithi kuni, baninzi abaya kufuna ukungena kodwa bangakwazi,+ 25  xa eye kwaoko umnini-ndlu wasukuma waza walutshixa ucango, nize nime ngaphandle ninkqonkqoze elucangweni, nisithi, ‘Mnumzana, sivulele.’+ Kodwa ekuphenduleni uya kuthi kuni, ‘Andinazi apho nivela khona.’+ 26  Niya kwandula ke nithi, ‘Sadla saza sasela phambi kwakho, yaye wafundisa kwiindlela zethu eziphangaleleyo.’+ 27  Kodwa uya kuthetha athi kuni, ‘Andinazi apho nivela khona. Mkani kum, nonke nina basebenzi bentswela-bulungisa!’+ 28  Apho kuya kubakho ukulila nokutshixiza kwamazinyo enu,+ xa nibona uAbraham noIsake noYakobi nabo bonke abaprofeti ebukumkanini bukaThixo,+ kodwa nina niphoselwe ngaphandle. 29  Ngapha koko, abantu baya kuza bevela kwimimandla yasempumalanga nasentshonalanga, nasemntla nasemzantsi,+ yaye baya kungqendeva etafileni ebukumkanini bukaThixo.+ 30  Yaye, khangela! kukho abokugqibela abaya kuba ngabokuqala, kukho nabokuqala abaya kuba ngabokugqibela.”+ 31  Kanye ngelo lixa kweza abaFarisi abathile, besithi kuye: “Phuma umke apha, kuba uHerode ufuna ukukubulala.” 32  Yaye wathi kubo: “Hambani nithi kuloo mpungutye,+ ‘Khangela! Ndikhupha iidemon yaye ndiyaphilisa namhlanje nangomso, kwaye ngomhla wesithathu ndiya kube ndigqibile.’+ 33  Noko ke, ndimele ndihambe namhlanje nangomso nangomsomnye, kuba akufanelekanga ngomprofeti ukuba atshabalale ngaphandle kweYerusalem.+ 34  Yerusalem, Yerusalem, mbulali+ wabaprofeti nomxulubi+ wabo bathunyelwe kuyo—kufuthi kangakanani na ndifune ukubahlanganisela ndawonye abantwana bakho ngohlobo isikhukukazi esihlanganisa ngalo amantshontsho aso ngaphantsi kwamaphiko aso,+ kodwa anakufuna oko!+ 35  Khangelani! Indlu yenu+ ishiyelwa kuni. Ndithi kuni, Anisayi kuze nindibone nide nithi, ‘Usikelelwe lowo uzayo egameni likaYehova!’”+

Umbhalo osemazantsi