Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Luka 12:1-59

12  Ngelo xesha, xa isihlwele sasihlanganisene ndawonye sangamawaka amaninzi kangangokuba sasinyathelana, waqala ngokuthi kubafundi bakhe: “Liphapheleni igwele+ labaFarisi, eliluhanahaniso.+  Kodwa akukho nto ifihlwe ngenyameko engayi kutyhilwa, neyimfihlelo engayi kwaziwa.+  Ngoko ke ezo zinto nizitsho ebumnyameni ziya kuviwa ekukhanyeni, noko nikusebeza kumagumbi angasese kuya kushunyayelwa phezu kwezindlu.+  Ngaphezu koko, ndithi kuni, bahlobo bam,+ Musani ukuboyika abo babulala umzimba baze emva koku bangakwazi kwenza nantoni na engakumbi.+  Kodwa ndiza kunibonisa lowo wokoyikwa: Yoyikani+ lowo uthi emva kokubulala abe negunya lokuphosa eGehena.+ Ewe, ndithi kuni, yoyikani+ yena Lowo.  Oongqatyana abahlanu bathengiswa ngeengqekembe ezimbini ezixabiso lincinane, akunjalo? Kanti akukho namnye kubo olibalekayo phambi koThixo.+  Kodwa kwaneenwele+ zeentloko zenu zibaliwe zonke. Musani ukuba noloyiko; nixabiseke ngaphezu koongqatyana abaninzi.+  “Ndithi, ke kuni, Wonk’ ubani ovumayo+ ukuba umanyene nam phambi kwabantu, noNyana womntu uya kuvuma ukuba umanyene naye phambi kweengelosi zikaThixo.+  Kodwa lowo undikhanyelayo+ phambi kwabantu uya kukhanyelwa phambi kweengelosi zikaThixo.+ 10  Yaye wonk’ ubani otsho ilizwi elinxamnye noNyana womntu, uya kukuxolelwa oko; kodwa lowo unyelisa umoya oyingcwele akayi kukuxolelwa oko.+ 11  Kodwa xa beningenisa phambi kweendibano zikawonke-wonke namagosa aseburhulumenteni nasemagunyeni, musani ukuxhalela indlela okanye oko niya kuzithethelela ngako okanye oko niya kukutsho;+ 12  kuba umoya oyingcwele+ uya kunifundisa kanye ngelo lixa izinto enifanele nizitsho.”+ 13  Ngoko uthile kwisihlwele wathi kuye: “Mfundisi, xelela umntakwethu ahlulelane nam ngelifa.” 14  Wathi kuye: “Mntundini, ngubani na ondimisele ukuba ngumgwebi+ okanye umahluli phezu kwenu?” 15  Wandula ke wathi kubo: “Gcinani amehlo enu evulekile nize nizilinde kulo lonke uhlobo lwenkanuko,+ kuba kwanaxa umntu enentabalala ubomi bakhe abuphumi kwizinto anazo.”+ 16  Ngako oko wathetha umzekeliso kubo, esithi: “Umhlaba wesityebi esithile wachuma kakhulu. 17  Ngenxa yoko saqiqa ngelithi, ‘Ndiya kwenza ntoni na, ekubeni ngoku kungekho naphi na apho ndingahlanganisela khona izilimo zam?’ 18  Ngoko sathi, ‘Ndiza kwenza oku:+ Ndiza kubachitha oovimba bam ndize ndakhe abakhulu ngakumbi, yaye ndiza kuhlanganisela apho konke ukutya kwam okuziinkozo nazo zonke izinto zam ezilungileyo;+ 19  kwaye ndiza kuthi+ kumphefumlo wam: “Mphefumlo, unezinto ezininzi ezilungileyo eziqwetyelwe iminyaka emininzi; khululeka, yitya, sela, ziyolise.”’+ 20  Kodwa uThixo wathi kuso, ‘Wena ungenangqiqo, ngobu busuku bayawufuna kuwe umphefumlo wakho.+ Ziya kuba zezikabani na ke ezo zinto uziqwebileyo?’+ 21  Kuba njalo ngomntu oziqwebela ubuncwane kodwa engesosityebi kuThixo.”+ 22  Ngoko wathi kubafundi bakhe: “Ngenxa yoko ndithi kuni, Musani ukuxhalela imiphefumlo yenu mayela noko niya kukudla okanye imizimba yenu mayela noko niya kukunxiba.+ 23  Kuba umphefumlo uxabiseke ngakumbi kunokutya nomzimba kunesinxibo. 24  Phawulani kakuhle ukuba amahlungulu+ akahlwayeli mbewu yaye akavuni, yaye akanasisele navimba, ukanti uThixo uyawondla. Nixabiseke kangakanani ke nina kuneentaka?+ 25  Ngubani na kuni onokuthi ngokuxhala ongeze ikubhite kubude bobomi bakhe?+ 26  Ukuba, ke ngoko, aninakwenza neyona nto incinane, kutheni nixhalela+ ezinye izinto? 27  Phawulani kakuhle indlela ezikhula ngayo iinyibiba;+ azibulaleki yaye azisonti; kodwa ndithi kuni, KwanoSolomon kulo lonke uzuko lwakhe wayengavathiswanga nanjenganye yazo.+ 28  Ukuba, ke, uThixo wenjenjalo ukubambesa utyani basendle obuthi bubekho namhlanje buze ngomso buphoswe eontini, wobeka phi na ke ukunambesa nina, nina nilukholo luncinane!+ 29  Ngoko musani ukufuna oko nisenokukutya noko nisenokukusela, yaye musani ukuthingaza nisexhaleni;+ 30  kuba zonke ezi zizinto iintlanga zehlabathi ezizisukela ngentumekelelo, kodwa uYihlo uyazi ukuba niziswele ezi zinto.+ 31  Noko ke, qhubekani nifuna ubukumkani bakhe, yaye ezi zinto ziya kongezelelwa kuni.+ 32  “Musani ukoyika,+ mhlambi mncinane,+ ngenxa yokuba kukholekile kuYihlo ukuninika ubukumkani.+ 33  Thengisani+ ngezinto zenu nize ninikele izipho zenceba.+ Zenzeleni iinxili ezingagugiyo, ubuncwane obungasoze busilele emazulwini,+ apho kungasondeli sela, kungonakalisi nanundu. 34  Kuba apho bukhoyo ubuncwane benu, ziya kuba lapho neentliziyo zenu.+ 35  “Izinqe zenu+ mazihlale zibhinqiwe nezibane zenu+ zivutha, 36  nibe njengabantu abalindele inkosi yabo+ xa ibuya emtshatweni,+ abathi yakufika, inkqonkqoze+ bayivulele kwaoko. 37  Anoyolo loo makhoboka ethi inkosi yawo yakufika iwafumane elindile!+ Inene ndithi kuni, Iya kubhinqa+ ize iwangqendevise etafileni yaye iya kusondela, iwalungiselele.+ 38  Yaye ukuba ifika ngomlindo wesibini, nokuba kungowesithathu, ize iwafumane engaloo ndlela, anoyolo wona!+ 39  Kodwa yazini ukuthi, ukuba umnini-ndlu ebesazi ukuba isela liya kuza ngaliphi na ilixa, ebeya kuhlala elindile aze angayeki kuqhekezwe endlwini yakhe.+ 40  Nani, hlalani nilungile, ngenxa yokuba uNyana womntu uza ngelixa eningalicingelanga.”+ 41  Ngoko uPetros wathi: “Nkosi, lo mzekeliso uwutsho kuthi okanye nakubo bonke na?” 42  Yaza iNkosi yathi: “Ngubani ngokwenene elo gosa lithembekileyo,+ elo liyingqondi,+ inkosi yalo eya kulimisela phezu kweqela layo labalindi ukuhlala lilinika umlinganiselo walo wokutya ngexesha elifanelekileyo?+ 43  Linoyolo elo khoboka, ukuba inkosi yalo ekufikeni ilifumana lisenjenjalo!+ 44  Eneneni ndithi kuni, Iya kulimisela phezu kwayo yonke impahla yayo.+ 45  Kodwa ukuba elo khoboka lingakhe lithi entliziyweni yalo, ‘Inkosi yam iyalibala ukuza,’+ lize liqale ukubetha izicaka nezicakakazi, yaye litye lisele linxile,+ 46  inkosi yelo khoboka iya kuza ngemini elingayilindelanga ngayo nangelixa elingalaziyo,+ yaye iya kulohlwaya ngokona kuqatha kakhulu ize ilabele inxalenye nabo bangathembekanga.+ 47  Ngoko elo khoboka elakuqondayo ukuthanda kwenkosi yalo kodwa alalungisa okanye lenze ngokuvumelana nokuthanda kwayo liya kubethwa imivumbo emininzi.+ 48  Kodwa elo lingaqondanga+ laza ngoko lenza izinto ezifanelwe yimivumbo liya kubethwa embalwa.+ Eneneni, wonk’ ubani onikwe okuninzi, kuya kufunwa okuninzi+ kuye; nalowo abantu bambeke ukuba aphathe okuninzi, baya kufuna okungakumbi kunokuqhelekileyo kuye.+ 49  “Ndize kuqala umlilo+ emhlabeni, yaye yintoni engakumbi endingayinqwenela ukuba sele uphenjiwe? 50  Eneneni, ndinobhaptizo endimele ndibhaptizwe ngalo, kwaye hayi indlela endibandezeleke ngayo lude lugqitywe!+ 51  Ngaba nicinga ukuba ndizise uxolo emhlabeni? Eneneni, ndithi kuni, akunjalo, kodwa kunoko ukwahlukana.+ 52  Kuba ukususela ngoku kuya kubakho abahlanu abahluleleneyo besendlwini enye, abathathu nxamnye nababini, nababini nxamnye nabathathu.+ 53  Kuya kubakho iyantlukwano phakathi koyise nonyana, unyana noyise, unina nentombi, intombi nonina, uninazala nomolokazana, umolokazana noninazala.”+ 54  Wandula ke wahlabela mgama wathi nakuzo izihlwele: “Xa nibona ilifu livela kwimimandla yasentshonalanga, kwaoko nithi, ‘Kuza isaqhwithi,’ kuze kube njalo.+ 55  Naxa nibona kuvuthuza umoya wasezantsi, nithi, ‘Kuya kubakho ulophu,’ yaye lubakho. 56  Bahanahanisindini, niyakwazi ukuhlolisisa imbonakalo yangaphandle yomhlaba nesibhakabhaka, kutheni na ke ningakwazi ukulihlolisisa eli lona ixesha?+ 57  Kutheni ningazigwebeli nje ngokwenu oko kububulungisa?+ 58  Ngokomzekelo, xa uhamba notshaba lwakho emthethweni usiya kumlawuli, sebenzela, ngoxa usendleleni, ukuzikhulula kwimpikiswano nalo, ukuze lungaze lukurholele phambi komgwebi, aze umgwebi akunikele kwigosa lenkundla, lize igosa lenkundla likuphose entolongweni.+ 59  Ndithi kuni, Ngokuqinisekileyo akuyi kuphuma apho ude uhlawule neyokugqibela ingqekembe encinane yexabiso elincinane kakhulu.”+

Umbhalo osemazantsi