Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Luka 11:1-54

11  Ke kaloku wayesendaweni ethile ethandaza, yaye wathi akugqiba, omnye wabafundi bakhe wathi kuye: “Nkosi, sifundise ukuthandaza,+ njengoko noYohane wabafundisayo abakhe abafundi.”+  Ngoko wathi kubo: “Xa sukuba nithandaza,+ yithini, ‘Bawo, malingcwaliswe igama lakho.+ Ubukumkani bakho mabufike.+  Siphe isonka sethu+ sale mini ngokwemfuneko yemini le.  Sixolele izono zethu,+ kuba nathi siyabaxolela bonke abanamatyala+ kuthi; ungasingenisi ekuhendweni.’”+  Ngokubhekele phaya, wathi kubo: “Ngubani na kuni ongathi enomhlobo, aye kuye ezinzulwini zobusuku aze athi kuye, ‘Mhlobo, ndiboleke izonka ezithathu,  kuba ndisandul’ ukufikelwa ngumhlobo wam eseluhambeni yaye andinanto ndingayibeka phambi kwakhe’?  Aze lowo ungaphakathi athi ukuphendula, ‘Musa ukundikhathaza.+ Ucango sele lutshixiwe, nabantwana bam abaselula bakunye nam esililini; andinakuvuka ndize ndikunike nantoni na.’  Ndiyanixelela, Nangona engayi kuvuka aze amnike nantoni na ngenxa yokuba engumhlobo wakhe, ngokuqinisekileyo ngenxa yozingiso lwakhe lwenkalipho+ uya kuvuka aze amnike ezo zinto azifunayo.  Ngako oko ndithi kuni, Qhubekani nicela,+ niya kunikwa; qhubekani nifuna,+ niya kufumana; qhubekani ninkqonkqoza, niya kuvulelwa. 10  Kuba wonk’ ubani ocelayo uyamkela,+ nalowo ufunayo uyafumana, nalowo unkqonkqozayo uya kuvulelwa. 11  Eneneni, nguwuphi na uyise phakathi kwenu oya kuthi, ukuba unyana wakhe+ ucela intlanzi, asuke amnike inyoka esikhundleni sentlanzi? 12  Okanye athi ukuba ucela iqanda, asuke amnike unomadudwane? 13  Ukuba ke ngoko nina, ningendawo nje, niyakwazi ukunika abantwana benu+ izipho ezilungileyo, wobeka phi na ke yena uYihlo osezulwini ukubanika umoya oyingcwele+ abo bamcelayo!” 14  Kamva wayekhupha idemon esisimumu.+ Emva kokuba idemon iphumile, umntu osisimumu wathetha. Yaye izihlwele zamangaliswa. 15  Kodwa abathile kuzo bathi: “Uzikhupha iidemon ngoBhelezebhubhe umlawuli weedemon.”+ 16  Noko ke, abanye, ukuze bamhende, bafuna kuye umqondiso+ ophuma ezulwini. 17  Ezazi iingcamango zabo+ wathi kubo: “Bonke ubukumkani obahlulelene bodwa buyaphanza, nendlu eyahlulelene yodwa iyawa.+ 18  Ngoko ukuba noSathana wahlulelene yedwa, buya kuma njani na ubukumkani bakhe?+ Ngenxa yokuba nithi ndikhupha iidemon ngoBhelezebhubhe. 19  Ukuba ndizikhupha ngoBhelezebhubhe iidemon, oonyana benu+ bona bazikhupha ngabani na? Ngenxa yoko baya kuba ngabagwebi benu. 20  Kodwa ukuba ndizikhupha ngomnwe kaThixo+ iidemon, ubukumkani bukaThixo bunifikele ngokwenene.+ 21  Xa umntu owomeleleyo,+ oxhobe kakuhle, elinda ibhotwe lakhe, impahla yakhe iqhubeka iseluxolweni. 22  Kodwa ukuba uthile owomelele ngakumbi+ kunaye uyamhlasela aze amoyise,+ uzithabatha zonke izikhali zakhe abekholose ngazo, aze azahlule izinto amhluthe zona. 23  Lowo ungekho ngakum unxamnye nam, nalowo ungahlanganisi kunye nam uyachithachitha.+ 24  “Xa umoya ongahlambulukanga uphuma emntwini, udlula kwiindawo ezibharhileyo ufuna indawo yokuphumla, uze, wakungayifumani, uthi, ‘Ndiza kubuyela kwindlu yam endaphumayo kuyo.’+ 25  Uze ekufikeni uyifumane itshayelwe yacoceka yaza yahonjiswa. 26  Wandula ke uhambe uze uthabathe oomoya abahlukileyo abasixhenxe+ nabangendawo ngakumbi kunawo, bangene ke ngaphakathi, bahlale apho; ize imeko yokugqibela yaloo mntu ibe mbi kuneyokuqala.”+ 27  Ke kaloku njengoko wayesitsho ezi zinto umfazi othile kwisihlwele waphakamisa ilizwi lakhe waza wathi kuye: “Sinoyolo isibeleko+ esakuthwalayo namabele owawanyayo!” 28  Kodwa yena wathi: “Hayi, kunoko, Banoyolo abo balivayo ilizwi likaThixo baze baligcine!”+ 29  Xa izihlwele zazibuthene ndawonye, waqala ukuthi: “Esi sizukulwana sisizukulwana esingendawo; sifuna umqondiso.+ Kodwa akukho mqondiso siya kuwunikwa ngaphandle komqondiso kaYona.+ 30  Kuba kanye njengoko uYona+ waba ngumqondiso kumaNineve, ngokufanayo noNyana womntu uya kuba ngumqondiso kwesi sizukulwana. 31  Ukumkanikazi+ wasemzantsi uya kuvuswa ngomgwebo nabantu besi sizukulwana yaye uya kubagwebela isohlwayo; ngenxa yokuba weza evela eziphelweni zomhlaba ukuze eve ubulumko bukaSolomon, kodwa, khangela! okuthile okungaphezu+ koSolomon kulapha. 32  Abantu baseNineve baya kusuka beme ngomgwebo nesi sizukulwana yaye baya kusigwebela isohlwayo; ngenxa yokuba baguquka koko kwakushunyayelwa nguYona;+ kodwa, khangela! okuthile okungaphezu+ koYona kulapha. 33  Emva kokulumeka isibane, umntu usibeka, kungekhona kwigumbi eliphantsi komhlaba naphantsi kwengobozi yokulinganisa, kodwa phezu kwesiphatho sezibane,+ ukuze abo bangenayo babone ukukhanya. 34  Isibane somzimba liliso lakho. Ukuba iliso lakho alinakumbi, umzimba wakho uphela uba sekukhanyeni;+ kodwa ukuba lingendawo, nomzimba wakho uba sebumnyameni. 35  Lumka, ke ngoko. Hleze ukukhanya okukuwe kube bubumnyama.+ 36  Ngoko ke, ukuba umzimba wakho uphela usekukhanyeni kungekho nxalenye imnyama konke konke, wonke uya kukhanyiseleka+ njengaxa isibane sikhanyisa ngemitha yaso.” 37  Akuba ethethe oku, umFarisi othile wammemela esidlweni.+ Ngoko wangena waza wangqendeva etafileni. 38  Noko ke, umFarisi wamangaliswa kukubona ukuba akaqalanga wahlamba+ ngaphambi kwesidlo. 39  Kodwa iNkosi yathi kuye: “Nina baFarisi, nihlambulula umphandle wendebe nesitya, kodwa ngaphakathi+ nizele kukuphanga nobungendawo.+ 40  Bantundini bangenangqiqo! Lowo wenza umphandle+ wenza kwanomphakathi, akunjalo? 41  Ngoko ke, khangelani! ukuba ninikela ngezinto ezingaphakathi njengezipho zenceba,+ zonke ezinye izinto ziya kuhlambuluka kuni. 42  Kodwa yeha nina baFarisi, ngokuba ninikela isishumi+ setyeleba neruwe nesayo yonke eminye imifuno, kodwa niyakudlula okusesikweni nothando lukaThixo! Benimelwe kakade kukuzenza ezi zinto, kodwa nezinye ningazityesheli.+ 43  Yeha nina baFarisi, ngokuba nithanda izihlalo eziphambili kwizindlu zesikhungu nokubuliswa kwiindawo zemarike!+ 44  Yeha nina, ngokuba ninjengamangcwaba enkumbulo angabonakaliyo, abathi abantu bahambe phezu kwawo bengawazi!”+ 45  Ekuphenduleni uthile kwabo bawaziyo+ uMthetho wathi kuye: “Mfundisi, ngokutsho ezi zinto nathi uyasithuka.” 46  Ngoko yena wathi: “Yeha nani niwaziyo uMthetho, ngokuba nithwalisa abantu imithwalo ekunzima ukuyithwala, kodwa nina ngokwenu aniyichukumisi imithwalo leyo nangomnwe lo!+ 47  “Yeha nina, ngokuba nakha amangcwaba enkumbulo abaprofeti, ukanti babulawa ngookhokho benu!+ 48  Ngokuqinisekileyo ningamangqina ezenzo zookhokho benu ukanti niyavumelana+ nabo, kuba bona bababulala+ abaprofeti kodwa nina nakha amangcwaba abo. 49  Kungenxa yoko le nto ubulumko+ bukaThixo bukwathi, ‘Ndiza kuthumela kubo abaprofeti nabapostile, yaye bambi kubo baya kubabulala baze babatshutshise, 50  khon’ ukuze igazi labo bonke abaprofeti+ elaphalazwayo ukususela ekusekweni kwehlabathi lifunwe kwesi sizukulwana,+ 51  ukususela kwigazi lika-Abheli+ kude kuse kwigazi likaZekariya,+ owabulawelwa phakathi kwesibingelelo nendlu.’+ Ewe, ndithi kuni, liya kufunwa kwesi sizukulwana. 52  “Yeha nina niwaziyo uMthetho, ngokuba nasithabatha isitshixo solwazi;+ nina ngokwenu aningenanga, nabo babengena nabathintela!”+ 53  Ngoko ekuphumeni kwakhe apho ababhali nabaFarisi bamxina kanobom bemmele ngemibuzo emininzi, 54  bemlalele,+ ukuze bambambe+ ngentetho yakhe.

Umbhalo osemazantsi