Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

Khangela

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Luka 10:1-42

10  Emva kwezi zinto iNkosi yatyumba abanye abangamashumi asixhenxe+ yaza yabathumela ngababini+ phambi kwayo kwizixeko neendawo zonke ezo yona ngokwayo eyayiza kuya kuzo.  Yandula ke yathi kubo: “Isivuno,+ eneneni, sikhulu, kodwa abasebenzi+ bambalwa. Ngoko ke yibongozeni+ iNkosi yesivuno ukuba ikhuphe abasebenzi+ baye esivunweni sayo.  Hambani. Khangelani! Ndinithumela njengeemvana+ phakathi kweengcuka.  Ningathwali nxili, nangxowa yakutya,+ nazimbadada, yaye ningabulisi+ nabani na ngokumwola endleleni.  Naphi na apho ningena khona endlwini yithini kuqala, ‘Ngamana le ndlu ingaba noxolo.’+  Yaye ukuba umhlobo woxolo ulapho, uxolo lwenu luya kuhlala phezu kwakhe.+ Kodwa ukuba akakho, luya kubuyela kuni.+  Ngoko hlalani kuloo ndlu,+ nisidla yaye nisela izinto abazilungiselelayo,+ kuba umsebénzi uwufanele umvuzo wakhe.+ Musani ukusuka kule ndlu niye kulaa ndlu.+  “Nasiphi na isixeko eningena kuso baze banamkele, yidlani izinto ezibekwa phambi kwenu,  yaye philisani+ abo bagulayo kuso, nize niqhubeke nibaxelela ukuba, ‘Ubukumkani+ bukaThixo busondele kuni.’ 10  Kodwa nasiphi na isixeko eningena kuso baze banganamkeli,+ phumani niye kwiindlela zaso eziphangaleleyo nize nithi, 11  ‘Kwanothuli lwesixeko senu olunamathele ezinyaweni zethu siluvuthululela kuni.+ Noko ke, khumbulani oku, ukuba ubukumkani bukaThixo busondele.’ 12  Ndithi ke kuni kuya kunyamezeleka iSodom+ ngaloo mini kuneso sixeko. 13  “Yeha wena, Korazin!+ Yeha wena, Bhethesayida!+ ngenxa yokuba ukuba imisebenzi yamandla eyenzeke kuwe yayenzeke eTire naseSidon, ngezaziguquke kwakudala zihleli emarhonyeni naseluthuthwini.+ 14  Ngenxa yoko kuya kunyamezeleka iTire neSidon ngomgwebo kunani.+ 15  Yaye wena, Kapernahum, ngaba mhlawumbi uya kuphakanyiselwa ezulwini?+ Uya kuhlela phantsi eHadesi!+ 16  “Lowo uniphulaphulayo+ uphulaphula nam. Nalowo unigatyayo ugatya nam.+ Ngaphezu koko, lowo undigatyayo ugatya nalowo undithumileyo.” 17  Bandula ke abangamashumi asixhenxe babuya benovuyo, besithi: “Nkosi, kwaneedemon zisithobele+ egameni lakho.” 18  Ngako oko yathi kubo: “Ndiqalise ukumbona uSathana sele ewile+ ezulwini njengombane. 19  Khangelani! Ndininike igunya lokunyathela ngeenyawo iinyoka+ noonomadudwane,+ naphezu kwawo onke amandla otshaba,+ yaye akukho nto iya kuze inenzakalise. 20  Noko ke, musani ukuba nemihlali ngenxa yoku, kuba oomoya benithobela, kodwa yibani nemihlali ngenxa yokuba amagama enu+ ebhaliwe emazulwini.” 21  Ngalo kanye elo lixa yaba novuyo olugqithiseleyo+ ngomoya oyingcwele yaza yathi: “Ndikudumisa esidlangalaleni, Bawo, Nkosi yezulu nomhlaba, ngenxa yokuba uzifihle ngenyameko ezi zinto kwizilumko+ nakwabo baziingqondi, wazityhilela iintsana. Ewe, Bawo, ngokuba kukholekile kuwe ukwenza ngaloo ndlela. 22  Zonke izinto zinikelwe+ kum nguBawo, yaye akukho bani umaziyo uNyana ngaphandle kukaBawo;+ kungekho nabani umaziyo uBawo ngaphandle kukaNyana,+ nalowo uNyana athanda ukumtyhila kuye.” 23  Ngako oko yaphethukela kubafundi bebodwa yaza yathi: “Anoyolo amehlo abona izinto enizibonayo.+ 24  Kuba ndithi kuni, Abaprofeti nookumkani abaninzi babenqwenela ukuzibona+ izinto enizibonayo kodwa abazibona, nokuva izinto enizivayo kodwa abaziva.” 25  Khangela! kusuke mntu uthile owayesazi uMthetho,+ ukuba amvavanye, waza wathi: “Mfundisi, ndenze ntoni na ukuze ndibudle ilifa ubomi obungunaphakade?”+ 26  Wathi kuye: “Kubhalwe ntoni na eMthethweni?+ Ufunda njani na?” 27  Ekuphenduleni wathi: “‘Uze umthande uYehova uThixo wakho ngentliziyo yakho iphela nangomphefumlo wakho uphela nangamandla akho ephela nangengqondo yakho iphela,’+ nokuthi, ‘ummelwane wakho njengawe siqu.’”+ 28  Wathi kuye: “Uphendule ngokuchanileyo; ‘hlala usenza oko yaye uya kufumana ubomi.’”+ 29  Kodwa, efuna ukuzingqina elilungisa, lo mntu wathi kuYesu: “Ngubani ngokwenene ummelwane wam?”+ 30  Ekuphenduleni uYesu wathi: “Umntu othile wayesihla evela eYerusalem esiya eYeriko waza wagaxeleka kubaphangi, abathi bamhluba baza bambetha, bemka, bemshiya esecicini lokufa. 31  Ke kaloku, kwakukho mbingeleli uthile owayesihla ngaloo ndlela, kodwa, akumbona, wacezela phaya.+ 32  Kwangokunjalo, nomLevi, akufika kuloo ndawo waza wambona, wacezela phaya.+ 33  Kodwa umSamariya+ othile owayehamba kuloo ndlela waya kuye, waza akumbona, waba nosizi. 34  Wafika wawabopha amanxeba akhe, ewagalela ioli newayini.+ Wandula ke wamkhwelisa eqegwini lakhe wamsa kwindlu yabahambi, wamonga. 35  Yaye ngengomso wakhupha iidenariyo ezimbini, wazinika umgcini-ndlu yabahambi, waza wathi, ‘Uze umonge, nento othe wadleka yona ngaphezu koku, ndoyihlawula ekubuyeni kwam.’ 36  Ngubani kwaba bathathu obonakala kuwe engummelwane+ waloo mntu wagaxeleka kubaphangi?” 37  Wathi: “Ngulowo wamenzela inceba.”+ Wandula ke uYesu wathi kuye: “Hamba uye kwenjenjalo+ nawe.” 38  Ke kaloku njengoko babehamba wangena kwidolophana ethile. Umfazi othile apho ogama linguMarta+ wamamkela njengondwendwe endlwini yakhe. 39  Lo mfazi wayenodade wabo obizwa ngokuba nguMariya, owathi, noko ke, wahlala phantsi ngasezinyaweni+ zeNkosi ephulaphula amazwi ayo. 40  UMarta, kwelinye icala, wayephazanyiswa+ kukunyamekela imisebenzi emininzi. Ngoko, wasondela waza wathi: “Nkosi, ayinamsebenzi na kuwe into yokuba udade wethu endiyekela ndilungiselele ndedwa?+ Yitsho kuye andincedise.” 41  Ekuphenduleni iNkosi yathi kuye: “Marta, Marta, uzixhalabise+ ngezinto ezininzi.+ 42  Zizinto ezimbalwa,+ ezifunekayo, okanye inye kuphela. Yena ke, uMariya unyule isahlulo esilungileyo,+ yaye asiyi kususwa kuye.”

Umbhalo osemazantsi