Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Luka 1:1-80

1  Ngoxa abaninzi beye balinga ukuqokelela baze babhale ingxelo yezibakala+ esikholwa ngokupheleleyo zizo,  kanye njengoko abo ukususela ekuqaleni+ baba ngamangqina okuzibonela+ nabalindi besigidimi+ bazinikelayo kuthi,  kwanam ndagqiba kwelokuba, ngenxa yokuba ndiye ndazilanda zonke izinto ukususela kwasekuqaleni ngokuchanileyo, ndikubhalele zona ngolungelelwano olucwangcisiweyo,+ Tiyofilo+ obalasele kunene,+  ukuze ukwazi ngokupheleleyo ukuqiniseka kwezinto ozifundiswe ngomlomo.+  Ngemihla kaHerode,+ ukumkani welakwaYuda, kwakukho mbingeleli uthile ugama linguZekariya wesahlulo sika-Abhiya,+ yaye wayenomfazi owayengowasezintombini zika-Aron,+ kwaye igama lakhe lalinguElizabhete.  Bobabini babengamalungisa+ phambi koThixo ngenxa yokuhamba ngokungenakusoleka+ ngokuvumelana nayo yonke imiyalelo+ neemfuneko ezisemthethweni+ zikaYehova.+  Kodwa babengenamntwana, ngenxa yokuba uElizabhete wayeludlolo,+ kwaye kubo bobabini yayisele ihambile iminyaka.  Ke kaloku njengoko wayesebenza njengombingeleli kwisabelo sesahlulo+ sakhe phambi koThixo,  ngokoqheliselo lwesithethe lwesikhundla sobubingeleli yaba lithuba lakhe ukuba anikele isiqhumiso+ akungena engcweleni kaYehova;+ 10  yaye yonke inkitha yabantu yayithandaza ngaphandle ngelixa lokunikela isiqhumiso.+ 11  Kwabonakala kuye ingelosi kaYehova, imi ngasekunene kwesibingelelo sesiqhumiso.+ 12  Kodwa uZekariya wakhathazeka ngulo mbono, waza wangenwa luloyiko.+ 13  Noko ke, ingelosi yathi kuye: “Musa ukoyika, Zekariya, kuba isikhungo sakho siviwe ngokukholekileyo,+ yaye umfazi wakho uElizabhete uya kuba ngunina wonyana wakho, ibe uya kumbiza ngokuba nguYohane+ igama lakhe. 14  Kwaye uya kuba novuyo nochulumanco olukhulu, yaye abaninzi baya kuba nemihlali+ ngenxa yokuzalwa kwakhe; 15  kuba uya kuba mkhulu phambi koYehova.+ Kodwa umele angaseli wayini nasiselo sinxilisayo konke konke,+ yaye uya kuzaliswa ngumoya oyingcwele ukususela kanye esibelekweni sikanina;+ 16  kwaye abaninzi koonyana bakaSirayeli uya kubabuyisela kuYehova+ uThixo wabo. 17  Kanjalo, uya kuhamba phambi kwakhe enomoya namandla kaEliya,+ ukuze azibuyisele iintliziyo+ zooyise kubantwana nabo bangathobeliyo kubo ubulumko bobuqili babo bangamalungisa, ukuze alungiselele uYehova+ isizwana esilungisiweyo.”+ 18  Waza uZekariya wathi kwingelosi: “Ndingaqiniseka njani na ngako oku? Kuba ndaluphele+ yaye neminyaka sele ihambile emfazini wam.” 19  Ekuphenduleni ingelosi yathi kuye: “NdinguGabriyeli,+ oma kufuphi phambi koThixo, yaye ndithunyiwe ukuba ndithethe+ nawe ndize ndizivakalise iindaba ezilungileyo zezi zinto kuwe. 20  Kodwa, khangela! uya kuthi cwaka+ uze ungakwazi ukuthetha kude kube yimini ezenzeka ngayo ezi zinto, ngenxa yokuba ungawakholelwanga amazwi am, aya kuzalisekiswa ngexesha lawo elimisiweyo.” 21  Ngelo thuba abantu baqhubeka bemlindile uZekariya,+ kwaye baqalisa ukumangaliswa kukulibala kwakhe engcweleni. 22  Kodwa ekuphumeni kwakhe wayengakwazi ukuthetha kubo, baza baqonda ukuba wayesandul’ ukubona umbono ongaphaya kwemvelo+ engcweleni; yaye wayebenzela imiqondiso, kodwa wahlala esisimumu. 23  Yakuzaliseka imihla yenkonzo yakhe kuwonke-wonke,+ wagoduka. 24  Emva koko uElizabhete umfazi wakhe wamitha;+ yaye wahlala ezifihlile kangangeenyanga ezintlanu, esithi: 25  “Le yindlela uYehova aqhubene ngayo nam kule mihla xa endinike ingqalelo yakhe ukuba alususe ungcikivo lwam phakathi kwabantu.”+ 26  Ngenyanga yakhe yesithandathu ingelosi uGabriyeli+ yathunyelwa nguThixo esixekweni saseGalili esigama liyiNazarete, 27  kwintombi enyulu eyayithembisene ngomtshato nendoda egama linguYosefu yendlu kaDavide; yaye igama lentombi enyulu+ lalinguMariya.+ 28  Yakufika phambi kwayo yathi: “Bhota,+ wena ubabalwe kakhulu, uYehova+ unawe.”+ 29  Kodwa waphazamiseka ngokunzulu lelo lizwi yaye wayezibuza ukuba luhlobo luni lombuliso olu. 30  Ngoko ingelosi yathi kuye: “Musa ukoyika, Mariya, kuba ukholekile+ kuThixo; 31  yaye, khangela! uya kukhawula esibelekweni sakho uze uzale unyana,+ umbize ngokuba nguYesu igama lakhe.+ 32  Yena uya kuba mkhulu,+ abizwe ngokuba nguNyana wOyena Uphakamileyo;+ yaye uYehova uThixo uya kumnika itrone+ kaDavide uyise,+ 33  kwaye uya kulawula njengokumkani phezu kwendlu kaYakobi ngonaphakade, yaye ubukumkani+ bakhe abuyi kuba nasiphelo.” 34  Kodwa uMariya wathi kwingelosi: “Kuza kubakho njani na oku, ekubeni ndingenazintlobano zokwazana+ nandoda?” 35  Ekuphenduleni ingelosi yathi kuye: “Umoya oyingcwele+ uya kukufikela, namandla Oyena Uphakamileyo aya kukusibekela. Ngenxa yeso sizathu kwanoko kuzalwayo kuya kubizwa ngokuba kungcwele,+ uNyana kaThixo.+ 36  Kwaye, khangela! uElizabhete isalamane sakho naye ukhawule unyana, ebudaleni bakhe, yaye le yinyanga yakhe yesithandathu, lowo kuthiwa ngumfazi oludlolo;+ 37  ngenxa yokuba uThixo akavakalisi nto ingenakwenzeka.”+ 38  Wandula ke uMariya wathi: “Khangela! Ikhobokazana+ likaYehova! Ngamana kungenzeka kum ngokwendlela ovakalise ngayo.” Ngako oko ingelosi yemka kuye. 39  Ngoko uMariya wasuka ngale mihla waza waya kwilizwe leentaba ngokungxama, kwisixeko sakwaYuda, 40  wangena kwikhaya likaZekariya waza wabulisa uElizabhete. 41  Ngoko, njengoko uElizabhete weva umbuliso kaMariya, usana olusesibelekweni sakhe lwaxhuma; yaye uElizabhete wazaliswa ngumoya oyingcwele, 42  waza wadanduluka kakhulu wathi: “Usikelelwe wena phakathi kwabafazi, sisikelelwe+ nesiqhamo sesibeleko sakho! 43  Ngoko kwenzeka njani na ukuba eli lungelo libe lelam, lokuba unina weNkosi+ yam eze kum? 44  Kuba, khangela! uthe nje wakufika umbuliso wakho ezindlebeni zam, usana olusesibelekweni sam lwaxhuma ngochulumanco olukhulu.+ 45  Unoyolo naye lowo ukholiweyo, kuba ziya kwenzeka ngokupheleleyo+ ezo zinto zithethiweyo kuye zivela kuYehova.”+ 46  Waza uMariya wathi: “Umphefumlo wam umenza mkhulu uYehova,+ 47  nomoya wam awunakungavuyi ngokugqithiseleyo+ ngoThixo uMsindisi wam;+ 48  ngenxa yokuba uye wakhangela kwisigxina esiphantsi sekhobokazana lakhe.+ Kuba, khangela! ukususela ngoku zonke izizukulwana ziya kundibhengeza njengonoyolo;+ 49  ngenxa yokuba Lowo unamandla undenzele izenzo ezikhulu, negama lakhe lingcwele;+ 50  nakwizizukulwana ngezizukulwana inceba yakhe iphezu kwabo bamoyikayo.+ 51  Wenze ngamandla ngengalo yakhe,+ ubachithachithe ngokubanzi abanekratshi kwiingcinga zeentliziyo zabo.+ 52  Uwahlisile ezitroneni amadoda asemagunyeni+ waza wabaphakamisa abathobekileyo;+ 53  ubanelise ngokupheleleyo abalambileyo ngezinto ezilungileyo+ kwaye ubandulule belambatha abo babenendyebo.+ 54  Uze kumnceda uSirayeli umkhonzi wakhe,+ ukuba akhumbule inceba,+ 55  kanye njengoko waxelayo kookhokho bethu, kuAbraham nakwimbewu yakhe, ngonaphakade.”+ 56  Wandula ke uMariya wahlala kunye naye malunga neenyanga ezintathu, waza wabuyela ekhayeni lakhe. 57  Ke kaloku lazaliseka ixesha lokuba uElizabhete azale, wazala unyana. 58  Abamelwane nezalamane zakhe beva ukuba uYehova wayeyenze nkulu inceba yakhe+ kuye, baza bavuyisana+ naye. 59  Kwathi ngomhla wesibhozo beza kumalusa umntwana oselula,+ yaye babeza kumbiza ngegama likayise, uZekariya. 60  Kodwa unina waphendula wathi: “Eneneni, akunjalo! kodwa uza kubizwa ngokuba nguYohane.” 61  Ngako oko bathi kuye: “Akukho bani phakathi kwezalamane zakho ubizwa ngeli gama.” 62  Bandula ke baya kubuza uyise ngemiqondiso ukuba ufuna abizwe ngokuba ungubani na. 63  Yaye wacela icwecwe waza wabhala oku: “NguYohane+ igama lakhe.” Ngako oku bonke bamangaliswa. 64  Ngephanyazo umlomo wakhe wavuleka+ nolwimi lwakhe lwakhululeka waza waqalisa ukuthetha, ebonga uThixo. 65  Baza bonke abo bahlala elumelwaneni lwabo bangenwa luloyiko; yaye ezi zinto zathetheka kulo lonke ilizwe leentaba lakwaYuda, 66  kwaye bonke abo bevayo bakuphawula oku ezintliziyweni zabo,+ besithi: “Ngokwenene uya kuba yintoni na lo mntwana uselula?” Kuba eneneni isandla+ sikaYehova sasinaye. 67  UZekariya uyise wazaliswa ngumoya oyingcwele,+ waza waprofeta,+ esithi: 68  “Makabongwe uYehova uTHIXO kaSirayeli,+ ngenxa yokuba eyiphethule ingqalelo yakhe waza wabahlangula+ abantu bakhe.+ 69  Kwaye uye waluphakamisa uphondo+ losindiso lwethu kwindlu kaDavide umkhonzi wakhe, 70  kanye njengoko wathethayo ngomlomo wabaprofeti bakhe abangcwele ukususela kwakudala,+ 71  ngokusisindisa kwiintshaba zethu nasesandleni sabo bonke abo basithiyileyo;+ 72  ukubenzela inceba ookhokho bethu nokukhumbula umnqophiso+ wakhe ongcwele, 73  isifungo awasifungela uAbraham ukhokho wethu,+ 74  ukuba asinike, emva kokuba sihlangulwe ezandleni zeentshaba,+ ilungelo lokunikela inkonzo engcwele ngokungenaloyiko kuye+ 75  ngokunyaniseka nobulungisa phambi kwakhe yonke imihla yethu.+ 76  Kodwa ke wena, mntwana oselula, uya kubizwa ngokuba ungumprofeti wOyena Uphakamileyo, kuba uya kuhamba phambi koYehova ukuba ulungise iindlela zakhe,+ 77  unike abantu bakhe ulwazi losindiso olungoxolelo lwezono zabo,+ 78  ngenxa yemfesane kaThixo wethu. Yaye ngale mfesane siya kufikelwa kukuthi qheke kokusa+ kuvela phezulu,+ 79  ukuba kunikele ukukhanya kwabo bahleli ebumnyameni nasethunzini lokufa,+ ukwalathisa ngokuphumelelayo iinyawo zethu kwindlela yoxolo.” 80  Umntwana oselula waqhubeka ekhula+ kwaye esomelela emoyeni, yaye waqhubeka esezinkqantosini kwada kwayimini yokuzibonakalisa kwakhe ekuhleni kuSirayeli.

Umbhalo osemazantsi