Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Levitikus 6:1-30

6  Wahlabela mgama uYehova ethetha kuMoses, esithi:  “Ukuba umphefumlo uthe wona ngokuthi ungathembeki kuYehova+ waza wasikhohlisa+ isinxulumani sawo ngento eselugcinweni lwawo okanye esisibambiso+ okanye ephangiweyo okanye waqhatha isinxulumani sawo,+  okanye wafumana into ebilahlekile,+ wakhohlisa ngayo waza wafunga ubuxoki+ ngayo nayiphi na yezinto zonke asenokuthi one ngokuzenza umntu;  ukuba ke wonile waza waba netyala,+ umele uyibuyise loo nto iphangiweyo obuyiphangile okanye into erhwaphiliziweyo obuyithabathe ngokuqhatha okanye into eselugcinweni lwawo obuyigcinisiwe okanye into ebilahlekile waza wayifumana,  okanye nantoni na obuyifungele ngobuxoki, woyibuyekeza+ ngomlinganiselo wayo opheleleyo, uze wongeze kuyo isahlulo sesihlanu sayo. Woyinika umniniyo ngomhla ongqineke unetyala ngawo.  Yaye njengomnikelo wawo wetyala wozisa kuYehova inkunzi yegusha ephilileyo+ yasemhlambini ngokwexabiso layo elithelekelelwayo, ibe ngumnikelo wetyala lowo,+ kumbingeleli.  Umbingeleli wowucamagushela+ phambi koYehova, uze uxolelwe kuyo nayiphi na yezinto zonke ozenzileyo waza waba netyala ngazo.”  Waqhubeka ethetha uYehova kuMoses, esithi:  “Yalela uAron noonyana bakhe, uthi, ‘Nguwo lo umthetho womnikelo otshiswayo:+ Umnikelo otshiswayo uya kuba seziko phezu kwesibingelelo ubusuku bonke kude kuse, nomlilo wesibingelelo wophenjwa kulo. 10  Umbingeleli umele ambathe umnweba wakhe welinen,+ ambathe nempahla yangaphantsi yelinen+ enyameni yakhe. Uya kwandula ke asuse uthuthu olunamafutha+ lomnikelo otshiswa rhoqo ngomlilo phezu kwesibingelelo, aze alubeke ecaleni kwesibingelelo. 11  Yaye umele azihlube izambatho zakhe+ aze ambathe zambatho zimbi, alukhuphele ngaphandle kwenkampu kwindawo ehlambulukileyo uthuthu olunamafutha.+ 12  Ke umlilo ophezu kwesibingelelo uya kuhlala uvutha kuso. Awumele ucime. Yaye umbingeleli umele abase iinkuni+ phezu kwawo imiso ngemiso aze amise ngolungelelwano umnikelo otshiswayo phezu kwawo, aqhumisele phezu kwawo ngamanqatha ombingelelo wobudlelane.+ 13  Umlilo+ wohlala uvutha rhoqo esibingelelweni. Awumele ucime. 14  “‘Nguwo lo umthetho womnikelo wokudla okuziinkozo:+ Nina bonyana baka-Aron, wusondezeni phambi koYehova ngaphambi kwesibingelelo. 15  Yaye omnye wabo umele azalise isandla sakhe ethabatha kumgubo ocolekileyo womnikelo wokudla okuziinkozo nakwioli yawo nakwintlaka yokuqhumisa yonke ephezu komnikelo wokudla okuziinkozo, aqhumisele ngazo esibingelelweni zibe livumba elithozamisayo lesikhumbuzo+ kuYehova. 16  Okuseleyo kuwo kodliwa nguAron noonyana bakhe.+ Kuya kudliwa njengamaqebengwana angenagwele+ endaweni engcwele. Bakudle entendelezweni yentente yokuhlangana. 17  Makungabhakwa ngayo nantoni na enegwele.+ Sisabelo sabo eso endibanike sona kumnikelo wam wasemlilweni.+ Siyeyona nto ingcwele,+ njengomnikelo wesono nanjengomnikelo wetyala. 18  Yonke into eyindoda+ phakathi koonyana baka-Aron yowudla. Ngumxhesho wenu lowo wexesha elingenammiselo+ kwizizukulwana zenu eminikelweni kaYehova yasemlilweni. Yonke into eyichukumisayo yoba ngcwele.’” 19  Wathetha uYehova kuMoses, esithi: 20  “Nguwo lo umnikelo+ ka-Aron noonyana bakhe abowusondeza kuYehova ngomhla wokuthanjiswa kwakhe:+ isahlulo seshumi se-efa+ yomgubo ocolekileyo ube ngumnikelo wokudla okuziinkozo+ rhoqo, isiqingatha sawo kusasa nesiqingatha sawo ngokuhlwa. 21  Mawenziwe ngeoli epanini.+ Wowuzisa uxovulwe kakuhle. Uyisondeze intlama eyosiwe ngamafutha engumnikelo wokudla okuziinkozo ingamaqhekeza, ibe livumba elithozamisayo kuYehova. 22  Umbingeleli oya kuthanjiswa esikhundleni sakhe phakathi koonyana bakhe,+ wowenza naye. Ngummiselo wexesha elingenammiselo lowo: Koqhunyiselwa ngawo njengomnikelo opheleleyo+ kuYehova. 23  Yaye wonke umnikelo wokudla okuziinkozo wombingeleli+ ufanele ube ngumnikelo opheleleyo. Umele ungadliwa.” 24  Wathetha ngokubhekele phaya uYehova kuMoses, esithi: 25  “Thetha kuAron nakoonyana bakhe, uthi, ‘Nguwo lo umthetho womnikelo wesono:+ Endaweni+ ekuxhelelwa kuyo rhoqo umnikelo otshiswayo woxhelelwa khona umnikelo wesono phambi koYehova. Uyeyona nto ingcwele.+ 26  Umbingeleli owunikelayo ngenxa yesono wowudla.+ Wodliwa endaweni engcwele+ entendelezweni+ yentente yokuhlangana. 27  “‘Yonke into esukuba ichukumisa inyama yawo yoba ngcwele,+ yaye xa nabani na etshiza izambatho ngegazi lawo,+ woyihlamba loo nto ayitshize ngegazi endaweni engcwele.+ 28  Ke sona isitya sodongwe+ osenokuba ubiliswe ngaso masaphulwe. Kodwa ukuba uthe wabiliswa ngesitya sobhedu, simele sikhuculwe size siyalazwe ngamanzi. 29  “‘Yonke into eyindoda phakathi kwababingeleli yowudla.+ Uyeyona nto ingcwele.+ 30  Noko ke, wonke umnikelo wesono ekuziswe inxalenye yegazi lawo+ ententeni yokuhlangana ukuba kucanyagushelwe endaweni engcwele mawungadliwa. Mawutshiswe ngomlilo.

Umbhalo osemazantsi