Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Levitikus 4:1-35

4  Wahlabela mgama uYehova ethetha kuMoses, esithi:  “Thetha koonyana bakaSirayeli, uthi, ‘Ukuba kwenzekile umphefumlo+ wona ngempazamo+ kuyo nayiphi na yezinto uYehova ayalele ukuba zingenziwa, wenza enye kuzo:  “‘Ukuba umbingeleli, umthanjiswa,+ uthe wona+ waza wabazisela ityala abantu, ngoko umele asondeze kuYehova ngenxa yesono sakhe+ asenzileyo ithole lenkomo eliyinkunzi eliphilileyo libe ngumnikelo wesono.  Umele ayizise inkunzi yenkomo emnyangweni wentente yokuhlangana+ phambi koYehova aze abeke isandla sakhe phezu kwentloko yenkunzi yenkomo,+ yaye umele ayixhele inkunzi yenkomo leyo phambi koYehova.  Kwaye umbingeleli, umthanjiswa,+ umele athabathe egazini lenkunzi yenkomo, alizise ententeni yokuhlangana;  yaye umbingeleli umele awuthi nkxu umnwe wakhe+ egazini aze atshize ngenxalenye yegazi elo izihlandlo ezisixhenxe+ phambi koYehova phambi kwekhuselo lendawo engcwele.  Kwaye umbingeleli umele ayiqabe inxalenye yegazi ezimpondweni+ zesibingelelo sesiqhumiso sobulawu phambi koYehova, esisententeni yokuhlangana, aze lonke elinye igazi lenkunzi yenkomo aligalele esisekweni+ sesibingelelo somnikelo otshiswayo, esisemnyango wentente yokuhlangana.  “‘Makawasuse onke amanqatha enkunzi yenkomo yomnikelo wesono, umhlehlo ogubungele amathumbu, namanqatha onke asemathunjini,+  nezintso zombini nenqatha lazo, neliselusendweni. Wona umhlehlo ophezu kwesibindi, wowususa kunye nezintso.+ 10  Makususwe oku njengoko kusenziwa kwinkunzi yenkomo yombingelelo wobudlelane.+ Yaye umbingeleli umele aqhumisele ngawo esibingelelweni somnikelo otshiswayo.+ 11  “‘Kodwa sona isikhumba senkunzi yenkomo nenyama yayo yonke ndawonye nentloko yayo namanqina ayo namathumbu ayo nomswane wayo,+ 12  yonke inkunzi leyo yenkomo umele ayikhuphele ngaphandle kwenkampu+ kwindawo ehlambulukileyo apho kugalelwa khona uthuthu olunamafutha,+ aze ayitshise phezu kweenkuni ngomlilo.+ Mayitshiswe apho kugalelwa khona uthuthu olunamafutha. 13  “‘Ke ukuba indibano iphela yakwaSirayeli ithe yenza impazamo+ kwaza kwafihlakala oko emehlweni ebandla, yenza enye yezinto zonke uYehova ayalele ukuba zingenziwa yaza ke ngoko yaba netyala,+ 14  saziwa isono esenzileyo,+ ngoko ibandla limele lisondeze ithole lenkomo eliyinkunzi libe ngumnikelo wesono lize lilizise phambi kwentente yokuhlangana. 15  Yaye amadoda amakhulu endibano amele abeke izandla zawo phezu kwentloko yenkunzi yenkomo+ phambi koYehova, kwaye inkunzi leyo yenkomo imele ixhelwe phambi koYehova. 16  “‘Ngoko ke umbingeleli, umthanjiswa,+ umele azise inxalenye yegazi lenkunzi yenkomo ententeni yokuhlangana.+ 17  Yaye umbingeleli umele awuthi nkxu umnwe wakhe egazini aze atshize ngalo izihlandlo ezisixhenxe phambi koYehova phambi kwekhuselo.+ 18  Kwaye umele ayiqabe inxalenye yegazi ezimpondweni zesibingelelo+ esiphambi koYehova, esisententeni yokuhlangana; aze lonke elinye igazi aligalele esisekweni sesibingelelo somnikelo otshiswayo,+ esisemnyango wentente yokuhlangana. 19  Umele awasuse onke amanqatha kuwo, aze aqhumisele ngawo esibingelelweni.+ 20  Makenze kule nkunzi yenkomo kanye njengoko enzile kwinkunzi yenkomo yomnikelo wesono. Uya kwenjenjalo nakule; aze umbingeleli abacamagushele,+ bandule ke baxolelwe. 21  Woyikhuphela inkunzi yenkomo ngaphandle kweminquba yenkampu aze ayitshise, kanye njengoko wayitshisayo inkunzi yenkomo yokuqala.+ Ngumnikelo wesono webandla ke lowo.+ 22  “‘Xa kuthe kona isikhulu,+ sathi singaqondanga senza enye yezinto zonke uYehova uThixo waso ayalele ukuba zingenziwa,+ saza ke saba netyala, 23  okanye saziswa ngesono saso esisenzileyo nxamnye nomyalelo,+ ngoko simele sizise njengomnikelo waso itakane lebhokhwe eliliduna,+ eliphilileyo. 24  Yaye simele sibeke isandla saso phezu kwentloko+ yetakane elo lebhokhwe size silixhelele apho kuxhelelwa khona rhoqo umnikelo otshiswayo phambi koYehova.+ Ngumnikelo wesono ke lowo.+ 25  Umbingeleli wocaphula egazini lomnikelo wesono ngomnwe wakhe aze aliqabe ezimpondweni+ zesibingelelo somnikelo otshiswayo, yaye elinye igazi lawo woligalela esisekweni sesibingelelo somnikelo otshiswayo. 26  Uya kuqhumisela ngamanqatha awo onke esibingelelweni njengamanqatha ombingelelo wobudlelane;+ aze umbingeleli asicamagushele ngesono saso,+ sandule ke sixolelwe. 27  “‘Ukuba nawuphi na umphefumlo ebantwini belizwe uthe wona ungaqondanga ngokwenza enye yezinto uYehova ayalele ukuba zingenziwa waza waba netyala,+ 28  okanye waziswa ngesono sawo osenzileyo, ngoko umele uzise njengomnikelo wawo itakane lebhokhwe elilithokazi,+ eliphilileyo, ngenxa yesono sawo osenzileyo. 29  Yaye umele ubeke isandla sawo phezu kwentloko+ yomnikelo wesono uze uwuxhelele umnikelo wesono kwindawo enye neyomnikelo otshiswayo.+ 30  Umbingeleli wocaphula egazini lawo ngomnwe wakhe aze aliqabe ezimpondweni+ zesibingelelo somnikelo otshiswayo, yaye lonke elinye igazi lawo woligalela esisekweni sesibingelelo.+ 31  Wowasusa onke amanqatha awo,+ kanye njengokususwa kwamanqatha ombingelelo wobudlelane;+ aqhumisele ngawo umbingeleli esibingelelweni abe livumba elithozamisayo kuYehova;+ aze umbingeleli awucamagushele, wandule ke uxolelwe.+ 32  “‘Kodwa ukuba uzisa imvana+ njengomnikelo wawo wesono, ufanele uzise imvana elithokazi eliphilileyo.+ 33  Yaye umele ubeke isandla sawo phezu kwentloko yomnikelo wesono uze uyixhele njengomnikelo wesono kwindawo enye nekuxhelelwa kuyo rhoqo umnikelo otshiswayo.+ 34  Umbingeleli wocaphula egazini lomnikelo wesono ngomnwe wakhe aze aliqabe ezimpondweni zesibingelelo somnikelo otshiswayo,+ yaye lonke elinye igazi lawo woligalela esisekweni sesibingelelo. 35  Wowasusa onke amanqatha awo njengokususwa rhoqo kwamanqatha etakane legusha eliyinkunzi lombingelelo wobudlelane, aqhumisele ngawo umbingeleli esibingelelweni phezu kweminikelo kaYehova yasemlilweni;+ aze umbingeleli awucamagushele+ ngesono sawo osenzileyo, wandule ke uxolelwe.+

Umbhalo osemazantsi