Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Levitikus 26:1-46

26  “‘Nize ningazenzeli oothixo abangenaxabiso,+ yaye ningazimiseli umfanekiso oqingqiweyo+ okanye intsika engcwele, yaye ningabeki litye njengomboniso+ ezweni lenu ukuze niqubude kulo;+ ngokuba ndinguYehova uThixo wenu.  Nize nizigcine iisabatha zam,+ niyoyike ingcwele yam. NdinguYehova.  “‘Ukuba niyaqhubeka nihamba emimiselweni yam nize niyigcine imiyalelo yam, niyenze,+  ngokuqinisekileyo ndoninika iziphango zenu zemvula ngexesha lazo elifanelekileyo,+ lize ilizwe lininike ngenene imveliso yalo,+ nemithi yentsimi ivelise iziqhamo zayo.+  Nokubhula kwenu kothi ngokuqinisekileyo kufikelele ekuvunweni kweediliya zenu, kuze kona ukuvunwa kweediliya kufikelele ekuhlwayelweni kwembewu; nidle isonka senu naneliseke+ nize nihlale ezweni lenu ninqabisekile.+  Ndiya kumisa uxolo kwelo lizwe,+ nilale kungabikho bani uningcangcazelisayo;+ ndiwaphelise amarhamncwa enzakalisayo ezweni elo,+ nekrele lingadluli ezweni lenu.+  Niya kuzisukela ngokuqinisekileyo iintshaba zenu,+ ziwe ngenene likrele phambi kwenu.  Isihlanu kuni ngokuqinisekileyo siya kusukela ikhulu, lize ikhulu kuni lisukele ishumi lamawaka, ziwe ngenene likrele iintshaba zenu phambi kwenu.+  “‘Ndiya kuba nani,+ ndiniqhamise, ndinandise,+ ndize ndiwuphumeze umnqophiso wam nani.+ 10  Yaye ngokuqinisekileyo niya kudla amahasa anyakenye,+ nikhuphe amahasa ngaphambi kokudla okutsha. 11  Ndiwumise ngokuqinisekileyo umnquba wam phakathi kwenu,+ yaye umphefumlo wam awusayi kunenyanya.+ 12  Eneneni ndohamba phakathi kwenu, ndibe nguThixo wenu,+ nina nibe ngabantu bam.+ 13  NdinguYehova uThixo wenu, onikhuphileyo ezweni laseYiputa ukuba ningabi ngamakhoboka awo,+ ndazaphula iidyokhwe zenu ndaza ndanihambisa nathi nkqo.+ 14  “‘Noko ke, ukuba nithe anandiphulaphula, anayenza le miyalelo yonke,+ 15  yaye ukuba nithe nayigatya imimiselo yam,+ yaza imiphefumlo yenu yazenyanya izigwebo zam ukuze ningayenzi imiyalelo yam yonke, ngokokude naphule umnqophiso wam,+ 16  ngoko ke, ndothi nam ndinohlwaye ngokuqinisekileyo ngokunizisela ukuphazamiseka ngesifo sephepha+ nangomkhuhlane otshisayo, obangela ukufiphala kwamehlo+ nowethisa umphefumlo amandla.+ Noyihlwayelela ilize imbewu yenu, ekubeni iintshaba zenu ziya kuyidla ngokuqinisekileyo ziyigqibe.+ 17  Ndiya kunichasa ngenene, noyiswe ngokuqinisekileyo ziintshaba zenu;+ baninyathele abanithiyayo,+ nisabe kungekho unisukelayo.+ 18  “‘Ukuba nithe anandiphulaphula, phezu kwako nje oko, ndiya kukongeza ukunibetha kwam izihlandlo ezisixhenxe ngenxa yezono zenu.+ 19  Ndiya kulaphula iqhayiya lamandla enu, izulu lenu ndilenze libe njengentsimbi+ nomhlaba wenu ube njengobhedu. 20  Achithelwe ilize amandla enu, ekubeni umhlaba wenu ungayi kuninika imveliso yawo,+ nemithi yomhlaba inganiniki iziqhamo zayo.+ 21  “‘Kodwa ukuba nithe naqhubeka nihamba ngokuchasene nam naza anavuma ukundiphulaphula, ndiya kuzongeza kwakhona izibetho zam kuni izihlandlo ezisixhenxe ngokwezono zenu.+ 22  Ndiya kuthumela amarhamncwa asendle phakathi kwenu,+ aya kuthi ngokuqinisekileyo anihluthe abantwana benu,+ aqwenge nezilwanyana zenu zasekhaya, alinciphise inani lenu, neendlela zenu ziphanziswe.+ 23  “‘Noko ke, ukuba nithe phezu kwazo nje ezi zinto anavuma ukulungiswa ndim+ naza nahamba ngokuchasene nam, 24  mna, ewe, mna lo, ndohamba ngokuchasene nani;+ ndize mna, mna lo kanye, ndinibethe izihlandlo ezisixhenxe ngenxa yezono zenu.+ 25  Ngokuqinisekileyo ndiya kunizisela ikrele eliya kuwuphindezelela+ umnqophiso;+ yaye niya kuthi nihlanganisene ezixekweni zenu, ndithumele ngokuqinisekileyo indyikitya yokufa phakathi kwenu,+ ninikelwe esandleni sotshaba.+ 26  Ekuyaphuleni kwam intonga ekujingiswa kuyo izonka ezibusazinge,+ abafazi abalishumi baya kusibhaka isonka senu eontini enye baze basibuyise isonka senu besilinganisile;+ nidle kodwa ninganeli.+ 27  “‘Noko ke, ukuba nithe anandiphulaphula sekunjalo naza nahamba ngokuchasene nam,+ 28  nam ndohamba ngokuchasene nani ndinobushushu,+ ndize mna, ewe, mna lo, ndinibethe izihlandlo ezisixhenxe ngenxa yezono zenu.+ 29  Nothi ke ngoko nidle inyama yoonyana benu, nidle nenyama yeentombi zenu.+ 30  Ndozitshabalalisa ngokuqinisekileyo iindawo zenu eziphakamileyo ezingcwele,+ ndizinqumle iziganga zenu zeziqhumiso ndize ndizibeke izidumbu zenu phezu kwezidumbu zezithixo zenu ezinezothe;+ yaye umphefumlo wam uya kusuka unenyanye.+ 31  Kwaye eneneni izixeko zenu ndiya kuzinikela ekreleni+ ndize ndiziphanzise iingcwele zenu,+ ndingaweva namavumba enu athozamisayo.+ 32  Ndiya kuliphanzisa ilizwe lenu,+ zisuke iintshaba zenu ezihleliyo kulo zithi manga zakulijonga.+ 33  Ndonichithachitha phakathi kweentlanga,+ ndikhuphe ikrele lam esingxotyeni salo emva kwenu;+ liphanziswe ilizwe lenu,+ nezixeko zenu zibe ngamanxuwa aphanzileyo. 34  “‘Liya kuthi ngelo xesha libuyekeze iisabatha zalo ilizwe ngayo yonke imihla yokuphanza kwalo, ngoxa nina niya kube nisezweni leentshaba zenu. Iya kube iyisabatha ezweni ngelo xesha, lizibuyekeze iisabatha zalo ilizwe.+ 35  Yonke imihla yokuphanza kwalo yoba yisabatha kulo, ekubeni lingabanga nayo isabatha ebudeni beesabatha zenu ngoxa nanihlala kulo. 36  “‘Abaseleyo kuni,+ ngokuqinisekileyo ndiya kubazisela ubuphakuphaku ezintliziyweni zabo emazweni eentshaba zabo; bagxothwe kukurhashaza kwegqabi eliphetshethwayo, baze eneneni basabe ngathi basaba ikrele, bawe kungekho ubasukelayo.+ 37  Bakhubeke omnye komnye ngokungathi baphambi kwekrele kungekho ubasukelayo, yaye anisayi kuba nawo amandla okuma nixhathisile phambi kweentshaba zenu.+ 38  Niya kutshabalala phakathi kweentlanga,+ lize linidle linigqibe ilizwe leentshaba zenu. 39  Abaseleyo kuni, baya kubola baphele+ emazweni eentshaba zenu ngenxa yesiphoso sabo. Ewe, nangenxa yesiphoso sooyise,+ baya kubola baphele kunye nabo. 40  Yaye ngokuqinisekileyo baya kusivuma isiphoso sabo+ nesiphoso sooyise ekungathembekini kwabo abaye baziphatha ngako ngokungathembeki kum, ewe, ekuhambeni kwabo ngokuchasene nam.+ 41  Ndaza ke, mna, ndahamba ngokuchasene nabo,+ ndabazisa ezweni leentshaba zabo.+ “‘Mhlawumbi ngelo xesha iya kuthobeka+ intliziyo yabo engalukanga,+ baze ngalo elo xesha basihlawulele isiphoso sabo. 42  Ndize ke ngenene ndiwukhumbule umnqophiso wam noYakobi;+ ndiwukhumbule nomnqophiso wam noIsake+ kwanomnqophiso wam noAbraham,+ nelizwe ndilikhumbule. 43  Kuba ngethuba lokushiywa kwelizwe ngabo lisenkangala lalizihlawula iisabatha zalo+ ngoxa laliphanzile bengekho bona, yaye nabo ngokwabo babesihlawulela isiphoso sabo,+ ngenxa kanye yokuba, bezigatyile izigwebo zam,+ yaza nemiphefumlo yabo yayenyanya imimiselo yam.+ 44  Kanti ke sekunjalo, ngoxa besezweni leentshaba zabo, ngokuqinisekileyo andiyi kubagatya+ okanye ndibenyanye+ ngokokude ndibatshabalalise, ndaphule umnqophiso wam+ nabo; kuba ndinguYehova uThixo wabo. 45  Ndiya kuthi ngenxa yabo ndiwukhumbule umnqophiso wamanyange+ endawakhupha ezweni laseYiputa emehlweni eentlanga,+ ukuba ndibe nguThixo wabo. NdinguYehova.’” 46  Yiyo leyo imimiselo nezigwebo+ nemithetho awayimisayo uYehova phakathi kwakhe noonyana bakaSirayeli eNtabeni yaseSinayi ngoMoses.+

Umbhalo osemazantsi