Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Levitikus 25:1-55

25  Wathetha ngokubhekele phaya uYehova kuMoses eNtabeni yaseSinayi, esithi:  “Thetha koonyana bakaSirayeli, uthi kubo, ‘Xa nithe ekugqibeleni nafika kulo ilizwe endininika lona,+ lothi ke ngoko ilizwe elo ligcine isabatha kuYehova.+  Woyihlwayela ngembewu iminyaka emithandathu intsimi yakho, usithene isidiliya sakho iminyaka emithandathu, uze uyihlanganise imveliso yelizwe.+  Kodwa ngonyaka wesixhenxe kobakho isabatha yophumlo olupheleleyo elizweni,+ isabatha kuYehova. Uze ungayihlwayeli ngembewu intsimi yakho, ungasitheni nesidiliya sakho.  Ungawuvuni ummilela wesivuno sakho, neediliya zomdiliya wakho ongathenwanga uze ungazibuthi. Yoba ngunyaka wesabatha yophumlo olupheleleyo elizweni.  Isabatha yelizwe yoba kukudla kuni, kuwe nakwikhoboka lakho nakwikhobokazana lakho nakumqeshwa wakho nakumfiki ophambukele kuwe,  nakwisilwanyana sakho sasekhaya nakumarhamncwa asezweni lakho. Yonke imveliso yalo yoba kukudla.  “‘Uze uzibalele iisabatha ezisixhenxe zeminyaka, iminyaka esixhenxe ephindwe kasixhenxe, ize imihla yezo sabatha zisixhenxe zeminyaka ibe yiminyaka engamashumi amane anesithoba.  Uze uvakalise isandi esikhulu sesigodlo+ ngenyanga yesixhenxe ngolweshumi enyangeni leyo;+ ngomhla wocamagushelo+ nosivakalisa isigodlo ezweni lenu lonke. 10  Nimele niwungcwalise unyaka wamashumi amahlanu, nibhengeze inkululeko ezweni kubemi balo bonke.+ Woba yiNtlokoma+ kuni, yaye ngamnye kuni umele abuyele elifeni lakhe nasentsatsheni yakhe.+ 11  Woba yiNtlokoma kuni unyaka lowo wamashumi amahlanu.+ Nize ningahlwayeli mbewu yaye ningawuvuni ummilela kwaye ningazibuthi neediliya zomdiliya ongathenwanga.+ 12  Kuba iya kube iyiNtlokoma. Ifanele ibe yinto engcwele kuni. Ningakudla oko ilizwe likuvelisayo entsimini.+ 13  “‘Ngalo nyaka weNtlokoma ngamnye kuni ufanele abuyele elifeni lakhe.+ 14  Xa nithe narhweba ngokuthengiselana okanye wathenga kwisinxulumani sakho, musani ukwenzana bubi.+ 15  Wothenga wena kwisinxulumani sakho ngokwenani leminyaka emva kweNtlokoma; sokuthengisela sona ngokwenani leminyaka yezilimo.+ 16  Wolandisa ixabiso lentengo ngokobuninzi benani leminyaka,+ aze alinciphise ixabiso lentengo ngokobumbalwa beminyaka, kuba wothengisa kuwe ngokwenani lezilimo. 17  Uze ungasenzi bubi isinxulumani sakho,+ umoyike uThixo wakho,+ ngokuba ndinguYehova uThixo wenu.+ 18  Ngoko nize niyiphumeze imimiselo yam, nizigcine izigwebo zam, nizenze. Niya kwandula ke nihlale kulo ilizwe ninqabisekile.+ 19  Yaye ngenene nalo ilizwe liya kuvelisa iziqhamo zalo,+ nidle naneliseke, nihlale kulo ninqabisekile.+ 20  “‘Kodwa ukuba kwenzekile nathi: “Sodla ntoni na ngonyaka wesixhenxe ekubeni siya kube singahlwayeli mbewu kwaye singahlanganisi zilimo?”+ 21  ndothi ke ndiyiyalele intsikelelo yam ukuba ibe kuni ngonyaka wesithandathu, ize inivelisele izilimo zeminyaka emithathu.+ 22  Nohlwayela imbewu ngonyaka wesibhozo, nidle amahasa kude kube ngunyaka wesithoba. Nodla amahasa kude kuvunwe izilimo zawo. 23  “‘Ilizwe ze kungathengiswa ngalo ngonaphakade,+ kuba eli lizwe lelam.+ Nina ke ningabaphambukeli nabafiki ngokwembono yam.+ 24  Ezweni ke lonke elililifa lenu nifanele nilinike ilizwe ilungelo lokuthengwa kwakhona.+ 25  “‘Xa athe umzalwana wakho wahlwempuzeka waza wathengisa ngenxalenye yelifa lakhe, makeze umhlawuleli ohlobene ngokusondeleyo naye aze ayithenge kwakhona loo nto ayithengisileyo umzalwana wakhe.+ 26  Ukuba ke ubani akanaye umhlawuleli size isandla sakhe sifumane inzuzo eyanele intlawulelo yayo, 27  wobala iminyaka esusela ekuyithengiseni kwakhe aze abuyisele imali eseleyo kuloo mntu wamthengiselayo, abuyele elifeni lakhe.+ 28  “‘Kodwa ukuba isandla sakhe asikufumani okwaneleyo kokuyibuyisela, yoqhubeka isesandleni somthengi loo nto ayithengisileyo de kube ngonyaka weNtlokoma;+ iya kuphuma ngeNtlokoma, aze abuyele elifeni lakhe.+ 29  “‘Ukuba umntu uthengise ngendlu yokuhlala esesixekweni esibiyelwe ngodonga, woqhubeka enalo ilungelo lentlawulelo de kuphele unyaka ukususela ngexesha lokuyithengisa kwakhe; uya kuqhubeka enelungelo lentlawulelo+ unyaka wonke. 30  Kodwa ukuba ayithengwanga kwakhona de kwaphela unyaka, yothi indlu leyo esesixekweni esibiyelwe ngodonga ihlale iyimpahla yomthengi ngonaphakade kuse ezizukulwaneni zakhe. Ayiyi kuphuma ngeNtlokoma. 31  Noko ke, zona izindlu zasemizaneni engabiyelwanga ngodonga zifanelwe zigqalwe njengenxalenye yentsimi yelizwe. Ziya kuhlala zinalo ilungelo lentlawulelo,+ yaye ziya kuphuma ngeNtlokoma.+ 32  “‘Ngokuphathelele izixeko zabaLevi nezindlu zezixeko zelifa labo,+ abaLevi baya kuba nelungelo lokuzikhulula ngentlawulelo kuse kwixesha elingenammiselo.+ 33  Yaye ukuba impahla yomLevi, indlu ethengisiweyo esixekweni esililifa lakhe, ayithengwanga kwakhona, yophuma ngeNtlokoma;+ ngokuba izindlu zezixeko zabaLevi zililifa labo phakathi koonyana bakaSirayeli.+ 34  Ngaphezu koko, umhlaba wedlelo+ lezixeko zabo mawungathengiswa, ngokuba ulilifa labo kuse kwixesha elingenammiselo. 35  “‘Xa athe umzalwana wakho wahlwempuzeka waza waphelelwa yimali ekunye nawe,+ umele umxhase.+ Makahlale nawe njengomphambukeli nomfiki,+ ukuze aphile. 36  Musa ukuthabatha nzala kuye okanye ufune inzuzo enkulu,+ kunoko umele umoyike uThixo wakho;+ aphile umzalwana wakho kuwe. 37  Ungambizi nzala ngemali omnika yona,+ yaye ungamniki ukudla kwakho ngenxa yenzuzo enkulu. 38  NdinguYehova uThixo wenu, onikhuphileyo ezweni laseYiputa ukuze ndininike ilizwe lakwaKanan,+ ndize ndibe nguThixo wenu.+ 39  “‘Xa athe umzalwana wakho wahlwempuzeka ekunye nawe waza wazithengisa kuwe,+ uze ungamsebenzisi njengekhobokha.+ 40  Woba njengomqeshwa,+ njengomfiki kuwe. Wokukhonza kude kube ngunyaka weNtlokoma. 41  Andule ke aphume kuwe, yena noonyana bakhe abakunye naye, abuyele entsatsheni yakhe, abuyele kwilifa lookhokho bakhe.+ 42  Kuba ngamakhoboka am lawo endiwakhuphileyo ezweni laseYiputa.+ Mabangazithengisi njengokuthengiswa kwekhoboka. 43  Uze ungamcinezeli ngobuzwilakhe,+ umele woyike uThixo wakho.+ 44  Ikhoboka lakho nekhobokazana lakho malibe lelasezintlangeni ezinijikelezileyo, ningalithenga kuzo ikhoboka nekhobokazana. 45  Kwanakoonyana babafiki abaphambukele kuni,+ ningathenga kubo, nakwiintsapho zabo ezikuni abazizalele ezweni lenu; zoba lilifa lenu. 46  Yaye nimele nibadlulisele koonyana benu njengelifa labo ukuze bahlale belilifa lenu ukusa kwixesha elingenammiselo.+ Ningabasebenzisa bona njengabasebenzi benu, kodwa nina nabazalwana benu, oonyana bakaSirayeli, nize ningacinezelani ngobuzwilakhe.+ 47  “‘Kodwa ukuba sithe isandla somphambukeli okanye somfiki satyeba ekuwe, waza yena umzalwana wakho wahlwempuzeka ekunye naye, wazithengisa kumphambukeli okanye kumfiki lowo okuwe, okanye kwilungu lentsapho yomphambukeli, 48  woqhubeka enalo ilungelo lentlawulelo,+ emva kokuzithengisa kwakhe.+ Omnye wabazalwana bakhe angamthenga kwakhona.+ 49  Nokuba nguyisekazi okanye unyana kayisekazi angamthenga kwakhona, okanye nasiphi na isalamane segazi senyama yakhe,+ entsatsheni yakowabo, singamthenga kwakhona. “‘Okanye ukuba isandla sakhe sithe satyeba, angazithenga kwakhona yena ngokwakhe.+ 50  Umele abale kunye nomthengi lowo, bathabathele kunyaka wokuzithengisa kwakhe kuye kuse kunyaka weNtlokoma,+ ukuze imali yokuzithengisa kwakhe ilingane nenani leminyaka leyo.+ Wothi ke aqhubeke esebenza kuye njengomqeshwa.+ 51  Ukuba isemininzi iminyaka, woyinciphisa ngokuyihlawulela ngemali athengwe ngayo. 52  Kodwa ukuba kusele iminyaka embalwa kuphela ukusa kunyaka weNtlokoma,+ umele ke azibalele. Wokhupha intlawulelo yakhe ngokweminyaka leyo eseleyo. 53  Woqhubeka enjengomqeshwa kuye+ unyaka nonyaka. Aze angamcinezeli ngobuzwilakhe+ phambi kwamehlo akho. 54  Kodwa ke, ukuba akakwazi ukuzithenga kwakhona ngayo le ndlela, uya kuphuma ngonyaka weNtlokoma,+ yena kunye noonyana bakhe abakunye naye. 55  “‘Ngokuba oonyana bakaSirayeli bangamakhoboka am.+ Ngamakhoboka am endawakhupha ezweni laseYiputa.+ NdinguYehova uThixo wenu.+

Umbhalo osemazantsi