Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Levitikus 23:1-44

23  Wahlabela mgama uYehova ethetha kuMoses, esithi:  “Thetha koonyana bakaSirayeli, uthi kubo, ‘Imithendeleko kaYehova yamaxesha amisiweyo+ enifanele niyibhengeze+ iziindibano ezingcwele. Yiyo le imithendeleko yam yamaxesha amisiweyo:  “‘Nosebenza iintsuku ezintandathu, kodwa ngosuku lwesixhenxe yisabatha yophumlo olupheleleyo,+ indibano engcwele. Nize ningenzi naluphi na uhlobo lomsebenzi ngalo. Yoba yisabatha kaYehova kwiindawo zonke enihlala kuzo.+  “‘Yiyo le imithendeleko kaYehova yamaxesha amisiweyo,+ iindibano ezingcwele,+ enifanele nizibhengeze ngamaxesha azo amisiweyo:+  Ngenyanga yokuqala, ngosuku lweshumi elinesine enyangeni+ leyo, phakathi kweengokuhlwa ezimbini, yoba yipasika+ kaYehova.  “‘Ngosuku lweshumi elinesihlanu enyangeni leyo yoba ngumthendeleko kaYehova wamaqebengwana angenagwele.+ Kangangeentsuku ezisixhenxe nodla amaqebengwana angenagwele.+  Ngosuku lokuqala noba nendibano engcwele.+ Nize ningenzi naluphi na uhlobo lomsebenzi onzima.  Kunoko nimele nisondeze umnikelo wasemlilweni kuYehova iintsuku ezisixhenxe. Ngosuku lwesixhenxe yoba yindibano engcwele. Nize ningenzi naluphi na uhlobo lomsebenzi onzima.’”  Waqhubeka uYehova ethetha kuMoses, esithi: 10  “Thetha koonyana bakaSirayeli, uthi kubo, ‘Xa nithe ekugqibeleni nafika kulo ilizwe endininika lona, navuna isivuno salo, nimele nizise kumbingeleli isithungu sentlahlela+ yesivuno senu. 11  Umele asitshangatshangise+ isithungu eso phambi koYehova ukuze sinikholekise. Wositshangatshangisa nangosuku lwasemva kwesabatha. 12  Yaye ngawo lo mhla wokutshangatshangiswa kwesithungu nize ninikele ngetakane legusha eliyinkunzi eliphilileyo, elimnyaka mnye, libe ngumnikelo otshiswayo kuYehova; 13  nomnikelo wokudla okuziinkozo ozizahlulo ezibini zesishumi se-efa zomgubo ocolekileyo ogalelwe ioli, ube ngumnikelo wasemlilweni kuYehova, ivumba elithozamisayo; nomnikelo othululwayo osisahlulo sesine sehin yewayini. 14  Nize ningadli sonka nalukhozo lugcadiweyo nalukhozo lutsha+ de kube lolu suku kanye, lokuzisa kwenu umnikelo kaThixo wenu. Yoba ngummiselo wenu ke lowo ezizukulwaneni zenu kwiindawo zonke enihlala kuzo kude kuse kwixesha elingenammiselo. 15  “‘Nize nizibalele iisabatha ezisixhenxe,+ ezipheleleyo, nithabathela kusuku lwasemva kwesabatha, ngomhla wokuzisa kwenu isithungu somnikelo otshangatshangiswayo. 16  Nifanele nibale iintsuku ezingamashumi amahlanu,+ ukusa kusuku lwasemva kwesabatha yesixhenxe, yaye nimele nisondeze umnikelo wokudla okuziinkozo ezintsha+ kuYehova. 17  Nize nizise izonka ezibini+ zomnikelo otshangatshangiswayo ezivela kwiindawo enihlala kuzo. Zifanele zibe zezezahlulo ezibini zesishumi se-efa yomgubo ocolekileyo. Ziya kubhakwa zinegwele,+ zibe yintlahlela kuYehova.+ 18  Ndawonye nezonka ezo nize nisondeze iinkunzi zeemvana eziphilileyo zibe sixhenxe,+ ezinonyaka ubudala, nethole lenkomo eliyinkunzi libe linye neenkunzi zeegusha zibe mbini. Ziya kuba ngumnikelo otshiswayo kuYehova ndawonye neminikelo yazo yokudla okuziinkozo neminikelo yazo ethululwayo, eya kuba ngumnikelo wasemlilweni, olivumba elithozamisayo kuYehova. 19  Nize ninikele netakane lebhokhwe libe linye,+ libe ngumnikelo wesono, neenkunzi ezimbini zeemvana, ezinonyaka ubudala, zibe ngumbingelelo wobudlelane.+ 20  Wozitshangatshangisa+ umbingeleli ndawonye nezonka eziziintlahlela, zibe ngumnikelo otshangatshangiswayo phambi koYehova, zona neenkunzi ezo zimbini zemvana. Zoba yinto engcwele kuYehova, zibe zezombingeleli.+ 21  Nimele nenze isibhengezo+ ngalo lona olu suku; nibe nendibano engcwele. Nize ningenzi naluphi na uhlobo lomsebenzi onzima. Ngummiselo wenu lowo ezizukulwaneni zenu kwiindawo zonke enihlala kuzo kude kuse kwixesha elingenammiselo. 22  “‘Ekuvuneni kwenu isivuno selizwe lenu, uze ungavuni ngokupheleleyo ekupheleni kwentsimi yakho, yaye ungayibhikici intsimi yakho.+ Ufanele ushiyele oxhwalekileyo+ nomphambukeli.+ NdinguYehova uThixo wakho.’” 23  Wahlabela mgama uYehova ethetha kuMoses, esithi: 24  “Thetha koonyana bakaSirayeli, uthi, ‘Ngenyanga yesixhenxe,+ ngolokuqala enyangeni leyo, noba nophumlo olupheleleyo, isikhumbuzo sesandi sexilongo,+ indibano engcwele.+ 25  Nize ningenzi naluphi na uhlobo lomsebenzi onzima, yaye nimele nisondeze umnikelo wasemlilweni kuYehova.’” 26  Wathetha uYehova ngokubhekele phaya kuMoses, esithi: 27  “Noko ke, ngolweshumi kule nyanga yesixhenxe yoba lusuku locamagushelo.+ Noba nendibano engcwele, yaye nimele niyixhwalekise imiphefumlo yenu+ nize nisondeze umnikelo+ wasemlilweni kuYehova. 28  Nize ningenzi naluphi na uhlobo lomsebenzi ngalo olu suku, kuba lusuku locamagushelo, lokunicamagushela+ phambi koYehova uThixo wenu; 29  kuba wonke umphefumlo osukuba ungazixhwalekisi ngalo olu suku wonqunyulwa phakathi kwabantu bakowawo.+ 30  Nawuphi na umphefumlo owenza naluphi na uhlobo lomsebenzi ngalo olu suku, ndowutshabalalisa loo mphefumlo phakathi kwabantu bakowawo.+ 31  Nize ningenzi naluphi na uhlobo lomsebenzi.+ Ngummiselo wenu lowo ezizukulwaneni zenu kwiindawo zonke enihlala kuzo kude kuse kwixesha elingenammiselo. 32  Yisabatha yophumlo olupheleleyo kuni,+ yaye nimele niyixhwalekise+ imiphefumlo yenu ngolwesithoba enyangeni leyo, ngokuhlwa. Noyigcina isabatha leyo kususela ngokuhlwa kude kube ngokuhlwa.” 33  Waqhubeka uYehova ethetha kuMoses, esithi: 34  “Thetha koonyana bakaSirayeli, uthi, ‘Ngosuku lweshumi elinesihlanu kule nyanga yesixhenxe yoba ngumthendeleko weminquba weentsuku ezisixhenxe kuYehova.+ 35  Ngosuku lokuqala yindibano engcwele. Nize ningenzi naluphi na uhlobo lomsebenzi onzima. 36  Kangangeentsuku ezisixhenxe nosondeza umnikelo wasemlilweni kuYehova. Ngosuku lwesibhozo nifanele nibe nendibano engcwele,+ yaye nimele nisondeze umnikelo wasemlilweni kuYehova. Yoba yindibano engcwele. Nize ningenzi naluphi na uhlobo lomsebenzi onzima. 37  “‘Yiyo leyo imithendeleko kaYehova yamaxesha amisiweyo+ enifanele niyibhengeze njengeendibano ezingcwele,+ zokusondeza umnikelo wasemlilweni+ kuYehova: umnikelo otshiswayo+ nomnikelo wokudla okuziinkozo+ wombingelelo neminikelo ethululwayo+ ngokocwangciso lwemihla yayo, 38  ngaphandle kweesabatha zikaYehova+ nangaphandle kwezipho zenu+ nangaphandle kweminikelo yenu yonke yesibhambathiso+ nangaphandle kweminikelo yenu yonke yokuzithandela,+ enifanele niyinikele kuYehova. 39  Kodwa ke, ngosuku lweshumi elinesihlanu enyangeni yesixhenxe, nakuba niyihlanganisile imveliso yelizwe, nize nibhiyozele umthendeleko+ kaYehova iintsuku ezisixhenxe.+ Ngosuku lokuqala luphumlo olupheleleyo nangosuku lwesibhozo luphumlo olupheleleyo.+ 40  Nize nizithabathele ngosuku lokuqala iziqhamo zemithi emihle,+ amagqabi emithi yesundu namasebe emithi eshinyeneyo nemingcunube yasentlanjeni, nibe nemihlali+ phambi koYehova uThixo wenu iintsuku ezisixhenxe. 41  Lo mthendeleko nowubhiyozela uYehova iintsuku ezisixhenxe ngonyaka.+ Lowo woba ngummiselo wenu ezizukulwaneni zenu kuse kwixesha elingenammiselo, nowubhiyozela ngenyanga yesixhenxe. 42  Nohlala eminqubeni iintsuku ezisixhenxe.+ Yonke inzalelwane yakwaSirayeli yohlala eminqubeni,+ 43  ukuze zazi izizukulwana zenu+ ukuba ndabahlalisa oonyana bakaSirayeli eminqubeni ekubakhupheni kwam ezweni laseYiputa.+ NdinguYehova uThixo wenu.’” 44  Wabaxelela ke uMoses oonyana bakaSirayeli ngale mithendeleko+ kaYehova yamaxesha amisiweyo.

Umbhalo osemazantsi