Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Levitikus 22:1-33

22  Wathetha ngokubhekele phaya uYehova kuMoses, esithi:  “Thetha kuAron nakoonyana bakhe, ukuba bazahlule ezintweni ezingcwele zoonyana bakaSirayeli baze bangalihlambeli igama lam elingcwele+ ezintweni abazingcwalisayo kum.+ NdinguYehova.  Yithi kubo, ‘Ezizukulwaneni zenu, nawuphi na umntu ongowenzala yenu, othi engahlambulukanga,+ asondele ezintweni ezingcwele, abazingcwalisayo oonyana bakaSirayeli kuYehova, loo mphefumlo mawunqunyulwe ungabikho phambi kwam. NdinguYehova.  Umntu wenzala ka-Aron, osukuba eneqhenqa+ okanye ebhobhoza,+ makangadli ezintweni ezingcwele ade ahlambuluke,+ nalowo uchukumisa nabani na ongahlambulukanga ngenxa yomphefumlo oswelekileyo+ okanye indoda ephuma amadlozi,+  nomntu ochukumisa nayiphi na into enyakazelayo engahlambulukanga kuye+ okanye ochukumisa umntu ongahlambulukanga nangayiphi na indlela.+  Umphefumlo osukuba uyichukumisa nantoni na enjalo woba ngongahlambulukanga kude kuhlwe yaye awumele udle nantoni na ezintweni ezingcwele, kodwa umele uhlambe umzimba wawo ngamanzi.+  Lakutshona ilanga, uya kuhlambuluka, yaye emva koko ungadla ezintweni ezingcwele, ngokuba sisonka sawo.+  Into ezifeleyo neqwengwe ngamarhamncwa mawungayidli, uzenze ongahlambulukanga ngayo.+ NdinguYehova.  “‘Mabayigcine imbopheleleko yabo kum, bangazithwalisi isono ngayo baze bafe ngayo,+ ngokuba beyihlambele yona. NdinguYehova obangcwalisayo. 10  “‘Makungabikho namnye owasemzini odla into engcwele.+ Umfiki ohlala kunye nombingeleli nongumqeshwa makangayidli into engcwele. 11  Kodwa xa athe umbingeleli wathenga umphefumlo, waba yintengo yemali yakhe, yena lowo angadla kuyo. Amakhoboka azalelwe endlwini yakhe, nawo angasidla isonka sakhe.+ 12  Ukuba intombi yombingeleli ithe yendela kwindoda yasemzini, mayingadli emnikelweni wezinto ezingcwele. 13  Kodwa ukuba intombi yombingeleli ithe yaba ngumhlolokazi okanye yaqhawula umtshato ingazalanga, yaza yabuyela endlwini kayise njengasebutsheni bayo,+ ingadla esonkeni sikayise;+ kodwa owasemzini makangadli konke konke kuso. 14  “‘Ukuba ke umntu uthe wayidla into engcwele ngempazamo,+ umele ongeze isahlulo sesihlanu+ sayo kuyo aze ayinike umbingeleli loo nto ingcwele. 15  Maze ke ngoko bangazihlambeli izinto ezingcwele zoonyana bakaSirayeli, ezo banokuzinikela kuYehova,+ 16  baze ngaloo ndlela babathwalise isohlwayo setyala ngenxa yokudla kwabo izinto zabo ezingcwele; ngokuba ndinguYehova obangcwalisayo.’” 17  Waqhubeka uYehova ethetha kuMoses, esithi: 18  “Thetha kuAron nakoonyana bakhe nakoonyana bonke bakaSirayeli, uthi kubo, ‘Nawuphi na umntu wendlu kaSirayeli okanye umphambukeli okwaSirayeli osukuba esondeza umnikelo wakhe,+ enoba ngowaso nasiphi na isibhambathiso+ sakhe okanye ngumnikelo wokuzithandela,+ awunikela kuYehova njengomnikelo otshiswayo, 19  ukuze unizisele inkoliseko+ umele ube liduna eliphilileyo+ lasemhlambini, nokuba leletakane legusha, nokuba lelebhokhwe. 20  Nantoni na enesiphene nize ningayisondezi,+ ngokuba ayisayi kunizisela inkoliseko. 21  “‘Xa athe umntu wasondeza umbingelelo wobudlelane+ kuYehova ukuba ube ngowentlawulo yesibhambathiso+ okanye ube ngumnikelo wokuzithandela, ufanele ube ngophilileyo wasemhlambini weenkomo okanye emhlambini wezimvu, ukuze ukholeke. Uze ungabi nasiphene konke konke. 22  Into eyimfama okanye eyaphukileyo okanye enenxeba okanye enentsumpa okanye enokhwekhwe okanye enesitshanguba,+ nize ningasondezi nanye yezi kuYehova, yaye ningenzi ngazo umnikelo wasemlilweni+ esibingelelweni kuYehova. 23  Inkunzi yenkomo okanye igusha enelungu elide gqitha okanye elifutshane gqitha,+ ungenza ngayo umnikelo wokuzithandela; kodwa awuyi kwamkelwa ngenkoliseko ukuba ngowesibhambathiso. 24  Kodwa enamasende+ acudisiweyo okanye atyunyuziweyo okanye aqhawuliweyo okanye anqunyuliweyo nize ningayisondezi kuYehova, yaye ezweni lenu nize ninganikeli ngazo. 25  Nayiphi na yezi zinto evela esandleni sowasemzini nize ningayisondezi njengesonka soThixo wenu, ngokuba ukonakala kwazo kukuzo. Zinesiphene.+ Aziyi kunizisela inkoliseko.’”+ 26  Wathetha uYehova ngokubhekele phaya kuMoses, esithi: 27  “Ukuba kuthe kwazalwa inkunzi yenkomo okanye itakane legusha eliyinkunzi okanye ibhokhwe, yohlala iintsuku ezisixhenxe ingaphantsi kukanina,+ kodwa ukususela kusuku lwesibhozo kuse phambili iya kwamkelwa ngenkoliseko ukuba kwenziwe umnikelo ngayo, umnikelo wasemlilweni kuYehova. 28  Inkunzi yenkomo negusha, nize ningayixheli ngamini-nye netakane layo.+ 29  “Ukuba nithe nabingelela umbingelelo wombulelo kuYehova,+ nifanele niwubingelele ukuze nizuze inkoliseko ngawo. 30  Ufanele udliwe kwangolo suku.+ Nize ningashiyi nto kuwo kude kuse.+ NdinguYehova. 31  “Nize niyigcine imiyalelo yam, niyenze.+ NdinguYehova. 32  Nize ningalihlambeli igama lam elingcwele,+ yaye ndimele ndingcwaliswe phakathi koonyana bakaSirayeli.+ NdinguYehova oningcwalisayo,+ 33  Lowo unikhuphileyo ezweni laseYiputa ukuze ndibe nguThixo wenu.+ NdinguYehova.”

Umbhalo osemazantsi