Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Levitikus 20:1-27

20  Wahlabela mgama uYehova ethetha kuMoses, esithi:  “Yithi koonyana bakaSirayeli, ‘Nawuphi na umntu koonyana bakaSirayeli, naye nawuphi na umphambukeli ophambukele kwaSirayeli, othe wanikela nayiphi na yenzala yakhe kuMoleki,+ makabulawe afe. Abantu belizwe eli bafanele bamgibisele ngamatye afe.  Ke mna ndiya kumchasa loo mntu, ndize ndimnqumle phakathi kwabantu bakowabo,+ kuba eyinikele kuMoleki inxalenye yenzala yakhe ukuze ayenze inqambi indawo yam engcwele+ aze alihlambele igama lam elingcwele.+  Ukuba bathe abantu belizwe elo bawafihla ngabom amehlo abo kuloo mntu ekunikeleni kwakhe nayiphi na inxalenye yenzala yakhe kuMoleki, abambulala,+  ngoko ke, mna, ndomchasa ngokuqinisekileyo loo mntu nentsapho yakhe,+ ndize ngenene ndimnqumle phakathi kwabantu bakowabo, yena nabo bonke abamthelelayo ekubeni neentlobano zokuziphatha okubi+ noMoleki.  “‘Wona umphefumlo othe waphethukela kwabaneshologu+ nakubaxeli-ziganeko kwangaphambili+ ukuze ube neentlobano zokuziphatha okubi kunye nabo, ndowuchasa ngokuqinisekileyo loo mphefumlo ndize ndiwunqumle phakathi kwabantu bakowawo.+  “‘Zingcwaliseni nibe ngcwele,+ ngokuba ndinguYehova uThixo wenu.  Yaye nize niyigcine imimiselo yam, niyenze.+ NdinguYehova oningcwalisayo.+  “‘Ukuba uthe nawuphi na umntu waqalekisa uyise nonina,+ makabulawe afe.+ Nguyise nonina abo abaqalekisileyo. Igazi lakhe liphezu kwakhe.+ 10  “‘Indoda ekrexeza nomfazi wenye indoda ikrexeze nomfazi wedlelane layo.+ Makabulawe afe umkrexezi lowo, kwanomkrexezikazi.+ 11  Indoda esukuba ilala nomkayise ibutyhilile ubuze bukayise.+ Mababulawe bafe bobabini. Igazi labo liphezu kwabo. 12  Indoda esukuba ilala nomolokazana wayo, mababulawe bafe bobabini.+ Bakuhlambele oko kukokwemvelo. Igazi labo liphezu kwabo.+ 13  “‘Ukuba ithe indoda yalala nendoda njengokuba kulalwa nomfazi, bobabini benze into ecekisekayo.+ Mababulawe bafe. Igazi labo liphezu kwabo. 14  “‘Indoda esukuba ithabatha ibhinqa kunye nonina, yihambo evakalala leyo.+ Mayitshiswe ngomlilo yona kunye nabo,+ ukuze kungaqhubeki kukho ihambo evakalala+ phakathi kwenu. 15  “‘Indoda esukuba ikhuphela amadlozi ayo kwisilo,+ mayibulawe ife, nesilo eso nisibulale. 16  Nebhinqa elisukuba lisondela nakwisiphi na isilo ukuze libe neentlobano naso,+ libulaleni, lona kunye nesilo eso. Mababulawe bafe. Igazi labo liphezu kwabo. 17  “‘Indoda esukuba ithabatha udade wayo, intombi kayise nokuba yintombi kanina, yabubona ubuze bakhe, waza naye wabubona ubuze bayo, lihlazo elo.+ Ngoko mabanqunyulwe emehlweni oonyana babantu bakowabo. Bubuze bodade wayo obo ibutyhilileyo. Iya kuphendula ngenxa yesiphoso sayo. 18  “‘Indoda esukuba ilala nomfazi osexesheni yaza yabutyhila ubuze bakhe, iwubhencile umthombo wakhe, naye uwutyhilile umthombo wegazi lakhe.+ Ngoko bobabini mabanqunyulwe phakathi kwabantu bakowabo. 19  “‘Ubuze bonyokokazi+ nobodade boyihlo+ uze ungabutyhili, kuba woba ubhenca isalamane sakho segazi.+ Baya kuphendula ngenxa yesiphoso sabo. 20  Indoda elala nomfazi kayisekazi ibutyhilile ubuze bukayisekazi.+ Baya kuphendula ngesono sabo. Bafanele bafe bengenamntwana.+ 21  Indoda esukuba ithabatha umfazi womntakwayo, yinto eyenyanyekayo leyo.+ Bubuze bomntakwayo obo ibutyhilileyo. Abayi kuba namntwana. 22  “‘Nize niyigcine imimiselo yam yonke+ nezigwebo zam zonke,+ nizenze, ukuze linganihlanzi niphume ilizwe elo ndinisa kulo ukuba nihlale kulo.+ 23  Nize ningahambi emimiselweni yeentlanga ezo ndizigxothayo phambi kwenu,+ ngokuba zizenzile zonke ezi zinto ndaza ndazenyanya.+ 24  Ngako oko ndathi kuni:+ “Nina, niya kulidla ilifa ilizwe lazo, ndoninika mna ukuba libe lilifa kuni, ilizwe eliqukuqela ubisi nobusi.+ NdinguYehova uThixo wenu, onahlukanisileyo kwezinye izizwana.”+ 25  Nize nahlukanise phakathi kwesilo esihlambulukileyo nesingahlambulukanga naphakathi kwentaka engahlambulukanga nehlambulukileyo;+ ningayenzi izotheke+ imiphefumlo yenu ngesilo nangentaka nangayo nantoni na enambuzelayo emhlabeni endinahlukanisileyo nayo ngokuyivakalisa ingahlambulukanga. 26  Nize nibe ngcwele kum,+ kuba ndingcwele mna Yehova;+ yaye ndiyanahlukanisa kwizizwana ukuba nibe ngabam.+ 27  “‘Ukuba ithe indoda okanye umfazi baba neshologu okanye umoya wokuxela kwangaphambili,+ mababulawe bafe.+ Mababagibisele ngamatye bafe. Igazi labo liphezu kwabo.’”+

Umbhalo osemazantsi