Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Levitikus 14:1-57

14  Waqhubeka uYehova ethetha kuMoses, esithi:  “Lo woba ngumthetho woneqhenqa+ ngomhla wokusulungekiswa kwakhe, ekuzisweni kwakhe kumbingeleli.+  Uya kuphuma umbingeleli aye ngaphandle kwenkampu, akhangele umbingeleli; yaye ukuba isibetho seqhenqa siphilisiwe+ koneqhenqa,  umele anikele umyalelo umbingeleli; kwaye lowo uzihlambululayo umele athabathe iintaka ezimbini eziphilileyo nezihlambulukileyo+ nomsedare+ nomchako omfusa+ nehisope.+  Wonikela umyalelo umbingeleli, ize enye intaka ixhelelwe esityeni sodongwe phezu kwamanzi aqukuqelayo.+  Wothi ke ayithabathe intaka ephilileyo nomsedare nomchako omfusa nehisope, azithi nkxu ndawonye nentaka ephilileyo egazini lentaka exhelelwe phezu kwamanzi aqukuqelayo.  Andule ke amtshize+ ngalo izihlandlo ezisixhenxe+ lowo uzihlambululayo kwiqhenqa lakhe aze avakalise ukuba uhlambulukile,+ ayindulule intaka ephilileyo iye endle.+  “Lowo uzihlambululayo wozihlamba izambatho zakhe,+ achebe zonke iinwele zakhe, ahlambe umzimba+ emanzini, ahlambuluke ke, aze emva koko angene enkampini. Umele ahlale ngaphandle kwentente yakhe imihla esixhenxe.+  Kothi ngomhla wesixhenxe achebe zonke iinwele zakhe entloko+ nasesilevini sakhe namashiya akhe. Ewe, wozicheba zonke iinwele zakhe, azihlambe izambatho zakhe aze ahlambe umzimba wakhe emanzini; ahlambuluke ke. 10  “Ngomhla wesibhozo+ wothabatha amatakane eegusha aziinkunzi amabini aphilileyo nethokazi lemvu eliphilileyo elimnyaka mnye,+ libe linye, nezahlulo ezithathu zesishumi se-efa yomgubo ocolekileyo, ube ngumnikelo wokudla okuziinkozo+ ogalelwe ioli nomlinganiselo weloge enye yeoli;+ 11  aze umbingeleli ovakalisa ukuba uhlambulukile ammise umntu ozihlambululayo, kunye nezo zinto, phambi koYehova emnyangweni wentente yokuhlangana. 12  Wolithabatha umbingeleli elinye itakane legusha eliyinkunzi, alisondeze libe ngumnikelo wetyala,+ nomlinganiselo weloge+ yeoli, aze azitshangatshangise zibe ngumnikelo otshangatshangiswayo+ phambi koYehova. 13  Umele alixhelele itakane legusha eliyinkunzi apho kuxhelelwa khona+ rhoqo umnikelo wesono nomnikelo otshiswayo, endaweni engcwele,+ kuba, njengomnikelo wesono, nawo umnikelo wetyala woba ngowombingeleli.+ Uyeyona nto ingcwele. 14  “Wothabatha umbingeleli egazini lomnikelo wetyala, aliqabe umbingeleli endlebeni yasekunene yalowo uzihlambululayo nakusithupha wesandla sakhe sasekunene nakubhontsi wonyawo lwakhe lwasekunene.+ 15  Aze athabathe umbingeleli nakumlinganiselo weloge+ yeoli, ayigalele entendeni yakhe yasekhohlo. 16  Awuthi nkxu umbingeleli umnwe wakhe wasekunene kwioli esentendeni yakhe yasekhohlo aze ayitshize inxalenye yeoli ngomnwe wakhe izihlandlo ezisixhenxe+ phambi koYehova. 17  Wothi ke umbingeleli ayiqabe inxalenye yeoli esentendeni yakhe endlebeni yasekunene yalowo uzihlambululayo nakusithupha wesandla sakhe sasekunene nakubhontsi wonyawo lwakhe lwasekunene phezu kwegazi lomnikelo wetyala.+ 18  Eseleyo ioli esentendeni yombingeleli, woyigalela entloko kulowo uzihlambululayo, aze umbingeleli amcamagushele+ ke phambi koYehova. 19  “Umbingeleli umele enze umnikelo wesono+ aze amcamagushele lowo uzihlambululayo ekungcoleni kwakhe, emva koko axhele umnikelo otshiswayo. 20  Wowunyusa umbingeleli umnikelo otshiswayo nomnikelo wokudla okuziinkozo+ esibingelelweni, aze amcamagushele;+ wohlambuluka ke.+ 21  “Noko ke, ukuba usisisweli+ yaye akanazinto zaneleyo,+ umele athabathe itakane legusha eliyinkunzi libe linye, enze ngalo umnikelo wetyala otshangatshangiswayo wokumcamagushela, nesahlulo seshumi se-efa yomgubo ocolekileyo ugalelwe ioli, sibe ngumnikelo wokudla okuziinkozo, nomlinganiselo weloge yeoli, 22  namahobe amabini+ asendle okanye amantshontsho amabini amavukuthu, anokuphumelela ukuwafumana, elinye libe ngumnikelo wesono lize elinye libe ngumnikelo otshiswayo. 23  Umele awazise ngomhla wesibhozo+ kumbingeleli emnyangweni wentente yokuhlangana+ phambi koYehova, ukwenzela ukusulungekiswa kwakhe.+ 24  “Umbingeleli wolithabatha itakane legusha eliyinkunzi lomnikelo wetyala+ nomlinganiselo weloge yeoli, aze azitshangatshangise umbingeleli zibe ngumnikelo otshangatshangiswayo phambi koYehova.+ 25  Wolixhela itakane legusha eliyinkunzi lomnikelo wetyala, aze athabathe umbingeleli egazini lomnikelo wetyala, aliqabe endlebeni yasekunene yalowo uzihlambululayo nakusithupha wesandla sakhe sasekunene nakubhontsi wonyawo lwakhe lwasekunene.+ 26  Wothi ke umbingeleli ayigalele inxalenye yeoli entendeni yakhe yasekhohlo.+ 27  Ayitshize+ umbingeleli ngomnwe wakhe wasekunene inxalenye yeoli esentendeni yakhe yasekhohlo, izihlandlo ezisixhenxe phambi koYehova. 28  Aze umbingeleli aqabe inxalenye yeoli esentendeni yakhe endlebeni yasekunene yalowo uzihlambululayo nakusithupha wesandla sakhe sasekunene nakubhontsi wonyawo lwakhe lwasekunene phezu kwendawo enegazi lomnikelo wetyala.+ 29  Eseleyo ioli esentendeni yombingeleli woyigalela entloko+ kulowo uzihlambululayo ukuze amcamagushele phambi koYehova. 30  “Wolithabatha elinye lamahobe asendle nokuba lelinye lamantshontsho amavukuthu anokuwafumana,+ 31  aze enze umnikelo wesono+ ngelinye lalawo akwazileyo ukuwafumana, elinye libe ngumnikelo otshiswayo+ ndawonye nomnikelo wokudla okuziinkozo; umbingeleli amcamagushele+ lowo uzihlambululayo phambi koYehova. 32  “Nguwo lowo umthetho walowo unesibetho seqhenqa, ongabanga nandlela yakufumana nto angasulungekiswa ngayo.” 33  Waqhubeka ethetha uYehova kuMoses nakuAron, esithi: 34  “Xa nithe nafika ezweni lakwaKanan,+ endininika lona njengelifa,+ ndaza ndasibeka isibetho seqhenqa endlwini yelizwe elo lililifa lenu,+ 35  makeze umninindlu amxelele umbingeleli, esithi, ‘Kubonakala kum ngathi kukho isibetho endlwini.’ 36  Wonikela imiyalelo umbingeleli, ukuba bayikhuphe yonke into esendlwini ngaphambi kokuba angene umbingeleli ukuza kukhangela isibetho, ukuze angayivakalisi njengengahlambulukanga yonke into esendlwini; emva koko wongena umbingeleli ukuze ayikhangele indlu. 37  Akusibona isibetho, ukuba sisezindongeni zendlu, sizizifotho eziluhlaza bulubhelu okanye ezibubomvurha, yaye zibonakala zingene nzulu eludongeni, 38  wophuma umbingeleli endlwini aye emnyango wendlu aze ayivale+ indlu leyo imihla esixhenxe. 39  “Wobuya umbingeleli ngomhla wesixhenxe aze akhangele;+ yaye ukuba isibetho sinwenwile ezindongeni zendlu, 40  uya kunikela imiyalelo umbingeleli, ukuba anyothulwe+ amatye esikuwo isibetho eso, aphoswe ngaphandle kwesixeko endaweni engahlambulukanga. 41  Ayalele ukuba ixotyulwe indlu yonke ngaphakathi, baluphose udaka lodongwe abaluxobuleyo ngaphandle kwesixeko endaweni engahlambulukanga. 42  Bathabathe matye wambi baze bawafake esikhundleni saloo matye; kuthatyathwe olunye udaka lodongwe, ityatyekwe ngalo indlu. 43  “Noko ke, ukuba sithe sabuya isibetho sathi qwele endlwini emva kokunyothulwa kwamatye nasemva kokuxotyulwa kwendlu nokutyatyekwa kwayo, 44  wongena umbingeleli+ akhangele; yaye ukuba isibetho sinwenwile endlwini, liqhenqa elinobuhlungu+ elo endlwini. Ayihlambulukanga ke. 45  Yodilizwa indlu namatye ayo namaplanga ayo nodaka lonke lodongwe lwaloo ndlu zize zikhutshelwe ngaphandle kwesixeko ezo zinto endaweni engahlambulukanga.+ 46  Lowo ungenayo endlwini leyo ngayo yonke imihla yokuvalwa kwayo+ woba ngongahlambulukanga kude kuhlwe;+ 47  yaye lowo ulala kuloo ndlu ufanele azihlambe izambatho zakhe,+ nalowo udlela kuloo ndlu ufanele azihlambe izambatho zakhe. 48  “Noko ke, ukuba umbingeleli uthe wangena waza wakhangela, wabona ukuba isibetho asinwenwanga endlwini emva kokutyatyekwa kwendlu, umbingeleli wovakalisa ukuba ihlambulukile indlu leyo, ngokuba isibetho siphilisiwe.+ 49  Yaye ukuze ayisulungekise esonweni loo ndlu, wothabatha iintaka zibe mbini+ nomsedare+ nomchako omfusa+ nehisope. 50  Umele ayixhelele enye intaka esityeni sodongwe phezu kwamanzi aqukuqelayo.+ 51  Awuthabathe umsedare nehisope+ nomchako omfusa nentaka ephilileyo, azithi nkxu egazini lentaka exheliweyo nasemanzini aqukuqelayo, ayifefe+ indlu izihlandlo zibe sixhenxe.+ 52  Ayisulungekise esonweni indlu ngegazi lentaka leyo nangamanzi aqukuqelayo nangentaka ephilileyo nangomsedare nangehisope nangomchako omfusa. 53  Woyindulula intaka ephilileyo iye endle, ngaphandle kwesixeko, aze ayicamagushele+ indlu; yohlambuluka ke. 54  “Nguwo lowo umthetho ophathelele nasiphi na isibetho seqhenqa+ nokudlathuka kweenwele+ 55  nophathelele iqhenqa lesambatho+ nelendlu, 56  nophathelele ukujaduka nokhwekhwe nebala,+ 57  ukuze kunikelwe ngawo uyalelo+ xa into ingahlambulukanga naxa into ihlambulukile. Nguwo lowo umthetho weqhenqa.”+

Umbhalo osemazantsi