Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Levitikus 13:1-59

13  Wahlabela mgama uYehova ethetha kuMoses nakuAron, esithi:  “Xa kuthe kwavela enyameni yolusu lomntu ukujaduka okanye ukhwekhwe okanye ibala,+ laba sisibetho seqhenqa eluswini lwenyama yakhe,+ woziswa kuAron umbingeleli okanye komnye woonyana bakhe abangababingeleli.+  Wosikhangela umbingeleli isibetho eluswini lwenyama yakhe.+ Ukuba luthe unwele esibethweni lwajika lwaba mhlophe saza sabonakala isibetho sendele eluswini lwenyama yakhe, sisibetho seqhenqa eso. Wosikhangela umbingeleli, aze avakalise ukuba akahlambulukanga.  Kodwa ukuba ibala lithe lamhlophe eluswini lwenyama yakhe, alabonakala lendele eluswini, nonwele lwalo alwajika lwaba mhlophe, umbingeleli womvalela+ onesibetho imihla esixhenxe.  Wothi ke umbingeleli amkhangele ngomhla wesixhenxe, yaye ukuba kukhangeleka ngathi isibetho eso siyekile, asanwenwa eluswini, wophinda umbingeleli amvalele+ imihla esixhenxe.  “Umbingeleli womkhangela okwesihlandlo sesibini ngomhla wesixhenxe, yaye ukuba isibetho simbatshile saza asanwenwa eluswini, umbingeleli wovakalisa ukuba uhlambulukile. Ibilukhwekhwe olo. Wozihlamba izambatho zakhe aze ahlambuluke ke.  Kodwa ukuba ukhwekhwe luthe lwanwenwa kakhulu eluswini emva kokubonakala kwakhe phambi kombingeleli ngenxa yokusulungekiswa kwakhe, wozibonakalisa kumbingeleli okwesihlandlo sesibini,+  aze umbingeleli akhangele; yaye ukuba ukhwekhwe lunwenwile eluswini, umbingeleli wovakalisa ukuba akahlambulukanga. Liqhenqa ke elo.+  “Ukuba kwenzekile umntu waba nesibetho seqhenqa, umele aziswe kumbingeleli. 10  Wothi ke umbingeleli amkhangele;+ yaye ukuba kukho ukujaduka okumhlophe eluswini kwaza kwalujika unwele lwaba mhlophe, kwabonakala inyama+ ekujadukeni oko, 11  liqhenqa elingapheliyo+ elo eluswini lwenyama yakhe; yaye umbingeleli wovakalisa ukuba akahlambulukanga. Ufanele angamvaleli,+ ngokuba akahlambulukanga. 12  Ke ukuba iqhenqa lithe qwele kakhulu eluswini, laza iqhenqa elo lalugubungela lonke ulusu lonesibetho, lathabathela entloko lesa ezinyaweni, ngokubona konke kwamehlo ombingeleli; 13  wabona umbingeleli ukuba liyigubungele yonke inyama yakhe iqhenqa, wovakalisa ukuba uhlambulukile onesibetho. Usuke waba mhlophe wonke ephela. Uhlambulukile. 14  Kodwa mhla kuthe kwabonakala kuye inyama ekrwada, woba ngongahlambulukanga. 15  Yaye wothi umbingeleli+ akuyibona inyama leyo ekrwada, avakalise ukuba akahlambulukanga. Inyama ekrwada ayihlambulukanga. Liqhenqa ke elo.+ 16  Okanye xa ithe yabuya inyama ekrwada yasuka yaba mhlophe, umele eze kumbingeleli. 17  Wothi ke umbingeleli amkhangele,+ yaye ukuba sisuke isibetho saba mhlophe, umbingeleli wovakalisa ukuba uhlambulukile onesibetho. Uhlambulukile ke yena. 18  “Ke inyama, xa kuthe kwakho eluswini lwayo ithumba+ laza laphola, 19  kwabakho endaweni yethumba ukujaduka okumhlophe okanye ibala elimhlophe bubomvu, wozibonakalisa kumbingeleli. 20  Wothi ke akhangele umbingeleli,+ yaye ukuba libonakala linzulu kunolusu lwaza nonwele lwalo lwajika lwaba mhlophe, umbingeleli wovakalisa ukuba akahlambulukanga. Sisibetho seqhenqa eso. Sithe qwele ethumbeni. 21  Kodwa ukuba umbingeleli uthe ekukhangeleni kwakhe, akabona lunwele lumhlophe kulo, yaye alendelanga eluswini, kwaye limbatshile, umbingeleli womvalela+ imihla esixhenxe. 22  Ke ukuba lithe lanwenwa kakhulu eluswini, umbingeleli wovakalisa ukuba akahlambulukanga. Sisibetho eso. 23  Kodwa ukuba ibala lithe lema endaweni yalo alanwenwa, kukukrala+ kwethumba oko; umbingeleli wovakalisa ukuba uhlambulukile.+ 24  “Okanye ukuba kuthe kwakho eluswini lwenyama isiva somlilo, yaza inyama ebonakala kwisiva eso yaba libala elimhlophe bubomvu okanye elimhlophe kwaphela, 25  wolikhangela umbingeleli; yaye ukuba lutshintshile lwaba mhlophe unwele olukwibala elo kwaye lubonakala lwendele eluswini, liqhenqa ke elo. Selithe qwele kweso siva, yaye umbingeleli wovakalisa ukuba akahlambulukanga. Sisibetho seqhenqa ke eso. 26  Kodwa ukuba ekukhangeleni kwakhe umbingeleli, akabonanga lunwele lumhlophe kwibala elo yaye alingenanga nzulu eluswini kwaye limbatshile, umbingeleli womvalela imihla esixhenxe. 27  Wothi ke amkhangele umbingeleli ngomhla wesixhenxe. Ukuba lithe lanwenwa kakhulu eluswini, umbingeleli wovakalisa ukuba akahlambulukanga. Sisibetho seqhenqa ke eso. 28  Kodwa ukuba ibala lithe lema endaweni yalo, alanwenwa eluswini, lasuka lambatsha, kukujaduka kwesiva oko; yaye umbingeleli wovakalisa ukuba uhlambulukile, kuba kukukrala kwesiva oko. 29  “Xa kuthe kwakho isibetho endodeni okanye emfazini, entloko nokuba kusesilevini, 30  wosikhangela umbingeleli+ isibetho eso; yaye ukuba sendele eluswini ukubonakala kwaso, kwaye kukho neenwele ezimbalwa kuso ezilubhelu, umbingeleli wovakalisa ukuba akahlambulukanga. Kukudlathuka kweenwele oko.+ Liqhenqa lasentloko okanye lasesilevini elo. 31  Kodwa ukuba umbingeleli uthe wasikhangela isibetho sokudlathuka kweenwele, waza wabona ukuba asendelanga eluswini yaye akukho lunwele lumnyama kuso, umbingeleli womvalela+ imihla esixhenxe lowo unesibetho sokudlathuka kweenwele.+ 32  Wothi ke umbingeleli amkhangele onesibetho ngomhla wesixhenxe; yaye ukuba ukudlathuka kweenwele akunwenwanga, akwabakho lunwele lulubhelu kuko, nokubonakala kokudlathuka kweenwele+ kungendelanga eluswini, 33  wozicheba, kodwa angayichebi indawo edlathuke iinwele;+ aphinde umbingeleli amvalele imihla esixhenxe lowo udlathuke iinwele. 34  “Umbingeleli wokukhangela ukudlathuka oko kweenwele ngomhla wesixhenxe; yaye ukuba ukudlathuka kweenwele akunwenwanga eluswini, nokubonakala kwako akwendelanga eluswini, umbingeleli wovakalisa ukuba uhlambulukile,+ yaye umele azihlambe izambatho zakhe aze ahlambuluke ke. 35  Kodwa ukuba ukudlathuka kweenwele kuthe kwanwenwa kakhulu eluswini emva kokusulungekiswa kwakhe, 36  wokukhangela umbingeleli;+ yaye akubona ukuba ukudlathuka kweenwele kunwenwile eluswini, umbingeleli akayi kuba sahlolisisa lunwele lulubhelu; akahlambulukanga yena. 37  Kodwa ukuba ukudlathuka kweenwele kubonakala kumile kwaza kwakhula nonwele olumnyama kuko, koba kuphilile ukudlathuka oko kweenwele. Uhlambulukile, yaye umbingeleli wovakalisa ukuba uhlambulukile.+ 38  “Xa kuthe kwakho amabala+ endodeni okanye emfazini, amabala amhlophe eluswini lwenyama yabo, 39  wothi ke awakhangele umbingeleli;+ yaye ukuba amabala aseluswini lwenyama yabo anobumhlophe obumbatshileyo, kukujaduka okungenabungozi oko. Kuthe qwele eluswini. Uhlambulukile. 40  “Indoda, xa ithe intloko yayo yakhula impandla,+ yimpandla leyo. Ihlambulukile. 41  Yaye ukuba intloko yayo ikhula impandla ukusuka ngaphambili, yimpandla yasebunzi leyo. Ihlambulukile. 42  Kodwa ukuba kuthe kwakho empandleni okanye ebunzi, isibetho esimhlophe bubomvu, liqhenqa elo elithe qwele empandleni yayo okanye ebunzini layo. 43  Wothi ke umbingeleli+ ayikhangele; yaye ukuba ukujaduka kweso sibetho kumhlophe bubomvu empandleni yayo okanye ebunzini layo, kufana ngembonakalo neqhenqa eliseluswini lwenyama, 44  ineqhenqa. Ayihlambulukanga. Umbingeleli wovakalisa ukuba ayihlambulukanga. Isibetho sayo sisentlokweni yayo. 45  Lowo unesibetho seqhenqa, zokrazulwa izambatho zakhe,+ ingalungiswa intloko yakhe,+ awagqubuthele amabhovu+ aze amemeze esithi, ‘Andihlambulukanga, andihlambulukanga!’+ 46  Yonke imihla esikhoyo kuye isibetho, woba ngongahlambulukanga. Akahlambulukanga. Ufanele ahlale yedwa. Ahlale ngaphandle kwenkampu.+ 47  “Ukuba kwenzekile isambatho saba nesibetho seqhenqa, enoba sikwisambatho soboya okanye kwisambatho selinen, 48  okanye elusingeni lokuluka+ okanye kumchako welinen nowoboya, nokuba kusesikhumbeni okanye kuyo nantoni na eyenziwe ngesikhumba,+ 49  yaye ukuba isibetho eso siba luhlaza bulubhelu okanye sibe bubomvurha esambathweni okanye esikhumbeni okanye elusingeni lokuluka okanye emchakweni okanye kuyo nayiphi na impahla yesikhumba, sisibetho seqhenqa eso, yaye simele siboniswe umbingeleli. 50  Wothi ke umbingeleli+ asikhangele eso sibetho, aze ayivalele+ into enesibetho imihla esixhenxe. 51  Ukuba uthe wabona entweni leyo enesibetho ngomhla wesixhenxe, ukuba isibetho sinwenwile esambathweni okanye elusingeni lokuluka okanye emchakweni+ okanye esikhumbeni, ezintweni zonke ezenziwe ngesikhumba, sisibetho esiliqhenqa elinobuhlungu eso.+ Yoba yengahlambulukanga ke into leyo. 52  Yaye umele asitshise eso sambatho okanye usinga lokuluka okanye umchako woboya nokuba ngowelinen,+ okanye nayiphi na impahla yesikhumba esikhoyo kuyo isibetho, ngokuba sisibetho esiliqhenqa elinobuhlungu+ eso. Yotshiswa ngomlilo. 53  “Kodwa ukuba umbingeleli uthe wakhangela, waza wabona ukuba isibetho asinwenwanga esambathweni okanye elusingeni lokuluka nasemchakweni okanye nakuyiphi na impahla yesikhumba,+ 54  woyalela umbingeleli ukuba ihlanjwe loo nto sikuyo isibetho, aze ayivalele okwesibini, imihla esixhenxe. 55  Wothi ke asikhangele umbingeleli isibetho emva kokuhlanjwa, yaye ukuba ayitshintshanga inkangeleko yesibetho saza asanwenwa, ayihlambulukanga loo nto. Yotshiswa ngomlilo. Kukudleka oko kwisiziba esichuchekileyo ngaphakathi okanye ngaphandle. 56  “Kodwa ukuba uthe wakhangela umbingeleli, waza wabona ukuba isibetho siye sambatsha emva kokuhlanjwa kwaso, wosikrazula asikhuphe esambathweni okanye esikhumbeni okanye elusingeni lokuluka okanye emchakweni. 57  Noko ke, ukuba sithe sabuya sabonakala esambathweni okanye elusingeni lokuluka okanye emchakweni+ okanye nakuyiphi na impahla yesikhumba, kukuthi qwele kwaso oko. Woyitshisa+ ngomlilo loo nto sikuyo isibetho. 58  Ukuba sithe isibetho semka esambathweni okanye elusingeni lokuluka okanye emchakweni okanye nakuyiphi na impahla yesikhumba ehlanjiweyo, imele ihlanjwe okwesihlandlo sesibini; ize ihlambuluke ke. 59  “Nguwo lowo ke umthetho wesibetho seqhenqa esambathweni soboya nokuba seselinen,+ okanye elusingeni lokuluka okanye emchakweni, okanye nakuyiphi na impahla yesikhumba, ukuze zivakaliswe zihlambulukile okanye zingahlambulukanga.”

Umbhalo osemazantsi