Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Levitikus 11:1-47

11  Wahlabela mgama uYehova ethetha kuMoses nakuAron, esithi kubo:  “Thethani koonyana bakaSirayeli, nithi, ‘Zizo ezi izidalwa eziphilayo enozidla+ kuzo zonke izilo ezisemhlabeni:  Zonke izidalwa ezithiwe gqiphu uphuphu nezineempuphu ezicandekileyo nezetyisa umetyiso kuzo izilo, nozidla ezo.+  “‘Zezi kuphela eningamele nizidle kwezetyisa umetyiso nakwezithiwe gqiphu uphuphu: inkamela, ngokuba yetyisa umetyiso kodwa ayiluthe gqiphu uphuphu. Ayihlambulukanga kuni.+  Nembila,+ ngokuba yetyisa umetyiso kodwa ayiluthe gqiphu uphuphu. Ayihlambulukanga kuni.  Nomvundla,+ ngokuba wetyisa umetyiso kodwa awuluthe gqiphu uphuphu. Awuhlambulukanga kuni.  Nehagu,+ ngokuba iluthe gqiphu uphuphu, lwacandeka kubini uphuphu lwayo, kodwa ayiwetyisi umetyiso. Ayihlambulukanga kuni.  Nize ningayidli inyama yazo, nesidumbu sazo+ ningasichukumisi. Azihlambulukanga kuni.+  “‘Ezintweni zonke ezisemanzini nozidla ezi:+ Zonke izinto ezinamaphiko namaxolo+ emanzini, kwiilwandle nakwimisinga, nozidla zona. 10  Ke zonke izinto ezingenamaphiko namaxolo kwiilwandle nakwimisinga, kwizidalwa zonke ezinyakazelayo zasemanzini nakwimiphefumlo yonke ephilayo esemanzini, zoba nezothe kuni. 11  Ewe, zoba yinto elizothe kuni. Nize ningayidli konke konke inyama yazo,+ nezidumbu zazo zibe nezothe kuni. 12  Zonke izinto ezingenamaphiko namaxolo emanzini zoba nezothe kuni. 13  “‘Zezi kwizidalwa eziphaphazelayo ezoba nezothe kuni.+ Maze zingadliwa. Zinezothe zona: ukhozi+ nonomakhwezana nosilwangangubo, 14  nemidlampuku noontloyiya+ ngohlobo lwabo, 15  namahlungulu onke+ ngohlobo lwawo, 16  nenciniba+ nesikhova nengabangaba nokhetshe ngohlobo lwakhe, 17  nesikhova esincinane nogwidi nefubesi,+ 18  nedada nengcwangube nexhalanga,+ 19  nengwamza, nokhwalimanzi ngohlobo lwakhe, nobhobhoyi nelulwane.+ 20  Sonke isidalwa esinyakazelayo esinamaphiko esihamba ngazitho zine soba nezothe kuni.+ 21  “‘Zezi kuphela enozidla kwizidalwa zonke ezinyakazelayo ezinamaphiko ezihamba ngazitho zine, ezinemilenze yokuxhuma ngentla kweenyawo zazo yokuba zixhume ngayo emhlabeni. 22  Zezi ke kuzo enozidla: inkumbi efudukayo+ ngohlobo lwayo, nenkumbi enokutyiwa+ ngohlobo lwayo, nenyenzane+ ngohlobo lwayo, nentethe ngohlobo lwayo. 23  Sonke ke esinye isidalwa esinyakazelayo esinamaphiko nesinemilenze emine soba nezothe+ kuni. 24  Ziya kunenza ningahlambuluki. Wonk’ ubani ochukumisa izidumbu zazo woba ngongahlambulukanga kude kuhlwe.+ 25  Wonk’ ubani othwala izidumbu zazo wozihlamba+ izambatho zakhe, yaye woba ngongahlambulukanga kude kuhlwe. 26  “‘Nasiphi na isilo esiluthe gqiphu uphuphu kodwa lungacandekanga kubini yaye singetyisi metyiso, soba sesingahlambulukanga kuni. Wonk’ ubani ozichukumisayo woba ngongahlambulukanga.+ 27  Nasiphi na isidalwa esihamba ngamathupha aso kwizidalwa zonke eziphilayo ezihamba ngazitho zine, zoba zezingahlambulukanga kuni. Wonk’ ubani ochukumisa izidumbu zazo woba ngongahlambulukanga kude kuhlwe. 28  Lowo uthwala izidumbu zazo+ wozihlamba izambatho zakhe,+ yaye woba ngongahlambulukanga kude kuhlwe. Azihlambulukanga kuni. 29  “‘Zizo ezi ezoba zezingahlambulukanga kuni kwizidalwa ezinyakazelayo emhlabeni:+ intuku nebuzi necikilishe+ ngohlobo lwalo, 30  nentulo necikilishe elikhulu noqebeyi necikilishe lasentlabathini nolovane. 31  Zizo ezo ezingahlambulukanga kuni kuzo zonke izidalwa ezinyakazelayo.+ Wonk’ ubani ozichukumisayo ezifileyo kuzo woba ngongahlambulukanga kude kuhlwe.+ 32  “‘Nantoni na ethe yawelwa yenye yazo ifile, yoba yengahlambulukanga, enoba sisitya esenziwe ngomthi okanye isambatho+ okanye isikhumba+ okanye irhonya.+ Nasiphi na isitya esisetyenziswayo sofakwa emanzini, size sibe sesingahlambulukanga kude kuhlwe sandule ke sihlambuluke. 33  Nasiphi na isitya sodongwe+ ethe yawela kuso enye yazo, nantoni na engaphakathi kuso yoba yengahlambulukanga, yaye ke ngoko nothi nisikroboze.+ 34  Naluphi na uhlobo lokutya okudliwayo okuthe kwachatshazelwa ngamanzi akwezo zinto koba kokungahlambulukanga, yaye nasiphi na isiselo esiselwayo esikuso nasiphi na sezo zitya soba sesingahlambulukanga. 35  Kwaye yonke into ethe yawelwa nasisiphi na sezidumbu zazo yoba yengahlambulukanga. Nokuba yionti okanye isiphatho sengqayi, ize yaphulwe. Ayihlambulukanga, yaye yoba yengahlambulukanga kuni. 36  Kuphela ngumthombo nomhadi onequla lamanzi oya kuhlala uhlambulukile, kodwa nabani na ochukumisa isidumbu sazo woba ngongahlambulukanga. 37  Xa kuthe kwawa nasiphi na kwizidumbu zazo kuyo nayiphi na imbewu yesityalo eza kuhlwayelwa, yohlambuluka yona. 38  Kodwa ukuba kugalelwe amanzi embewini kwaza kwawa okuthile kwezidumbu zazo phezu kwayo, yoba yengahlambulukanga kuni. 39  “‘Ukuba kuthe kwafa nasiphi na isilo enisidlayo, lowo usichukumisayo isidumbu saso woba ngongahlambulukanga kude kuhlwe.+ 40  Yaye lowo udlayo+ esidumbini saso wozihlamba izambatho zakhe, aze abe ngongahlambulukanga kude kuhlwe; nalowo usithwalayo isidumbu saso wozihlamba izambatho zakhe, aze abe ngongahlambulukanga kude kuhlwe. 41  Zonke izidalwa ezinyakazelayo emhlabeni zinezothe.+ Mazingadliwa. 42  Zonke izidalwa ezihamba ngesisu+ nezidalwa zonke ezihamba ngazitho zine kwanezineenyawo ezininzi kwizidalwa zonke ezinyakazelayo emhlabeni, nize ningazidli, ngokuba zinezothe.+ 43  Musani ukuyenza ibe nezothe imiphefumlo yenu ngaso nasiphi na isidalwa esinyakazelayo, ningazingcolisi nizenze abangahlambulukanga ngazo.+ 44  Ngokuba ndinguYehova uThixo wenu;+ ngoko nimele nizingcwalise nibe ngcwele,+ kuba ndingcwele mna.+ Nize ningayenzi ibe yengahlambulukanga imiphefumlo yenu ngaso nasiphi na isidalwa esinyakazelayo emhlabeni. 45  Ngokuba ndinguYehova onikhuphe ezweni laseYiputa ukuba ndibe nguThixo wenu;+ yaye ke nina nimele nibe ngcwele,+ kuba ndingcwele mna.+ 46  “‘Nguwo lowo umthetho ongezilo nezidalwa eziphaphazelayo nemiphefumlo yonke ephilayo enambuzelayo emanzini,+ nongemiphefumlo yonke enyakazelayo emhlabeni, 47  ukuze kwahlulwe+ okungahlambulukanga kokuhlambulukileyo, nesidalwa esiphilayo esidliwayo kwisidalwa esiphilayo esingadliwayo.’”

Umbhalo osemazantsi