Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Kolose 4:1-18

4  Nina zinkosi, waphatheni kakuhle nangobulungisa amakhoboka enu,+ nisazi ukuba nani nineNkosi ezulwini.+  Zingisani emthandazweni,+ nihlale nithe qwa kuwo ninombulelo,+  kwangaxeshanye nisithandazele nathi,+ ukuze uThixo asivulele umnyango+ wamazwi, sibe nokuthetha ngemfihlelo engcwele+ engoKRISTU, leyo, enyanisweni, endikwimixokelelwane yentolongo ngenxa yayo;+  khon’ ukuze ndithethe ngayo njengoko ndimelwe kukwenjenjalo.+  Qhubekani nihamba ngobulumko ngakwabo bangaphandle,+ nizongela ixesha.+  Amazwi enu makasoloko ekholekile,+ enongwe ngetyuwa,+ ukuze nikwazi ukuphendula+ bonke ngabanye.  UTikiko,+ umzalwana wam oyintanda nomlungiseleli othembekileyo kwanekhoboka elilidlelane lethu eNkosini, uza kunazisa yonk’ into ngam.  Ndimthumelela kanye loo njongo kuni, ukuba anazise ngemeko yethu, azithuthuzele iintliziyo zenu,+  yena no-Onesimo,+ umzalwana wam othembekileyo noyintanda, ophuma phakathi kwenu. Baya kunazisa zonke izinto ngemeko yalapha. 10  Uyanibulisa uAristarko+ umthinjwa olidlelane lam, wenjenjalo noMarko+ umza kaBharnabhas, (lowo nanifumene umyalelo wokuba nimamkele+ ukuba uthe weza kuni,) 11  noYesu obizwa ngokuba nguYusto, bona ke aba bengabolwaluko. Ngaba kuphela ababa ngamadlelane am ngenxa yobukumkani bukaThixo, bendomeleza. 12  Uyanibulisa uEpafra,+ ophuma phakathi kwenu, ikhoboka likaKristu Yesu, nosoloko enithandazela, ukuze ekugqibeleni nime ngokuqinileyo+ ningahexi kuko konke ukuthanda kukaThixo. 13  Eneneni nam ndiyangqina ukuba wenza umgudu omkhulu ngenxa yenu nangabo baseLawodike+ nangabo baseHirapoli. 14  Uyanibulisa noLuka+ ugqirha oyintanda, ngokunjalo noDemas.+ 15  Ndibuliseleni kubazalwana baseLawodike nakuNimfa nakwibandla elisendlwini yakhe.+ 16  Yaye yakuba le ncwadi ifundiwe phakathi kwenu, lungiselelani ukuba ifundwe+ nakwibandla laseLawodike nize nani niyifunde leyo ivela eLawodike. 17  Xelelani uArkipo nithi:+ “Hlala ubuphaphele ubulungiseleli owabamkelayo eNkosini, ukuze ubuzalisekise.” 18  Umbuliso lo ubhalwa ndim, mna Pawulos, ngesandla sam.+ Qhubekani niyikhumbula imixokelelwane yam yentolongo.+ Ububele obungasifanelanga mabube nani.

Umbhalo osemazantsi