Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Kolose 3:1-25

3  Noko ke, ukuba navuswa+ kunye noKRISTU, qhubekani nifuna izinto zaphezulu,+ apho ahleli khona uKRISTU ngasekunene kukaThixo.+  Gcinani iingqondo zenu zimiliselwe kwizinto zaphezulu,+ kungekhona kwizinto zasemhlabeni.+  Kuba nafa,+ yaye ubomi benu+ bufihlakele kunye noKRISTU ngokumanyene+ noThixo.  Xa uKRISTU, obubomi bethu,+ ebonakaliswa, niya kwandula ke nani nibonakaliswe+ kunye naye eluzukweni.+  Bhubhisani,+ ke ngoko, amalungu enu omzimba+ asemhlabeni, uhenyuzo, ukungahlambuluki, inkanuko yesini,+ umnqweno owenzakalisayo, nokubawa,+ okulunqulo-zithixo.  Iza ngenxa yezo zinto ingqumbo kaThixo.+  Nani aba, nanikhe nahamba kuzo kanye ezo zinto, ngoxa nanifudula niphila kuzo.+  Kodwa ngoku ngokwenene lahlani konke,+ ingqumbo, umsindo, ububi, yaye makungaphumi ntetho itshabhisayo,+ nantetho ingamanyala+ emlonyeni wenu.  Musani ukuxokisana.+ Buhlubeni ubuntu obudala+ kunye noqheliselo lwabo, 10  nize nambathe ubuntu obutsha,+ obuthi ngolwazi oluchanileyo benziwe bube butsha ngokomfanekiso+ waLowo wabudalayo, 11  apho kungekho mGrike namYuda, kwaluka nakungaluki, kungekho wasemzini, namSkitiya, nakhoboka, nokhululekileyo,+ kodwa uKristu uzizinto zonke yaye ukubo bonke.+ 12  Ngako oko, njengabanyulwa bakaThixo,+ abangcwele nabathandwayo, yambathani umsa wemfesane,+ ububele, ukuthobeka kwengqondo,+ ubulali,+ nokuzeka kade umsindo.+ 13  Qhubekani ninyamezelana yaye nixolelana ngesisa+ ukuba nabani na unesizathu sokukhalazela+ omnye. Kanye njengoko uYehova wanixolela ngesisa,+ yenzani njalo nani. 14  Ke, phezu kwazo zonke ezi zinto, yambathani uthando,+ kuba lungumxokelelwane ogqibeleleyo womanyano.+ 15  Kanjalo, uxolo+ lukaKRISTU malulawule ezintliziyweni zenu,+ kuba, enyanisweni, nabizelwa kulo mzimbeni mnye.+ Yaye hlalani ninombulelo. 16  Ilizwi likaKRISTU malihlale kuni ngokobutyebi ninabo bonke ubulumko.+ Qhubekani nifundisana+ kwaye nilulekana ngeendumiso,+ ngemibongo kuThixo, ngeengoma zokomoya+ ninombulelo, nimvumela ezintliziyweni zenu uYehova.+ 17  Yaye nakuphi na enikwenzayo ngelizwi okanye ngomsebenzi,+ yenzani izinto zonke egameni leNkosi uYesu,+ nimbulela+ uThixo uBawo ngaye. 18  Nina bafazi, wathobeleni+ amadoda enu, njengoko kufanelekile eNkosini. 19  Nina madoda, hlalani nibathanda abafazi benu,+ ningavuthi ngumsindo ngakubo.+ 20  Nina bantwana, bathobeleni+ abazali benu ezintweni zonke, kuba oko kukholekile eNkosini. 21  Nina boyise, musani ukubacaphukisa abantwana benu,+ ukuze bangadakumbi. 22  Nina makhoboka, bathobeleni ezintweni zonke abo baziinkosi zenu ngokwenyama,+ kungekhona nje xa nibonwa, njengabakholisi babantu,+ kodwa ngokunyaniseka kwentliziyo, ngokoyika uYehova.+ 23  Nayiphi na into eniyenzayo, yenzeni ngomphefumlo uphela+ ngokungathi niyenzela uYehova,+ kungekhona abantu, 24  kuba niyazi ukuba niya kuwamkela kuYehova+ umvuzo ofanelekileyo welifa.+ Yibani ngamakhoboka eNkosi, uKristu.+ 25  Ngokuqinisekileyo lowo wenza ububi uya kuvuzwa+ ngokobubi obo abenzileyo, yaye akukho kukhetha buso.+

Umbhalo osemazantsi