Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Kolose 1:1-29

1  UPawulos, umpostile kaKristu Yesu ngokuthanda kukaThixo,+ noTimoti+ umzalwana wethu,  babhalela abangcwele nabazalwana abathembekileyo ngokumanyene+ noKristu eKolose: Ngamana ningaba nobubele obungasifanelanga noxolo oluvela kuThixo uBawo wethu.+  Sisoloko simbulela+ uThixo uYise weNkosi yethu uYesu Kristu xa sinithandazela,+  ekubeni sevayo ngokholo lwenu kuKristu Yesu nothando eninalo ngabo bonke abangcwele+  ngenxa yethemba+ enilibekelweyo emazulwini.+ Eli themba naliva ngaphambili ngokuxelwa kwenyaniso yeendaba ezilungileyo+  eziye zabakho kuni, kwananjengoko zivelisa isiqhamo+ yaye zisanda+ kulo lonke ihlabathi+ kanye njengoko zisenza kwanaphakathi kwenu, kususela ngemini enabuvayo naza nabazi ngokuchanileyo ububele obungasifanelanga+ bukaThixo ngenyaniso.+  Oko nakufunda kuEpafra+ ikhoboka elilidlelane lethu eliyintanda, ongumlungiseleli othembekileyo kaKRISTU ngenxa yethu,  nowasityhilela uthando lwenu+ lokomoya.  Kungenxa yoko le nto nathi, kususela kwimini esakuvayo oko, singayekanga ukunithandazela+ nokunicelela ukuba nizaliswe ngolwazi oluchanileyo+ lokuthanda kwakhe kubulumko bonke+ nokuqiqa kokomoya,+ 10  ukuze nihambe ngokumfaneleyo+ uYehova+ nize nimkholise ngokupheleleyo njengoko niqhubeka nivelisa isiqhamo kuwo wonke umsebenzi olungileyo+ lusanda nolwazi lwenu oluchanileyo+ ngoThixo, 11  nisomelezwa ngawo onke amandla ukusa kumkhamo wamandla akhe azukileyo+ khon’ ukuze ninyamezele+ ngokupheleleyo nize nizeke kade umsindo ninovuyo, 12  nimbulela uBawo onenze nakufanela ukuba nenxaxheba kwilifa+ labangcwele+ ekukhanyeni.+ 13  Wasihlangula kwigunya+ lobumnyama waza wasifudusela+ kubukumkani+ boNyana wothando lwakhe,+ 14  ekuthe ngaye sakukhululwa ngentlawulelo, saxolelwa izono zethu.+ 15  Ungumfanekiso+ kaThixo ongabonakaliyo,+ izibulo+ kwindalo yonke; 16  ngenxa yokuba zadalwa ngaye+ zonke ezinye izinto emazulwini nasemhlabeni, izinto ezibonakalayo nezinto ezingabonakaliyo, kungakhathaliseki enoba ziitrone okanye ubukhosi okanye oorhulumente okanye amagunya.+ Zonke ezinye izinto zidalwe ngaye+ yaye zidalelwe yena. 17  Kanjalo, ungaphambi kwazo zonke ezinye izinto+ yaye zenziwa zabakho ngaye zonke ezinye izinto,+ 18  kwaye uyintloko yomzimba, olibandla.+ Usisiqalo, izibulo kwabafileyo,+ ukuze abe ngowokuqala+ kwizinto zonke; 19  ngenxa yokuba uThixo wakubona kulungile ukuba konke ukuzala+ kuhlale kuye, 20  nokuba ngaye aphinde axolelanise+ kuye ngokwakhe zonke ezinye izinto+ ngokwenza uxolo+ ngegazi+ awaliphalaza kwisibonda sentuthumbo,+ kungakhathaliseki enoba zizinto ezisemhlabeni okanye izinto ezisemazulwini. 21  Eneneni, nina enanikhe nangabahlukanisiweyo+ neentshaba ngenxa yokuba iingqondo zenu zazikwimisebenzi engendawo,+ 22  uye ngoku waphinda wanixolelanisa+ ngomzimba wenyama walowo ngako ukufa kwakhe,+ ukuze anizise ningcwele yaye ningenasiphako+ kwaye ningamangaleleki+ phambi kwakhe, 23  ukuba nje, kambe ke, niyaqhubeka elukholweni,+ nimiselwe kwisiseko+ yaye niqinile+ ibe ningashenxiswa kwithemba lezo ndaba zilungileyo nazivayo,+ nezathi zashunyayelwa+ kwindalo yonke+ ephantsi kwezulu. Mna Pawulos ndaba ngumlungiseleli wezi ndaba zilungileyo.+ 24  Ngoku ndinemihlali ngokubandezeleka kwam ngenxa yenu,+ kuba ngale ndlela, ndizalisa oko kusileleyo kwiimbandezelo+ zikaKRISTU enyameni yam ngenxa yomzimba wakhe, olibandla.+ 25  Ndenziwa umlungiseleli+ weli bandla nguThixo owandinika ubugosa+ ngenxa yezilangazelelo zenu ukuze ndilishumayele ilizwi likaThixo ngokupheleleyo, 26  imfihlelo engcwele+ eyayifihliwe ukususela kwiinkqubo zezinto zexesha elidluleyo+ nokususela kwizizukulwana ezidluleyo. Kodwa ngoku ibonakalisiwe+ kwabo bangcwele bakhe, 27  athe uThixo wakholiswa kukubazisa oko bukuko ubutyebi obuzukileyo+ bale mfihlelo ingcwele+ phakathi kweentlanga. InguKristu+ ngokumanyene nani, ithemba lozuko lwakhe.+ 28  Nguye esimvakalisayo,+ siluleka wonke umntu yaye sifundisa wonke umntu ngabo bonke ubulumko,+ ukuze sinikele wonke umntu ephelele+ ngokumanyene noKristu. 29  Ngenxa yoku ndisebenza nzima ngenene, ndizibhokoxa+ ngokuvumelana nokusebenza+ kwakhe okusebenzayo kum ngamandla.+

Umbhalo osemazantsi