Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

IZililo 3:1-66

א [ʼAʹleph] 3  Ndiyindoda eyomeleleyo ebone inkxwaleko+ ngenxa yomsimelelo wokuvutha komsindo wakhe.   Undikhokele waza wandihambisa ebumnyameni kungekhona ekukhanyeni.+   Eneneni, ngokuphindaphindiweyo undiphethulela isandla sakhe imini yonke.+ ב [Behth]   Uyonakalisile inyama yam nolusu lwam.+ Uwaphule amathambo am.+   Undakhele, ukuze andirhawule+ ngesityalo esinetyhefu+ nobunzima.   Undihlalise kwiindawo ezimnyama+ njengamadoda afileyo kangangexesha elide.+ ג [Giʹmel]   Undithintele ngokungathi kungodonga lwamatye, ukuze ndingaphumi.+ Uwenze aba nzima amakhamandela am obhedu.+   Xa ndimemeza ndicela uncedo, okunene uyawuthintela umthandazo wam.+   Uzithintele iindlela zam ngelitye eliqingqiweyo.+ Uzijijile iindlela zam.+ ד [Daʹleth] 10  Kum unjengebhere elalelayo,+ njengengonyama kwiindawo ezifihlakeleyo.+ 11  Uzityekisile iindlela zam, yaye undenza ndibe lifusi. Undenze ndaba ngophanzileyo.+ 12  Usigobile isaphetha sakhe,+ yaye undimisa njengento ajolisa kuyo utolo.+ ה [Heʼ] 13  Uzise ezintsweni zam oonyana bomphongolo wakhe.+ 14  Ndisuke ndayintlekisa+ kubo bonke abantu abanxamnye nam, umxholo wengoma yabo imini yonke.+ 15  Undinike okulingeneyo kwezinto ezikrakra.+ Undanelise ngomhlonyane.+ ו [Waw] 16  Waphula amazinyo am ngohlalutye.+ Undenze ndarhwaqela ngothuthu.+ 17  Kanjalo uyalahla ukuze umphefumlo wam ungabi naluxolo. Ndiphelelwe yinkumbulo yoko kulungileyo.+ 18  Yaye ndiqhubeka ndisithi: “Ukubalasela kwam kutshabalele, nolindelo lwam kuYehova.”+ ז [Zaʹyin] 19  Khumbula inkxwaleko yam nemo yam yokungabi nakhaya,+ umhlonyane nesityalo esinetyhefu.+ 20  Nakanjani na umphefumlo wakho uya kukhumbula uze uthobe phezu kwam.+ 21  Oku koko ndiya kukubuyisela entliziyweni yam.+ Kungenxa yoko le nto ndiya kulinda.+ ח [Chehth] 22  Zizenzo zobubele bothando+ bukaYehova ukuba sibe asifikanga esiphelweni sethu,+ ngenxa yokuba iinceba zakhe ngokuqinisekileyo aziyi kuphela.+ 23  Zintsha ntsasa nganye.+ Kukhulu ukuthembeka kwakho.+ 24  “UYehova sisabelo sam,”+ utsho njalo umphefumlo wam, “ngenxa yoko ndiya kulindela kuye.”+ ט [Tehth] 25  Ulungile uYehova kulowo uthembele kuye,+ kumphefumlo oqhubeka umfuna.+ 26  Kulungile ukuba ubani alulindele,+ ethe cwaka,+ usindiso lukaYehova.+ 27  Kulungile ukuba indoda eyomeleleyo ifanele iyithwale idyokhwe ebudeni bobutsha bayo.+ י [Yohdh] 28  Mayihlale yodwa ize ithi cwaka,+ ngenxa yokuba ebeke okuthile phezu kwayo.+ 29  Mayibeke umlomo wayo eluthulini.+ Mhlawumbi kukho ithemba.+ 30  Mayisinikele isidlele sayo kulowo kanye uyibethayo.+ Mayibe nongcikivo oluyilingeneyo.+ כ [Kaph] 31  Kuba uYehova akayi kuqhubeka elahla ukusa kwixesha elingenammiselo.+ 32  Kuba nangona ebangele intlungu,+ ngokuqinisekileyo uya kwenza inceba ngokobuninzi bobubele bakhe bothando.+ 33  Kuba akabaxhwalekisi okanye abenze babe buhlungu ngokuphuma entliziyweni yakhe oonyana babantu.+ ל [Laʹmedh] 34  Ngokutyumza ngaphantsi kweenyawo zikabani+ onke amabanjwa omhlaba,+ 35  Ngokuwujika umgwebo wendoda eyomeleleyo phambi kobuso boYena Uphakamileyo,+ 36  Ngokumenza abe gwenxa umntu etyaleni lakhe, uYehova akakuvumelanga oko.+ מ [Mem] 37  Ngubani, ke, othe okuthile kufanele kubekho xa uYehova engakuyalelanga oko?+ 38  Akuphumi okubi nokulungileyo emlonyeni wOyena Uphakamileyo.+ 39  Unokukhalaza+ njani na umntu ophilayo, indoda eyomeleleyo ngenxa yesono sayo?+ נ [Nun] 40  Masihlole iindlela zethu size sizikhangele,+ kwaye masibuyele kuYehova.+ 41  Masiphakamise intliziyo yethu kunye neentende zethu kuThixo emazulwini:+ 42  “Thina sinxaxhile, yaye siziphethe ngemvukelo.+ Wena akuxolelanga.+ ס [Saʹmekh] 43  Ngomsindo ukuthintele ukusondela,+ yaye uyasisukela.+ Ubulele; akubonisanga mfesane.+ 44  Ngengqimba yelifu ukuthintele ukusondela kuwe,+ ukuze umthandazo ungadluli.+ 45  Usenza inkuthu nje nenkunkuma phakathi kwezizwana.”+ פ [Peʼ] 46  Zonke iintshaba zethu zivule umlomo wazo nxamnye nathi.+ 47  Kuye kwaba kokwethu ukunkwantya nomgongxo,+ ukuphanziswa nokuwa.+ 48  Iliso liqhubeka lisihla imisinga yamanzi ngenxa yokuwa kwentombi yabantu bam.+ ע [ʽAʹyin] 49  Lona kanye iliso lam liyatyityizela yaye aliyi kuyeka, ukuze kungabikho kunqumama,+ 50  De uYehova akhangele phantsi aze abone esezulwini.+ 51  Iliso lam liqhubene ngokuqatha nomphefumlo wam,+ ngenxa yazo zonke iintombi zesixeko sakowethu.+ צ [Tsa·dhehʹ] 52  Iintshaba zam ngokuqinisekileyo ziye zandizingela kanye njengentaka,+ ngaphandle kwesizathu.+ 53  Zibuthulisile ubomi bam emhadini,+ yaye zimana ziphosa amatye kum. 54  Amanzi aphalele phezu kwentloko yam.+ Ndithe: “Ngokuqinisekileyo ndiya kunqunyulwa!”+ ק [Qohph] 55  Ndimemeze igama lakho, Yehova, ndisenzulwini yomhadi.+ 56  Umele ulive ilizwi lam.+ Musa ukuyifihla indlebe yakho ekukhululekeni kwam, ekukhaleleni kwam uncedo.+ 57  Usondele ngemini yokuqhubeka kwam ndikubiza.+ Uthe: “Musa ukoyika.”+ ר [Rehsh] 58  Uzithabathile, Yehova, iimbambano zomphefumlo wam.+ Uwuhlawulele umphefumlo wam.+ 59  Ububonile, Yehova, ububi obenziweyo kum.+ Ligwebe ityala lam.+ 60  Uyibonile yonke impindezelo yabo, zonke iingcamango zabo nxamnye nam.+ ש [Sin] okanye [Shin] 61  Uluvile ungcikivo lwabo, Yehova, zonke iingcamango zabo nxamnye nam,+ 62  Imilebe yabo bandivukelayo nokusebeza kwabo nxamnye nam+ imini yonke.+ 63  Khangela ukuhlala kwabo nokuvuka kwabo.+ Ndiyingoma yabo.+ ת [Taw] 64  Uya kubuyekeza kubo impatho, Yehova, ngokomsebenzi wezandla zabo.+ 65  Uya kubanika intliziyo esileyo,+ isiqalekiso sakho kubo.+ 66  Uya kusukela unomsindo uze ubabhubhise+ phantsi kwamazulu kaYehova.+

Umbhalo osemazantsi