Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

IZililo 2:1-22

א [ʼAʹleph] 2  Owu hayi indlela uYehova ayisibekele ngayo intombi yaseZiyon ngomsindo wakhe!+Ubuphose phantsi emhlabeni+ busuka ezulwini ubuhle bukaSirayeli.+Yaye akasikhumbulanga isihlalo seenyawo zakhe+ ngemini yomsindo wakhe. ב [Behth]   UYehova uziginyile, akabonisanga mfesane kuzo naziphi na iindawo zokuhlala+ zakwaYakobi.Ngokuvutha komsindo wakhe uzichithile iindawo ezinqatyisiweyo+ zentombi yakwaYuda.Uzingqule emhlabeni,+ ubuhlambele ubukumkani+ neenkosana zayo.+ ג [Giʹmel]   Ngokuvutha komsindo unqumle zonke iimpondo zakwaSirayeli.+Usibuyisele emva isandla sakhe sasekunene sesuka phambi kotshaba;+NakwaYakobi uyaqhubeka evutha njengomlilo odangazelayo oqwenge macala onke.+ ד [Daʹleth]   Usigobile isaphetha sakhe njengotshaba.+ Isandla sakhe sasekunene+ usimisileNjengotshaba,+ yaye wababulala bonke abo banqwenelekayo emehlweni.+Ententeni+ yentombi yaseZiyon uphalazele umsindo wakhe, kanye njengomlilo.+ ה [Heʼ]   UYehova uye wanjengotshaba.+ Umginyile uSirayeli.+Uziginyile zonke iinqaba zakhe zokuhlala;+ uzonakalisile iindawo zakhe ezinqatyisiweyo.+Nasentombini yakwaYuda ukwenze kwaphuphuma ukuzila nokwenza isijwili.+ ו [Waw]   Yaye uwuphatha ngogonyamelo umnquba+ wakhe njengalowo usemyezweni.+ Uwonakalisile umthendeleko wakhe.UYehova wenze ukuba ulityalwe eZiyon umthendeleko+ nesabatha,Ngesiqalekiso somsindo wakhe akabonisi ntlonelo ngokumkani nombingeleli.+ ז [Zaʹyin]   UYehova usilahlile isibingelelo sakhe.+ Uyicekisile ingcwele yakhe.+Esandleni sotshaba unikele iindonga zeenqaba zayo zokuhlala.+Bakhuphe ilizwi labo endlwini kaYehova, njengakwimini yomthendeleko.+ ח [Chehth]   UYehova ucinge ukonakalisa udonga+ lwentombi yaseZiyon.Ulolule ulutya lokulinganisa.+ Akasibuyisanga isandla sakhe ekuginyeni.+Yaye ubangela ukuba ungqameko nodonga zizile.+ Xa zonke ziya kuphelelwa. ט [Tehth]   Amasango ayo+ atshone emhlabeni. Uyitshabalalisile waza wayiqhekeza imivalo yayo.Ukumkani wayo neenkosana zayo ziphakathi kweentlanga.+ Akukho mthetho.+Nabaprofeti bayo abafumananga mbono uvela kuYehova.+ י [Yohdh] 10  Amadoda amakhulu entombi yaseZiyon ahleli phantsi emhlabeni, apho athe cwaka.+Azigalele ngothuli entloko.+ Abhinqe amarhonya.+Iintombi ezinyulu zaseYerusalem zihlisele phantsi emhlabeni intloko yazo.+ כ [Kaph] 11  Amehlo am aphelile ziinyembezi.+ Amathumbu am ayabila.+Isibindi sam siphalalele emhlabeni kanye,+ ngenxa yokuwa kwentombi yabantu bam,+Ngenxa yokutyhafa komntwana nowanyayo kwiindawo zembutho zedolophu leyo.+ ל [Laʹmedh] 12  Bamana ukuthi koonina: “Kuphi na ukudla okuziinkozo newayini?”+Ngenxa yokutyhafa kwabo njengalowo ubuleweyo kwiindawo zembutho zesixeko,Ngenxa yokuphalazwa komphefumlo wabo esifubeni soonina. מ [Mem] 13  Ndiya kukusebenzisa njengengqina lantoni na? Ndiya kukufanisa nantoni na, ntombi yaseYerusalem?+Ndiya kukulinganisa nantoni na, ukuze ndikuthuthuzele, ntombi enyulu yaseZiyon?+Kuba ukuwa kwakho+ kukhulu kanye njengolwandle. Ngubani na onokukuphilisa?+ נ [Nun] 14  Abaprofeti bakho bakubonele izinto ezingento yanto nezinganelisiyo,+Kwaye abasityhilanga isiphoso sakho ukuze ubuye ekuthinjweni,+Kodwa bakubonela izibhengezo ezingento yanto nezilahlekisayo.+ ס [Saʹmekh] 15  Bonke abo badlula ngendlela bakuqhwabela izandla.+Bayibethel’ umlozi+ yaye bamana behlunguzela iintloko+ ngentombi yaseYerusalem, besithi:“Sesi sixeko na esi babefudula besithi ngaso, ‘Bubuhle obugqibeleleyo, ukugcoba komhlaba wonke’?”+ פ [Peʼ] 16  Zonke iintshaba zakho zikuvulele umlomo.+Zibeth’ umlozi yaye zimana zitshixiza amazinyo.+ Zithe: “Siza kuyiginya.+Eneneni le yile mini besiyithembile.+ Sifumene! Sibonile!”+ ע [ʽAʹyin] 17  UYehova ukwenzile oko wayenako engqondweni.+ Ulifezile ilizwi lakhe,+Oko wayekuyalele kwakwimihla yakudala.+ Uchithile yaye akabonisanga mfesane.+Yaye ubangela utshaba lube nemihlali ngenxa yakho.+ Ulwenze lwaphakama uphondo lweentshaba zakho.+ צ [Tsa·dhehʹ] 18  Intliziyo yabo iye yadanduluka kuYehova,+ ludonga lwentombi yaseZiyon.+Mazihle iinyembezi kanye njengomsinga imini nobusuku.+Ungaziniki ukuba ndindisholo. Ngamana ukhozo lweliso lakho lungangaphezi. ק [Qohph] 19  Vuka! Khwina ebudeni bobusuku ekuqaleni kwemilindo yakusasa.+Phalaza intliziyo yakho+ phambi kobuso+ bukaYehova kanye njengamanzi.Mphakamisele izandla zakho+ ngenxa yomphefumlo wabantwana bakho,Abatyhafileyo ngenxa yendlala emantloko ezitrato zonke.+ ר [Rehsh] 20  Khawubone, Yehova, uze ukhangele+ kulowo uqhubene naye ngokuqatha ngale ndlela.Ngaba abafazi bafanele baqhubeke besidla isiqhamo sabo, abantwana abazelwe beyileke ngokupheleleyo,+Okanye engcweleni kaYehova ufanele abulawe na umbingeleli nomprofeti?+ ש [Shin] 21  Inkwenkwe nendoda endala+ balele emhlabeni ezitratweni.+Iintombi zam ezinyulu nabafana bam bawile likrele.+Ubulele ngemini yomsindo wakho.+ Ubulele ngogonyamelo;+ akubanga namfesane.+ ת [Taw] 22  Njengakwimini yomthendeleko+ umemeze iindawo endiphambukele kuzo macala onke.Nangemini yengqumbo kaYehova akubangakho ubalekileyo okanye usindileyo;+Abo ndabazala beyileke ngokupheleleyo ndaza ndabakhulisa, utshaba lwam lubatshabalalisile.+

Umbhalo osemazantsi